(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 26 от дата 22.12.2016 ПДФ Печат

относно приемане и одобряване за 2017 г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и за размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

относно изменение и допълнение на Решение №534 от 28.07.2016 г. във връзка с подаване на проектно предложение „Нашата пекарна“ по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за работа с деца на улицата „Посока“ като държавно делегирана дейност с провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.

Продължение...
 
Заседание No 25 от дата 8.12.2016 ПДФ Печат

относно проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници“.

относно участие на Столична община в проект CircE – „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика” по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз.

относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Продължение...
 
Заседание No 24 от дата 24.11.2016 ПДФ Печат

относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години.

относно изменение и допълнение на Решениe № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. за изменение и допълнение на Наредба за условията на реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС – Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“.

относно приключване на отчуждително-обезщетително производство, проведено при условията на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ – отм.), чрез промяна на определено имотно обезщетение в парично, при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ (отм.).

Продължение...
 
Заседание No 23 от дата 29.09.2016 ПДФ Печат

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Продължение...
 
Заседание No 22 от дата 17.09.2016 ПДФ Печат
Приветствия от председателя на Столичния общински съвет и кмета на Столичната община.

Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

Връчване на „Почетен знак на Столичната община” и на „Значка на София”.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 44
English