Заседание No 46 от дата 25.01.2018 Печат

 

 

 


Видео архив от Заседание No 46 от дата 25.01.2018

ДНЕВЕН РЕД

 

на 47-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 25 януари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

 

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-308/12.01.2018 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2018 година.
Докл. Йорданка Фандъкова

 

 

Доклад вх. № СОА18-ГР94-310/18.01.2018 г. относно предложение за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2018 г.
Докл. от общински съветници, „БСП лява България“
2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-414/17.01.2018 г. относно промяна в общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-309/12.01.2018 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
4. Доклад вх. № СОА18-ВК66-415/17.01.2018 г. относно даване на съгласие Столична община да дари на СДВР,за нуждите на отдел „Пътна полиция „ 7 броя газоанализатори.
Докл. Йорданка Фандъкова
5. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8096/21.11.2017 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за организация на движението на територията на Столична община“.
Докл. Евгени Крусев, Албена Атанасова
6. Доклад вх. № СОА17-ТД26-13829/1/18.01.2018 г. относно предложение за икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2018 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Ивелина Джартова, Евгени Крусев
7. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8005/17.11.2017 г. относно приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост.
Докл. Орлин Иванов
8. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8006/17.11.2017 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Орлин Иванов
9. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8007/17.11.2017 г. относно приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и границите при строителството им на територията на Столична община.
Докл. Орлин Иванов
10. Доклад вх. № СОА17-ВК66-9024/22.12.2017 г. относно приемане на Концепция на Столична община за жилищна политика в сферата на общинския жилищен фонд.
Докл. група общински съветници и Ралица Стоянова
11. Доклад вх. № СОА17-НЦ62-1175/1/08.01.2018 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години, на Фондация „Кофоед училища за самопомощ - България“, върху част от имот - частна общинска собственост, АОС № 0805/26.04.1999 г. на район Подуяне с площ 42 кв.м. в сграда, находяща се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1 за продължаване на дейността на социалната услуга „Кофоед училище за самопомощ - България“.
Докл. Албена Атанасова
12. Доклад вх. № СОА18-ВК66-303/12.01.2018 г. относно даване на съгласие за участие на Столична община в Рамковата инициатива на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) „Зелени градове“ и разработване на План за действие за „Зелен град“ (ПДЗГ).
Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов
13. Доклад вх. № СКК16-ВК66-38/32/08.12.2017 г. относно изработване и поставяне на подова мозайка „Витоша“ като част от дейностите по бул. Витоша.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
14. Доклад вх. № СОА18-ВК66-306/12.01.2018 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2017 г., утвърдена с Решение № 73/09.02.2017 г. и Решение № 207/27.04.2017 г. на СОС, в изпълнение на Решение № 200/06.04.2017 г. на СОС и Заповед № 912/30.11.2017 г. на Кмета на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
15. Доклад вх. № СОА17-УЗ21-1560/1/13.12.2017 г. относно промяна на наименованието на 22 СУ „Г. С. Раковски“ и ПГИЧЕ „Св. Методий“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
16. Доклад вх. № СОА18-ВК66-131/08.01.2018 г. относно отчет за изпълнение на сесия за програмно финансиране през 2017 г. обявена с Решение № 46/26.01.2017 г. и Решение № 200/06.04.2017 г. на СОС по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
17. Доклад вх. № СОА18-ВК66-331/12.01.2018 г. относно „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост“ за  2018 г.
Докл. Ирина Савина
18. Доклад вх. № СОА17-ВК66-5493/2/12.12.2017 г. относно разглеждане и приемане на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община, в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух.
Докл. Йоана Христова, Лорита Радева, Зафир Зарков, Иван Таков, Иван Велков
19. Доклад вх. № СОА17-ДИ02-59/2/16.12.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
20. Доклад вх. № СОА17-ДИ04-3042/3/03.01.2018 г. относно определяне на представител на Столична община за включване в комисия за изработване на областна здравна карта.
Докл. Дончо Барбалов
21. Доклад вх. № СОА17-ТД26-14765/5/18.01.2018 г. относно даване на разрешение за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 4 броя коне, собственост на „Спортна София - 2000“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
22. Доклад вх. № СОА17-ВК66-6011/4/18.01.2018 г. относно необходимите финансови средства за реализацията на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки през 2018 г.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Силвия Христова, Малина Едрева
23. Доклад вх. № СОА18-ВК66-454/18.01.2018 г. относно одобряване от СОС на договор между Столична община и ЦГМ ЕАД, с който на дружеството се възлага извършване на довършителни строителни работи и всички други дейности, обезпечаващи въвеждането в експлоатация на подземни паркинги – общинска собственост, с оглед изпълнение на решение на СОС за учредяване на право на ползване върху подземните паркинги в полза на дружеството.
Докл. Евгени Крусев, Зафир Зарков
24. Доклад вх. № СОА16-ГР94-155/4/15.12.2017 г. относно предложение да не се разрешава допускането на по-големи отклонения от установените в разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от ЗУТ по отношение на проект за ПУП - ИПР за УПИ ,,за жил. строителство, магазини и адм. строителство”, образуване на нови УПИ I-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 - „за жил. стр. и магазини и административно стр.“ и УПИ II-7 - „за магазини и административно стр.“, и ПЗ и РУП за УПИ ІІ-7 - „за магазини и административно стр.“ (нов), кв. 301, м. ,,Центъра”, район „Триадица”, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ (редакция ДВ, бр. 1 от 2001 г.).
Докл. арх. Здравко Здравков
25. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8797/15.12.2017 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 614 и о.т. 615 и откриване на нова задънена улица от о.т. 614а до о.т. 614б и план за застрояване и регулация за нови УПИ Х-869 „за жилищно строителство” и УПИ ХІ-869 „за жилищно строителство”, кв. 90б, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
26. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8899/18.12.2017 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлен имот с идентификатор 35239.6110.65 по КККР на с. Казичене, район "Панчарево".
Докл. арх. Здравко Здравков
27. Доклад вх. № СОА18-ВК66-132/08.01.2018 г. относно проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VIII-1217 с цел образуване на нови УПИ VIII-3004 "за ЖС" и УПИ XXIII-3005 "за ЖС" по отношение на ПИ с идентификатори 02659.2194.3004 и 02659.2194.3005 по КККР на гр. Банкя, кв. 42, м. "в.з. Банкя", район Банкя, изменение на план за улична регулация - създаване на задънена улица от о.т. 372а (нова) до о.т. 372б (нова) и създаване на тротоар между о.т. 371а и 372а (нова).
Докл. арх. Здравко Здравков
28. Доклад вх. № СОА18-ВК66-339/12.01.2018 г. относно диверсификация на паричните ресурси на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
29. Доклад вх. № СОА16-ТД26-7298/20/18.01.2018 г. относно одобряване на резултати от проведени преговори със „Софийска вода“ АД и даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване по точките от дневния ред за извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Валя Чилова, Николай Стойнев, Николай Толчев, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
30. Доклад вх. № СОА17-ТД26-12736/5/18.01.2018 г. относно даване на разрешение „Пазари Юг“ ЕАД да извърши продажба на търг с явно наддаване на ДМА – 7 броя МПС, собственост на дружеството.
Докл. Орлин Алексиев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов
31. Доклад вх. № СОА18-ВК66-176/09.01.2018 г. относно изпълнение на Решение № 245/27.04.2017 г. за финансиране на проекти по Програма за развитие на детско юношеския спорт – отчет.
Докл. Анатоли Илиев, доц. д-р Тодор Чобанов
32. Доклад вх. № СОА17-ГР94-3542/5/17.01.2018 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично консултативен център X - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов
33. Доклад вх. № СОА18-МЦ29-13/1/17.01.2018 г. относно откриване процедура по акредитация на отделение по клинична патология към „Втора МБАЛ - София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова,Тодор Цанев, Дончо Барбалов
34. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8226/3/03.01.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти, съгласно одобрената план-схема за „Южен парк – III“.
Докл. Николай Терзиев

 

 

35. Доклад вх. № СОА17-ВК08-13953/1/15.01.2018 г. относно отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Николай Терзиев
36. Доклад вх. № СОА17-ВК08-15923/2/15.12.2017 г. относно създаване на гаранционен фонд по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г“.
Докл. Иван Чакъров
37. Доклад вх. № СОА16-ВК08-10828/7/20.12.2017 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на Общински културен институт Дом на културата „Искър“, гр. София, район „Искър“, ж. к. „Дружба 1“, бул. „Кръстю Пастухов“, № 23, за срок от 5 години.
Докл. Ивайло Цеков
38. Доклад вх. № СОА17-ВК08-13983/1/28.11.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 2 години на част от помещение (сутерен) в нежилищен имот – публична общинска собственост за фитнес зала в сградата на 8 СУ „Васил Левски“, находящ се в гр. София, район „Студентски“.
Докл. Димитър Дилчев
39. Доклад вх. № СОА17-ВК08-12528/3/12.12.2017 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройството на територията, във връзка с чл. 80, ал. 4 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Христина Семерджиева
40. Доклад вх. № СОА17-КИ18-153/4/15.01.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Пламък 1984“ върху имоти – частна общинска собственост, за читалищни нужди, за срок до прекратяване на Читалището.
Докл. Милко Младенов
41. Доклад вх. № СОА17-ВК08-16793/14.12.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица върху собствен имот 68134.2815.1351 по КККР, чрез изкупуване от Столична община на 1/5 ид. част от имот ПИ 68134.2815.1351, собственост на Георги Николаев Дочев, Мария Георгиева Дочева и Николай Георгиев Дочев.
Докл. Младен Младенов
42. Доклад вх. № СОА16-ТД26-4129/6/14.12.2017 г. относно изменение на Решение № 503 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС, във връзка с довършване на процедура по прилагане на ПУП - ПРЗ за кв. 66, в частта за V-1000, 1003, 2551, м. „Модерно предградие“ по реда на чл. 15, ал. 5, от ЗУТ.
Докл. Младен Младенов
43. Доклад вх. № СОА17-ВК08-12179/2/15.01.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница“, ж. к. „Обеля-2“, бул. „Акад. Димитрий Лихачов“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по типов проект и одобрена схема от главния архитект на СО.
Докл. Младен Младенов
44. Доклад вх. № СОА17-ВК08-12202/2/15.12.2017 г. относно провеждане на публично оповестен търг или конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци".
Докл. Ивайло Панев
45. Доклад вх. № СОА17-ВК08-14826/1/12.12.2017 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 ПР от Закона за устройството на територията за доброволно прилагане на подробен устройствен план за общински имот с идентификатор 04234.6916.9241 с площ 75 кв. м., находящ се във в.з. „Косанин дол“, с. Бистрица, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
46. Доклад вх. № СОА16-ВК08-5168/9/15.01.2018 г. относно прехвърляне на „ЧЕЗ Разпределение България“ право на собственост върху бетонов фундамент със съответното право на строеж на изградения в груб строеж МТП, с площ от 2 кв. м. с идентификатор 44063.6212.384, с. Лозен, в.з. „Умни дол“, район „Панчарево“, построен в общински имот с идентификатор № 44063.6212.379.
Докл. Димитър Сичанов
47. Доклад вх. № СОА17-ВК08-3809/4/12.12.2017 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VII-652, кв. 59, град Банкя, чрез закупуване придаваем ПИ с идентификатор: 02659.2194.2950 с площ 68 кв. м. – частна общинска собственост на основание АОС № 1233/15.10.2014 г. на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
48. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8568/07.12.2017 г. относно поставяне на паметна плоча на д-р Тота Венкова – първата жена лекар в България.
Докл. Иво Божков
49. Доклад вх. № СОА17-ВК08-15184/10.11.2017 г. относно именуване на улица на територията на СО-район „Овча купел“, между кв. 219 и кв. 221 по плана на м. „стар кв. 12а и част от кв. 23“ с името Лайка.
Докл. Христина Семерджиева
50. Доклад вх. № СОА17-ВК08-14345/26.10.2017 г. относно именуване на улица, продължение на бул. „Андрей Ляпчев“ в район „Младост“.
Докл. Десислава Иванчева
51. Доклад вх. № СОА17-ВК08-14356/26.10.2017 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Христо Траянов“.
Докл. Рангел Марков
52. Питане вх. № СОА17-ВК66-7374/30.10.2017 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно недостъпност на  подлези за детски колички.

 

 

53. Питане вх. № СОА17-ВК66-7564/06.11.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно определяне броя на децата в групите към общинските детски градини.
54. Питане вх. № СОА17-ГР94-6988/13.11.2017 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възможностите за включване в инвестиционната програма на Столична община или решение на Специализирания общински приватизационен фонд изграждане и ремонт на етернитовите 36 и 96 детски градини (предвиждащ реновиране на съществуващите сгради и изграждане на разширения), както и смяната на дограмата на филиала на 21 детска градина в жк „Дружба“1 (бивше 4 ОДЗ).
55. Питане вх. № СОА17-ГР94-7039/15.11.2017 г. от г-жа Милка Христова – общински съветник, относно законността на разположените по бул. “Витоша“ временни постройки – „зони за пушача“ към съществуващите заведения и надвишаването на допустимите нива на шум.
56. Питане вх. № СОА17-ГР94-7066/16.11.2017 г. от г-н Войслав Тодоров и г-н Тодор Цанев – общински съветници, относно развитието на трамвайния транспорт в Столична община.
57. Питане вх. № СОА17-ГР94-7212/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-н Николай Николов – общински съветници, относно затруднения в транспортната ситуация на район „Овча купел“.
58. Доклад вх. № СОА17-ДИ01-41/1/16.01.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Богдана Карадочева – певица.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД
1.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-568/23.01.2018 г. относно предоставяне на съгласие за подписване на Рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски“ с цел професионално обучение за провеждане на теоретични и практически занятия за повишаване и придобиване на професионална квалификация.
Докл. Йорданка Фандъкова
2.Доклад вх.№ СОА17-ВК66-9098/29.12.2017 г. относно механизъм за мониторинг и проект на план за действие за 2018 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община  2018-2022 г.
Докл. Албена Атанасова
3.Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-185/16/18.01.2018 г. относно даване на разрешение на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в г. София, бул. „Монтевидео“ № 21, включен в капитала на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова,Тодор Цанев, Дончо Барбалов
4.Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-353/1/23.01.2018 г. относно даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с ДМА на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Станил Станилов, Дончо Барбалов
5.Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-410/7/23.01.2018 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
6.Доклад вх.№СОА18-ВК66-570/23.01.2018 г. относно отмяна на Решение № 563 прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 08.11.2012 г. по Протокол № 29, за увеличаване капитала на „Медицински център  IX - София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
7.Доклад вх.№СОА18-ВК66-524/22.01.2018 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през 2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото  възпитание и спорта /2016-2020 г./
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева
8.Доклад вх.№ СОА18-ГР94-311/18.01.2018 г. относно предложения за включване в „Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2018 година”.
Докл. Група общински съветници
9.Доклад вх.№СОА18-ВК66-308/1/19.01.2018 г. относно предложения за изменения в приходната част на Сборен бюджет на Столична община за 2018 г.
Докл. коалиция Сердика АБВ, Български Социалдемократи,Нормална държава
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/