(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 62 от дата 11.10.2018 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 62 от дата 11.10.2018

 

 

ДНЕВЕН РЕД
на 62-то заседание на Столичния общински съвет,
което се проведе 11 октомври 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа


1. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-2244/3/28.09.2018 г. относно изменение на Решение № 383/28.10.2004 г., изм. с Решение № 653/23.10.2008 г. и № 182/05.04.2018 г. на СОС относно „Кризисен център“ ( с приоритет деца, пострадали от насилие) и  Център за работа с деца на улицата.
Докл. Албена Атанасова

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7328/04.10.2018 г. относно допълнение на Решение № 182/05.04.2018 г. на Столичен общински съвет относно промяна на наименования на социални услуги.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7314/04.10.2018 г. относно изменение на Решение на СОС № 705/23.10.2014 г. – увеличаване средствата за финансиране на Център за кризисно настаняване на бездомни лица през зимните месеци.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4866/2/04.10.2018 г. относно отмяна на Решение № 798 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4058/07.06.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ I-2643 „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор 68134.1500.2643), кв.12, м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част“, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП-ПЗ на м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част“, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6440/03.09.2018 г. относно разрешаване изработването на подробен устройствен план – план–извадка за изменение на план за улична регулация от о.т.717 - о.т.497 - о.т.498 до о.т.499; от о.т.497 до о.т.718, прилежаща на квартали 1, 6, 9 и 10, м. ,,с. Кокаляне” с план-схема част „Водоснабдяване” и свързаното с това ИПР на УПИ VIII „за Д.З.С., кв. 9 и парцеларен план за трасе на нов външен водопровод от напорен резервоар ,,Кокаляне” в ПИ с идентификатор 37914.6803.61 през ПИ с идентификатор 37914.6803.97 през ПИ с идентификатор 37914.6806.123 до о.т.717 при кв. 10, м. ,,с. Кокаляне”, район ,,Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6846/19.09.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IX „за озеленяване“ и УПИ IV-1539,1634,1759 „за производствена дейност“, кв. 91а, м. „с. Владая“, ПИ с идентификатори 11394.1798.3587 и 11394.1798.3588 по КККР на район „Витоша“, създаване на нови УПИ X-3587„за семеен хотел“ и УПИ XI-3588 „за семеен хотел“, създаване на нова задънена улица от о.т.724 до о.т. 724д (нова), свързаното с това създаване на нови УПИ IX „за озеленяване“ и УПИ IV-1539,1634,1759 „за производствена дейност“, кв. 91а, „с. Владая“, район „Витоша“ и план-схеми (ПС) част ВиК в обхвата на проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков

8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7166/01.10.2018 г. относно одобряване на проект за ПУП – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXIV-36 и изменение на плана за улична регулация между о.т.23а – о.т.21, кв. 3, м. ”с. Мировяне”; поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48393.4988.906, 48393.4988.36 и 48393.4988.1032 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мировяне, район „Нови Искър” за създаване на нови УПИ XXIV-36-„за жилищно строителство”, УПИ XXIX-906-„за жилищно строителство” от кв. 3 и създаване на нова задънена улица по о.т.23в – о.т.23г по плана на с. Мировяне, район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

9. Доклад вх.№СОА18-ВК66-7335/04.10.2018 г.  относно промяна в устава на „Топлофикация – София“ ЕАД.
Докл. Валя Чилова, Николай Стойнев, Орлин Алексиев

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7640/1/25.09.2018 г. относно откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински жилищен имот, с припадащите се идеални части от дворното място и прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобственик на идеални части – частна общинска собственост от дворно място находящо се на ул. „Будапеща“ № 14.
Докл. Васил Цолов

11. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-991/11/25.09.2018 г. относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, находящ се на бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ № 139, съставляващ УПИ VIII-375, кв. 739, м. „ГГЦ – Зона Г - 13“ и прекратяване на съсобственост между Столична община и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от недвижимия имот.
Докл. Васил Цолов

12. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7323/2/25.09.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Ромски таланти - 2016“ и на Сдружение „Народно читалище Мануш Романов 2010“, за срок от 10 години, върху имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с идентификатор 68134.1109.1535.6 (стар идентификатор 68134.11.09.1112.6) по кадастрална карта и кадастралните регистри, находяща се в гр. София, жк „Факултета“, бул. „Възкресение“ № 151, за читалищни нужди.
Докл. Иван Чакъров

13. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-9182/20.07.2018 г. относно съгласие за премахване н съществуваща едноетажна пристройка и строителство на нова триетажна сграда в същия терен за нуждите на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София“, находящ се на ул. „Свети Никола Нови“ № 22, район „Надежда“ на Столична община.
Докл. Димитър Димов

14. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2368/5/25.09.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в р. „Надежда“, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1383.733, с площ 351 кв.м., за който е отреден УПИ XI-733 от кв. 88, местност „Надежда 2а и 2б“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на самостоятелни обекти в новопостроена сграда.
Докл. Димитър Димов

15. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2502/1/25.09.2018 г. относно отдаване под наем, без провеждане на публично оповестен конкурс, на помещение – частна общинска собственост, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 68134.4359.210.12.70 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящо се в гр. София, район „Люлин“, жк „Люлин“, бл. 137, ет. 1, на Сдружение „Български общо народен съюз“.
Докл. Милко Младенов

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4413/8/25.09.2018 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имот, находящ се в район „Панчарево“, с. Казичене, съставляващ УПИ I- „за училище“, кв. 20а, отреден за поземлен имот с идентификатор 35239.6102.404, върху който е разположена общинска сграда с идентификатор 35239.6102.404.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, с предназначение: сграда за култура и изкуство.
Докл. Димитър Сичанов

17. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10013/1/25.09.2018 г. относно прехвърляне право на собственост върху общински имот, съставляващ УПИ IX-270, кв. 10, м. в.з. „Беликата“, с. Панчарево, на собственика на законно построена върху него сграда.
Докл. Димитър Сичанов

18. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10198/1/25.09.2018 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ I-709, кв. 20, местност с. Лозен, отреден за поземлен имот с идентификатор 44063.6228.709 по кадастрална карта и кадастралните регистри.
Докл. Димитър Сичанов

19. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3200/4/21.09.2018 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на ½ идеална част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2196.268, находящ се в гр. София, район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков

20. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6704/1/25.09.2018 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ XXIX-2324, кв. 62, по плана на гр. Банкя, отреден за поземлен имот с идентификатор 02659.2193.895 по кадастрална карта и кадастралните регистри.
Докл. Рангел Марков

21. Питане вх.№  СОА18-ГР94-3733/12.07.2018 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно състояние на базите за ученически отдих, собственост на Столична община.
Отговор по т. 21

22. Питане вх.№ СОА18-ГР94-4248/07.08.2018 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно започналият едновременно ремонт на централната градска част, затрудненото ежедневие на живеещите и работещите в център на града и липсата на публична информация.
Отговор по т. 22

23. Питане вх.№ СОА18-ГР94-4784/08.08.2018 г. от г-н Николай Николов – общински съветник, относно незаконното присъствие на хамали и проституиращи лица на бул. “Христо Ботев“ и пл.“Македония“.
Отговор по т. 23

24. Питане вх.№ СОА18-ВК66-7150/01.10.2018 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно строителни работи на УПИ ІV, кв.104Б, м.“ж.к. Овча купел І“, район „Овча купел“.
Отговор по т. 24

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 62-то заседание на Столичния общински съвет

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7422/08.10.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерски съвет на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

2. Доклад вх.№ СЗД17-ВК08-241/2/09.10.2018 г. относно предоставяне за управление на сграда – предназначена за детска ясла на район „Илинден“.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов

3. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-13086/7/08.10.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

4. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-393/2/08.10.2018 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов

5. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-417/2/08.10.2018 г. относно откриване процедура па акредитация на цялостната медицинска дейност и отделните медицински дейности на „Втора МБАЛ-София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов

6. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-2815/2/09.10.2018 г. относно осигуряване на средства за извършване на превантивни мерки на територията на Столична община.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев д.м, Станил Станилов, Дончо Барбалов

7. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-385/3/09.10.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от /5/ години.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7463/09.10.2018 г. относно проведен конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев д.м, Карлос Контрера, Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-4078/4/08.10.2018 г. относно отмяна на Решение № 389 от 14.06.2018 г. по Протокол № 55 на Столичен общински съвет.
Докл. Васил Цолов

 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 62-то заседание на Столичния общински съвет

1. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-13670/1/10.10.2018 г. относно предложение за сключване на анекс към договор за банков кредит  сключен между „Българска банка“ АД и „Център за градска мобилност“ ЕАД.                                                                                  
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12482/09.10.2018 г. относно осигуряване на еднократна финансова помощ от бюджета на Столична община.
Докл. Даниела Райчева

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 
English