(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 58 от дата 26.07.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

ДНЕВЕН РЕД
на 58-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 26 юли 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх. №СОА18-ВК66-5310/19.07.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2018 година.

Докл. Дончо Барбалов

2.
Доклад вх .№ СОА18-ВК66-851/1/19.07.2018 г. относно предоставяне на концесия за управление и поддържане на спирките на обществения транспорт на територията на Столична община, представляващи елементи на градското обзавеждане по смисъла на чл. 56 от Закона за устройството на територията, разположени върху части от имоти – публична общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова

3.
Доклад вх.№СОА18-ВК66-5329/19.07.2018 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова

 

 

Read more...
 
Заседание No 57 от дата 12.07.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

ДНЕВЕН РЕД
на 57-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 12 юли 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7607/1/05.07.2018 г. относно частична промяна на структурата на районна администрация „Младост“ при Столична община
Докл.  Йорданка Фандъкова
Решение № 439 по т. 1, обявено на
19.07.2018 г.
Приложение № 1


2. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-4101/14/20.02.2018 г. относно приключване на отчуждително-обезщетително производство, проведено при условията на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ отм.), чрез промяна на имотно обезщетение в парично по реда на §9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройството на територията, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ.
Докл.  Йорданка Фандъкова
Решение № 440 по т. 2, обявено на 19.07.2018 г.

3.
Доклад вх.№СОА18-ВК66-4874/05.07.2018 г. относно отпускане на финансова помощ на дългогодишен служител от Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 441 по т. 3, обявено на 19.07.2018 г.

 

 

Read more...
 
Заседание No 56 от дата 28.06.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на 56-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 28 юни 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4382/18.06.2018 г. относно изпълнение на ангажименти на Столична община съгласно „Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020“.
Докл.  Йорданка Фандъкова
Решение № 391 по т. 1, обявено на 05.07.2018 г.

2. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12109/7/18.06.2018 г. относно приемане от Столичен общински съвет (СОС) на „План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017-2019 г. на Столична община“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 392 по т. 2, обявено на 05.07.2018 г.
Приложение


3. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12194/12/18.06.2018 г. относно приемане на Столичен общински съвет (СОС) на „Програма за насърчаване използването на енергия на възобновяеми и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017-2019 г. на Столична община“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 393 по т. 3, обявено на 05.07.2018 г.
Приложение

Read more...
 
Заседание No 55 от дата 14.06.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на 55-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 14 юни 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа


1. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6060/15.05.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства.
Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова
Решение № 349 по т.1, обявено на 21.06.2018 г.

2. Доклад вх.№ СЗД18-МЦ29-364/1/07.06.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Медицински университет – София за нуждите на Факултета по обществено здраве върху част от имот – частна общинска собственост.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 350 по т. 2, обявено на 21.06.2018 г.

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4043/06.06.2018 г. относно частична промяна на структура на районна администрация „Искър“ при Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 351 по т. 3, обявено на 21.06.2018 г.

Приложение № 1.

Read more...
 
Заседание No 54 от дата 31.05.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на 54-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 31 май 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3852/30.05.2018 г. относно определяне на заместник кмет на район „Младост“, който да изпълнява длъжността кмет на район „Младост“ до завръщането на титуляра.
Докл. Елен Герджиков

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 47
Bulgarian