(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 63 от дата 25.10.2018 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 63 от дата 25.10.2018

 

 

ДНЕВЕН РЕД
на 63-то заседание на Столичния общински съвет,
което се проведе на 25 октомври 2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7731/18.10.2018 г. относно утвърждаване на вътрешни правила за работа на комисията съгласно ЗПКОНПИ към СОС.
Докл. Искра Ангелова, Милка Христова, Ботьо Ботев, Станчо Станков, Иван Велков, Николай Толчев

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7719/18.10.2018 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2018/2019 г. общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-455/1/18.10.2018 г. относно даване разрешение  на „Диагностично-консултативен център II-София“ ЕООД за включване в реализация на проект за основен ремонт, основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите в които е разположен Общински културен институт „Столична библиотека“.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2775/17.04.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 407 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин – 7 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Индира Ганди“, бул. “Добринова скала“, бул. „Джавахарлал Неру“ и бул. „Царица Йоана“.
Докл. арх. Здравко Здравков

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4285/14.06.2018 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на подробен устройствен план /ПУП/– план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 07140.8093.439, м. „Лаздор“, гр. Бухово, район „Кремиковци”, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Здравко Здравков

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6235/23.08.2018 г. относно разрешаване допускането на по-големи отклонения от установените в чл. 36, ал. 1 от ЗУТ по отношение на съществуващата 3-етажна с идентификатор 68134.100.177.2 сграда във вътрешния двор на УПИ XII-12 (ПИ с идентификатор 68134.100.177), кв. 455, м. „ГГЦ – Зони Г-8 и Г-10“, ул. „Цар Шишман“ № 4, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7436/09.10.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация между о.т. 548а и о.т. 548в (създаване на тротоар) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VI-1025а,2701 с цел разделянето му на нови УПИ VI-3158 “за жс” и УПИ IX-3158 “за ЖС” за имота по кадастрална карта (ПИ с идентификатор 02659.2194.3158 по КККР на гр. Банкя), в следствие на ко-ето се изменя контактен УПИ I-“за лесопарк” от кв. 114, м. „гр. Банкя”, ра-йон „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков

8. Доклад вх.№ СОА18-КИ18-207/1/15.10.2018 г. относно провеждане на 32-то издание на „Киномания“ като част от Календара на културните събития на Столично община за 2018 г. и съфинансиране на фестивала от реализирана икономия от Календара на културните събития за 2018 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов

9. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-3369/3/18.10.2018 г. относно определяне на условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Столична община за отпадъчни материали от облекла и текстил.
Докл. Валя Чилова, Венетка Серафимова, Иван Таков, Радослав Абрашев, Йоана Христова

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7733/18.10.2018 г. относно определяне на условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Столична община.
Докл. Валя Чилова, Венетка Серафимова, Иван Таков, Радослав Абрашев, Йоана Христова

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10204/1/16.10.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот, публична общинска собственост, представляващ пешеходен подлез „Ситняково“ с идентификатор 68134.108.211.1, находящ се  на булевард „Михай Еминеску“, ул. „Цар Иван Асен II“ и бул. „Шипченски проход“ в Район „Средец“, заедно с поставените върху тях 17 броя самостоятелни преместваеми обекти по одобрена схема от главния архитект на общината.
Докл. Мария Ачкова

12. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6678/5/16.10.2018 г. относно сключване на съдебно-спогодителен протокол по гражданско дело № 14431/2011 г. на II ГО, по описа на Софийски районен съд за възлагане в дял на Столична община на апартамент на I-ви етаж /над магазините/, със застроена плащ от 130.75 кв.м., ведно с мазе от 9.20 кв.м., таван от 10.20 кв.м. и ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и мястото,  с административен адрес гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 21, като Столична община уравнени парично дяловете на останалите съсобственици.
Докл. Савина Савова

13. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12772/1/17.10.2018 г. относно определяне предназначението на общински апартамент № 7 на ул. „Петра“ № 13 и включването му във фонд „резервен“ на Столична община.
Докл. Васил Цолов

14. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10510/1/15.10.2018 г.  относно продажба на общински имот, по реда на чл.35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Тодор Кръстев

15. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10309/1/16.10.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем имот-публична общинска собственост, представляващ част  от тротоар, находящ се на улица „Тодорини кукли“ срещу блок № 22 на територията на Район „Подуяне“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект по одобрена схема от главния архитект на СО.
Докл. Ева Митова

16. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-7957/7/12.10.2018 г.  относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Наталия Стоянова

17. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10640/2/18.10.2018 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на ул. „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков

18. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10634/1/08.10.2018 г. относно даване на съгласие за премахване на съществуваща едноетажна постройка в 104 ОУ „Захари Стоянов“.
Докл. Николай Терзиев

19. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-3739/5/09.10.2018 г. относно прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице, чрез продажба на общинския дял от ателие /преустроено магазинно помещение/, находящ се на партерния етаж в жилищната сграда на улица „Княз Борис I“ № 75, Район „Триадица“ и представляващо самостоятелен обект в сградата с идентификатор 68134.1001.90.1.15.
Докл. Николай Терзиев

20. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-12855/7/18.10.2018 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Илинден“, на „Български пощи“ ЕАД, за извършване на универсалната пощенска услуга.
Докл. Иван Божилов

21. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2301/9/10.10.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост , находящ се в р-н „Надежда“, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2768, с площ 553 кв.м., за който е отреден УПИ  III-2590,2592,2594 от кв. 19, местност „Надежда 1а и 1б“, срещу обезщетение в новопостроената сграда.
Докл. Димитър Димов

22. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5006/2/05.10.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти, публична и частна общинска собственост, находящи се на различни места на територията на Район „Витоша“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрени схеми от главния архитект на СО.
Докл. Теодор Петков

23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10699/3/18.10.2018 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в сградата на кметство Мърчаево, с. Мърчаево, на ул. „Черешова градина“ № 1 публично общинска собственост, със срок 3 години.
Докл. Теодор Петков

24. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2694/4/16.10.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за ведомствено заведение на обособена група от функционално свързани помещения с площ 104 кв.м., представляващи част от административната сграда на района – публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Младост“, ж.к. „Младост - 3“, улица „Свето Преображение“ № 1.
Докл. Румен Русев

25. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3777/13.07.2018 г. от г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков – общински съветници, относно липса на информация и прозрачност по проектите за изграждане на центрове за компетентност и върхови постижения в науката в баните в „Овча купел“ и „Горна баня“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и по отношение на възможностите за използването им за лечение, рехабилитация и профилактика.
Отговор по т. 25

26. Питане вх.№ СОА18-ГР94-4266/08.08.2018 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно изясняване на въпроси, възникнали от съдържанието на доклад СОА17-ТД26-14765(5)/18.01.2018 г., доклад СОА18-ВК66-5430/23.07.2018 г. и Решение № 612 от 26.07.2018 г. на СОС.

27. Питане вх.№ СОА18-ВК66-6837/19.09.2018 г. от г-н Светослав Витков, г-н Симеон Славчев, г-н Иван Велков и г-н Венцислав Мицов – общински съветници, относно посещение на кмета на Столична община и водената от нея делегация, съставена от представители на общинската администрация, съветници, журналисти и граждани на Инсталация за изгаряне на отпадъци Пфафенау във Виена.

28. Питане вх.№ СОА18-ВК66-7151/01.10.2018 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно надхвърляне на устройствените показатели при строителството на УПИ ХІV, ХV и ХVІ, кв. 274, м. “Студентски град“, район „Студентски“.

29. Питане вх.№ СОА18-ГР94-5267/09.10.2018 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно почистване на вертикалните дъждоприемни шахти по уличните платна за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.
Отговор по т. 29

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 63-то заседание на Столичния общински съвет1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7796/19.10.2018 г. относно кандидатстване на Столична община с проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община – етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, надежда и любов“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- София“,. Приоритетна ос 1; „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР).
Докл. Албена Атанасова

2. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-7/155/19.10.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.007-0001-С01 от 18.11.2016 г. между Столична община и Министерството на околната среда  и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7797/19.10.2018 г. относно участие на Столична община в Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE 2014-2020 г. на Европейския съюз (ЕС).
Докл. Йоана Христова

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7620/1/19.10.2018 г. относно осигуряване на финансови средства от СОПФ за саниране на сграда след реконструкция и преустрояване на старо училище за читалище в с. Казичене, район Панчарево.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7745/1/19.10.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на оборудване и вътрешни ремонтни работи в салона на НЧ „Светлина – 1928”, с. Лозен, р. Панчарево.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6583/1/19.10.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане и обзавеждане на обект: „Детска градина” в УПИ II – за детска градина, кв. 35, м. „Кръстова вада” по плана на гр. София, район „Лозенец”, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3677/2/19.10.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за финансиране изграждането на ДГ за осем групи в УПИ I, кв. 40, м. „Манастирски ливади-изток”, по плана на гр. София, р-н „Триадица”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

8. Доклад вх. № СОА18-МЦ29-451/23.10.2018 г. относно даване на съгласие „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Йоанна Драгнева, Дончо Барбалов

9. Доклад вх. № СОА18-МЦ29-314/2/23.10.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Тодор Цанев, Дончо Барбалов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


 
English