Заседание No 13 от дата 29.05.2008 Печат

 

Гледай по Интернет Изтегли на компютъра
Част 1 playonline savetodisk
Част 2 playonline savetodisk
Част 3 playonline savetodisk

 

 

1. Полагане на клетва от общински съветник.

 

2. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

3. Питане вх. № 93-01-3122/04.04.2008г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно извършени от Столичната община разходи за балиране, съхранение, транспортиране и депониране на отпадъци.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. 93-01-3251/17.04.2008г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно инвестиционната дейност, която развива Национална компания „Железопътна инфраструктура” върху сервитутните зони около изоставени железопътни линии и защитата на интересите на гражданите на Столичната община.
Отговор по точка 4

 

5. Питане вх. № 6600-3453(2)/09.05.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно получаването на копия от месечни и допълнителни задания по договор РД-55-312/25.06.2007 г.
Отговор по точка 5

 

6. Питане вх. № 9301-3394/14.05.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно осигуряване на проходимост на аварийните изходи в училищата и детските заведения на територията на Столичната община.
Отговор по точка 6

 

7. Питане вх. № 9301-3395(1)/15.05.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно масово изсичане на дървета в карето ул. „Опълченска” – ул. „Цар Симеон” – бул. „Константин Величков” – бул. „Александър Стамболийски”.
Отговор по точка 7

 

8. Питане вх. № 9300-3088(1)/16.05.2008 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно разчистване на нерегламентирани сметища на територията на Столичната община.
Отговор по точка 8

 

9. Доклад вх. № 9300-3107/22.05.2008 г. относно избиране на председател на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма на Столичния общински съвет.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 258 по точка 9, обявено на 11.06.2008

 

10. Доклад вх. № 9300-3094/15.05.2008г. относно определяне на нови средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала във връзка с приложението на изменения ЗДВДФЛ и компенсиране на намалението на нетния доход на служителите.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 259 по точка 10, обявено на 11.06.2008

 

11. Доклад вх. № 93-00-3091/14.05.2008г. относно промяна на бюджета на Столичната община за 2008 г.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 260 по точка 11, обявено на 11.06.2008

 

12. Доклад вх. № 1700-3042/1/20.05.2008 г. относно определяне на представители на СО в редовното годишно общо събрание на акционерите в „Общинска банка” АД, както и конкретизиране на задачите им по повод насроченото за 30.05.2008г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „Общинска банка”.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 261 по точка 12, обявено на 11.06.2008

 

13. Доклад вх. № 9301-3348/07.05.2008 г. относно отдаване под наем чрез конкурс за срок от 5 години на част от имот, публична общинска собственост в „Южен парк” III-та част, район „Триадица”.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 262 по точка 13, обявено на 11.06.2008

 

14. Доклад вх. № 9300-3105/21.05.2008 г. относно проект за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.” за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – Долни Богров.

Докл. Мария Бояджйска
Решение № 263 по точка 14, обявено на 11.06.2008

 

15. Доклад вх. № 94-01-3058(4)/21.05.2008 г. относно придобиване право на собственост от СО върху ПИ – собственост на физически лица.

Докл. Мария Бояджйска
Решение № 264 по точка 15, обявено на 11.06.2008

 

16. Доклад вх. № 29-00-3021(2)/23.05.2008г. относно  провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „V-та МБАЛ – София” АД.

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова, Стоян Маджаров
Решение № 265 по точка 16, обявено на 11.06.2008

 

17. Доклад вх. № 29-00-3030(3)/23.05.2008г. относно  провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ІІ-ра МБАЛ – София” АД.

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова, Стоян Маджаров
Решение № 266 по точка 17, обявено на 11.06.2008

 

18. Доклад вх. № 29-00-3032(2)/23.05.2008г. относно  провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „І-ва МБАЛ – София” АД.

 

 

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова, Стоян Маджаров
Решение № 267 по точка 18, обявено на 11.06.2008

 

19. Доклад вх. № 93-00-3108/23.05.2008г. относно междинен доклад на Временна комисия създадена с Решение № 47 по Протокол № 5/17.01.2008 г.

Докл. членове на Временната комисия
Решение № 268 по точка 19, обявено на 11.06.2008

  

20. Доклад вх. № 0818-3094(2)26.05.2008 г. относно кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Докл.  Пламен Йорданов
Решение № 269 по точка 20, обявено на 11.06.2008

 

21. Доклад вх. №  9300-3110/26.05.2008 г. относно проведен публичен подбор съгласно Решение № 132 по Протокол № 8 от 13.03.2008 г. на СОС и предложения за откриване на процедури по публични подбори за  общински търговски дружества.

Докл.  членове на комисията
Решение № 270 по точка 21, обявено на 11.06.2008

 

22. Доклад вх. № 93-01-3463(1)28.06.2008 г. относно кандидатстване на Столичната община по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Докл.  Ирина Савина
Решение № 271 по точка 22, обявено на 11.06.2008

 

23. Доклад вх. № 62-00-3094(1)27.05.2008 г. относно отпускане средства за Деветата световна софийска писателска среща.

Докл.  Йорданка Фандъкова
Решение № 272 по точка 23, обявено на 11.06.2008

 

24. Доклад вх. № 93-00-33/29.01.2008 г. относно отчет за дейността на ОГФМСП през 2007 г. с едно приложение (отчет за бюджета на фонда).

Докл. Ирина Йорданова, Росен Малинов, Лорита Радева,         Елен Герджиков,  Николай Желев
Решение № 273 по точка 24, обявено на 11.06.2008

 

25. Доклад вх. № 62-00-3019(2)/27.05.2008 г. относно избор на управител на ОГФМСП.

Докл. Ирина Йорданова
Решение № 274 по точка 25, обявено на 11.06.2008

 

26. Доклад вх. № 6602-3243/18.04.2008 г.  относно проект за ПУП – парцеларен план и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на трасе на разпределителен газопровод от АГРС „София 1 -  Казичане” до регулацията на с. Лозен и газопровод отклонения / I-Б вариант/ през землищата на селата Казичане и Горни Лозен.

Докл. Петър Диков
Решение № 275 по точка 26, обявено на 11.06.2008

 

27. Доклад вх. № 93-00-3050/16.04.2008 г. относно откриване на конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – помещение, намиращо се на ул. „Париж” № 3.

Докл. Росен Желязков
Решение № 276 по точка 27, обявено на 11.06.2008

 

28. Доклад вх. № 93-00-3068/29.04.2008 г. относно провеждане търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС   за продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Роженски проход” – район „Триадица”, представляващ УПИ ІІ – 497, кв. 62, местност „бул. България – ІІ-ра част”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 277 по точка 28, обявено на 11.06.2008

 

29. Доклад вх. № 93-00-3076/07.05.2008 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1  и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ VIII-21, от кв. № 127 в м. бул. „Сливница” по плана на гр. София, район Люлин, собственост на Емил Александров Павлов и Вера Александрова Параскевова.

Докл. Росен Желязков
Решение № 278 по точка 29, обявено на 11.06.2008

 

30. Доклад вх. № 93-00-3077/07.05.2008 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1  и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ III-148A, кв. № 35, в м. „Овча купел” по плана на гр. София, район „Овча купел”, собственост на Руско Вълков Михалев и Ганка Вълкова Иванова.

Докл. Росен Желязков
Решение № 279 по точка 30, обявено на 11.06.2008

 

31. Доклад вх. № 93-00-3078/07.05.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за УПИ XXI - 546, кв. 16, по плана на село Мировяне, находящ се в гр. София, район „Нови Искър”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 280 по точка 31, обявено на 11.06.2008

 

32. Доклад вх. № 93-00-3080/07.05.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ, за УПИ IX-1109 от кв. 116, м. кв. „Драгалевци-разширение-север”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 281 по точка 32, обявено на 11.06.2008

 

33. Доклад вх. № 93-00-3081/07.05.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застояване за УПИ IX-215, кв. 312 Е, м. „Красно село-Плавателен канал”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 282 по точка 33, обявено на 11.06.2008

 

34. Доклад вх. № 08-06-178/07/13.03.2008г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план  за регулация за УПИ ХІІ-303, кв. 272, местност „Левски-бул. Ботевградско шосе-рамка”.

Докл. Ева Митова
Решение № 283 по точка 34, обявено на 20.06.2008

 

35. Доклад вх. № 08-08-79/07г./21.03.2008г. относно прекратяване на съсобственост и изкупуване по пазарни цени на придадения по силата на регулационния план терен – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот без пл. № с площ 557 кв. м. реална част от УПИ І- „за телекомплект”, кв. 2, м. „Дианабад”.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 284 по точка 35, обявено на 11.06.2008

 

36. Доклад вх. № 9300-3044/10.04.2008г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 25, м. „Югоизточен град, район 4” – Младост 4, район „Младост”.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 285 по точка 36, обявено на 11.06.2008

 

37. Доклад вх. № 08-18-3058/16.04.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 286 по точка 37, обявено на 11.06.2008

 

38. Доклад вх. № 0820-3079/09.05.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 34, местност „Връбница – ІІ-ра част”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 287 по точка 38, обявено на 11.06.2008

 

39. Доклад вх. № 0814-3024(1)/25.04.2008 г. относно приключване на процедура за продажба на общинско жилище, по преписка № 0900-259/2002 г.

Докл. Христофор Христов
Решение № 288 по точка 39, обявено на 11.06.2008

 

40. Доклад вх. № 26-00-691/19.03.2008г. относно наименуване на улици на територията на район „Банкя” и район „Младост”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 289 по точка 40, обявено на 11.06.2008

 

41. Доклад вх. № 93-00-3007/26.03.2008г. относно наименуване на улици в район „Лозенец”, район „Витоша” и район „Триадица”.

Докл. Малина Едрева
Решение № 290 по точка 41, обявено на 11.06.2008

 

42. Доклад вх. № 08-16-44/19.03.2008г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски”, кв. 103, м. „Студентски град”.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 291 по точка 42, обявено на 11.06.2008 

 

43. Доклад вх. № 08-24-5/16.01.2008г. относно именуване на новоизградена улица в район „Банкя” с името „Елиса”.

Докл. Рангел Марков
Решение № 292 по точка 43, обявено на 11.06.2008

 

44. Доклад вх. № 9301-3237/16.04.2008 г. относно посмъртно присъждане на „Почетен знак на Столичната община” на г-н Евтим Димитров Евтимов – общински съветник в Столичния общински съвет и отпускане на еднократна финансова помощ на неговото семейство.

Докл. Жельо Бойчев, Гергана Алексова, Бойко Маринков, ГеоргиКадиев, Георги Свиленски, Генчо  Пастърмов, Калоян Паргов,Лилия Долджева, Петър Курумбашев, Росен Малинов, Таня Найденова, Христофор Христов
Решение № 293 по точка 44, обявено на 11.06.2008