(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 45 от дата 21.12.2017 ПДФ Печат

 

 

 


Видео архив от Заседание No 45 от дата 21.12.2017

ДНЕВЕН РЕД
на 45-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се провене на 21 декември 2017 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7824/13.11.2017 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2018 г.
Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6006/2/06.10.2017 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
Докл. Йоана Христова, арх. Здравко Здравков

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7253/24.10.2017 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4. Доклад вх.№ ССД17-ГР94-7811/2/20.11.2017 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8211/24.11.2017 г. относно изменение на Решение №533 от 28.07.2016 г., изменение и допълнение с Решение № 143 от 06.04.2017 г. за проект „Ноу-хау за мониторинг на качеството но социалните услуги в Столична община“, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8214/24.11.2017 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика с издател Столична община, обезпечаваща с авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0104-C01 от 05.10.2017 г., за проект „Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община “, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8480/05.12.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ за 2017 г.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8647/11.12.2017 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2017 г.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7329/3/04.12.2017 г. относно отпускане на еднократна парична помощ за лечение на общински служител.
Докл. Ралица Стоянова

10. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8362/30.11.2017 г. относно осигуряване на съфинансиране по проект „Техническа помощ за разработване на интегриран проект за повишаване качеството на атмосферния въздух“ по Програма „LIFE“2014-2020 г. на Европейския съюз (ЕС) за техническа помощ по проекти, свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух.
Докл. Йоана Христова

11. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8335/29.11.2017 г. относно участие на Столична община в проект „Transforming city food habits life“, финансиран от Програма “LIFE“ на Европейската Комисия.
Докл. Йоана Христова

12. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8740/13.12.2017 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“, финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020) на ЕС.
Докл. Йоана Христова

13. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7831/13.11.2017 г. относно приемане на Правила за разпределяне на средствата от собствени приходи на Регионален културен институт Столична библиотека, придобит от основната дейност и от стопанска такава, свързан с основната, да остават в бюджета на РКИ Столична библиотека за издръжка и допълнително възнаграждение на персонала, като Приложение № 1 към Решение № 394 на СОС по Протокол № 36 от 06.07.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

14. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-140/39/01.12.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“, финансиран по Програма УРБАКТ III  на ЕС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

15. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8475/05.12.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект СВ007.1.11.268 „Увеличаване на туристическите информационни услуги в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество, по който Столична община е партньор.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8498/06.12.2017 г. относно откриване на самостоятелен общински Център за подкрепа на личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране /ЦПЛР – КОК - София/.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8566/07.12.2017 г. относно създаване на гаранционен фонд за поддръжка по Проект „Да изразим себе си“, Програма „Деца и младежи в риск“, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

18. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8779/14.12.2017 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на общински служител.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

19. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8588/08.12.2017 г. относно календар на културните събития на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Малина Едрева

20. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-29/4/01.12.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

21. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8408/01.12.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

22. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11143/5/04.12.2017 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да участва в публична продан на идеални части от имот, находящ се в гр. София, район „Студентски“.
Докл. Дончо Барбалов

23. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8702/12.12.2017 г. относно подписване на финансов договор с Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ за финансиране изграждането на трета метролиния на метрото в гр. София.
Докл. Дончо Барбалов

24. Доклад вх.№ СОА17-КИ18-349/6/13.12.2017 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.
Докл. Дончо Барбалов

25. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-13299/6/14.12.2017 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти” ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на идеен и технически инвестиционни проекти във връзка с реализиране Парк „Възраждане”.
Докл. Дончо Барбалов

26. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-13300/5/14.12.2017 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти” ЕАД да разходва собствени средства за закупуване на дълготрайни материални активи.
Докл. Дончо Барбалов

27. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8736/13.12.2017 г. относно определяне на постоянен статут за въведени експериментални промени по основни автобусни линии на масовия градски транспорт.
Докл. Евгени Крусев

28. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7979/16.11.2017 г. относно одобряване и финансиране на проекти по Програма Европа на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Ирина Йорданова, Михаела Иванова, Станчо Станков

29. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3385/18.05.2017 г. относно допускане устройството е застрояването преди 2020 г. на поземлен имот с идентификатор 04234.6909.518 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево“
Докл. арх. Здравко Здравков

30. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7882/15.11.2017 г. относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в т. 1.1. от диспозитива на Решение № 538/23.07.2015 г. по Протокол № 86, т. 45 на СОС, с което е одобрен проект за Изменение на план за регулация – план за регулация, план за улична регулация, план за застрояване, и план-схеми на инженерната инфраструктура на м. „Център – Зона „А “ – север“, район „Оборище“.
Докл. арх. Здравко Здравков

31. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8200/24.11.2017 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на улична регулация – създаване на улица от о.т. 11д – о.т.395 /нова/ - о.т.396 /нова/ - о.т.393 /нова/ до о.т.393а /нова/; План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор № 32216.2318.23 по КККР на с . Иваняне, образуване на УПИ XXI-23 „за ЖС“ и УПИ XXII-23 „за ЖС“, кв. 2, м. в.з. „Спирка Иваняне-м. Бели брег“, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков

32. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8493/06.12.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на УПИ III -102,103,104 "за жилищно строителство", кв. 245, м. "Надежда 1б", район "Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. "Надежда част 1а и 1б", одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС и Решение № 637 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

33. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8493/1/06.12.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на УПИ V-394, 2143 "за жилищно строителство", кв. 118, м. "Надежда 1б", район "Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. "Надежда част 1а и 1б", одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС и Решение № 637 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

34. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8493/2/06.12.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план - план за регулация (ПР) на УПИ VII-2293,2294 "за търговия и услуги", кв. 130а, м. "Надежда 1б", район "Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. "Надежда част 1а и 1б", одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС допълнено с Решение № 637 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

35. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8493/3/06.12.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план - план за регулация (ПР) на УПИ Х-105,106 "за жилищно строителство", кв. 246, м. "Надежда 1б", район "Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. "Надежда част 1а и 1б", одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС и Решение № 637 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

36. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8722/13.12.2017 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – План-извадка - Изменение план за регулация и застрояване на м. „Младост 1-Мусагеница”, район „Студентски”-СО, като от кв. 46б, УПИ II-„за коо“ и кв. 46а, УПИ III-3560-„за коо“, УПИ IV-3559-„за коо“, УПИ VI -„за коо“, УПИ VII-3558-„за коо“, УПИ VIII-„за коо“, УПИ IX-„за коо“, УПИ X-3555-„за коо“, УПИ XI-4337-„за битов комбинат“, УПИ XII-„за коо“, УПИ XIII-„за озеленяване“ се създават: в кв. 46б, нов УПИ II-„за озеленяване с режим на ТГО“; в кв. 46а, нов УПИ III-„за озеленяване с режим на ТГО“; нов кв. 46в с нови УПИ I-„за озеленяване с режим на ТГО“, УПИ VII-3558,3559,6111-„за жс“, УПИ VI-5073-„за жс“, УПИ V-6102-„за жс“, УПИ IV-3555-„за общ. обсл.“, УПИ III-„за т.п.“ и нов кв. 46г с нов УПИ I-„за озеленяване с режим на ТГО“; изменение на улица от о.т.48б - о.т.76д - о.т.76г, като се създава алея между кв.46б и нов кв. 46в; закрива се улица от о.т.76г до нова о.т.56; създава се алея между кв. 46а и кв. 46б, нов кв. 46в, нов кв. 46г; създава се задънена улица от нова о.т.34 – нова о.т.51- нова о.т.50 – нова о.т.49 до нова о.т.48; създава се алея между нов кв. 46в и нов кв.46г; изменя се улица от о.т.48б до нова о.т.33.
Докл. арх. Здравко Здравков

37. Доклад вх.№ СОА17-ДИ05-3317/13.12.2017 г. относно резултатите от провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за продажба на пакет от 3 880 388 броя безналични акции – общинска собственост, представляващи 67,646407 % от капитала на „Общинска банка“ АД.
Докл. група общински съветници

38. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-13364/2/14.12.2017 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване  и  канализация” ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване по точките от дневния ред за извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова

39. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8620/11.12.2017 г. относно решения приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи през 2018 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Виолета Тодорова, Калоян Паргов

40. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-10464/5/07.12.2017 г. относно отпускане на водни количества от Водоснабдителната система на Столична община.
Докл. Валя Чилова, Николай Стойнев,  Борислав Бориславов, Тодор Цанев

41. Доклад вх.№СОА17-ТД26-14393/2/12.12.2017 г. относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София” ЕАД за 2018 г.
Докл. Валя Чилова, Николай Стойнев, Дончо Барбалов

42. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-14396/2/12.12.2017 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София “ ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.
Докл. Дончо Барбалов

43. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2220/8/30.11.17 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за започване на строителството за обект: „Детска градина” в УПИ II-за детска градина, кв. 35, м. „Кръстова вада” по плана на гр. София, район „Лозенец”, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

44. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14567/2/30.11.17 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на спортна площадка в имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 893, к.л. 644, кв. 73, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново”, район „Лозенец”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

45. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-46/2/30.11.17 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване и доставка на рентгенов костен денситометър за нуждите на „ДКЦ XII-София” ЕООД
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

46. Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-60/4/30.11.17 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за построяване на външен асансьор към основната сграда на  „ДКЦ XIII-София” ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

47. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-332/3/30.11.17 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на оборудване за нуждите на сектор „Физикална и рехабилитационна медицина” на „ДКЦ XIV-София” ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

48. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7971/16.11.2017 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на младежта и спорта части от имот публична общинска собственост.
Докл. Анатоли Илиев

49. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7976/16.11.2017 г. относно вземане на Решение за финансиране със средства от Столична община за проектиране на общински иновативни модулни сгради за жилища със социално предназначение на територията на район „Красна поляна” и район „Слатина“.
Докл. Искра Ангелова, Живка Новкова, Иветка Петрова

50. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8757/13.12.2017 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на общински съветник.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова

51. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8517/06.12.2017 г. относно продължаване на срока на договор за възлагане на управлението на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци“ ЕООД и обявяване на конкурс за избор на управители.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

52. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-278/5/01.12.2017 г. относно отпускане на  заем от Столична община на „Диагностично – консултативен център V - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Венетка Серафимова, Станил Станилов, Дончо Барбалов

53. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-368/6/01.12.2017 г. относно отпускане на  заем от Столична община на „Диагностично – консултативен център XI - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов

54. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-367/2/11.12.2017 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД за срок от 10 /десет/ години.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов

55. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-423/2/14.12.2017 г. относно даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Йоанна Драгнева

56. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13753/2/07.12.2017 г. относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Христо Апостолов

57. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16677/1/14.12.2017 г. относно провеждане на процедура по реда на чл.15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройството на територията и последващо учредяване на право на строеж, срещу обезщетение, чрез предоставяне в собственост на обекти за УПИ XIII – 1199, УПИ XII – 570, кв. 17, м. „Бели брези“ по плана на гр. София.
Докл. Христо Апостолов

58. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16627/2/14.12.2017 г. относно учредяване на право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.306.424, за който е отреден УПИ IX-3,4 , кв.226, м. „Западно направление“, срещу обезщетение в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Савина Савова

59. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16628/1/14.12.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се на административен адрес: бул. „Димитър Петков“ №115, район „Възраждане“, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.306.223, с площ 505 кв.м., за който УПИ III-за жилищно строителство, кв.274, местност „Зона Б-19“ срещу обезщетение в новопостроената сграда.
Докл. Савина Савова

60. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15644/2/14.12.2017 г. относно кандидатстване по програма „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.
Докл. Васил Цолов

61. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16284/2/04.12.2017 г. относно кандидатстване по програма „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.
Докл. Ева Митова

62. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15819/27.11.2017 г. относно процедура по изкупуване от Столична община на част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.55 – частна собственост, по реда на глава III на ЗОС, попадащ съгласно действащ ПУП в обект на транспортната инфраструктура от първостепенно значение – улица, публична общинска собственост – за обект: „Изграждане на Източна тангента – I етап в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“.
Докл. Ева Митова

63. Доклад вх.№СОА17-ВК08-15610/2/12.12.2017 г. относно процедура по изкупуване от Столична община на части от поземлен имот с идентификатори 68134.632.74 и 68134.632.75 – частна собственост, по реда на глава III на ЗОС, попадаща съгласно действащ ПУП в обект на транспортната инфраструктура от първостепенно значение – улица, публична общинска собственост – за обект : „Изграждане на Източна тангента – I етап в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“.
Докл. Ева Митова

64. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1143/1/14.12.2017 г. относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма „Красива България“ мярка М01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на район „Слатина“.
Докл. Наталия Стоянова

65. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13758/2/24.11.2017 г. относно одобряване на заемообразно финансиране на СО – район „Изгрев“ от бюджета на Столична община във връзка с разплащане за изпълнение на договор по проект „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Цветомир Жеков

66. Доклад вх.№СОА17-ВК08-16711/1/14.12.2017 г. относно продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.803.1221 с площ от 557 кв. м., попадащ в УПИ III-ТПК „Христо Ботев“ от кв. 1, по плана за регулация на м. „Дианабад - запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-62/24.01.2014 г. на гл. архитект на СО, върху който е построена двуетажна административна сграда с учредено право на строеж.
Докл. Цветомир Жеков

67. Доклад вх.№СОА17-ВК08-1591/6/14.12.2017 г. относно продажба на общински имот находящ се на ул. „Димитър Търкаланов“ № 7, представляващ УПИ XI – 296, кв. 282,м.“Лозенец“ – I част, район “Лозенец“, Столична община на собствениците на законно построена жилища сграда, заедно с правото на строеж върху общинска земя.
Докл. Любомир Дреков

68. Доклад вх.№СОА17-ВК08-16732/5/14.12.2017 г. относно придобиване право на собственост от Столична община на реална част от ПИ № 1489, к.л. № 644, кв.72а, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, собственост на частни лица, попадащи в улична регулация от о.т.357-о.т.359, в обхвата на ул. „Проф. Васил Арнаудов“, по действащия план на м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, р. „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

69. Доклад вх.№СОА17-ВК08-16732/6/14.12.2017 г. относно придобиване право на собственост от Столична община на реална част от ПИ № 2104, к.л. №644, кв. 72а, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, собственост на юридическо лице, попадащ в улична регулация от о.т.357-о.т.359-о.т.360, в обхвата на ул.“Проф. Васил Арнаудов“, по действащия план на м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, р. „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

70. Доклад вх.№СОА17-ВК08-16732/7/14.12.2017 г. относно придобиване от Столична община на реална част от ПИ №1439, к.л. № 644, кв.71, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, собственост на частно лице, попадащ в улична регулация от о.т.357-о.т.359, в обхвата на ул. „Проф. Васил Арнаудов“ по действащия план на м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, р. „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

71. Доклад вх.№СОА17-ВК08-16732/8/14.12.2017 г. относно придобиване от Столична община на реална част от ПИ № 1240, к.л.№ 644, кв.71, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, собственост на юридическо лице, попадащ в улична регулация от о.т.442-о.т.443а, в обхвата на ул.“Проф. Васил Арнаудов“, по действащия план на м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, р. „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

72. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-856/6/12.12.2017 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имот, находящ се в гр. София, ж.к. „Надежда“ I част, ул. „Сава Филаретов“ № 23, представляващ сграда с идентификатор 68134.1386.549.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, и учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Асоциация Анимус“ върху две помещения в сградата, за срок от 5 години, за функциониране на Национална телефонна линия 116 111.
Докл. Димитър Димов

73. Доклад вх.№СОА17-ВК08-15736/ 24.11.2017 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на имоти и части от имоти, собственост на граждани и юридически лица, попадащи в улична регулация между ОТ 1 – ОТ 23, по действащ подробен устройствен план на м. „НПЗ Илиянци - Запад“ и кв. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община.
Докл. Димитър Димов

74. Доклад вх.№СОА17-ВК08-11159/4/14.12.2017 г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж на Български футболен съюз, за срок от 30 години, за изграждане на открит обект за спортна дейност – „Тренировъчен миникомплекс по футбол “ върху имот – частна общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 68134.1376.2075, УПИ  III-за озеленяване, спортна зала, кв. 2, м. „Свобода“, р. „Надежда“.
Докл. Димитър Димов

75. Доклад вх.№СОА17-ВК08-15971/2/13.12.2017 г. относно коригиране бюджета на район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков

76. Доклад вх.№СОА17-ВК08-16676/12.12.2017 г. относно кандидатстване по програма „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.
Докл. Димитър Дилчев

77. Доклад вх.№СОА16-ВК08-10948/28/12.12.2017 г. относно кандидатстване по програма „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.
Докл. Димитър Дилчев

78. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14616/1/22.11.2017 г. относно откриване на втора сграда към детска градина № 112 „Детски свят“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков

79. Доклад вх.№СОА17-ВК08-9761/3/14.12.2017 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находяща се на ул. „Вихрен“ № 34, район „Витоша“, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1930.241.
Докл. Теодор Петков

80. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-12375/9/01.11.2017 г. относно прехвърляне правото на собственост върху общински имот – УПИ I – 141, кв. 14, по плана на м. „Овча купел – актуализация“, нанесен в КККР от собственика на законно построена върху него сграда със съответно право на строеж върху общинския имот.
Докл. Христина Семерджиева

81. Доклад вх.№ СО17-ВК08-15240/1/09.12.2017 г. относно определяне характера и категоризация на спортен терен, съгласно Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столична община.
Докл. Милко Младенов

2. Доклад вх.№СОА17-ВК08-15774/1/14.12.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов

83. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12099/1/12.12.2017 г. относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху: УПИ XI – ГНС, кв. 30, кв. Михайлово, гр. Банкя, означен с идентификатор 02659.2192.116; ½ от УПИ IX -845,846, кв.39, в.з. Банкя, гр. Банкя, означен с идентификатор 02659.2194.845 и ½ идеални части от УПИ III-342, кв.9, кв. Вердикал, гр. Банкя, означен с идентификатор 02659.2196.268.
Докл. Рангел Марков

84. Доклад вх.№СОА17-ВК08-16131/1/13.12.2017 г. относно коригиране бюджета на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков

85. Доклад вх.№СОА17-ВК08-7198/07.06.2017 г. относно поставяне на паметник на инж. Богдан Личев.
Докл. Даниела Райчева

86. Питане вх.№ СОА17-ВК66-7114/17.10.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно липсата на осветление пред бл.32, в непосредствена близост от 125 СУ „Боян Пенев“, район „Младост“.
Отговор по т. 86

87. Питане с вх. № СОА17-ВК66-7116/17.10.2017 г.  от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно отсъствието на безопасен и удобен достъп до спирките на трамвай № 5, намиращи се на бул. „Цар Борис III“.
Отговор по т. 87

88. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6988/13.11.2017 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възможностите за включване в инвестиционната програма на Столична община или решение на Специализирания общински приватизационен фонд изграждане и ремонт на етернитовите 36 и 96 детски градини (предвиждащ реновиране на съществуващите сгради и изграждане на разширения), както и смяната на дограмата на филиала на 21 детска градина в жк „Дружба“1 (бивше 4 ОДЗ).
Отговор по т. 88

89. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7039/15.11.2017 г. от г-жа Милка Христова – общински съветник, относно законността на разположените по бул. “Витоша“ временни постройки – „зони за пушача“ към съществуващите заведения и надвишаването на допустимите нива на шум.
Отговор по т. 89

90. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7099/20.11.2017 г. от г-н Иван Таков – общински съветник, относно опасна рушаща се сграда на бул. “Тодор Александров“ № 21.
Отговор по т. 90

91. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7212/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-н Николай Николов – общински съветници, относно затруднения в транспортната ситуация на район „Овча купел“.
Отговор по т. 91

92. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8719/13.12.2017 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ Филип Трифонов – актьор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков

93. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8720/13.12.2017 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Божидар Манов – кинокритик.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 45-то ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1. Доклад вх.№ СФД17-НЦ62-62/3/18.12.2017 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.
Докл. Дончо Барбалов

2.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8767/14.12.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (прз) на поземлен имот с идентификатор 68134.1943.2746 по КККР на район ‚Витоша“ за обособяване на нови УПИ XLIII–2746 „за ЖС“, кв. 45а и УПИ XVIII–2746 „за ЖС“, кв. 50, м. „кв. Бояна”, свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXVIII-885, кв.45а, м. „кв. Бояна” и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 527б до о.т. 527в и на задънена улица при о.т. 531 и о.т. 532, за създаване на задънена улица от о.т. 527в до о.т. 528 (нова), алейна връзка – граница между кв. 50 от м. „кв. Бояна” и кв. 13 от м. „в.з. Бояна” и алея между кв. 45а от м. „кв. Бояна” и кв. 13 от м. „в.з. Бояна”, район „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков

3.
Доклад вх. № СОА17-ТД26-14769/2/19.12.2017 г. относно даване на разрешение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот собственост на „Спортна София 2000“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Анатоли Илиев

4.
Доклад вх.№СОА17-ТД26-14725/2/18.12.2017 г. относно даване на съгласие на „ВиК“ЕАД – София за подписване на споразумение за разсрочено изплащане на дължимата сума по изпълнително дело.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова

5.
Доклад вх.№СОА17-МЦ29-122/4/19.12.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично – консултативен център XVII-София“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев,  Силвия Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

6.
Доклад вх.№СОА17-МЦ29-395/1/19.12.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа МБАЛ - София“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Милка Христова, Дончо Барбалов

7.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-8460/1/19.12.2017 г. относно определяне на представители на Столичен общински съвет в местния обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Дончо Барбалов

8.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16793/14.12.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица върху собствен имот 68134.2815.1351 по КККР, чрез изкупуване от Столична община на 1/5 ид. Част от имот ПИ 68134.2815.1351, собственост на Георги Николаев Дочев, Мария Георгиева Дочева и Николай Георгиев Дочев.
Докл. Младен Младенов

9.
Доклад вх.№ СОА16-ТД26-4129/6/14.12.2017 г. относно изменение на Решение № 503 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС, във връзка с довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ за кв. 66, в частта за V-1000,1003,2551, м. „Модерно предградие“ по реда на чл. 15, ал. 5, от ЗУТ.
Докл. Младен Младенов


ИЗВЪНРЕДНA ТОЧКA

1. Доклад вх.№СОА17-ВК08-17074/20.12.2017 г. относно кандидатстване на СО – район „Овча купел“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект за водопроводна и канализационна мрежи в кв. „Овча купел – стара част“ подетап I „А“, от идеен и работен проект за ВиК мрежи за кв. „Овча купел – стара част“.
Докл. Христина Семерджиева
   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................
                             (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)


 
English