(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 12 от дата 15.05.2008 ПДФ Печат

 

Гледай по Интернет Изтегли на компютъра
Цялото заседание
playonline savetodisk

 

 

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-3122/04.04.2008 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно извършени от Столичната община разходи за балиране, съхранение, транспортиране и депониране на отпадъци.

 

3. Питане вх. № 93-01-3133/07.04.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно наложителна промяна на организацията с пътни знаци на платеното паркиране в Синята зона на столицата.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. 93-01-3254/17.04.2008г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно цялостното почистване на коритото на Владайската река.
Отговор по точка 4

 

5. Доклад вх. № 93-00-3069/29.04.2008 г. относно приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2008 г.

Докл. Андрей Иванов

Решение № 231 по точка 5, обявено на 23.05.2008

 

6. Доклад вх. № 93-00-3085/08.05.2008 г. относно  откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на Системен интегратор за професионално осигуряване на дейностите по изграждане и внедряване на съвременни информационни технологии на Столична община.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 232 по точка 6, обявено на 23.05.2008

 

7. Доклад вх. № 62-00-3019(1)/08.05.2008 г. относно освобождаване от длъжност на управителя на ОГФМСП.

Докл. Ирина Йорданова, Росен Малинов, Лорита Радева, Николай Желев, Елен Герджиков
Решение № 233 по точка 7, обявено на 23.05.2008

 

8. Доклад вх. № 08-23-3091(2)/08.05.2008 г.  относно осигуряване на средства от СОПФ за реконструкция на административната сграда на район Панчарево за преминаване в режим на работа „на едно гише”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 234 по точка 8, обявено на 23.05.2008

 

9. Доклад вх. № 93-01-3312(1)/08.05.2008 г. относно отпускане на средства за изграждане на образцов кабинет за изучаване на руски език в 32 СОУ с изучаване на чужди езици „Св. Кл. Охридски”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 235 по точка 9, обявено на 23.05.2008

 

10. Доклад вх. № 93-01-3293/08.05.2008 г. относно осигуряване на средства за изграждане на помощно игрище към стадиона в с. Бистрица.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 236 по точка 10, обявено на 23.05.2008

 

11. Доклад вх. № 93-00-3084/08.05.2008 г. относно  финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяване на съществуващи зелени площи – бул. „Димитър Петков” на територията на район „Възраждане”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 237 по точка 11, обявено на 23.05.2008

               

12. Доклад вх. №  93-01-3317(1)/08.05.2008 г.  относно съфинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд хидроизолацията на покрива на „ДКЦ XXX – София” ООД по Проект „Красива България” 2008 г.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 238 по точка 12, обявено на 23.05.2008

 

13. Доклад вх. № 12-00-3158/25.04.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 239 по точка 13, обявено на 23.05.2008

 

14. Доклад вх. № 29-00-3034(1)/08.05.2008 г. относно провеждане на годишно общо събрание на акционерите на І САГБАЛ – „Св. София” АД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 240 по точка 14, обявено на 23.05.2008

 

15. Доклад вх. № 29-00-3016(1)/08.05.2008 г. относно провеждане на годишно общо събрание на акционерите на ІV МБАЛ – София АД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 241 по точка 15, обявено на 23.05.2008

 

16. Доклад вх. № 93-00-79/17.03.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни  от Столичната община.

Докл. Велизар Стоилов
Решение № 242 по точка 16, обявено на 23.05.2008

 

17. Доклад вх. № 93-00-3040/09.04.2008 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 243 по точка 17, обявено на 23.05.2008

 

18. Доклад вх. № 93-01-3235/16.04.2008 г. относно даване разрешение на управителя на „Чистота –  Искър” ЕООД да подпише „запис на заповед”.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 244 по точка 18, обявено на 23.05.2008

 

19. Доклад вх. № 93-00-3064/23.04.2008 г. относно удължаване с дванадесет месеца срока на ликвидацията на „Метрострой” ЕАД – в ликвидация, промяна в състава на ликвидационната комисия и определяне на възнагражденията на ликвидаторите на дружеството.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 245 по точка 19, обявено на 23.05.2008

 

20. Доклад вх. № 93-00-3065/23.04.2008 г. относно промяна на адреса на управление на „Пазари Възраждане” ЕАД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 246 по точка 20, обявено на 23.05.2008

 

21. Доклад вх. № 93-00-3082/08.05.2008 г. относно продължаване срока на договор за предоставен за ползване един брой микробус марка „Мерцедес-Бенц” МБ 312Д/3550 с регистрационен номер С 16 22 РР за срок от 2 години на НЦСР.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 247 по точка 21, обявено на 23.05.2008

 

22. Доклад вх. № 93-00-3052/17.04.2008 г. относно осигуряване на средства за честване на юбилейни годишнини на детски градини и училища.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 248 по точка 22, обявено на 23.05.2008

 

23. Доклад вх. № 93-00-3063/22.04.2008г. относно дофинансиране на охранителната дейност в общинските учебни заведения на територията на Столична община за 2008 г. 

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 249 по точка 23, обявено на 23.05.2008

 

24. Доклад вх. № 93-01-3332/30.04.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване и прекратяване на съсобственост в поземлен имот.

Докл. Росен Желязков
Решение № 250 по точка 24, обявено на 23.05.2008

 

25. Доклад вх. № 93-01-3333/30.04.2008 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ III – 188, 2567 от кв. № 33 А, по плана на кв. „Драгалевци”, находящ се в гр. София, район „Витоша”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 251 по точка 25, обявено на 23.05.2008

 

26. Доклад вх. № 93-00-3079/07.05.2008 г. относно доброволно прилагане на ПУП за УПИ VI-1219, чрез продажба на общинската част, представляваща реална част с площ 66,00 кв. м., от кв. 39, м. „Орландовци-Малашевци”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 252 по точка 26, обявено на 23.05.2008

 

27. Доклад вх. № 62-01-23/18.03.2008 г. относно осигуряване на средства в размер на 35 000 лв. за съфинансиране на Церемонията по връчване на наградите за театрално изкуство „Аскеер”.

Докл. Поля Станчева
Решение № 253 по точка 27, обявено на 23.05.2008

 

28. Доклад вх. № 08-02-3057(2)/25.04.2008 г. относно отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, за учебни цели в сградата на 19-то СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”, чрез конкурс.

Докл. Мита Георгиева
Решение № 254 по точка 28, обявено на 23.05.2008

 

29. Доклад вх. 93-00-3023/02.04.2008 г. относно поставяне на мемориална плоча в памет на убитите след 9 септември 1944 г. шестима възпитаници на II-ра Софийска мъжка гимназия – Петър Пейчев, Борислав Йорданов, Богдан Величков, Бойчо Балтов, Михаил Бояджиев, Пейчо Апостолов.

Докл. Вили Лилков
Решение № 255 по точка 29, обявено на 23.05.2008

 

30. Доклад вх. 93-00-3075/07.05.2008 г. относно изграждане на Паметник на жертвите на комунистическите режими в света.

Докл. Вили Лилков, Владимир Кисьов
Решение № 256 по точка 30, обявено на 23.05.2008

 

31. Доклад вх. № 08-13-3041/22.04.2008 г. относно преобразуване на 141 СОУ „Народни будители” в 141 ОУ „Народни будители”, район Надежда.

Докл. Димитър Димов
Решение № 257 по точка 31, обявено на 23.05.2008

               


 

 
English