(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 67 от дата 20.12.2018 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 67 от дата 20.12.2018

 

ДНЕВЕН РЕД
на 67-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 20 декември 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Приемане на декларация в подкрепа на кандидатурата за Младежки Олимпийски игри „София 2024“.

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8718/19.11.2018 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г.; Размер на такса за битови отпадъци и за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 г.
Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов

3.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8762/21.11.2018 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално – декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 717 по Протокол № 71/06.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75/22.01.2015 г., изм. и доп. – Решение № 495 по Протокол № 86/23.07.2015 г., Решение № 509 по Протокол № 58/26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61/27.09.2018 г.)
Докл. Николай Стойнев, Силвия Христова, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Стефан Марков, Ботьо Ботев

4.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9150/03.12.2018 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов

5.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8465/12.11.2018 г. относно приемане на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции на територията на Столична община 2019-2023 г.
Докл. Д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева, Карлос Контрера, Иван Велков, Николай Николов, Венцислав Мицов, Дончо Барбалов

6.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-4772/12/07.12.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община за 2019 г. отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Stimulating citizens participation to recycle processes – Benefit As you Save - BAS), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020).
Докл. Йоана Христова

7.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1200/23/07.12.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община за 2019 г., отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D_NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз.
Докл. Йоана Христова

8.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9462/13.12.2018 г. относно участие на Столична община в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16П1ОР002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството но атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Докл. Йоана Христова

9.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-1574/4/06.12.2018 г. относно изменение на Решение № 92 от 23.02.2017 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

10.
Доклад вх.№ СОА18-ТД26-11705/9/29.11.2018 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимитеимоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК. 
Докл. Дончо Барбалов

11.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9489/13.12.2018 г. относно промяна статута на експериментални автобусни линии и продължение на експериментална експлоатация на автобусни линии.
Докл. Дончо Барбалов, Зафир Зарков

12.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8879/26.11.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-143,508 (ПИ с идентификатори 07106.1432.143 и 07106.1432.508 по КККР), кв. 11, м. „кв. Димитър Миленков“, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП-ПРЗ на м. „кв. Димитър Миленков“, одобрен с Решение № 16 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

13.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8882/26.11.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация от о.т. 57а (нова) - о.т. 57б (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 57б (нова) до о.т. 57в (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти; План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2310.52 по КККР на с. Иваняне, създаване на УПИ V-52 „за ЖС”, УПИ VI-52 “за ЖС”, УПИ VII-52 “за ЖС” и УПИ VIII-52 “за ЖС”, кв. 7а, м. „в.з. Спирка Иваняне – м. Бели брег”, район “Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков

14.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8885/26.11.2018 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 29150.7102.696 по КККР на с. Железница, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков

15.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8887/26.11.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация от о.т. 44а (нова) - о.т. 44б (нова) - о.т. 44в (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 44в (нова) до о.т. 44г (нова); План за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32216.2310.53 и 32216.2310.60 по КККР на с. Иваняне с цел създаване на УПИ IX-53 “за жс”, УПИ X-53 “за жс”, УПИ XI-53 “за жс”, УПИ XII-60 “за жс”, УПИ XIII-60 “за жс” и УПИ XIV-60 “за жс”, кв. 7а, м. в.з. „Спирка Иваняне – м. Бели брег”, район “Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков

16.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5251/3/29.11.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II-„за администрация, складове, гаражи и обсл. дейности“, УПИ XIV-„за ОЖС“, УПИ XV-„за офиси, складове, гаражи“, УПИ XXVI-„за администр. обсл. дейност, складове, гаражи”, УПИ XXVIII-„за паркинг”, УПИ XXIX-„за администрация и офиси”, УПИ-XXX-„за администрация и офиси”, кв. 1 и прилежащите улици, м. „Дианабад - изток“, (м. ,,Дианабад”), район „Изгрев“.
Докл. арх. Здравко Здравков

17.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4338/2/30.11.2018 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т.9д и о.т.9е за създаване на нова задънена улица от о.т.9ж до о.т.9з и откриване на нова улица от о.т.9е до о.т.9и, план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ II - 6207.929 „за складове, офиси, магазини и ТП”, УПИ III - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ IV - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ V - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ VI - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, кв. 31б, м. „Врана-Лозен-Триъгълника”, район „Панчарево” и план-схема на инженерната инфраструктура по част „ВиК”.
Докл. арх. Здравко Здравков

18.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9137/03.12.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: план за регулация на м. „бул. Сливница – Люлин – 9 м.р.“ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Луи Пастьор“, ул. „Крим“ и ул. „ген. Асен Николов“, район „Люлин“ в частта му относно УПИ II-111,115,116,117,120 от кв. 116, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 423 по Протокол № 65 от 10.07.2014 г. на СОС. 
Докл. арх. Здравко Здравков

19.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9166/04.12.2018 г. относно разрешение за служебно възлагане изработването на подробен устройствен план - план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост и прилежащи територии, в обхват бул. „Ломско шосе“, Софийски околовръстен път и източната граница на зона „Смф2“ (смесена многофункционална зона предимно за околоградския район), съгласно ОУП на СО/2009 г., прилежаща на ул. „Васил Левски“ (Мраморско шосе), район „Връбница“-СО, план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков

20.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9487/13.12.2018 г. относно изменение на устава на еднолично общинско акционерно дружество „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Валя Чилова, Николай Стойнев, Калоян Паргов, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Симеон Славчев

21.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9493/13.12.2018 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2019 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов

22.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9495/13.12.2018 г. относно пилотно издание на подкрепящ финансов инструмент „Акселератор Стартъп София“ за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.
Докл. Ирина Йорданова, Д-р Антон Койчев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов

23.
Доклад вх.№СОА18-ВК66-9486/13.12.2018 г. относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км пробег, валидни на територията на Столична община.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Стефан Марков, Борислав Бориславов

24.
Доклад вх.№ СЗД18-МЦ29-561/5/04.12.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Милка Христова, Дончо Барбалов

25.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2819/5/04.12.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център VIII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Йоанна Драгнева, Дончо Барбалов

26.
Доклад вх.№СОА18-ТД26-17650/2/13.12.2018 г. относно даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов

27.
Доклад вх.№СОА18-ВК66-9488/13.12.2018 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 5 години на части от имот публична – общинска собственост наММС.
Докл. Анатоли Илиев, Димитър Антов, Тодор Цанев

28.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5746/5/28.11.2018 г. относно определяне на срок по чл. 9, ал. 2 от НОС относно учредяване право на строеж за УПИ- 479, м. ж.к. „Младост – IV Камбаните“.
Докл. Карлос Контрера,  Милка Христова, Румен Русев

29.
Доклад вх.№ СОА17-ТД26-8829/7/07.12.2018 г. относно учредяване на право на строеж, срещу обезщетение, чрез предоставяне в собственост на обекти в УПИVII-176, 177, кв. 17, м. „Лагера“, район „Красно село“.
Докл. Христо Апостолов

30.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14344/16.11.2018 г. относно замяна на части отнедвижими имоти, с идентификатор 68134.304.329 и 68134.304.330 собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, находящи се в гр. София, район „Възраждане“, с имот с идентификатор 68134.900.730, собственост на „БЛД 44“ ЕООД, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44 и парични средства.
Докл. Любомир Дреков

31.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14113/1/29.11.2018 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1383.22.69, съставляващУПИ XVI-2218 – за жс, кв. 220, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“.
Докл. Димитър Димов

32.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-15112/1/13.12.2018 г. относно отпускане на финансова помощ на служител на район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков

33.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14574/2/11.12.2018 г. относно одобряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор 2018-1-BG01-КА101-047214, № КА101/SE-203/12.06.2018 г. по проект по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз от 4 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДЖОН АТАНАСОВ“, СО – район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков

34.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13641/1/29.11.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на плана за регулация и създаване на нови УПИ IV-483,487,6119,6120,5908 – за ЖС и хотел и УПИ XIV-6120-за ОО и ЖС, кв. 24, м. жк „Младост 1“, които са изключени от обхвата на ПУП, одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
Докл. Румен Русев

35.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6716/5/21.11.2018 г. относно предложение за учредяване на право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Студентски“, срещу обезщетение с обекти в новопостроената сграда и определяне процедурата на обезщетение за Столична община.
Докл. Димитър Дилчев

36.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13544/01.11.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и сключване на предварителен договор по предложен проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата на местност „кв. Горна баня“, кв. 7, съществуващи УПИ VIII-6, УПИ VII-54 и УПИ IX-7, район „Овча купел“, административен адрес ул. „Планиница № 12“
Докл. Христина Семерджиева

37.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12817/1/29.11.2018 г. относно процедура на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на действащ ПУП – план за регулация за УПИ I-95, квартал 28, местност „с. Мрамор“, одобрен със заповед № РД-16-88/28.11.1990 г., на Председателя на ВрИК на ОбНС.
Докл. Младен Младенов

38.
Доклад вх.№ СОА-ВК08-12952/1/13.12.2018 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, сключване на предварителен договор във връзка с проект за план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на местност „Мрамор-Кръста“, район „Връбница“ Столична община.
Докл. Младен Младенов

39.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12306/2/29.11.2018 г. относно сключване на договор по реда § 8, ал. 2, т.1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.
Докл. Рангел Марков

40.
Питане вх.№ СОА18-ГР94-5917/16.11.2018 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно инвестиции в коледна украса в централната градска част.
Отговор по т. 40

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 67-то заседание на Столичния общински съвет

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9521/14.12.2018 г. относно сключване на споразумения за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Софийска опера и балет“ и „Софийска филхармония“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

2. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-16247/6/17.12.2018 г. относно минимални условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм, приети с Решение № 731 от 25.10.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лорита Радева, Иван Велков, Иван Таков, Радослав Абрашев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ) 
English