top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ПАРКИНГИ И ПЛАЩАНИЯ

Комплексното и гъвкаво решение за автоматизация и контрол на достъпа в паркинги и гаражи ePark е многокомпонентна, многослойна система, разработена на базата на най-съвременни софтуерни и хардуерни технологии.
Основните структурни платформи, стоящи в основата на пълната конфигурация са:
- Хардуерна база – бариери, четци за карти, контролери за управление, датчици
- Софтуерна база – интегрирана, многослойна информационна система с разпределена архитектура и конфигурируеми управляващи модули за крайните, изпълнителни устройства
- Преносна среда за данни – набор от комуникационни линни за връзка между отделните слоеве и компоненти на системата
Основната цел на ePark е управление на всички дейности, свързани с автоматизацията на паркинги и гаражи и осъществяване на желания пропусквателен режим и контрол на достъпа в тях.
Предназначение и основни функции на системата
Основното предназначение на ePark е получаването, съхранението и обработката на информация, свързана с дейностите, извършвани при работа с паркинги и гаражи. Също така цел на системата е да автоматизира действията по осигуряване на контролно-пропусквателен режим в наблюдаваните зони. Общите функции на системата са:
- Контрол над потока от входящи и изходящи автомобили;
- Получаване на стойности и контрол над изпълнителните устройства
(картови четци, автоматични бариери, датчици за преминаване);
- Осъществяване на логическа последователност от действия при преминаване на автомобилите в двете посоки;
- Създаване и поддръжка на архиви на събитията;
- Създаване и поддръжка на информационни масиви относно регистрация на автомобили, клиенти, абонаменти, абонаментни планове и др.;
- Съхранение на данни относно извършени плащания и ценова политика на фирмата;
- Издаване на различни по съдържание и обем справки относно всички аспекти на работа на информационната система;
- Съвместно управление на няколко паркинга с помоща на общи информационни масиви, т.е. централизирано управление на групи от паркинги;
- Реализация на информационен слой за нуждите на фирменото управление.

bottom of page