(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 31 от дата 27.04.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12684/14.12.2016 г. и нов проект за решение вх.№СОА16-ВК66-12684(1)/07.02.2017 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

3. Доклад вх.№СОА17-ВК66-1653/07.03.2017 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотичните вещества – София и преструктуриране на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Йоанна Драгнева

Read more...
 
Заседание No 30 от дата 06.04.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

относно приемане на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община.


относно приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.


относно частична промяна на структурата на районна администрация в район „Красна поляна“ при Столична община. 

Read more...
 
Заседание No 29 от дата 23.02.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 г. ,

относно Концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти – публична общинска собственост.

относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община.

Read more...
 
Заседание No 28 от дата 09.02.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

относно необходимост от осигуряване на собствен принос за изпълнението на проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Проф. д-р Георги Павлов“,

относно даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество за 2017 г. в изпълнение на Меморандум за сътрудничество, за реализиране на ,,Годишна програма за 2017 г. за обмяна на опит и обучения за повишаване на квалификацията, практическите умения и мотивацията на работещите в социалните услуги в Столична община “.

относно изменение на Решение № 276 по Протокол №61 от 28.04.2014 г. на Столичния общински съвет, относно Наблюдавано жилище за лица, напускащи Домовете за деца, лишени от родителски грижи и за разкриване на нова социална услуга Център за настаняване от смесен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – делегирана от държавата дейност. .

Read more...
 
Заседание No 27 от дата 26.01.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

относно промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2017 г.

относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 година.

относно допълнение към доклад № СОА17-ВК66-171/09.01.2017 г за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 година.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 42
Bulgarian