(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 10 от дата 10.04.2008 ПДФ Печат

 

Гледай по Интернет Изтегли на компютъра
Цялото заседание playonline savetodisk

 

 

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-00-3021/01.04.2008г. от г-н Кирил Арсов – общински съветник, относно ликвидиране на нерегламентирано сметище на ул. „Петуния”, кв. „Илиянци”, район „Надежда”.
Отговор по точка 2

3. Заповед вх. №  0900-3016/25.03.2008г. от областния управител на област София за връщане за ново обсъждане на Решение № 82 по Протокол № 7/28.02.2008г.  на СОС на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. /допълнение  в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община/
Решение № 167 по точка 3, обявено на 18.04.2008

4. Доклад вх. 93-00-3024/03.04.2008г. относно определяне на числеността, избор на ръководство и попълване на поименния състав на Постоянната комисия по демографска политика и превенция на социални рискове.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 168 по точка 4, обявено на 18.04.2008

5. Доклад вх. № 66-00-1532/10.12.2007г.  и писмо вх. № 93-01-329/19.03.2008г. относно приемане на Общинска стратегия за психично здраве.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 169 по точка 5, обявено на 18.04.2008

6. Доклад вх. № 93-00-70/29.02.2008г. относно предложение за разкриване на седем работни места в заведенията за социални услуги към Дирекция „Социални дейности” при Столична община за хора с увреждания по Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания, считано от 04.03.2008 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 170 по точка 6, обявено на 18.04.2008

7. Доклад вх. № 93-01-268/04.03.2008г. относно промяна в начина на финансиране на обслужващи звена в сферата на системата на народната просвета – Столичен център за работа с деца /СЦРД/ и Софийска ученическа спортна школа /СУСШ/.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 171 по точка 7, обявено на 18.04.2008

8. Доклад вх. № 93-01-3003/24.03.2008г. относно допълнителна численост на персонала за социална услуга „Асистент за независим живот”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 172 по точка 8, обявено на 18.04.2008

9. Доклад вх. № 93-01-3004/24.03.2008г. относно  промяна на средната брутна работна заплата на ОП „Социален патронаж”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 173 по точка 9, обявено на 18.04.2008

10. Доклад вх. № 93-00-3003/25.03.2008г. относно промяна на средната месечна брутна работна заплата в специализираните институции и социалните услуги в общността.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 174 по точка 10, обявено на 18.04.2008

11. Доклад вх. № 08-13-97/07г./17.03.2008г. относно обявяване на търг с явно наддаване за продажба на вещи – частна общинска собственост, представляващи стари машини и инвентар ползвани от бившия МУЦТПО, находящи  се в партерния етаж от сградата  101 СОУ „Бачо Киро”, ул. „Мърквичка”, район „Надежда”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 175 по точка 11, обявено на 18.04.2008

12. Доклад вх. № 93-00-85/19.03.2008г. относно участие на Столичната община в проекти по европейската програма URBACT II.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 176 по точка 12, обявено на 18.04.2008

13. Доклад вх. № 93-00-3002/25.03.2008г. относно създаване на звено за видео наблюдение на общинските училища и детските градини.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 177 по точка 13, обявено на 18.04.2008

14. Доклад вх. № 93-00-3008/26.03.2008г. относно откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на част от улица от западната граница на ПИ 399, о.т. 277, о.т. 327, о.т. 333 и о.т. 338, кв.58, 59, 80, 82а, 82б, 83 и 101 м. „Манастирски ливади - Изток”, с инвестиционни намерения за изграждането й от „БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН” ЕАД,  по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 178 по точка 14, обявено на 07.05.2008

15. Доклад вх. № 08-23-110/20.03.2008г. относно преобразуване на 201-во Средно общообразователно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, в 201- во Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 179 по точка 15, обявено на 18.04.2008

16. Доклад вх. № 93-00-3012/04.04.2008 г. относно изменение на Решение № 166 по Протокол № 9/27.03.2008г. на СОС. /споразумения за изменение на договори за концесия на фирмите "ВОЛФ 96" ООД, "ДИТЦ" АД и "ЧИСТОТА СОФИЯ" АД/.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 180 по точка 16, обявено на 18.04.2008

17. Доклад вх. № 93-01-3105/03.04.2008 г. относно годишен прогнозен анализ и годишна програма  на СОПФ за 2008 г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 181 по точка 17, обявено на 18.04.2008

18. Доклад вх. № 93-00-78/14.03.2007г. относно промяна на обхвата на режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 182 по точка 18, обявено на 07.05.2008

19. Доклад вх. № 66-02-296/12.03.2008г. относно промяна в състава на работната група за координация и контрол на дейностите по изработване на проекта за изменение на общия устройствен план на СО, назначена с Решение по Протокол №114 № 693/19.07.2007г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 183 по точка 19, обявено на 18.04.2008

20. Доклад вх. № 66-02-3065/01.04.2008г. относно възлагане  на изменение на плана за регулация и застрояване на м.”ГГЦ Зона Б 5-4”, кв1, 1а, 1б и 1в с цел  отреждане на терен за нуждите на съдебната система – СГС и свързаните с него други органи на съдебната система.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 184 по точка 20, обявено на 22.04.2008

21. Доклад вх. № 12-00-213/07.03.2008г. относно приемане на правния анализ на „Софинвест” ЕООД и включване на обособени обекти от дружеството в Приложение № 2 към ГОПРП за 2008 г.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 185 по точка 21, обявено на 07.05.2008

22. Доклад вх. № 12-00-229/13.03.2008г. относно допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2008 г.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 186 по точка 22, обявено на 18.04.2008

23. Доклад вх. № 12-00-230/13.03.2008г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 187 по точка 23, обявено на 18.04.2008

24. Доклад вх. № 93-01-3110/04.04.2008 г. относно конкретизиране на задачите на представителя на „ВиК” ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД насрочено за 10.04.2008г., отправяне на допълнително предложение по точка 3 от дневния ред на общото събрание.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 188 по точка 24, обявено на 18.04.2008

25. Доклад вх. № 2600-3499/0..04.2008 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на акционерите на „Топлофикация – София” АД както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 11.04.2008г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 189 по точка 25, обявено на 18.04.2008

26. Доклад вх. № 93-00-73/06.03.2008г. относно  даване съгласие за закупуване на годишен абонамент на списание „Столична община”.
Докл. Николай Желев
Решение № 190 по точка 26, обявено на 18.04.2008

27. Доклад вх. № 93-00-74/07.03.2008г. относно дофинансиране на дирекция „Култура” за проява от културния календар на общината: „Международен филмов фестивал – СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ”.
Докл. Петър Гюзелев
Решение № 191 по точка 27, обявено на 18.04.2008

28. Доклад вх. № 93-00-3020/01.04.2008г. относно финансиране на международен театрален проект „Андромаха”.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 192 по точка 28, обявено на 18.04.2008

29. Доклад вх. № 62-00-413/07г./13.03.2008г. относно поставяне на паметна плоча-барелеф на Ивайло Петров.
Докл. Малина Едрева
Решение № 193 по точка 29, обявено на 18.04.2008

30. Доклад вх. № 94-Е-208/04г./01.02.2008г. относно прехвърляне безвъзмездно правото на собственост върху УПИ X – 1386, кв. 104 а, гр. Банкя – частна общинска собственост на основание АОС № 54 /06.051997г. на район „Банкя” на Елена Иванова Петрова.
Докл. Рангел Марков
Решение № 194 по точка 30, обявено на 18.04.2008

31. Доклад вх. № 08-24-5/16.01.2008г. относно именуване на новоизградена улица в район „Банкя” с името „Елиса”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 195 по точка 31, обявено на 18.04.2008

32. Доклад вх. № 26-00-4797/07г./18.02.2008г. относно дублиране името на ул. „Бел камък” в район „Връбница”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 196 по точка 32, обявено на 18.04.2008

33. Доклад вх. № 93-00-3031/07.04.2008г. относно одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в райони в Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 197 по точка 33, обявено на 07.05.2008

34. Доклад вх. № 62-00-3030/07.04.2008г. относно осигуряване на допълнителни финансови средства за строителство на нови детски градини, разширение на съществуващи детски заведения и ремонтни дейности в общински учебни и детски заведения през 2008г.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 198 по точка 34, обявено на 18.04.2008

 

35. Доклад вх. № 93-01-3108/07.04.2008г. относно финансиране със средства от СОПФ строително-монтажни работи за изграждане на фронт-офис в районите „Връбница”, „Илинден” и „Надежда”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 199 по точка 35, обявено на 18.04.2008

 

36. Доклад вх. № 93-00-3032/08.04.2008г. относно партньорство на СО по проект "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" по ОП „Регионално развитие”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 200 по точка 36, обявено на 18.04.2008

 

 

 
English