(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 48 от дата 22.02.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 48-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 22 февруари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1142/14.02.2018 г. относно приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/17.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/5/09.02.2018 г. относно отмяна на Решение  № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г. на СОС, с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община и проект на решение, с което се приема Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. относно отмяна на Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията  на Столична община и проект на решение, с което се приема нова Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 


Видео архив от Заседание No 48 от дата 22.02.2018

ДНЕВЕН РЕД
на 48-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 22 февруари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1142/14.02.2018 г. относно приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/17.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/5/09.02.2018 г. относно отмяна на Решение  № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г. на СОС, с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община и проект на решение, с което се приема Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. относно отмяна на Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията  на Столична община и проект на решение, с което се приема нова Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-868/05.02.2018 г. относно даване на съгласие за продължаване дейността на проект „Социална кухня“ със средства от бюджета на Общинско предприятие „Социален патронаж“ за 2018 г.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г. относно стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8931/2/15.02.2018 г. относно уреждане на правните последици от Решение № 15592 от 19.12.2017 г. на Върховен административен съд /ВАС/, с което се оставя в сила Решение № 1596 от 13.03.2017 г. на Административен съд София-град, постановяващо отмяна на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ (НПСУАНЖ).
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх. № СОА16-ДИ05-3201/1/23.01.2018 г. относно актуализиране на имотите от Общинския поземлен фонд, определени за обезщетяване на имащите право собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Йоана Христова

8. Доклад вх. № СОА18-ВК66-663/26.01.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи – частна общинска собственост на общинско дружество „Чистота-Искър“ ЕООД.
Докл. Йоана Христова

9. Доклад вх. № СОА17-ВК08-683/21/06.02.2018 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Йоана Христова

10. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1200/15.02.2018 г. относно даване на съгласие за участие на Столична община в проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D_NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз.
Докл. Йоана Христова

11. Доклад вх. № СОА18-ВК66-940/07.02.2018 г. относно утвърждаване на Годишен план Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

12. Доклад вх. № СОА16-ПП00-141/41/13.02.2018 г. относно продължаване участието на Столична община във II фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Creative Spirits), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

13. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1133/14.02.2018 г. относно участие на Столична община в проекти „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш“ (Increasing the touristic attractiveness of Sofia and Nis) по програма за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия, приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

14. Доклад вх.№ СОА16-ДИ04-374/17/14.02.2018 г. относно изменение на Решение № 343 по Протокол № 15 от 19.05.2016 г. на Столичен общински съвет, изменено с Решение № 738 по Протокол № 24 от 24.11.2016 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

15. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1155/14.02.2018 г. относно участие на Столична община в проект „Опазване и възстановяване на екосистемите в градските зони на София и Зайчар“ (Preservation and restoration of ecosystems in urban zones of Sofia and Zajecar) по програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия, приоритетна ос 3 „Околна среда“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

16. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-2362/16/17.01.2018 г. относно приемане на схема (обща част и подробна част) за поставяне на обществени информационни елементи (тристени) на територията на ЦГЧ (I, II и IV зона).
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-542/23.01.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на нов УПИ I -89, „за ЖС и трафопост“ и нов УПИ II – 4229, 4230, 4231 „за ЖС“, кв. 65 и улица от о.т.212 до о.т.266 и от о.т.265а до о.т.265г, м. „Орлова круша“, с Лозен, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-556/23.01.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на нов УПИ VI-1990,2278, кв. 143а и изменение на плана за улична регулация от о.т.622в до о.т.622д, м. „с. Лозен”, район “Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков

19. Доклад вх. № СОА18-ВК66-728/31.01.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-263 "за жилищно строителство и магазини", кв. 410, м. "Зони Г-Центъра" (част), район "Средец", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. "Зони Г-Центъра" (част) в обхват: бул. "Витоша", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Фритьоф Нансен", бул. "Евлоги Георгиев", ул. "Шести септември", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Княз Александър I-ви", ул. "Алабин", бул. "Витоша", одобрен с Решение № 821 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

20. Доклад вх. № СОА18-ВК66-878/06.02.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План-извадка - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-792,2301 „за спортна зала, КОО и ТП“, кв. 5 и изменение на уличната регулация между о.т.27 и о.т.28=3 на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ и между о.т.34 и о.т.35 на ул. „Хайделберг“ за предвиждане на пешеходна алея, м. „Комуникационна връзка ж.к. Дружба-2 част”, район „Искър”.
Докл. арх. Здравко Здравков

21. Доклад вх. № СОА16-ГР94-6199/40/14.02.2018 г. относно приемане на решение по подписка вх. № СОА16-ГР94-6199/14.09.16 г. с предложения за подобряване качеството на обществения транспорт на с.Владая, кв.Княжево, местностите Килиите, Десети километър, Черния кос и Мала кория от инициативен комитет , избран съобразно чл.47 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Докл. Орлин Иванов

22. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8807/2/14.02.2018 г. относно приемане на дарение на недвижими имоти – частна собственост и дарение на общински недвижими имоти, находящи се  в гр. София, район „Красна поляна“.
Докл. Искра Ангелова, Живка Новкова, Иветка Петрова, Милка Христова, Иван Чакъров

23. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1202/15.02.2018 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация за развитие на София за 2017 г., годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2017 г. на Асоциация за развитие на София (финансов отчет), основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2018 г. и бюджет за 2018 г.
Докл. Общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов

24. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1164/14.02.2018 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ за  2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Иветка Петрова, Николай Николов

25. Доклад вх.№СОА18-ВК66-1146/14.02.2018 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2018 г. по Програма за развитие на детско – юношеския спорт.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев

26. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-3528/7/15.01.2018 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, касаещ проектен УПИ II-565а, кв.12а, изключен от действащия регулационен план на м. „Суха река-Запад“.
Докл. Ева Митова

27. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-393/8/14.12.2017 г. относно продажба на идеални части от недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

28. Доклад вх. № СОА17-ГР94-5920/3/12.01.2018 г. относно сключване на окончателен договор с „НИКОН НК“ ЕООД, ЕИК 121127450 за прехвърляне на собственост на общински имот с проектен идентификатор 68134.1005.261, представляващ реална част от УПИ XII за КОО от кв. 133, м. „Красно село – Плавателен канал“.
Докл. Николай Терзиев

29. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4307/4/15.01.2018 г. относно процедура за продажба на ПИ № 68134.1943.2885 – частна общинска собственост, включен в УПИ  XXII-676, кв. 13, м.“в.з. Бояна „ по регулационен план, одобрен с Решение № 22 по Протокол № 31/07.11.2001 г. на СОС, находящ се в гр. София, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков

30. Доклад вх. № СОА16-ТД26-6520/9/15.01.2018 г. относно процедура по чл.15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация в обхвата на УПИ I-786, 3148, кв.25, с Лозен чрез разделянето му на два самостоятелни УПИ I-786 и УПИ XVIII-3148.
Докл. Димитър Сичанов

31. Доклад вх. № СОА17-ВК08-8509/2/16.01.2018 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 39791.6003.509.5.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри, с предназначение за обслужваща дейност за битови услуги, находящ се в с. Кривина, район „Панчарево“, ул. „Стара река“ ет. 1, за срок от 10 години, на „Български пощи“ ЕАД, за извършване на пощенски услуги.
Докл. Димитър Сичанов

32. Доклад вх. № СОА18-ВК08-186/04.01.2018 г. относно именуване на безименна улица в м. „Манастирски ливади - Изток“ с името „Златните мостове“.
Докл. Николай Терзиев

33. Доклад вх. № СОА17-ВК08-15911/29.11.2017 г. относно именуване на улица във м. в.з.“Беловодски път – Боянско-София“ с името „Полк. Никола Ботев“.
Докл. Теодор Петков

34. Питане вх. № СОА17-ВК66-6806/06.10.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно поставени въпроси по време на обществена дискусия в „Дни на отворените врати на Столичния общински съвет“ на 07.09.2017 г.
Отговор по т. 34

35. Питане вх. № СОА17-ГР94-6986/13.11.2017 г. от г-н Борис Цветков и г-н Николай Николов – общински съветници, относно възникнало и продължаващо напрежение сред гражданите след действия на фирма НИКМИ и какво предприемат структурите на Столична община за санкциониране на нарушителите и за решаване на проблемите.
Отговор по т. 35

36. Питане вх. № СОА17-ГР94-7341/1/07.12.2017 г. от г-н Иво Божков - общински съветник, относно внесената в Столична община „Петиция за искане за ремонт на тротоарите на София“ от страна на граждани и публичните разнородни и противоречиви твърдения за броя пострадали, дължината на тротоарната настилка и средствата изразходвани за подновяването й.
Отговор по т. 36

37. Питане вх. № СОА17-ГР94-7772/20.12.2017 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно информация за заловени, осиновени, върнати по места, умрели и евтанизирани  кучета през последните пет години от ОП „Екоравновесие“.
Отговор по т. 37

38. Питане вх. № СОА18-ГР94-230/12.01.2018 г. от г-н Стефан Марков - общински съветник, относно резултатът от санкциите  и упражняване на контролните правомощия в периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. върху физически лица, лица извършващи търговска дейност на открито, възложители и/или изпълнители на СМР и на търговски дружества по почистване на територията  на Столична община.
Отговор по т. 38

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 

 
Заседание No 47 от дата 08.02.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 47-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 08 февруари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-568/23.01.2018 г. относно предоставяне на съгласие за подписване на Рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски“ с цел професионално обучение за провеждане на теоретични и практически занятия за повишаване и придобиване на професионална квалификация.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-9098/29.12.2017 г. относно механизъм за мониторинг и проект на план за действие за 2018 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1420/1/18.01.2018 г. за изменение на Решение № 403/19.07.2012 г. на Столичния общински съвет относно наименованието и капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания, чрез обучение с помощта на кучета – водачи.
Докл. Албена Атанасова

 

 


Видео архив от Заседание No 47 от дата 08.02.2018

ДНЕВЕН РЕД

 

на 47-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 08 февруари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-568/23.01.2018 г. относно предоставяне на съгласие за подписване на Рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски“ с цел професионално обучение за провеждане на теоретични и практически занятия за повишаване и придобиване на професионална квалификация.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-9098/29.12.2017 г. относно механизъм за мониторинг и проект на план за действие за 2018 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1420/1/18.01.2018 г. за изменение на Решение № 403/19.07.2012 г. на Столичния общински съвет относно наименованието и капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания, чрез обучение с помощта на кучета – водачи.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-543/23.01.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-520/22.01.2018 г. относно продължаване срока на действие на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012-2016 г.
Докл. Йоана Христова

6. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-7/105/01.02.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.007-0001-C01 от 08.11.2016 г., за проект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС)
Докл. Ирина Савина

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-524/22.01.2018 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през 2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта (2016-2020 г.)
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева

8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-711/30.01.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2017 г.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-681/2/01.02.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да сключат сделка по ЗУТ.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-24/7/18.01.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

11. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-12736/5/18.01.2018 г. относно даване на разрешение „Пазари Юг“ ЕАД да извърши продажба на търг с явно наддаване на ДМА – 7 броя МПС, собственост на дружеството.
Докл. Орлин Алексиев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов

12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-176/09.01.2018 г. относно изпълнение на Решение № 245/27.04.2017 г. за финансиране на проекти по Програма за развитие на детско юношеския спорт – отчет.
Докл. Анатоли Илиев, доц. д-р Тодор Чобанов

13. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-3542/5/17.01.2018 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично консултативен център X - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов

14. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-13/1/17.01.2018 г. относно откриване процедура по акредитация на отделение по клинична патология към „Втора МБАЛ - София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов

15. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-185/16/18.01.2018 г. относно даване на разрешение на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, включен в капитала на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2435/7/01.02.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Йоанна Драгнева, Станил Станилов, Дончо Барбалов

17. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-353/1/23.01.2018 г. относно даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с ДМА на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

18. Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-410/7/23.01.2018 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов

19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-570/23.01.2018 г. относно отмяна на Решение № 563 прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 08.11.2012 г. по Протокол № 29, за увеличаване капитала на „Медицински център IX - София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов

20. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-11/2/01.02.2018 г. относно даване на съгласие „Втора САГБАЛ – Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – кула за ендоскопско оборудване с видеоцентър.
Докл. д-р Веселин Милев, Венетка Серафимова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

21. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-782/01.02.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

22. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-9441/5/01.02.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Центъра за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

23. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6347/19.09.2017 г. относно пряко участие на гражданите в разпределянето на бюджетните средства на Столична община.
Докл. Войслав Тодоров, Тодор Цанев, Анета Григорова

24. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6349/19.09.2017 г. относно обособяване на ул. „Алабин“ като пешеходна зона в участъка от бул. Витоша дo ул. „Граф Игнатиев“.
Докл. Войслав Тодоров

25. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8226/3/03.01.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти, съгласно одобрената план-схема за „Южен парк – III“.
Докл. Николай Терзиев

26. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13953/1/15.01.2018 г. относно отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Николай Терзиев

27. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15509/1/08.12.2017 г. относно промяна характера от публична в частна общинска собственост и отдаване под наем на недвижим имот
Докл. Христо Апостолов

28. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15923/2/15.12.2017 г. относно създаване на гаранционен фонд по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г“.
Докл. Иван Чакъров

29. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15103/3/13.12.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0115 проект „Заедно ще успеем II“.
Докл. Иван Чакъров

30. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10828/7/20.12.2017 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на Общински културен институт Дом на културата „Искър“, гр. София, район „Искър“, ж. к. „Дружба 1“, бул. „Кръстю Пастухов“, № 23, за срок от 5 години.
Докл. Ивайло Цеков

31. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14389/1/14.12.2017 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имот, находящ се в с. Бусманци, район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков

32. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13983/1/28.11.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 2 години на част от помещение (сутерен) в нежилищен имот – публична общинска собственост за фитнес зала в сградата на 8 СУ „Васил Левски“, находящ се в гр. София, район „Студентски“.
Докл. Димитър Дилчев

33. Доклад вх.№ СОА17-КИ18-153/4/15.01.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Пламък 1984“ върху имоти – частна общинска собственост, за читалищни нужди, за срок до прекратяване на Читалището.
Докл. Милко Младенов

34. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16793/14.12.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица върху собствен имот 68134.2815.1351 по КККР, чрез изкупуване от Столична община на 1/5 ид. част от имот ПИ 68134.2815.1351, собственост на Георги Николаев Дочев, Мария Георгиева Дочева и Николай Георгиев Дочев.
Докл. Младен Младенов

35. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-4129/6/14.12.2017 г. относно изменение на Решение № 503 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС, във връзка с довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ за кв. 66, в частта за V-1000, 1003, 2551, м. „Модерно предградие“ по реда на чл. 15, ал. 5, от ЗУТ.
Докл. Младен Младенов

36. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12179/2/15.01.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница“, ж. к. „Обеля - 2“, бул. „Акад. Димитрий Лихачов“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по типов проект и одобрена схема от главния архитект на СО.
Докл. Младен Младенов

37. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12202/2/15.12.2017 г. относно провеждане на публично оповестен търг или конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци".
Докл. Ивайло Панев

38. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14826/1/12.12.2017 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 ПР от Закона за устройството на територията за доброволно прилагане на подробен устройствен план за общински имот с идентификатор 04234.6916.9241 с площ 75 кв. м., находящ се във в.з. „Косанин дол“, с. Бистрица, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов

39. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-5168/9/15.01.2018 г. относно прехвърляне на „ЧЕЗ Разпределение България“ право на собственост върху бетонов фундамент със съответното право на строеж на изградения в груб строеж МТП, с площ от 2 кв. м. с идентификатор 44063.6212.384, с. Лозен, в.з. „Умни дол“, район „Панчарево“, построен в общински имот с идентификатор № 44063.6212.379.
Докл. Димитър Сичанов

40. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-3809/4/12.12.2017 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VII-652, кв. 59, град Банкя, чрез закупуване придаваем ПИ с идентификатор : 02659.2194.2950 с площ 68 кв. м. – частна общинска собственост на основание АОС № 1233/15.10.2014 г. на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков

41. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10642/8/14.12.2017 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Рангел Марков

42. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-393/8/14.12.2017 г. относно продажба на идеални части от недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

43. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12528/3/12.12.2017 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройството на територията, във връзка с чл. 80, ал. 4 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Христина Семерджиева

44. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-6312/9/14.12.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ по одобряване на цялостния регулационен план за УПИ V-1137, кв. 20а, м. „Овча купел“ 2, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38/16.04.2009 г. на СОС.
Докл. Христина Семерджиева

45. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15184/10.11.2017 г. относно именуване на улица на територията на СО-район „Овча купел“, между кв. 219 и кв. 221 по плана на м. „стар кв. 12а и част от кв. 23“ с името Лайка.
Докл. Христина Семерджиева

46. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1143/5/19.01.2018 г. относно поправка на фактическа грешка в основанието и деспозитива на Решение № 855 по Протокол № 45/21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Наталия Стоянова

47. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8568/07.12.2017 г. относно поставяне на паметна плоча на д-р Тота Венкова – първата жена лекар в България.
Докл. Иво Божков

48. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14345/26.10.2017 г. относно именуване на улица, продължение на бул. „Андрей Ляпчев“ в район „Младост“.
Докл. Десислава Иванчева

49. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14356/26.10.2017 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Христо Траянов“.
Докл. Рангел Марков

50. Питане вх.№ СОА17-ВК66-7374/30.10.2017 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно недостъпност на  подлези за детски колички.
Отговор по т. 50

51. Питане вх.№ СОА17-ВК66-7564/06.11.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно определяне броя на децата в групите към общинските детски градини.
Отговор по т. 51

52. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6988/13.11.2017 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възможностите за включване в инвестиционната програма на Столична община или решение на Специализирания общински приватизационен фонд изграждане и ремонт на етернитовите 36 и 96 детски градини (предвиждащ реновиране на съществуващите сгради и изграждане на разширения), както и смяната на дограмата на филиала на 21 детска градина в жк „Дружба“1 (бивше 4 ОДЗ).
Отговор по т. 52

53. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7039/15.11.2017 г. от г-жа Милка Христова – общински съветник, относно законността на разположените по бул. “Витоша“ временни постройки – „зони за пушача“ към съществуващите заведения и надвишаването на допустимите нива на шум.
Отговор по т. 53

54. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7066/16.11.2017 г. от г-н Войслав Тодоров и г-н Тодор Цанев – общински съветници, относно развитието на трамвайния транспорт в Столична община.
Отговор по т. 54

55. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7212/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-н Николай Николов – общински съветници, относно затруднения в транспортната ситуация на район „Овча купел“.
Отговор по т. 55

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх.№СОА-16-ПП00-139/87/02.02.2018 г. относно заемообразно отпускане от бюджета на Столична община, съгласно т. 2 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по проект CircE – „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“, съ-финансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество  INTERREG Europe на Европейския съюз (ЕС).
Докл. Йоана Христова

2. Доклад вх.№СОА18-ВК66-829/02.02.2018 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот, находящ се в района на Градската градина – УПИ I, кв. 478, ЗОНА А, област София, Столична община, м. „Центъра, кв.478, пл. „Княз Александър I“ с идентификатор 68134.100.57, съгласно скица № 15-402149/16.08.2016 г. на СГКК по кад.карта и кад.регистри одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК на Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия“ и организиране на конкурс за идеен проект за създаване на филиал на Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия“ и отпускане на средства за строително –монтажни работи.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№СОА18-ВК66-838/03.02.2018 г. относно изпълнение на Решение № 150/06.04.2017 г. на СОС, Решение № 200/06.04.2017 г. на СОС, Решение № 343/22.06.2017 г. на СОС, Решение № 694/26.10.2017 г. на СОС – отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2017 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД
1.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-568/23.01.2018 г. относно предоставяне на съгласие за подписване на Рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски“ с цел професионално обучение за провеждане на теоретични и практически занятия за повишаване и придобиване на професионална квалификация.
Докл. Йорданка Фандъкова
2.Доклад вх.№ СОА17-ВК66-9098/29.12.2017 г. относно механизъм за мониторинг и проект на план за действие за 2018 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община  2018-2022 г.
Докл. Албена Атанасова
3.Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-185/16/18.01.2018 г. относно даване на разрешение на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в г. София, бул. „Монтевидео“ № 21, включен в капитала на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова,Тодор Цанев, Дончо Барбалов
4.Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-353/1/23.01.2018 г. относно даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с ДМА на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Станил Станилов, Дончо Барбалов
5.Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-410/7/23.01.2018 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
6.Доклад вх.№СОА18-ВК66-570/23.01.2018 г. относно отмяна на Решение № 563 прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 08.11.2012 г. по Протокол № 29, за увеличаване капитала на „Медицински център  IX - София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
7.Доклад вх.№СОА18-ВК66-524/22.01.2018 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през 2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото  възпитание и спорта /2016-2020 г./
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева
8.Доклад вх.№ СОА18-ГР94-311/18.01.2018 г. относно предложения за включване в „Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2018 година”.
Докл. Група общински съветници
9.Доклад вх.№СОА18-ВК66-308/1/19.01.2018 г. относно предложения за изменения в приходната част на Сборен бюджет на Столична община за 2018 г.
Докл. коалиция Сердика АБВ, Български Социалдемократи,Нормална държава
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 

 
Заседание No 46 от дата 25.01.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 46-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 25 януари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-308/12.01.2018 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2018 година.
Докл. Йорданка Фандъкова

Доклад вх. № СОА18-ГР94-310/18.01.2018 г. относно предложение за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2018 г.
Докл. от общински съветници, „БСП лява България“

2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-414/17.01.2018 г. относно промяна в общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-309/12.01.2018 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 година.
Докл. Йорданка Фандъкова

Продължение...
 
Заседание No 45 от дата 21.12.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 45-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се провене на 21 декември 2017 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7824/13.11.2017 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2018 г.
Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6006/2/06.10.2017 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
Докл. Йоана Христова, арх. Здравко Здравков

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7253/24.10.2017 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Продължение...
 
Заседание No 44 от дата 23.11.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 44-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 23 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7916/15.11.2017 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 757 по т. 1, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7957/16.11.2017 г. относно ползване на паркинг НДК-югозапад – ул. „Баба Неделя“ и паркинг на ул. „Шандор Петьофи“ за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. единствено за целите на Българското представителство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 758 по т. 2, обявено на 30.11.2017 г.


3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6526/27.09.2017 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 на СОС по Протокол № 84 от 26.06.2015 г.
Докл. Йоана Христова
Решение № 759 по т. 3, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 46
English