(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 29 от дата 23.02.2017 ПДФ Печат

относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 г. ,

относно Концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти – публична общинска собственост.

относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община.

Продължение...
 
Заседание No 28 от дата 09.02.2017 ПДФ Печат

относно необходимост от осигуряване на собствен принос за изпълнението на проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Проф. д-р Георги Павлов“,

относно даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество за 2017 г. в изпълнение на Меморандум за сътрудничество, за реализиране на ,,Годишна програма за 2017 г. за обмяна на опит и обучения за повишаване на квалификацията, практическите умения и мотивацията на работещите в социалните услуги в Столична община “.

относно изменение на Решение № 276 по Протокол №61 от 28.04.2014 г. на Столичния общински съвет, относно Наблюдавано жилище за лица, напускащи Домовете за деца, лишени от родителски грижи и за разкриване на нова социална услуга Център за настаняване от смесен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – делегирана от държавата дейност. .

Продължение...
 
Заседание No 27 от дата 26.01.2017 ПДФ Печат

относно промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2017 г.

относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 година.

относно допълнение към доклад № СОА17-ВК66-171/09.01.2017 г за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 година.

Продължение...
 
Заседание No 26 от дата 22.12.2016 ПДФ Печат

относно приемане и одобряване за 2017 г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и за размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

относно изменение и допълнение на Решение №534 от 28.07.2016 г. във връзка с подаване на проектно предложение „Нашата пекарна“ по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за работа с деца на улицата „Посока“ като държавно делегирана дейност с провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.

Продължение...
 
Заседание No 25 от дата 8.12.2016 ПДФ Печат

относно проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници“.

относно участие на Столична община в проект CircE – „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика” по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз.

относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 43
English