(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 9 от дата 27.03.2008 ПДФ Печат

 

Гледай по Интернет Изтегли на компютъра
Част 1 playonline savetodisk
Част 2 playonline savetodisk
Част 3 playonline savetodisk
Част 4 playonline savetodisk
Част 5 playonline savetodisk
Част 6 playonline savetodisk

 

 

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-00-57/22.02.2007г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно разрушен и неизползваем подлез на бул. „България” при последната спирка на трамвай № 7.

Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-330/19.03.2008г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 10 по Протокол № 3 от 06.12.2007г. на Столичния общински съвет за актуализиране бюджета на Столичната община.

Отговор по точка 3

 

4. Доклад вх. № 93-00-81/18.03.2008г. относно избор на Комисия по номинация на обществен посредник на Столична община.

Докл. Андрей Иванов

Решение № 143 по точка 4, обявено на 07.04.2008

 

5. Доклад вх. № 93-00-88/20.03.2008г. относно създаване на комисия.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 144 по точка 5, обявено на 07.04.2008

 

6. Доклад вх. № 93-00-68/26.02.2008г. относно увеличаване стойността на дневната такса за ползване на детска кухня за 2008г.

Докл. Бойко Борисов

Оттеглена от вносителя по време на заседанието

 

7. Доклад вх. № 93-00-86/19.03.2008г. относно промяна в структурата на Столичния инспекторат.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 145 по точка 7, обявено на 07.04.2008

 

8. Доклад вх. № 93-00-87/20.03.2008г. относно въвеждане на делегирани бюджети в училищата през 2008г.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 146 по точка 8, обявено на 07.04.2008

 

9. Доклад вх. № 29-00-2/28.01.2008г. относно приключване ликвидацията на „Стоматологичен център X – София” ЕООД  –  в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 147 по точка 9, обявено на 07.05.2008

 

10. Доклад вх. № 93-00-67/26.02.2008г. относно удължаване срока на ликвидация на „Медико-техническа лаборатория XVI – София” ЕООД, „Стоматологичен център XIII – София” ЕООД, „Стоматологичен център XXVIII – София” ЕООД и „Красна поляна” ЕООД и определяне на възнагражденията на ликвидаторите на дружествата.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 148 по точка 10, обявено на 07.04.2008

 

11. Доклад вх. № 93-00-69/29.02.2008г. относно разкриване на 72 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на град София.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 149 по точка 11, обявено на 07.04.2008

 

12. Доклад вх. № 08-18-157/05г./05.03.2008г. относно откриване производство по отчуждаване, на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от изграждане на улица от  о.т. 318а-о.т.318б-о.т.318в до о.т.318г, кв. 64а, м. „Горна баня”, по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 150 по точка 12, обявено на 07.04.2008

 

13. Доклад вх. № 93-00-75/10.03.2008г. относно провеждане на процедура по промяна на предназначението на земи и изключване от горския фонд за имоти № 002222 и № 903019 от картата на възстановената собственост на землище Бистрица и имот № 027162 от картата на възстановената собственост на землище Железница, район „Панчарево”, във връзка с изграждането на пречиствателни станции за питейна вода „Янчовска”, „Стара река” и „Железнишка”, които са част от проект „Воден сектор на гр. София”, финансиран по Програма ИСПА.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 151 по точка 13, обявено на 07.04.2008

 

14. Доклад вх. № 94-С-76/21.02.2008г. относно именуване на улица.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 152 по точка 14, обявено на 07.04.2008

 

15. Доклад вх. № 12-00-192/28.02.2008г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 153 по точка 15, обявено на 07.04.2008

 

16. Доклад вх. № 12-00-212/07.03.2008г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 154 по точка 16, обявено на 07.04.2008

 

17. Доклад вх. № 93-01-134/07.03.2008г. относно безвъзмездно предоставяне на средства от СОПФ за модернизация на 9 трамвайни мотриси  тип Т6М-700.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 155 по точка 17, обявено на 07.04.2008

 

18. Доклад вх. № 93-01-147/07.03.2008г. и допълнение вх. № 93-01-147/21.03.2008г. относно финансиране със средства от СОПФ направление „Инвестиции и придобиване на ДМА” за инженеринг на двуетажна експериментална детска градина за две групи /50 деца/ в с. Казичене, район „Панчарево”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 156 по точка 18, обявено на 07.04.2008

 

19. Доклад вх. № 26-00-6302/07г./06.02.2008г. относно отмяна на Решение № 637/27.07.2006 г. на СОС за замяна на общински имот и на Решение № 374/26.04.2007 г. на СОС за изменение  на Решение № 637/27.07.2006 г. на СОС.

Докл. Таня Георгиева
Решение № 157 по точка 19, обявено на 07.04.2008

 

20. Доклад вх. № 66-00-689/20.03.2008г. относно утвърждаване състава на Творческия съвет на Столична програма „Култура”.

Докл. Малина Едрева
Решение № 158 по точка 20, обявено на 07.04.2008

 

21. Доклад вх. № 66-02-295/12.03.2008г. относно одобряване на ПУП План за застрояване за поземлен имот № 576, м. Ливадето, с. Кривина, район „Панчарево”.

Докл. арх. Петър Диков
Решение № 159 по точка 21, обявено на 21.05.2008

 

22. Доклад вх. № 08-03-199/07г./18.02.2008г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 73 по Протокол № 6, т.16 от 05.02.2008г. на Столичния общински съвет.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 160 по точка 22, обявено на 07.04.2008

 

23. Доклад вх. № 08-03-50/29.02.2008г. относно  кандидатстване на район „Възраждане” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161 РО 001/1.1-01/2007 за цялостно обновяване на „Образцово народно читалище „АУРА”.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 161 по точка 23, обявено на 07.04.2008

 

24. Доклад вх. № 08-04-21/18.02.2008г. относно удължаване на срока на Договор за отдаване под наем на недвижим нежилищен общински имот № НИ – 04-24/10.12.2004г. на част от общински имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 477/20.09.2000г., находящ се на ул. „Васил Друмев ”№34.

Докл. Пенка Арменкова
Решение № 162 по точка 24, обявено на 07.04.2008

 

25. Доклад вх. № 08-08-11/16.01.2008г. относно безвъзмездно предоставяне за управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” - „Слатина”, филиал „Изгрев”, на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 163 по точка 25, обявено на 07.04.2008

 

 

 

26. Доклад вх. № 08-21-15/21.01.2008г. относно промяна на статута на имот, публична общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен храм в кв.Гниляне, район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов
Решение № 164 по точка 26, обявено на 07.04.2008

 

27. Доклад вх. № 26-00-1593/02г./26.02.2008г. относно изменение и допълнение на Решение № 16 по Протокол № 8/23.01.2004г. и Решение № 371 по Протокол № 107/26.04.2007г. на СОС.
Докл. Данаил Кирилов, Орлин Иванов, Радослав Тошев
Решение № 165 по точка 27, обявено на 07.04.2008

 

28. Доклад вх. № 93-00-3012/26.03.2008 г. относно споразумения за изменение на договори за концесия на фирмите "ВОЛФ 96" ООД, "ДИТЦ" АД и "ЧИСТОТА СОФИЯ" АД.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 166 по точка 28, обявено на 11.04.2008

 

 

 
English