(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 65 от дата 22.11.2018 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 65 от дата 22.11.2018

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 22 ноември 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-РИ95-56/1/07.11.2018 г. относно отпускане на средства за довършване на реставрацията на стенописи в олтара на Курилски манастир „Св. Иван Рилски“.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8117/31.10.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2018 година.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-7710/2/06.11.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8595/14.11.2018 г. относно предложение за прехвърляне безвъзмездно на държавата собствеността на притежаваната от Столична община част от язовир, попадащ в землището на кв. Градоман, район „Банкя“.
Докл. Йоана Христова

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8115/31.10.2018 г. относно подписване на финансов договор с Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ за финансиране изграждането на трета метролиния на метрото в гр. София, етап II.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-1997/2/07.11.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх. № СОА17-ПП00-10/79/10.11.2018 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи до приключването на проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (NewGenerationSkills), финансиран по Програма „Дунав“ 2014-2020 на ЕС.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8627/15.11.2018 г. относно одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Европа“ на Столична община за 2019 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Ирина Йорданова, Михаела Иванова, Станчо Станков

9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8175/02.11.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване на части от имоти – публично общинска собственост за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства на 25 локации на територията на Столична община, съгласно одобрени схеми от главния архитект на гр. София.
Докл. Евгени Крусев

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1998/19.03.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м. "кв. Овча купел-стар кв. 12а и част от кв. 23", квартал 223 и квартал 227, от които се създават нови квартали 227 и 230 с урегулирани поземлени имоти в тях, в граници: улица от о.т. 646 до о.т. 61=469; УПИ I "за търговия, бизнес център и трафопост от кв. 223; улица от о.т. 486а до о.т. 460
Докл. арх. Здравко Здравков

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7766/19.10.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация между о.т. 951 и о.т. 944 и между о.т. 944 - о.т. 904 и о.т. 930 (разширение на тротоар) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ V-“озел.” с цел образуване на нов УПИ V-3056 “за жс” за имота по кадастрална карта, в следствие на което се образува нов УПИ VI-“озел.” от кв. 157 и нова алея между новообразуваните урегулирани поземлени имоти от кв. 157, м. „гр. Банкя – разширение” и УПИ IX-865,864 от кв. 162, м. „Клисурска махала”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков

12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8219/05.11.2018 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.2816.1124 и 68134.2816.1674, образуване на нови УПИ VI-1124 и УПИ IX-1674, кв. 23, м. ж.к. „Обеля-2”, район „Връбница”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Обеля-2”, одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/27.09.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

13. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-965/6/07.11.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.1502.727 по КККР, кв. 4a, м. НПЗ „Искър – север II част“, район „Искър“ и ИПР за УПИ I-895,898 „за складове, офиси и спедиторски дейности“ и улична регулация от о.т. 126 до о.т. 200.
Докл. арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-4038/8/15.11.2018 г. относно даване на разрешение на „Пазари Изток“ ЕАД да проведе конкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

15. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6499/2/15.11.2018 г. относно изменение и допълнение на Решение № 276  по Протокол 52 от 26.04.2018 г. СОС и Приложение № 1 за обект: Здравна служба с. Мрамор - Ремонт на помещения, р. „Връбница“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2280/6/15.11.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на помещение в ОКИ Дом на културата “Искър” с цел създаване на Детски център.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

17. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12685/1/15.11.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за подобряване на материално-техническата база на 148 ОУ „Проф. Д-р Любомир Милетич“, район „Слатина”, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

18. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6557/1/15.11.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на скенер и разработване на софтуер, район „Банкя“ СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

19. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-47/5/02.11.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов

20. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1710/4/07.11.2018 г. относно промяна в Правилата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Милка Христова, д-р Антон Койчев, д.м. Станил Станилов, Дончо Барбалов

21. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8629/15.11.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на "Първа САГБАЛ-Света София" ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

22. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8630/15.11.2018 г. относно увеличаване на капитала на "Втора САГБАЛ-Шейново" ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, д.м. Живка Новкова, Дончо Барбалов

23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-11443/1/07.11.2018 г. относно придобиване от Столична община на реална част от поземлен имот, попадащ в улична регулация на ул. „Могилата“.
Докл. Любомир Дреков

24. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-11708/1/07.11.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Димитър Динев- 1937“, за срок от 10 години, върху имот – частна общинска собственост, за читалищни нужди.
Докл. Николай Терзиев

25. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-2932/3/07.11.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за сключване на предварителен, а в последствие и окончателен договор, във връзка с изменение на плана за регулация и образуване на нов УПИ X-2122,2150-за КОО, квартал 275, м. „ж.к. Надежда 4“, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов

26. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-14133/3/13.11.2018 г. относно учредяване безвъзмездно и безсрочно на Столична община сервитут за пътническа въжена линия и изграждане на елементи и съоръжения на същата, върху незастроени урегулирани поземлени имоти в кв. 1, м. „в.з. Малинова долина – Бункера – III етап“.
Докл. Теодор Петков

27. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10689/1/07.11.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на различни места на територията на Район „Панчарево“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрени схеми от главния архитект на СО.
Докл. Димитър Сичанов

28. Питане вх.№ СОА18-ВК66-6837/19.09.2018 г. от г-н Светослав Витков, г-н Симеон Славчев, г-н Иван Велков и г-н Венцислав Мицов – общински съветници, относно посещение на кмета на Столична община и водената от нея делегация, съставена от представители на общинската администрация, съветници, журналисти и граждани на Инсталация за изгаряне на отпадъци Пфафенау във Виена.
Отговор по т. 28

29. Питане вх.№ СОА18-ВК66-7151/01.10.2018 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно надхвърляне на устройствените показатели при строителството на УПИ ХІV, ХV и ХVІ, кв. 274, м. “Студентски град“, район „Студентски“.
Отговор по. 29

30. Питане вх.№ СОА18-ВК66-7722/18.10.2018 г. от г-н Симеон Славчев  – общински съветник, относно пореден некачествен ремонт и неефективно изразходване на публични средства в София.
Отговор по. 30

31. Питане вх.№ СОА18-ГР94-5790/08.11.2018 г. от г-жа Марта Георгиева и г-н Николай Толчев  – общински съветници, относно камери за видеонаблюдение, разположени в „Княжеската градина“, които обхващат паметника на Съветската армия.
Отговор по. 31

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 65-то заседание на Столичния общински съвет

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8658/16.11.2018 г. относно изменение на Решение № 519 на Столичния общинска съвет от 11.10.2012 г. за изграждане на паметник на Симеон Радев.
Докл. Малина Едрева

2. Доклад вх.№ СОА18-ДИ04-2983/1/08.11.2018 г. относно даване на съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землища на Столична  община за стопанската 2018/2019 г.
Докл. Йоана Христова

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8650/16.11.2018 г. относно изменение на Решение № 172 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет за безвъзмездно придобиване от Столична община на имоти – държавна собственост, представляващи имуществото на закритата Професионална гимназия по битова електротранспортна техника и строителство.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/ 
English