(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 67 от дата 20.12.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

ДНЕВЕН РЕД
на 67-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 20 декември 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Приемане на декларация в подкрепа на кандидатурата за Младежки Олимпийски игри „София 2024“.

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8718/19.11.2018 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г.; Размер на такса за битови отпадъци и за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 г.
Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов

3.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8762/21.11.2018 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално – декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 717 по Протокол № 71/06.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75/22.01.2015 г., изм. и доп. – Решение № 495 по Протокол № 86/23.07.2015 г., Решение № 509 по Протокол № 58/26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61/27.09.2018 г.)
Докл. Николай Стойнев, Силвия Христова, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Стефан Марков, Ботьо Ботев

Read more...
 
Заседание No 66 от дата 06.12.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

ДНЕВЕН РЕД
на 66-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведене на 6 декември 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8974/28.11.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2018 година.
Докл. Дончо Барбалов

2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-8868/23.11.2018 г. относно участие на Столична община в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014 – 2020 г.) с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд – за разработване на Програма за качеството на атмосферния въздух 2021 – 2026 г.
Докл. Йоана Христова

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8165/02.11.2018 г. относно участие и членство на Столична община в Организация за управление на туристически район „София“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Read more...
 
Заседание No 65 от дата 22.11.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 22 ноември 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-РИ95-56/1/07.11.2018 г. относно отпускане на средства за довършване на реставрацията на стенописи в олтара на Курилски манастир „Св. Иван Рилски“.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8117/31.10.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2018 година.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-7710/2/06.11.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

Read more...
 
Заседание No 64 от дата 08.11.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

ДНЕВЕН РЕД
на 64-то заседание на Столичния общински съвет,
което се проведе на 08 ноември 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7397/08.10.2018 г. относно провеждане на местен референдум в Столична община с въпроси: 1. Съгласни ли сте Столична община да изразходва 157 мил. Евро, от които 67 мил. Евро заем за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF/отпадъци? 2.Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/отпадъци да се построи в центъра на София, район Сердика, бул. „История Славянобългарска“, на територията на ТЕЦ – София? 3. Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/отпадъци да се построи до Завода за механично и биологично третиране на отпадъци в местността „Садината“ до село Яна.
Докл. Група общински съветници

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7598/15.10.2018 г. относно присъединяване на Столична община към Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия за периода 2020-2030 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-13000/1/26.10.2018 г. относно изграждане на проекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение (ТДС) към Договор за концесия (ДК), сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД от 23.03.2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

Read more...
 
Заседание No 63 от дата 25.10.2018 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

ДНЕВЕН РЕД
на 63-то заседание на Столичния общински съвет,
което се проведе на 25 октомври 2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7731/18.10.2018 г. относно утвърждаване на вътрешни правила за работа на комисията съгласно ЗПКОНПИ към СОС.
Докл. Искра Ангелова, Милка Христова, Ботьо Ботев, Станчо Станков, Иван Велков, Николай Толчев

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7719/18.10.2018 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2018/2019 г. общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-455/1/18.10.2018 г. относно даване разрешение  на „Диагностично-консултативен център II-София“ ЕООД за включване в реализация на проект за основен ремонт, основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите в които е разположен Общински културен институт „Столична библиотека“.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 49
Bulgarian