(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 29 от дата 23.02.2017 ПДФ Печат

Oтносно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 г. ,

Oтносно Концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти – публична общинска собственост.

Oтносно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община.

Продължение...
 
Заседание No 28 от дата 09.02.2017 ПДФ Печат

Oтносно необходимост от осигуряване на собствен принос за изпълнението на проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Проф. д-р Георги Павлов“,

Oтносно даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество за 2017 г. в изпълнение на Меморандум за сътрудничество, за реализиране на ,,Годишна програма за 2017 г. за обмяна на опит и обучения за повишаване на квалификацията, практическите умения и мотивацията на работещите в социалните услуги в Столична община “.

Oтносно изменение на Решение № 276 по Протокол №61 от 28.04.2014 г. на Столичния общински съвет, относно Наблюдавано жилище за лица, напускащи Домовете за деца, лишени от родителски грижи и за разкриване на нова социална услуга Център за настаняване от смесен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – делегирана от държавата дейност. .

Продължение...
 
Заседание No 27 от дата 26.01.2017 ПДФ Печат

Oтносно промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2017 г.

Oтносно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 година.

Oтносно допълнение към доклад № СОА17-ВК66-171/09.01.2017 г за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 година.

Продължение...
 
Заседание No 26 от дата 22.12.2016 ПДФ Печат

Oтносно приемане и одобряване за 2017 г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и за размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Oтносно изменение и допълнение на Решение №534 от 28.07.2016 г. във връзка с подаване на проектно предложение „Нашата пекарна“ по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Oтносно откриване на нова социална услуга в общността – Център за работа с деца на улицата „Посока“ като държавно делегирана дейност с провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.

Продължение...
 
Заседание No 25 от дата 8.12.2016 ПДФ Печат

Oтносно проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници“.

Oтносно участие на Столична община в проект CircE – „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика” по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз.

Oтносно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 49
English