(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 53 от дата 17.05.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на 53-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 17 май 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ДИ10-92/10.05.2018 г. относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг и одобряване на документи, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - отпадък“.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-315/3/02.05.2018 г. относно изменение на Решение № 37/27.01.2011 г. на СОС, послeдно изменение с Решение № 182 от 08.04.2018 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-3404/2/09.05.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова


Видео архив от Заседание No 53 от дата 17.05.2018

 

 

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г.  и допълнение към него с вх. № СОА18-ВК66-1126/10/10.05.2018 г. относно стартиране на Столична Програма „Социални иновации“ и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018-2019 г.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8740/2/02.05.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24 б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020 г.) на ЕС.
Докл. Йоана Христова

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2955/23.04.2018 г. относно в изпълнение на Решение № 453/20.07.2017 г. – процедура по отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения общинска собственост.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2973/24.04.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2018 година.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2909/20.04.2018 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) - план-извадка на УПИ II-259,259а, поземлени имоти (пи) с идентификатори 68134.4360.57 и 68134.4360.58 за създаване на нов УПИ II-57,58 „за офиси, жил. строителство, магазини и гаражи”, кв. 8 и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) – закриване на улица от о.т.52а до о.т.52б и създаване на нова задънена улица от о.т.38 до о.т.42 м. „ж.к. „Люлин-център”, район „Люлин”.
Докл. арх. Здравко Здравков

9. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5095/20.04.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) – изменение на алея явяваща се граница между кв. 12 и кв. 13 и план за регулация и застрояване в обхвата на пи с идентификатори 68134.2819.1644, 68134.2819.1663 и 68134.2819.1667 по кккр на район „Връбница” с цел създаване на УПИ I-1644,1663,1667 “за общ. обсл. дейности и автосервиз”, кв. 13 (нов), м. „Северен парк – гробищен парк бакърена фабрика”, район „Връбница” СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5126/20.04.2018 г. относно прекратяване на производството по административна преписка № ГР-92-00-244/2010г., относно изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ по чл.16 от ЗУТ и план – схеми по чл.108 от ЗУТ за м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Здравко Здравков

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2950/23.04.2018 г. относно разрешение изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, попадащ в землището на с. Плана, район Панчарево за осигуряване на пътно-транспортен достъп и техническо обезпечаване на жилищен комплекс „Плана хайтс”, находящ се в землището на с. Алино, община Самоков и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков

12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3137/30.04.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VІІ „за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени”, кв. 21, м. „с. Кокаляне” – съществуващ и разширение; изменение на план за улична регулация между о.т. 106д-о.т. 106е до о.т. 106ж и от о.т. 106е до о.т. 106з, прилежаща на квартали 21, с. Кокаляне и кв. 21а, в.з. „Михово блато”; ИПР за УПИ ІV-2637 „за офис и ателиета”, кв. 21а, м.в.з. „Михово блато”; план-схема за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район "Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков

13. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3344/10.05.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на м. "Кръстова вада" и м. "Южен парк-IV част", район „Лозенец“, одобрен с Решение №45 по  Протокол №24, т. 2 от 30.03.2001 г. на Столичен общински съвет и Решение №147 по Протокол №40, т. 158 от 18.07.2002 г. на Столичния общински съвет за поправка на явна фактическа грешка.
Докл. арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх.№СОА18-ТД26-5658/3/10.05.2018 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация-София“ ЕАД в редовно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 04.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов

15. Доклад вх.№СОА18-ТД26-5735/2/10.05.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване проектиране и текущ ремонт на обект „Амфитеатър с полифункционална сцена“, находяща се в гр. София, североизточна част на УПИ I, кв. 369, м. „Центъра“, „Южен парк I част - НДК“.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов

16. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-3/2/23.04.2018 г. относно даване на разрешение на „II САГБАЛ – Шейново“ ЕАД за провеждане на преговори за възлагане на банкова услуга и сключване на договор за банков овърдрафт кредит.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

17. Доклад вх.№ СОА17-НЦ29-189/8/30.04.2018 г.  относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично – консултативен център XV – София“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов

18. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-84/3/23.04.2018 г.  относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично – консултативен център V – София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2996/24.04.2018 г. относно Програма на Столична община за скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова,  Д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

20. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3341/10.05.2018 г.относно договаряне между лечебните заведения за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

21. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7443/11/10.05.2018 г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център XXX София“ ЕООД и избор на нов управител.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов

22. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14201/5/10.04.2018 г. относно промяна характера на собственост на част от сграда с идентификатор 68134.1106.327.4, находящ се в СО – район „Красна поляна“, бул. „Александър Стамболийски“ № 186.
Докл. Иван Чакъров

23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1567/3/09.05.2018 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на имоти и части от имоти, собственост на граждани и юридически лица, попадащи в улична регулация между ОТ 1-ОТ 23, по действащ подробен устройствен план на местност „НПЗ Илиянци - Запад“ и кв. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община.
Докл. Димитър Димов

24. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3338/10.05.2018 г. относно именуване на улица в район „Триадица“ на името на д-р Харалан Попов.
Докл. д-р Антон Койчев, Николай Терзиев

25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3515/19.03.2018 г. относно именуване на улица в м. в. з. „Малинова долина – Бункера – I етап“ с името „Донка Ушлинова“.
Докл. Теодор Петков

26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4122/30.03.2018 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Шейново“.
Докл. Рангел Марков

27. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м. “Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“.
Отговор по т. 27

28. Питане вх.№ СОА18-ГР94-651/06.02.2018 г. от г-н Войслав Тодоров - общински съветник, относно сигнали за нарушения при строителство на обект в УПИ ІХ кв.322, м. „жк Борово“.
Отговор по т. 28

29. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7546/08.12.2017 г. от г-н Стефан Марков - общински съветник, относно статут, стопанисване и процедура за отдаване на подмостови пространства в София.
Отговор по т. 29

30. Питане вх.№СОА17-ГР94-6661/26.10.2017 г. от г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков - общински съветници, относно изменение на План за застрояване за м. „Лозенец“ 1 част, кв. 275 и допускане изграждането на над 30-метрова висока сграда с параметри значително над заложените в действащия ПЗ, в непосредствена близост да строящия се небостъргач на ул. „Зл. Рог“ и бул. „Джеймс Баучер“.
Отговор по т. 30

31. Питане вх.№ СОА18-ГР94-718/08.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“.
Отговор по т. 31

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 53-то заседание на Столичния общински съвет

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2127/22.03.2018 г. относно приемане на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.
Докл. Група общински съветници, Дончо Барбалов

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3376/11.05.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изменено и допълнено с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет, изменено и допълнено с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3390/11.05.2018 г. относно изпълнение т.3 от Решение № 90/22.02.2018 г. на СОС – допълнително включване на събития в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3401/11.05.2018 г. относно създаване на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите под името „Столичен съвет по библиотечно дело“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов

5. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3504/15.05.2018 г. относно решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектно предложение „Мигриращо тяло“ и сключване на договор между Столична община и „Национален дворец на културата – Конгресен център“ ЕАД.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3386/11.05.2018 г. относно отмяна на Решение № 474 от 20.07.2017 г. за даване на съгласие на Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД да кандидатстват по процедура „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“.
Докл. Светослав Витков, Симеон Славчев, Иван Велков

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3476/14.05.2018 г. относно изменение на въведените експериментална промени за основни автобусни линии № 20 и № 21/22 на обществения транспорт на територията на Столична община.
Докл. Евгени Крусев, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков

8. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-145/2/15.05.2018 г. относно договор за сътрудничество между „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна.
Докл. Група общински съветници, Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-5483/3/14.05.2018 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 01.06.2018 г. Общо събрание на акционерите.
Докл. Йордан Господинов

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6060/15.05.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства.
Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4723/2/12.05.2018 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане с издател СО – район „Нови Искър“, обезпечаваща авансово плащане по договор БФП № BG05FMOP001-3.002-0025-С01 по проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ – Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица в България.
Докл. Даниела Райчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 
Заседание No 52 от дата 26.04.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на 52-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 26 април 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа:

 

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1212/4/13.04.2018 г. относно определяне състава на Одитния комитет на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2833/18.04.2018 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2018 и 2019 г. в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област София град 2016-2020 г. и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2401/02.04.2018 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова

 

 


Видео архив от Заседание No 52 от дата 04.26.2018

 

4. Доклад вх. № ССД17-ГР94-6758/2/16.04.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2303/29.03.2018 г. относно одобряване на „Актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София“.
Докл. Йоана Христова

6. Доклад вх. № СОА17-ВК66-5949/1/17.04.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“(“D_NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability”), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз.
Докл. Йоана Христова

7. Доклад вх. № СОА17-ДИ05-117/6/03.04.2018 г. относно план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2018 година и отчет за изпълнение на Плана за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2017 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

8. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2496/04.04.2018 г. относно преобразуване на 162 ОУ „Отец Паисий“ и 156 ОУ „Васил Левски“ от основни в обединени училища.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2694/13.04.2018 г. относно проекти на План за действие към Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация – 2017-2030 година и Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Екатерина Йорданова, Ивелина Джартова

10. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2503/2/19.04.2018 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

11. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2029/20.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 07106.1428.657 по КККР на с. Бусманци, район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков

12. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2056/20.03.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ III-2625-„за обществено обслужващи дейности, офиси, магазини и жилища“, кв. 48, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

13. Доклад вх. № СОА17-ГР94-6854/2/29.03.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план - План за регулация за УПИ III-871, 872, кв. 10а, м. „Хаджи Димитър - част”, район „Подуяне”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Хаджи Димитър - част”, одобрен с Решение № 271 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2437/03.04.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план за УПИ I-1401, 1402, 1403-„за ЖС и магазини“ от кв. 28, попадащ в обхвата на т. 4 от Решение № 166 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница-2“, който имот с тази точка „се изключва“.
Докл. арх. Здравко Здравков

15. Доклад вх. № СОА16-ВК08-5879/8/03.04.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – План за регулация на м. „Сухата река-запад“, кв. 12г, УПИ VII-872, 873, 874, район „Подуяне“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад“, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

16. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2689/13.04.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ II-889, кв. 9, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, ПИ с идентификатори 68134.2045.1904 и 68134.2045.889, за обединяването им в нов УПИ II-889,1904 „за магазини, администрация и паркинг“ с предвиждане на застрояването му и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 312 до о.т. 312а (нова), м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, район „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх. № СОА18-ДИ05-1303/11.04.2018 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев

18. Доклад вх. № СОА18-ДИ05-1352/13.04.2018 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 227 по Протокол № 10 от 17.03.2016 г. на Столичен общински съвет за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев

19. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2605/1/13.04.2018 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2017 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

20. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2280/1/13.04.2018 г. относно финансиране на общински проекти със средства, получени от приватизацията на „Общинска банка“ ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

21. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2647/12.04.2018 г. относно именуване на метростанции във връзка със завършване на линия 3 на метрото в гр. София.
Докл. Малина Едрева, д-р Борислав Бориславов, Димитър Антов

22. Доклад вх. № СОА18-МЦ29-56/2/13.04.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „Диагностично-консултативен център  VIII - София“ ЕООД за срок от 5 години.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов

23. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2852/19.04.2018 г.  относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Дентален център VI-София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

24. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2850/19.04.2018 г.  относно даване на съгласие Столична община да учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Национална организация „Малки български хора“ върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се  в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 78.
Докл. д-р Веселин Милев, Д-р Антон Койчев,Малина Едрева, Живка Новкова, Милка Христова, Дончо Барбалов

25. Доклад вх. № СОА16-ТД26-9185/2/17.01.2018 г.  относно закупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.201.17 (УПИ I за кжс, кв. 62, м. „Лагера“), ул. „Боговец“ № 22 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Докл. Христо Апостолов

26. Доклад вх. № СОА17-ВК08-14038/3/21.03.2018 г.  относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ IV – 669, 668а, 668б, квартал 193, м. „Орландовци-Малашевци“, район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев

27. Доклад вх. № СОА16-ВК08-15600/5/21.03.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VIII-323, кв.41, м. “Бенковски“  по регулационен план одобрен със Заповед № РД-09-86/02.06.1989 г. на Председателя на ИК на ОбНС „Сердика“, находящ се в гр. София, район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев

28. Доклад вх. № СОА17-ВК08-71/3/21.03.2018 г. относно процедура за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1107.327, находящ се в гр. София, район „Красна поляна“.
Докл. Иван Чакъров

29. Доклад вх. № СОА17-ВК08-12813/5/10.04.2018 г. относно отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Иван Божилов

30. Доклад вх. № СОА17-ВК08-16113/1/10.04.2018 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „УСЪРДИЕ“, върху недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“.
Докл. Иван Божилов

31. Доклад вх. № СОА17-ВК08-3632/3/21.03.2018 г. относно продажба на 56,43% идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2167, целия с площ 268 кв.м., за който е отреден УПИ  III-за тп, кв. 73б, м. „ж.к. Надежда 2а и 2б“.
Докл. Димитър Димов

32. Доклад вх. № СОА18-ВК08-2187/1/10.04.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на СО – район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков

33. Доклад вх. № СОА16-ВК66-2762/10/31.10.2017 г. относно проект за изменение на подробен устройствен план и създаване на нов УПИ I – 54, 662, 735, 1011, 1178, 1179, 1228, 1229, 1230, 1231, 1242, 1243 – за жилищно строителство, кв. 4, м. „Беловодски път“, кв. Бояна.
Докл. Теодор Петков

34. Доклад вх. № СОА17-ВК08-16930/1/21.03.2018 г. относно предложение за продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се във в.з. „Килиите“, район „Витоша“, представляващ застроен УПИ с идентификатор 68134.1892.681 с площ 534 кв.м.
Докл. Теодор Петков

35. Доклад вх. № СОА18-ВК08-3061/1/05.04.2018 г. относно именуване на новооткрита сграда към ДГ № 112 „Детски свят“ – кв. Бояна, с името Сграда-2 „Светлина“.
Докл. Теодор Петков

36. Доклад вх. № СОА16-ВК08-10830/11/10.04.2018 г. относно изкупуване от страна на Столична община на частен поземлен имот, върху който е изградена улица.
Докл. Теодор Петков

37. Доклад вх. № СОА17-ВК08-3110/4/21.03.2018 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ I-120, кв. 81, местност „кв. Горна баня“, СО – район „Овча купел“, по реда на § 8 от ПР на ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева

38. Доклад вх. № СОА17-ВК08-10060/3/21.03.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за приключване на процедура по изменение на ПУП за УПИ  V-49, кв.45, м. „ж.к. Люлин 3 м. р.“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Милко Младенов

39. Доклад вх. № СОА18-ТД26-746/4/19.04.2018 г. относно продължаване процедурата по изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ XI-853 и УПИ XII-855 и образуване на нов УПИ VIII-16,817, кв. 10, м. „ж. к. Люлин – бул. Пиротски“.
Докл. Милко Младенов

40. Доклад вх. № СОА17-ВК08-2760/3/21.03.2018 г.  относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройството на територията.
Докл. Младен Младенов

41. Доклад вх. № СОА16-ВК08-14004/9/19.04.2018 г.  относно провеждане на процедура по реда на чл.15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17 от ЗУТ за прилагане на ПУП, определяне на квоти на съсобственост и прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чрез изкупуване на общинския дял, представляващ 366/2579 (14,19%) идеални части от УПИ I – 1401, 1402, 1403, кв. 28, м. „ж. к. Връбница – II част“, с идентификатор 68134.2815.3119, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов

42. Доклад вх. № СОА17-ГР94-1099/14/10.04.2018 г.  относно придобиване правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 00357.5359.1239, с цел разширяване на гробищния парк на кв. „Кумарица“ и прилагане на уличната регулация.
Докл. Даниела Райчева

43. Доклад вх. № СОА17-ВК08-14505/2/21.03.2018 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПРЗУТ.
Докл. Рангел Марков

44. Питане вх. № СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м. “Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“.
Отговор по т. 44

45. Питане вх. № СОА18-ГР94-651/06.02.2018 г. от г-н Войслав Тодоров - общински съветник, относно сигнали за нарушения при строителство на обект в УПИ ІХ кв.322, м. „жк Борово“.
Отговор по т. 45

46. Питане вх. № СОА17-ГР94-7546/08.12.2017 г. от г-н Стефан Марков - общински съветник, относно статут, стопанисване и процедура за отдаване на подмостови пространства в София.

47. Питане вх. №СОА17-ГР94-6661/26.10.2017 г. от г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков - общински съветници, относно изменение на План за застрояване за м. „Лозенец“ 1 част, кв. 275 и допускане изграждането на над 30-метрова висока сграда с параметри значително над заложените в действащия ПЗ, в непосредствена близост да строящия се небостъргач на ул. „Зл. Рог“ и бул. „Джеймс Баучер“.
Отговор по т. 47

48. Питане вх. № СОА18-ГР94-718/08.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“.
Отговор по т. 48

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 52-то заседание на Столичния общински съвет


1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2933/23.04.2018 г. относно отстраняване на техническа грешка в Решение № 82 по Протокол № 48 на Столичен общински съвет от 22.02.2018 г., с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2142/7/23.04.2018 г. относно сключване на споразумения за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Българското национално радио“, „Национален дворец на културата – Конгресен център“ ЕАД, „Софийска опера и балет“ и „Софийска филхармония“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2964/24.04.2018 г. относно увеличение на щатната численост за разкриване на нови групи в детски градини в дейност 311 „Целодневни детски градини“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4. Доклад вх. № СОА18-ДИ05-1437/1/23.04.2018 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2018 год.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбаловэ

5. Доклад вх. № СОА18-ВК66-367/1/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на нова автовишка с височина до 25 м. за дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при СО. 
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № СОА18-ВК66-754/3/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд доставката на специализирана транспортна техника и оборудване за дейности по оказване на аварийна помощ и защита при бедствия за Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

7. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2819/1/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за осигуряване на финансови средства за общинските лечебни заведения на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

8. Доклад вх. № СОА18-ТД26-3476/4/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обновление на подхода към Южен парк ІІІ-та част от бул.“Гоце Делчев“ и прилежащи алеи, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

9. Доклад вх. № СОА16-ВК66-11157/16/23.04.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реализацията на инвестиционен проект „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 60, район „Оборище“ - Етап 1Б“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

10. Доклад вх. № СОА17-ГР94-7443/6/24.04.2018 г. относно допълнение на Решение №207 от Протокол № 51/05.04.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

11. Доклад вх. № СОА16-ГР94-393/8/14.12.2017 г. относно продажба на идеални части от недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

12. Доклад вх. № СОА17-ВК66-2925/6/24.04.2018 г. относно изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1297 – собственост на ЕТ „Жоди – Георги Георгиев“ и реална част – имот с проектен идентификатор 68134.1006.1292, собственост на наследници на Петър Иванов Кутев и Вида Иванова Андреева, попадащи в улици.
Докл. Николай Терзиев

13. Доклад вх. № СОА18-ГР94-2101/1/24.04.2018 г. относно удостояване със званието Почетен гражданин на София на г-жа Гергина Тончева.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА 
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 52-то ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


1.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5106/4/25.04.2018 г. относно определяне на заместник кмет на район „Младост“, който да изпълнява длъжността кмет на район „Младост“ до завръщането на титуляра.
Докл. Председателски съвет

 

 
Заседание No 51 от дата 05.04.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на 51-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) от 12:00 часа


1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2281/1/29.03.2018 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2016 г. и 2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2002/19.03.2018 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2017 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г.
Докл. Елен Герджиков

 


Видео архив от Заседание No 50 и 51 от дата 05.04.2018

 

ДНЕВЕН РЕД
на 51-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) от 12:00 часа


1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2281/1/29.03.2018 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2016 г. и 2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2002/19.03.2018 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2017 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г.
Докл. Елен Герджиков

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1370/22.02.2018 г. допълнен с доклад вх. № СОА18-ВК66-1370/5/26.03.2018 г. относно приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Ивелина Джартова
Решение № 178 по т. 4, обявено на 05.04.2018 г.
Приложение I
Приложение № 1 към Приложение  I
Приложение № 2 към Приложение  I
Приложение № 3 към Приложение  I
Приложение № 4 към Приложение  I
Приложение № 5 към Приложение  I
Приложение № 6 към Приложение  I
Приложение № 7 към Приложение  I

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-937/07.02.2018 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2017-2020 година.
Докл. Общински съветници, Ралица Стоянова

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г. относно стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1295/1/14.03.2018 г. относно допълнение на Решение № 719/09.11.2017 г. на Столичен общински съвет относно Център за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда истории и една мечта“.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх.№ ССД18-ДИ05-48/1/20.03.2018 г. относно промяна на наименования и капацитет на социални услуги
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1598/4/20.03.2018 г. относно изменение на Решение № 42 по Протокол № 34 от 14.02.2013 г., изменено с Решения № 376 от 18.07.2013 г. и № 140 от 06.04.2017 г. на Столичен общински съвет – увеличаване капацитета на Център за работа с деца на улита – ж.к. „Филиповци“.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2039/20.03.2018 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за работа с деца на улицата на територията на Столична община като делегиран от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1806/12.03.2018 г. относно общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1146/2/27.03.2018 г. относно утвърждаване проекти на спортни клубове за финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев

13. Доклад вх.№ СОА18-УЗ21-372/1/20.03.2018 г. относно учредяване на финансова награда на кмета на Столична община за изследователски проект в областта на спорта със значим социално – обществен принос по Програма за съфинасиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи по повод отбелязване Деня на НСА „Васил Левски“ – 15 ноември.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева

14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2080/21.03.2018 г. относно отпускане на средства за повишаване квалификацията на помощник – възпитателите от общинските детски градини на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

15. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-140/50/22.03.2018 г.  относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2018 г. за разплащане на разходи по проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned), финансиран па Програма УРБАКТ III.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2142/22.03.2018 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и Българско национално радио, Национален дворец на културата, Софийска опера и балет и Софийска филхармония.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

17. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-30/6/23.03.2018 г.  относно опрощаване на несъбираеми вземания.
Докл. Дончо Барбалов

18. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-69/4/21.03.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

19. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/41/20.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (New GenerationSkills), финансиран по Програма „Дунав“ (2014-2020) на ЕС.
Докл. Дончо Барбалов

20. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/42/20.03.2018 г. относно даване на съгласие за общинско сътрудничество между Столична община, „Асоциация за развитие на София“ и Регионален културен институт – Столична библиотека за създаване на „Лаборатория за иновации“ по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (New GenerationSkills), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ (2014-2020) на ЕС.
Докл. Дончо Барбалов

21. Доклад вх.№ СОА18-ДИ09-51/5/19.03.2018 г. относно промяна на собствеността на съществуващ общински път № PER3093, стар номер 60022,/III-1003, Перник-Рударци/-стопанство Витоша.
Докл. Евгени Крусев

22. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1665/07.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-1018,1019,1020 – „за Ж.С.”, м. „Надежда 3”, кв. 61, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 3” в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. ”Ломско шосе” (от о.т.9 до о.т.126), ул. ”Христо Стилянов” (от о.т.126 до о.т.78) и ул. ”Хан Кубрат” (от о.т.79 до о.т.3), район „Надежда”, одобрен с  Решение № 343 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

23. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1679/07.03.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ VIII-1422 с цел образуване на нови УПИ VIII-1422 “за ЖС” и УПИ XXXIII-1422 “за ЖС” по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2191.1422 по КККР на гр. Банкя, кв. 10, м. „в.з. Банкя”, район „Банкя”, изменение на план за улична регулация (ИПУР) – създаване на задънена улица от о.т. 176а (нова) - о.т. 176б (нова) до о.т. 176в (нова), и създаване на тротоар между о.т. 176а (нова) и 176б (нова).
Докл. арх. Здравко Здравков

24. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1684/07.03.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-944 „за офиси” от кв. 120; на УПИ I-944 от кв. 129 за създаване на нови УПИ IV-1603 „за офиси и ОО” от кв. 120 и УПИ -1601 „за жилищно строителство” от кв. 129; изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на УПИ I-1014 „за административни сгради” и на УПИ II-1014 „за административни сгради” от кв. 128; план за регулация на нова улица по от о.т.538 – о.т.683в, м. „Кръстова вада“, район „Триадица”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

25. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1687/07.03.2018 г. относно прекратяване на производство по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на м. „Дружба 2 – кв. 9“, разрешен със Заповед № РД-09-50-706/05.05.2010 г. на главния архитект на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

26. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2146/22.03.2018 г.  относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ XIX-1609,133,116 „за жилищно строителство”, (проектен УПИ XIX – 1609, общ.), кв. 392а, м. „Красно село – Плавателен канал - Север”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Красно село – Плавателен канал - Север” в граници: бул. ”Гоце Делчев”, бул. ”Стефан Тошев”, бул. ”Тодор Каблешков” и бул. “Цар Борис III”, район “Красно село”, одобрен с Решение № 187 по Протокол № 38 от 11.04.2013г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

27. Доклад вх.№  СОА18-ВК66-2147/22.03.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215 в землището на с. Владая, за разполагане на телекомуникационно съоръжение и парцеларен план (ПП) за достъп до поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215, извън границите на урбанизирана територия, с. Владая, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

28. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2154/23.03.2018 г.  относно прекратяване на административно производство по разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за електропровод 20 кV от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44063.6216.560 /възлова станция Долни Лозен/ до пи с идентификатор 44063.6216.1067 и от ПИ с идентификатор 44063.6213.240 до ПИ с идентификатор 14831.6834.18 /същ. ЖР стълб „Бирен завод”/.
Докл. арх. Здравко Здравков

29. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2052/20.03.2018 г. относно прекратяване на производство по одобряване на ПУП – ПР на м. „Студентски град“, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на Столичен общински съвет, в частта УПИ I-1869 – „за КОО“ и УПИ III – 1824 - „за КОО“, кв. 113.
Докл. арх. Здравко Здравков

30. Доклад вх.№СОА17-ТД26-15143/9/29.03.2018 г. относно даване на разрешение на „Пазари Запад“ ЕАД за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на реални части от недвижим имот.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

31. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-3295/3/29.03.2018 г. относно даване на разрешение на „Пазари Запад“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на 20 броя навеси и 34 броя маси за сергийна търговия, собственост на дружеството, разположени на зеленчуков пазар на ул. „Граф Игнатиев“.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

32. Доклад вх.№СОА17-ТД26-12687/9/29.03.2018 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи договор за съвместната дейност с „Пазари Запад“ ЕАД.
Докл. Група общински съветници

33. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2266/28.03.2018 г. относно утвърждаване на Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2018 г.
Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев

34. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2288/29.03.2018 г. относно отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2017 г. и промени в Правилата за работа по Програма „Европа“.
Докл. Ирина Йорданова, Станчо Станков, Михаела Иванова, доц. д-р Тодор Чобанов

35. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7443/5/22.03.2018 г. относно освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично-консултативен център XXX - София“ ЕООД и избор на прокурист.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Иветка Петрова, Станил Станилов, Дончо Барбалов

36. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-105/1/27.03.2018 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов

37. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-86/1/27.03.2018 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център II – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов

38. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-70/2/28.03.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 един брой CR система за дигитализация на рентгенови и мамографски апарати.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

39. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10893/8/23.03.2018 г.  относно проект за изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ VIII – 444 и УПИ XXX – „за гаражи и озеленяване“, кв. 738-Б, зона Г-13-юг, на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Васил Цолов

40. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2373/21.02.2018 г. относно дарение на общински поземлен имот с идентификатор 68134.613.36, находящ се в гр. София, Район „Подуяне“ и приемане на дарение на поземлен имот с идентификатор 68134.619.1087 – частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова, Силвия Христова

41. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6508/8/21.03.2018 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице чрез продажба на общинската част от 73/513 идеални части от УПИ XV-221, кв. 104, м. „Суха река“, прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова

42. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15434/1/07.03.2018 г.  относно промяна предназначението на обект - частна общинска собственост, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

43. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-2762/10/31.10.2017 г. относно проект за изменение на подробен устройствен план и създаване на нов УПИ I – 54, 662, 735, 1011, 1178, 1179, 1228, 1229, 1230, 1231, 1242, 1243 – за жилищно строителство, кв. 4, м. „Беловодски път“, кв. Бояна.
Докл. Теодор Петков

44. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2258/1/21.03.2018 г. относно придобиване от Столична община на имот, собственост на граждани или юридически лица, попадащ по действащи ПУП на м. „Манастирски ливади – запад“, между кв. 32 и кв. 34 в улична регулация от о.т. 1019 – о.т. 161 – о.т. 160 в участъка на ул. „Проф. Велизар Велков“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков

45. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-620/5/07.03.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, свързана с проект за изменение на улична регулация и създаване на нов УПИ I-1185, 734, 792 от квартал № 38А в местност „Суходол“, Район „Овча купел“, град София.
Докл. Христина Семерджиева

46. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16106/1/07.03.2018 г.  относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Димитър Сичанов

47. Доклад вх.№  СОА16-ВК08-16481/9/07.03.2018 г. относно провеждане на процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
Докл. Димитър Сичанов

48. Доклад вх.№  СОА18-ВК08-1273/1/21.03.2018 г. относно  откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имот публична общинска собственост, върху който е предвидено разполагането на преместваем обект по одобрена схема от главния архитект на Столична община.
Докл. Рангел Марков

49. Връщане за ново обсъждане на Решение № 152 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА16-ТД26-8322/11/06.02.2018 г. от г-н Христо Апостолов – кмет на  район „Красно село“, върнато със Заповед № РД-15-038/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.

50. Връщане за ново обсъждане на Решение № 160 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА17-ВК08-9761/3/14.12.2017 г. от г-н Теодор Петков – кмет на  район „Витоша“ , върнато със Заповед № РД-15-040/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.

51. Връщане за ново обсъждане на Решение № 164 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА16-ВК08-2300/16/26.02.2018 г. от г-н Ивайло Панев – кмет на  район „Кремиковци“ , върнато със Заповед № РД-15-039/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.

52. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м. “Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“.
Отговор по т. 52

53. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7221/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници, относно извършеното лятно почистване през 2017 г. в Столична община – дейности „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи“ и „Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади“.
Отговор по т. 53

54. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7478/06.12.2017 г. от г-н Иво Божков - общински съветник, относно статутът и ползването на парк „Врана“.
Отговор по т. 54

55. Питане вх.№ СОА18-ГР94-651/06.02.2018 г. от г-н Войслав Тодоров - общински съветник, относно сигнали за нарушения при строителство на обект в УПИ ІХ кв.322, м. „жк Борово“.
Отговор по т. 55

56. Питане вх.№ СОА18-ГР94-718/08.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“.
Отговор по т. 56

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 51-то заседание на Столичния общински съвет
1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2328/30.03.2018 г. относно частична промяна на структурата на Столична общинска администрация и обособяването на самостоятелно звено на пряко подчинение на Председателя на СОС.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2335/1/02.04.2018 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, Постоянната комисия по обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
3. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-154/83/29.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разход по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RF0P001-3.002-0041-С01 от 14.03.2017 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Докл. Ирина Савина
4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-486/6/30.03.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изменено и допълнено с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
5. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15509/4/29.03.2018 г. относно промяна характера на имот от „публична“ в „частна“ общинска собственост и отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 10 години, с административен адрес, ул. „Дебър“ № 30, УПИ II 251 за училище, кв. 320Б, м. „ж. к. „Борово“, по плана на гр. София, представляващ двуетажна сграда със застроена площ от 143 кв. м. и дворно място с площ 795 кв. м.
Докл. Христо Апостолов
ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 51-то заседание на Столичния общински съвет
1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2467/04.04.2018 г.относно експериментално въвеждане на нощни линии на масовия градски транспорт на територията на Столична община.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 
Заседание No 50 от дата 05.04.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

ДНЕВЕН РЕД
на 50-то извънредно заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Информация от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, старши комисар Ивайло Иванов – директор на СДВР и старши комисар Веселин Гетов – директор на СД „Пожарна безопасност и защита на населението”, относно дейността през изминалата година за опазване на сигурността и обществения ред в столицата, както и за предприетите мерки за подобряването им през настоящата година.

Докл. Йорданка Фандъкова

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 
Заседание No 49 от дата 15.03.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на 49-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 15 март 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1530/01.03.2018 г. относно частична промяна на общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 116 по т. 1, обявено на

2.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1880/14.03.2018 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община по проект „WiFi4EU – схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно WI-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 117 по т. 2, обявено на 16.03.2018 г.

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/03.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/3/06.02.2018 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 118 по т. 3, обявено на


Видео архив от Заседание No 49 от дата 15.03.2018

ДНЕВЕН РЕД
на 49-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 15 март 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1530/01.03.2018 г. относно частична промяна на общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 116 по т. 1, обявено на

2.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1880/14.03.2018 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община по проект „WiFi4EU – схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно WI-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 117 по т. 2, обявено на 16.03.2018 г.

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/03.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/3/06.02.2018 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 118 по т. 3, обявено на

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1521/28.02.2018 г. относно приемане на проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов, Д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев
Решение № 119 по т. 4, обявено на

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1150/14.02.2018 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Софпроект-Общ градоустройствен план".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 120 по т. 5, обявено на

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1353/21.02.2018 г. относно план за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2018 година и отчет за изпълнение на План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2017 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 121 по т. 6, обявено на

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1231/16.02.2018 г. относно предложение за увеличаване на средната брутна работна заплата в Общинско предприятие „Гробищни паркове“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 122 по т. 7, обявено на

8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1419/23.02.2018 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 123 по т. 8, обявено на

9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1471/27.02.2018 г. относно заемообразно финансиране на стартирането на два проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 124 по т. 9, обявено на

10. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-1957/1/02.03.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерски съвет на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 125 по т. 10, обявено на

11. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-91/3/28.02.2018 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административното производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 126 по т. 11, обявено на

12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1524/28.02.2018 г. относно определяне предназначението на общински жилища, ателиета и гаражи за продажба на настанените в тях наематели; на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и на общински ателиета, гаражи и паркоместа за настаняване под наем.
Докл. Силвия Христова, Ралица Стоянова, Дончо Барбалов
Решение № 127 по т. 12, обявено на

13. Доклад вх.№ СОА17-ДИ04-3213/5/20.02.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна Дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 16.04.2020 г., за проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“, одобрен за финансиране с Решение на ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 128 по т. 13, обявено на

14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1379/23.02.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна Дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 21.04.2021 г., за проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, одобрен за финансиране с Решение на Министерския съвет на РБългария.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 129 по т. 14, обявено на

15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1082/12.02.2018 г. относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00357.5252.273 от КККР на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ I-273-„за складове, офиси и жилищно строителство” от кв. 32а; план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.251 – о.т.251а – о.т.251б – о.т.251в – о.т.251г – о.т.251д – о.т.251е – 251ж – о.т.251з – о.т.251и; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т.250 – о.т.251 – о.т.252 – о.т.253, м. „кв. Курило, гр. Нови Искър”, район „Нови Искър”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 130 по т. 15, обявено на

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4819/2/13.02.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-ПР за кв. 10в, УПИ III-877, 878-„за офиси, магазини и складове“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение 271/30.05.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ, план за улична регулация и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Хаджи Димитър-част“, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 131 по т. 16, обявено на

17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1111/13.02.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ III-2047 „за жилищно строителство” (проектен УПИ III-250 общ.), кв. 320б, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ не-разделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. ”България”, бул. ”Тодор Каблешков”, бул. ”ген. Стефан Тошев”, ул. „Дойран“ и бул. “Гоце Делчев”, район “Красно село”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43, т.46 от 18.07.2013г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 132 по т. 17, обявено на

18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1389/23.02.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП - план за регулация (ПР) на м. „ж.к. Борово”, кв. 288л, УПИ XXXVI-388,389,390, район „Красно село“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „ж.к. Борово”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 133 по т. 18, обявено на

19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1413/23.02.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в табличната част на план за регулация и застрояване на м. ,,ЖГ Камбаните-Младост 4”, кв. 44 и кв. 45, район ,,Младост”, одобрен с Решение № 253 по Протокол № 17/31.05.2012г. на СОС по реда на чл. 16 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 134 по т. 19, обявено на

20. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-678/19.02.2018 г. относно приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2018 г., утвърждаване на отчет за извършена работа по изпълнение на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г. и приемане на План за насърчаване на инвестициите и провеждане на общинска политика в областта на инвестициите в Столична община за 2018 г.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 135 по т. 20, обявено на

21. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-679/19.02.2018 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 136 по т. 21, обявено на

22. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-681/2/01.02.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да сключи договор по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 137 по т. 22, обявено на

23. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-682/4/19.02.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за закупуване на компютърна техника.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 138 по т. 23, обявено на

24. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-11550/8/08.03.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на осем броя павилиони и рекламен елемент на пазар „Сребърна“.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 139 по т. 24, обявено на

25. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1709/08.03.2018 г. относно продължаване мандата на членовете на съвета на директорите на „ЕГИДА - София“ ЕАД и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „ЕГИДА - София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 140 по т. 25, обявено на

26. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-15457/4/20.02.2018 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да извърши продажба на собствения  на дружеството дял в недвижими имоти, съсобствени с трети лица.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 141 по т. 26, обявено на

27. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1705/08.03.2018 г. относно отчет за дейността на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2017 година.
Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев
Решение № 142 по т. 27, обявено на

28. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1704/08.03.2018 г. относно участие на Столична община в проект „Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна Европейска интеграция“ по Програмата Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS).
Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев
Решение № 143 по т. 28, обявено на

29. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-413/2/20.02.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 години.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 144 по т. 29, обявено на

30. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-85/2/06.03.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Венетка Серафимова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 145 по т. 30, обявено на

31. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-47/1/20.02.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI-Нови Искър“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Милка Христова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 146 по т. 31, обявено на

32. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-68/1/08.03.2018 г. относно откриване процедура по акредитация на отделни медицински и други дейности – отделение по образна диагностика, клинична лаборатория и лаборатория по микробиология към „Първа САГБАЛ “Св. София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 147 по т. 32, обявено на

33. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-45/1/08.03.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала  на „Диагностично-Консултативен Център XXVIII-София“ ЕООД и „Диагностично-Консултативен Център XIV-София“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 148 по т. 33, обявено на

34. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-442/1/08.03.2018 г. относно определяне на ликвидатор и продължаване срока на ликвидация на „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация, „Медицински център XVI - София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център I - Банкя“ ЕООД
Докл. д-р Веселин Милев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 149 по т. 34, обявено на

35. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1710/08.03.2018 г. относно финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет.
Докл. Дончо Барбалов, Общински съветници
Решение № 150 по т. 35, обявено на

36. Доклад вх.№СОА18-ВК66-1522/28.02.2018 г. относно програма на Столична община за скринингово изследване за рак на простатата на персонала на общинските транспортни дружества и на персонала от общинските образователни институции на територията на Столична община.
Докл. Общински съветници, Дончо Барбалов
Решение № 151 по т. 36, обявено на

37. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-8322/11/06.02.2018 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.207.1996 (УПИ XIX-1688, общ., кв. 306, по предходен план на м. „Красно село-център“). 
Докл. Христо Апостолов
Решение № 152 по т. 37, обявено на

38. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-17252/1/07.03.2018 г. относно отмяна на Решение № 650 по Протокол № 69/09.10.2014 г. на Столичен общински съвет за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Бачо Киро - 1945“ върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Македония“ № 16 (ул. „Ивайло“ № 25), за читалищни нужди, за срок от 10 години.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 153 по т. 38, обявено на

39. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15679/1/08.03.2018 г. относно промяна на статута на недвижим имот на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 16 от частна общинска собственост в публична общинска собственост и предоставянето му за управление на Регионален исторически музей-София за срок от 10 години.
Докл. Васил Цолов
Решение № 154 по т. 39, обявено на

40. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15653/1/07.03.2018 г. относно поправка но очевидна фактическа грешка в Приложение № 4 към Решение № 546 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г.
Докл. Ева Митова
Решение № 155 по т. 40, обявено на

41. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-1610/6/26.02.2018 г. относно продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него жилищна сграда, находяща се в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 12, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.801.191. по кадастрална карта и кадастралните регистри, с площ от 712,00 кв. м., за който е отреден УПИ  VI – 191-за обществено обслужване, кв. 25а, м. „Изток-Изток“ по плана на гр. София.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 156 по т. 41, обявено на

42. Доклад вх.№СОА17-НЦ62-655/4/08.03.2018 г. относно предоставяне под наем,  без провеждане на публично оповестен конкурс, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ул. „Неофит Рилски“, за нуждите на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 157 по т. 42, обявено на

43. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13223/2/26.02.2018 г. относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 68134.1382.155, представляващ УПИ  VII-155, кв. 85, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, чрез продажба на общинския дял.
Докл. Димитър Димов
Решение № 158 по т. 43, обявено на

44. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2254/1/22.02.2018 г. относно участие на Столична община, район „Младост“ като партньор в проект „Побратимяването- инструмент за сътрудничество“ за побратимяване с община Карпош, Скопие, Република Македония, по Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020, мярка 2.1 „Побратимяване на градове“.
Докл. Десислава Иванчева
Решение № 159 по т. 44, обявено на

45. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9761/3/14.12.2017 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находяща се на ул. „Вихрен“ № 34, район „Витоша“, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1930.241.
Докл. Теодор Петков
Решение № 160 по т. 45, обявено на

46. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-6044/6/26.02.2018 г. относно сключване на окончателен договор по процедура по чл.15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 161 по т. 46, обявено на

47. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-489/8/12.12.2017 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ  I-576,577, кв.52, м. „Модерно предградие“, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение № 162 по т. 47, обявено на

48.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2768/4/26.02.2018 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ  I – 1002, от  кв. 96, м. „Волуяк-гарата“, район „Връбница“ и процедура по реда на чл.199 от Закона за устройство на територията за изкупуване от Столична община на реална част от поземлен имот попадаща в улица.
Докл. Младен Младенов
Решение № 163 по т. 48, обявено на

49. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-2300/16/26.02.2018 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на гр. Бухово, ул. „Янтра“№ 3, район „Кремиковци“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 164 по т. 49, обявено на

50. Доклад вх.№ СОА16-НЦ62-1425/6/08.03.2018 г. относно преименуване на спирки на обществения  градски транспорт с имената Народно читалище „ Пенчо П. Славейков 1921“ и „Българска телеграфна агенция“.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 165 по т. 50, обявено на

51. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1189/25.01.2018 г. относно именуване на безименна улица в м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк - IVч“, с името „Стоян Робовски“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 166 по т. 51, обявено на

52. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2778/01.03.2018 г. относно именуване на безименна улица в СО район „Триадица“, м. „Южен парк II част“, с името „Астана“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 167 по т. 52, обявено на

53. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-767/16.01.2018 г. относно именуване на улица във м. „Драгалевци разширение север- II част“ с името „Проф. Д-р Румяна Кушева“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 168 по т. 53, обявено на

54. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1254/26.01.2018 г. относно именуване на улица във в.з. „Киноцентър III част - разширение“ с името „Акад. Владимир Христов“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 169 по т. 54, обявено на

55. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-987/22.01.2018 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в с. „Войнеговци“, СО- Район „Нови Искър“ с името „Слънчева“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 170 по т. 55, обявено на

56. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1928/12.02.2018 г. относно именуване на безименни улици в с. Желява, район „Кремиковци“, с името „Старопланинска песен“ и „Синева“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 171 по т. 56, обявено на

57. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7772/20.12.2017 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно информация за заловени, осиновени, върнати по места, умрели и евтанизирани  кучета през последните пет години от ОП „Екоравновесие“.
Отговор по т. 57

58. Питане вх.№ СОА18-ГР94-77/04.01.2018 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно документация, която се води за настанените в приютите на ОП „Екоравновесие“ животни.
Отговор по т. 58

59.Питане вх.№ СОА17-ГР94-7221/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници, относно извършеното лятно почистване през 2017 г. в Столична община – дейности „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи“ и „Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади“.
Отговор по т. 59

60. Питане вх.№ СОА18-ГР94-868/16.02.2018 г. от г-н Иван Таков - общински съветник, относно право на безплатно пътуване на придружител на военноинвалид с увреждане над 90% в мрежата на обществения градски транспорт.
Отговор по т. 60

61. Питане вх.№ СОА18-ГР94-588/02.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно изразходвани финансови средства от столичен район „Младост“ за поддържане на зелената система и междублоковите пространства на територията на район „Младост“.
Отговор по т. 61

62. Доклад вх.№ СОА17-ДИ04-2915/4/09.03.2018 г. относно безвъзмездно придобиване на собственост от столична община върху поземлен имот – публична държавна собственост – АДС № 02256/26.07.2000 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 172 по т. 62, обявено на

63. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1795/12.03.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 173 по т. 63, обявено на

64. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1799/12.03.2018 г. относно Решение № 40/08.02.2018 г. и  в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-80/27.02.2018 г. за финансиране на проектни предложения през 2018 г. по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта /ФВС/.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 174 по т. 64, обявено на

65. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2631/2/12.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства за реализиране на договор № BG05M90P001-2.002-0267-C01 „Създаване на равни възможности за независим живот“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05М90Р001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 175 по т. 65, обявено на

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 46
Bulgarian