(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 44 от дата 23.11.2017 ПДФ Печат

 

 

 


Видео архив от Заседание No 44 от дата 23.11.2017

ДНЕВЕН РЕД
на 44-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 23 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7916/15.11.2017 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 757 по т. 1, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7957/16.11.2017 г. относно ползване на паркинг НДК-югозапад – ул. „Баба Неделя“ и паркинг на ул. „Шандор Петьофи“ за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. единствено за целите на Българското представителство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 758 по т. 2, обявено на 30.11.2017 г.


3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6526/27.09.2017 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 на СОС по Протокол № 84 от 26.06.2015 г.
Докл. Йоана Христова
Решение № 759 по т. 3, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1


4. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7765/10.11.2017 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24,б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Stimulating citizens participation to recycle processes -Benefit As you Save – BAS), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020 г.).
Докл. Йоана Христова
Решение № 760 по т. 4, обявено на 30.11.2017 г.


5. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11859/1/23.10.2017 г. относно приемане на „Оперативен план с мерки за овладяване на процеса на съхнене на иглолистните култури в следствие на нападения от болести и вредители“ в Общинските горски територии, утвърждаване на списък със засегнати иглолистни общински горски територии подлежащи на почистване и залесяване, организирането на санитарни сечи.
Докл. Йоана Христова
Решение № 761 по т. 5, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение №
1, 2 и 3

6. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11914/1/02.10.2017 г. относно прехвърляне на средства от § 1016 – „Вода, горива и енергия“ към § 0101 – „Възнаграждения за персонал по трудови правоотношения“ в бюджета на ОП „Зоологическа градина - София“.
Докл. Йоана Христова
Решение № 762 по т. 6, обявено на 30.11.2017 г.


7. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7769/10.11.2017 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на територията на Столична община като делегирана отдържавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 763 по т. 7, обявено на 30.11.2017 г.


8. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7766/10.11.2017 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 764 по т. 8, обявено на 30.11.2017 г.


9. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7859/14.11.2017 г. относно даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество за 2018 г. в изпълнение на Меморандум за сътрудничество, за реализиране на „Годишна програма за 2018 г. за обмяна на опит и обучения за повишаване на квалификацията, практическите умения и мотивацията на работещите в социалните услуги в Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 765 по т. 9, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение №
1

10. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-4348/2/09.11.2017 г. относно преразглеждане на т. 6 от Решение № 272 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 766 по т. 10, обявено на 30.11.2017 г.


11. Доклад вх.№ СОА17-ДИ04-2204/1/16.11.2017 г. относно предоставяне на карти за градски транспорт за екипа доброволци, обезпечаващ дейностите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.
Докл. Евгени Крусев, Дончо Барбалов
Решение № 767 по т. 11, обявено на 30.11.2017 г.


12. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7941/16.11.2017 г. относно удължаване срока на договор СО-РД56-1008/05.12.2013 г. за обществен превоз на пътници по основни градски линии от общинската транспортна схема, обслужвани от „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Евгени Крусев, Екатерина Йорданова
Решение № 768 по т. 12, обявено на 30.11.2017 г.


13. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7656/08.11.2017 г. относно увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност“ ЕАД, чрез извършване на непарична вноска и утвърждаване на изменен устав на дружеството.
Докл. Евгени Крусев, Зафир Зарков
Решение № 769 по т. 13, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение
1

14. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6785/1/16.11.2017 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 770 по т. 14, обявено на 30.11.2017 г.


15. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-10730/2/06.11.2017 г. относнодаване на съгласие „Пазари Север“ ЕАД да разходва собствени средства за изграждането на системи за видеонаблюдение на пазарни площадки, собственост на дружеството
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 771 по т. 15, обявено на 30.11.2017 г.


16. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11713/2/16.11.2017 г. относно даване на съгласие „Пазари Север“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив – 1 (един) брой лекотоварен автомобил.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 772 по т. 16, обявено на 30.11.2017 г.


17. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-12689/1/16.11.2017 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Запад“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 773 по т. 17, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1, 2 и 3

Приложение към Приложение № 3

18. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7100/17.10.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „Япаджа”, кв. 2, УПИ ХVІ-34, 35 - „за хотел и оо”, УПИ ХХХІІІ-32, 33, 216 - „за хотел и оо”, район „Кремиковци”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Япаджа”, одобрен с Решение № 536 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 774 по т. 18, обявено на 30.11.2017 г.


19. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7432/01.11.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – м. „с. Волуяк”, кв. 19, изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІV-176 (пи с идентификатор 12084.2700.176), обособяване на нови УПИ ІV-176 - „за жс“ и УПИ ХXІІ-176 - „за жс“; изменение на улична регулация от о.т. 43а - о.т. 43б до о.т. 43в (нови), изменение границите на контактен УПИ III-175, район „Връбница”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 775 по т. 19, обявено на 30.11.2017 г.


20. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7563/06.11.2017 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – Парцеларен план за отвеждане на постоянно течащи води от водосбора на Манастирско дере извън чашата на хвостохранилище „Бухово“, попадащ в ПИ с идентификатор 29204.7635.15, с. Желява и ПИ с идентификатор 07140.8131.403, м. „ Бунов дол“, град Бухово, район „Кремиковци“ и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 776 по т. 20, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение


21. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7449/01.11.2017 г. относно подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I-8, II-13, III-14, IV-1575, кв. 1 /нов/ и улица от о.т. 212 до о.т. 272 и задънена улица от о.т. 271 до о.т. 291, м. "Калето - с. Герман", район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 777 по т. 21, обявено на 30.11.2017 г.


22. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7489/02.11.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план: 1. изменение на план за регулация на м. „Враждебна-юг”, кв. 79 а, „терен за комуникации, инженерна инфраструктура и озеленяване”, „терен за озеленяване и комуникации”, „резервен терен за комуникации”, УПИ І-1158 - „за рекреация и спорт”, кв. 79, УПИ І-общ. и УПИ ІІ-1554,1583, обособяване на нов кв. 78 с новообразувани УПИ ІV-902, 1158, 1234, 1396, 1397, 1546, 1547, 1548 - „за спорт и атракции, обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, подземни гаражи, други допълващи функции и озеленяване”, УПИ V-„общ.“, „терен за комуникации, инж. инфраструктура и озеленяване“, „резервен терен за озеленяване и комуникации“, „резервен терен за комуникации“, УПИ VІ-1589, 1582 - „за обществено обслужване и търговия” и изменение на задънена улица по о.т. 49 - 50а. 2. изменение на план за застрояване на м. „Враждебна - юг”, УПИ ІV-902, 1158, 1234, 1396, 1397, 1546, 1547, 1548 - „за спорт и атракции, обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, под-земни гаражи, други допълващи функции и озеленяване”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 778 по т. 22, обявено на 30.11.2017 г.


23. Доклад вх.№ СОА17-ДИ05-3087/16.11.2017 г. относно проект за изменение на Годишния общински план за работа по приватизация и инвестиции за 2017 г.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 779 по т. 23, обявено на 30.11.2017 г.


24. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-214/3/15.11.2017 г. относно даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи и материали.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение № 780 по т. 24, обявено на 30.11.2017 г.


25. Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-3/4/16.11.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център II – София“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение № 781 по т. 25, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1 и 2


26. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-365/1/16.11.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение № 782 по т. 26, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1 и 2


27. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-8900/3/03.11.2017 г. относно учредяване безвъзмездно и безсрочно на Столична община сервитут върху незастроен УПИ V за общ. Център и трафопост, кв. 1027, м. „Хиподрума“, район „Красно село“.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 783 по т. 27, обявено на 30.11.2017 г.


28. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14331/25.10.2017 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 197 по Протокол № 86 от 31.03.2011 г.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 784 по т. 28, обявено на 30.11.2017 г.


29. Питане вх.№ СОА17-ГР94-3425/23.05.2017 г. от г-жа Марта Георгиева– общински съветник, относно общинския приют за безстопанствени кучета в „Горни Богров“.
Отговор по т. 29

30. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6882/07.11.2017 г.от г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков – общински съветници, относно реконструкции на булеварди на територията на Столична община през 2017 г. и проблемите, възникнали при тяхното реализиране.
Отговор по т. 30

31. Питане вх.№ СОА17-ГР94-3626/05.06.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно летищата – публична държавна и общинска собственост, на територията на област София и област София-град, които не са отдадени за експлоатация по реда на Закона за концесиите.
Отговор по т. 31

32. Питане вх.№ СОА17-ВК66-7669/09.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-н Иван Таков – общински съветници, относно изпълнение на икономическата рамка на масовия градски транспорт в София за 2017 г.
Отговор по т. 32

33. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8054/20.11.2017 г. относно пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на район „Нови Искър““.
Докл. Йоана Христова
Решение № 785 по т. 33, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение А и Б


34. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-394/2/17.11.2017 г. относно даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “Център за психично здраве Н. Шипковенски“ ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов,  д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Йоанна Драгнева
Решение № 786 по т. 34, обявено на 30.11.2017 г.


35. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7619/2/20.11.2017 г. относно продължаване срока на договорите на съвета на директорите на общинските лечебни заведения – еднолични акционерни дружества.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Милка Христова
Решение № 787 по т. 35, обявено на 30.11.2017 г.


36. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-355/2/20.11.2017 г. относно даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева
Решение № 788 по т. 36, обявено на 30.11.2017 г.


37. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8067/20.11.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - ИПРЗ на кв.кв. 3, 4 и 5, м. "СПЗ Модерно предградие - Обеля" в граници: ул. "Обелско шосе", улица от о.т. 19а до о.т. 19, ул. "Андрей Германов", ул. "Ефрем Карамфилов", ул. "Веселин Ханчев", терен "за транспортно обслужващи дейности", ул. "Обелско шосе", заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура, район "Люлин", Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 789 по т. 37, обявено на
30.11.2017 г.

38. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1031/5/21.11.2017 г. относно учредяване допълнително право на строеж на спечелилия конкурса участник върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1202.449, част от УПИ I – за ж.с. , магазини, сладкарница, подземни гаражи и трафопост, кв. 8, м. „ж. к. Разсадника – Бежанци“, срещу обезщетение с равностойни обекти.
Докл. Иван Божилов
Решение № 790 по т. 38, обявено на 30.11.2017 г.


39. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4108/7/21.11.2017 г. относно изкупуване от Столична община на реална част от имот и сгради, попадащи в улична регулация между о.т. 20 - о.т. 179 - о.т. 183, продължение на бул. „Рожен“ и ул. „Далия“ до „Северна скоростна тангента“ по действащ ПУП на м. НПЗ „Илиянци – Запад“
Докл. Димитър Димов 
Решение № 791 по т. 39, обявено на 30.11.2017 г.

40. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-12272/4/21.11.2017 г. относно изкупуване от страна на Столична община на частни поземлени имоти, попадащи по действащия ПУП в разширение и изграждане на бул. „Ломско шосе“
Докл. Младен Младенов
Решение № 792 по т. 40, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)


 
English