(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 61 от дата 27.09.2018 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 61 от дата 27.09.2018

 

 

ДНЕВЕН РЕД
на 61-то заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
27 септември  2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6482/05.09.2018 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към  31.12.2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
2. Връщане за ново обсъждане на Решение № 509 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет в частта на § 68 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, върнато със ЗАЯВЛЕНИЕ  № СОА18-ВК08-9923/08.08.2018 г. на кмета на СО Йорданка Фандъкова, на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА.
Докл. Йорданка Фандъкова
3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6552/13/26.07.2018 г. относно проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община.
Докл. Иван Илиев, Николай Стойнев, Миглена Горанова
4. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10642/1/17.09.2018 г. относно изменение на фонд работна заплата за 2018 г. в рамките на утвърдения годишен план за сметка на очаквани икономии по § 1016 – „Вода, горива и енергия“ в бюджета на общинска предприятие (ОП) „Зоологическа градина София“.
Докл. Йоана Христова
5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-142/2/21.05.2018 г. относно одобряване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения по чл. 34 от наредбата за поримдердтсо в северен парк – главен вход от ул. „ген. Никола Жеков“ и вход от ул. „Народни будители“ (кв. „Свобода“), район „Надежда“, по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-142/4/05.06.2018 г. относно одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в УПИ I-"за парк", кв. 861, м. "Триъгълника", район "Надежда", по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
7. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-142/6/05.06.2018 г. относно одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в УПИ II-"за озеленяване с режим ТГО и тп", кв. 86, м. "Надежда част 2а и 2б", район "Надежда" по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6478/05.09.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т.44 - о.т.43, създаване на нова задънена улица от о. т. 44а (нова) до о. т. 44б (нова); изменение на плана за регулацията и застрояване на УПИ II-301 за създаване на нови УПИ II-301 „за жс” и УПИ VIII-301 „за жс“, кв. 13а, м. „Мало Бучино“, район „Овча купел”.
Докл. арх. Здравко Здравков
9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6865/19.09.2018 г. относно приемане на актуализиран график на процеса по разработване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии, започнал съгласно Решение № 132 по Протокол № 29/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6902/20.09.2018 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала  на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
11. Доклад вх.№СОА18-ВК66-6665/1/20.09.2018 г. относно промени в поименния състав на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6904/20.09.2018 г. относно даване на съгласие „Спортна София - 2000“ ЕАД да разходва собствени средства за вертикална планировка – ремонт на алейна мрежа с площ 2 500 кв. м. в Многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане“, „Зона Б-5-4“, УПИ II, кв. 1А.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
13. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16627/7/05.09.2018 г. относно изменение на Решение № 849 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Борислав Борисов, Савина Савова
14. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8900/1/20.09.2018 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, филиал „Изгрев“, на част от имот – публична общинска собственост, за срок от 5 години.
Докл. Цветомир Жеков
15. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-7912/8/22.08.2018 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал.3 от  ЗОС, на идеална част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2721, с площ от 383 кв. м., съставляващ УПИ V-за тп, кв. 77, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда -1“.
Докл. Димитър Димов
16. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2172/12/23.08.2018 г. относно прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в поземлен имот с идентификатор 68134.2048.661, който по действащия план за регулация попада частично в урегулиран поземлен имот II, отреден за „общински център“ от квартал № 54 по плана на местност квартал „Симеоново“ и булевард „Симеоновско шосе“.
Докл. Теодор Петков
17. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7644/1/20.08.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ II  „за ДСО, промишлено строителство, материално техническа база“ и улица между о.т.46, о.т.380а, о.т.383 и о.т.113 от кв.1, с. Казичене, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
18. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7531/3/07.09.2018 г. относно определяне на оценка за част от поземлен имот с идентификатор 11884.5956.23 по КККР, местност „Магарански ливади“, землище с. Войняговци, район Нови Искър, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Даниела Райчева
19. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7887/1/20.09.2018 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Люлин“, филиал „Банкя“, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ две помещение (гишета) в сградата на районната администрация с идентификатор 02659.2193.476.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящи се в гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1, за срок от 5 години.
Докл. Рангел Марков
20. Питане вх.№  СОА18-ГР94-3733/12.07.2018 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно състояние на базите за ученически отдих, собственост на Столична община.
21. Питане вх.№ СОА18-ГР94-4266/08.08.2018 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно състоянието на конете от конната база в „Борисовата градина“.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 61-то заседание на Столичния общински съвет

 

 

1. Доклад вх.№СОА18-ВК66-6980/25.09.2018 г. относно определяне на ликвидатор и продължаване срока на ликвидация на „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация, „Медицински център XVI – София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център  I - Банкя“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов
2. Доклад вх.№ СОА18-ПП00-2/15/21.09.2018 г.  относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24 б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите  на устойчивото развитие“, финансиран по Програма Europe Аid  на Европейската комисия.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
3. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-405/1/21.09.2018 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Диагностично-консултативeн център XXX - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
4. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15901/7/25.09.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Театър „Ателие 313“ върху  имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.1108.48.7 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящи се в гр. София, ул. „Спас Вацов“ № 313, за срок от 5 /пет/ години, и осигуряване на годишна целева субсидия за издръжка и поддръжка на Театър „Ателие 313“, в размер на 12 000, 00 лева годишно, за всяка година от петгодишния срок.
Докл. Иван Чакъров

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 

 
English