(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 11 от дата 24.04.2008 ПДФ Печат

 

Гледай по Интернет Изтегли на компютъра
Част 1 playonline savetodisk
Част 2 playonline savetodisk

 

1. Полагане на клетва от кмета на село Локорско.

2. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

3. Питане вх. № 93-01-3122/04.04.2008 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно извършени от Столичната община разходи за балиране, съхранение, транспортиране и депониране на отпадъци.

4. Питане вх. № 93-01-3133/07.04.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно наложителна промяна на организацията с пътни знаци на платеното паркиране в Синята зона на столицата.

5. Питане вх. 93-01-3215/14.04.2008 г. от г-н Владимир Кисьов – общински съветник, относно създаване на нормални условия за функциониране на Интер Експо Център –  София.
Отговор по точка 5

6. Питане вх. 93-01-3240/14.04.2008 г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник, относно установени нарушения в столичния автотранспорт.
Отговор по точка 6

7. Доклад вх. № 93-00-62/21.02.2008 г. относно определяне състава на Централна местна комисия при СО по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 201 по точка 7, обявено на 30.04.2008

8. Доклад вх. № 93-00-3055/17.04.2008 г. относно изменение на правилника за организацията и работата на СОПФ.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 202 по точка 8, обявено на 30.04.2008

9. Доклад вх. № 93-01-3037/08.04.2008 г. относно осигуряване на финансови средства от СОПФ за изграждане на „Подводящ на Главен колектор № 2 в участъка от бул.”Искърско  шосе” до заустването му в съществуващ колектор – І и ІІ етап”, район Искър.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 203 по точка 9, обявено на 30.04.2008

10. Доклад вх. № 93-01-3241/17.04.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждането на трамваен релсов път на Столичния електротранспорт.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 204 по точка 10, обявено на 30.04.2008

11. Доклад вх. № 12-00-3054/02.04.2008 г. относно отмяна на Решение № 658 по Протокол № 61 от 13.10.2005 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 205 по точка 11, обявено на 30.04.2008

12. Доклад вх. № 12-00-3093/08.04.2008 г. относно промяна на Решение № 104 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.  на Столичния общински съвет, частта му относно определения метод за извършване на приватизация за обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 206 по точка 12, обявено на 30.04.2008

13. Доклад вх. № 12-00-3125/15.04.2008 г. относно прехвърляне на Столична община правото на собственост /джиросване/ на 92 броя акции от капитала на „Общинска банка” АД, собственост на „Улично осветление” ЕАД и „Елаците Мед” ЕАД – собственик на 100 % от капитала на „Улично осветление” ЕАД.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 207 по точка 13, обявено на 30.04.2008

14. Доклад вх. № 12-00-3126/15.04.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 208 по точка 14, обявено на 30.04.2008

15. Доклад вх. № 12-00-3127/15.04.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 209 по точка 15, обявено на 30.04.2008

16. Доклад вх. № 15-00-3084/17.04.2008 г. относно определяне на представители на СО в общото събрание  на акционерите на „Интер Експо Център” АД, както и конкретизиране на техните задачи по повод насроченото за 14.05.2008 г. общо събрание.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 210 по точка 16, обявено на 30.04.2008

17. Доклад вх. №  29-00-3019/17.04.2008 г. относно определяне на представител на СО в общото събрание на съдружниците в „ДКЦ ХХІІІ – София” ООД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 211 по точка 17, обявено на 30.04.2008

18. Доклад вх. № 93-00-3030/113.04.2008 г. относно утвърждаване на приоритети и сесии за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2008 г. и методика за оценка и класиране на проекти, финансирани по Програмата.
Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев
Решение № 212 по точка 18, обявено на 30.04.2008

19. Доклад вх. № 93-00-3057/17.04.2008 г. относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Столична община за периода 2008 – 2011 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 213 по точка 19, обявено на 30.04.2008

20. Доклад вх. № 93-00-3029/07.04.2008 г.  относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка № 08-18-202/2007 г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 214 по точка 20, обявено на 30.04.2008

21. Доклад вх. № 93-00-3033/08.04.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-17-61/2007 г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 215 по точка 21, обявено на 30.04.2008

22. Доклад вх. № 93-00-3034/08.04.2008 г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка  § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-17-277/2007 г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 216 по точка 22, обявено на 30.04.2008

23. Доклад вх. № 93-00-3035/08.04.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-16-225/2007 г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 217 по точка 23, обявено на 30.04.2008

24. Доклад вх. № 93-00-3037/09.04.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-11-91/2006 г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 218 по точка 24, обявено на 30.04.2008

25. Доклад вх. № 26-00-3390/09.04.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-16-303/2007 г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 219 по точка 25, обявено на 30.04.2008

26. Доклад вх. № 6602-3235/17.04.2008 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за м. „Хан Богров” – землище на с. Горни Богров.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 220 по точка 26, обявено на 30.04.2008

27. Доклад вх. 93-00-3056/17.04.2008г. относно закупуване на земеделски имот № 038011, м. „Садината”, намиращ се в землището на с. Яна, район „Кремиковци”, собственост на Цоца Станкова Варадинова, Мария Бисерова и Симеон Станков Христов, във връзка с изграждането на съоръжение за третиране на не опасни битови отпадъци.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 221 по точка 27, обявено на 30.04.2008

28. Доклад вх. № 93-00-3015/28.03.2008г. относно определяне на месечна сума за лични разходи на курсисти – сираци, без лични доходи, обучаващи се в Социален учебно-професионален център „Княз Борис І”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 222 по точка 28, обявено на 30.04.2008

29. Доклад вх. № 06-00-143/07г./21.03.2008г. относно увеличаване щатната численост на ОКИ „Красно село” и включване на Струнен квартет „Димов” в структурата и щата на Дома за 2008 г., предоставянето на  статут на общински състав и завишаване бюджета на Дирекция „Култура и образование”, отдел „Култура”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 223 по точка 29, обявено на 30.04.2008

30. Доклад вх. № 94-П-22/04г./07.03.2008г. относно  отмяна на Решение № 180 по Протокол № 27, т.173 от 27.07.2001г. на СОС, и обявяване на търг за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляваща  УПИ V-общ., кв.34, м.”бул.Ломско шосе”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 224 по точка 30, обявено на 30.04.2008

31. Доклад вх. № 94-П-22/04г./07.03.2008г. относно  прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ-общ., кв.34, м.”бул.Ломско шосе” чрез изкупуване на общинската част от съсобственика „БУЛКОМ- ГАЗ” ООД.
Докл. Младен Младенов
Решение № 225 по точка 31, обявено на 30.04.2008

32. Доклад вх. № 93-00-3025/03.04.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на Марта Попова.
Докл. Малина Едрева
Решение № 226 по точка 32, обявено на 30.04.2008

33. Доклад вх. № 93-01-3271/18.04.2008  г. относно отпускане на еднократна помощ за лечение на г-жа Даниела Цанева – директор на дирекция „Общинска икономика” на СО.
Докл. Юлия Ненкова
Решение № 227 по точка 33, обявено на 30.04.2008

34. Доклад вх. № 93-00-3062/21.04.2008 г. относно одобрение на изменение на Договори за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР и „Софийска вода” АД и Юнайтид Ютилитис.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 228 по точка 34, обявено на 12.05.2008

35. Доклад вх. № 15-00-3083/23.04.2008 г. относно провеждане на преговори за изкупуване на 580 броя поименни акции от капитала на "Интер Експо и Конгресен център" АД.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 229 по точка 35, обявено на 30.04.2008

36. Доклад вх. № 93-00-3066/23.04.2008 г. относно определяне на представители на Столичната община и "Столичен медицински холдинг" ЕАД - в ликвидация, в общите събрания на съдружниците/акционерите на дъщерните на холдинга дружества.
Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова
Решение № 230 по точка 36, обявено на 30.04.2008

 

 

 
English