(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 47 от дата 08.02.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 47-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 08 февруари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-568/23.01.2018 г. относно предоставяне на съгласие за подписване на Рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски“ с цел професионално обучение за провеждане на теоретични и практически занятия за повишаване и придобиване на професионална квалификация.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-9098/29.12.2017 г. относно механизъм за мониторинг и проект на план за действие за 2018 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1420/1/18.01.2018 г. за изменение на Решение № 403/19.07.2012 г. на Столичния общински съвет относно наименованието и капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания, чрез обучение с помощта на кучета – водачи.
Докл. Албена Атанасова

Продължение...
 
Заседание No 46 от дата 25.01.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 46-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 25 януари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-308/12.01.2018 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2018 година.
Докл. Йорданка Фандъкова

Доклад вх. № СОА18-ГР94-310/18.01.2018 г. относно предложение за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2018 г.
Докл. от общински съветници, „БСП лява България“

2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-414/17.01.2018 г. относно промяна в общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-309/12.01.2018 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 година.
Докл. Йорданка Фандъкова

Продължение...
 
Заседание No 45 от дата 21.12.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 45-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се провене на 21 декември 2017 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7824/13.11.2017 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2018 г.
Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6006/2/06.10.2017 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
Докл. Йоана Христова, арх. Здравко Здравков

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7253/24.10.2017 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Продължение...
 
Заседание No 44 от дата 23.11.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 44-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 23 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7916/15.11.2017 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 757 по т. 1, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7957/16.11.2017 г. относно ползване на паркинг НДК-югозапад – ул. „Баба Неделя“ и паркинг на ул. „Шандор Петьофи“ за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. единствено за целите на Българското представителство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 758 по т. 2, обявено на 30.11.2017 г.


3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6526/27.09.2017 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 на СОС по Протокол № 84 от 26.06.2015 г.
Докл. Йоана Христова
Решение № 759 по т. 3, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1

Продължение...
 
Заседание No 43 от дата 09.11.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 43-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 09 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа:

1. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-883/2/31.10.2017 г. относно сключване на споразумение между Столична община и Фондация „Четири лапи“ за стратегическо партньорство при организиране на дейността на общински приют за безстопанствени  кучета, намиращ се в кв. „Слатина“.
Докл. Йоана Христова

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7441/01.11.2017 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда истории и една мечта“ като делегирана от държавата дейност, находяща се в гр. София, ж.к. „Дружба 1“.
Докл. Албена Атанасова, Ивайло Цеков

3. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-9778/6/24.10.2017 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 5 от 49
English