top of page

Ние може да прехвърлим или употребим по друг начин нашите права и задължения по настоящите условията за използване, без да Ви уведомяваме за това. Вие нямате право да прехвърляте или отдавате Вашите права и задължения, които имате спрямо настоящите условията за използване на този сайт.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Ние може да редактираме настоящите условия за ползване, в случай на необходимост. Променените правила и условия ще се считат за приложими, считано от датата на тяхното публикуване.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

С настоящото Вие декларирате съгласие да обезщетите в случай на всякакъв тип загуби и разходи, понесени или претърпени от нас във връзка с всяко нарушение от Ваша страна на някоя от разпоредбите на тези условия за ползване.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

В рамките на изброените правила, в случай на тяхното нарушаване, ние сме в правото си да вземем следните мерки:

  • Преустановяване на връзката Ви със сайта;

  • Забрана на Вашето посещение на сайта, чрез блокиране по IP адрес;

  • Изпращане до Вашия Интернет доставчик на искане за забрана на достъпа Ви, в случай че се стигне до съдебно дело.

НАРУШЕНИЯ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Нищо в тези условия за ползване не следва да ограничат нашата и Вашата отговорност в случай на:

  1. смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;

  2. измама или престъпна интерпретация.

Нищо в тези условия за ползване не следва да ограничат нашата и Вашата отговорност по начин недопустим от закона.

Ограниченията и изключенията от отговорност, дефинирани в тази секция подлежат на условията описани в предходния параграф и урежда всички задължения, произтичащи от тези условия за ползване или във връзка с предмета на тези условия за ползване, включително задължения, възникнали по договор, включващи случаи на небрежност или неизпълнение на законово задължение.

Поради факта че уебсайта, информацията и услугите представени в него се предоставят безплатно, ние не можем да бъдем подвеждани под отговорност в случай на загуба или щета.

Ние не носим отговорност към Вас по отношение на всички загуби, произтичащи от всяко събитие/събития, които са извън нашия контрол.

Ние не носим отговорност към Вас по отношение на търговски загуби от всякакво естество, включително загуба или намаление на печалби, очаквани спестявания, бизнес договори и търговски възможности.

Ние не носим отговорност към Вас по отношение на загуба или повреда на данни, база данни или софтуер. Ние не носим отговорност към Вас във връзка с каквито и да е специални, косвени или последващи загуби или щети.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТГОВОРНОСТТА

Тези условия установяват правилата за използването от Ваша страна на нашия сайт. Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с целия текст на тези правила и условия. В случай, че не сте съгласни с част от текста на условията или с пълния текст на правилата, то Вие не трябва да използвате нашия сайт. Нашият сайт използва "бисквитки" (cookies). Използвайки нашия сайт и съгласявайки се с тези правила, Вие приемате употреба на cookies в рамките на нашата декларация за поверителност.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТ

Освен ако не е посочено друго, ние като фирма притежаваме правата за интелектуалната собственост за този сайт както и за всички използвани материали в него. При условията на лицензирането изброени по-долу, всички права на интелектуална собственост са запазени. Може да разглеждате, изтегляте за кеширане, отпечатвате страници или друго съдържание от сайта единствено за Ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, посочени в тази страница.

НЕ Е РАЗРЕШЕНО:

  • Да публикувате материали от този сайт(включително републикации в друг сайт);

  • Продавате, отдавате под наем или лицензирате материали от този сайт;

  • Показвате материали от този сайт публично;

  • Копирате или използвате материали от този сайт с комерсиални цели;

  • Редактирате и използвате съдържание от този сайт освен в случаите, когато за това съдържание изрично е указано, че подлежи на повторни публикувания.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Достъпа до определени зони на сайта е ограничено. Запазваме си правото да ограничим достъпа до други ресурси на сайта или на целия сайт, когато преценим това за необходимо.

ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

В тази страница под понятието "Ваше съдържание" се отнасят материали (включващи текст, снимки, аудио записи, видео клипове и аудио-видео файлове), които Вие изпращате към нашият сайт, по каквито и да е било причини. Вие ни предоставяте пълното право да използваме, публикуваме, редактираме, превеждаме и разпространяваме Вашето съдържание в съществуващи или бъдещи медийни публикации. Също така Вие ни предоставяте правото да отдаваме под лиценз това съдържание както и правото да предприемем действия при нерегламентирана употреба на това съдържание. Вие гарантирате и заявявате, че съдържанието Ви ще се съобразява с изброените условия за ползване. Вашето съдържание не следва да бъде противозаконно по какъвто и да е начин, и не трябва да нарушава правилата на трети страни и да не предизвиква повдигане на съдебни действия срещу Вас или нас или трета страна (за всеки отделен случай съобразно съответния закон). В този сайт Вие не трябва да използвате съдържание, което е било обект на съдебни искове или други подобни оплаквания. Ние запазваме правото да редактираме и премахнем всеки материал изпратен за публикуване в нашият сайт или съхраняван на сървърите ни. Независимо от нашите права в рамките на тези условия, във връзка с Вашето съдържание, ние не сме задължени да контролираме изпратените и публикувани материали.

ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

До максималната степен позволена от закона, ние не изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с този сайт и използването му (включително без ограничения за всички гаранции, подразбиращи се от закона по отношение за задоволително качество и годност за употреба).

ОГРАНИЧЕНИ ГАРАНЦИИ

Ако разпоредба от настоящите условията за използване бъдат определени от съд или от друг компетентен орган за незаконосъобразни, останалите разпоредби ще продължат да бъдат в сила.

ОГРАНИЧАВАНЕ

Тези условията за използване са в взаимна полза на Вас и нас, и не са предназначени да бъдат прилагани към трети страни. Изпълнението на нашите и Вашите права във връзка с тези условия за използване, не подлежат на одобрение от трети страни.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ

bottom of page