Заседание No 42 от дата 26.10.2017 Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 42 от дата 26.10.2017

ДНЕВЕН РЕД НА 42-то ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

което ще се проведе на 26.10.2017 г. от 10:00 часа :
1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7120/18.10.2017 г. относно определяне на общинските училища, детски градини, детски ясли и комплекси за детско хранене като третостепенни разпределители с бюджета на Столична община
Докл. Йорданка Фандъкова

 

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6805/06.10.2017 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция, с приоритетно настаняване на лица с психични разстройства, като държавно делегирана дейност, при провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6862/10.10.2017 г. относно подаване на проектно предложение по втори етап от кандидатстване по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация“, по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6881/10.10.2017 г. относно изменение на Решение № 370 от 26.06.2008 г. на Столичния общински съвет относно Дневен център за деца с увреждания – гр. София, ж.к. Надежда, ул. „Сава Филаретов“ № 23.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6928/11.10.2017 г. относно отмяна на Решение № 69/17.12.2015 г. на Столичния общински съвет за разкриване на Дневен център за деца с увреждания „Ян Бибиян“ и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 0 до 7 години „ Малечко Палечко“.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7103/17.10.2017 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2017 година.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11021/3/18.10.2017 г. относно даване на съгласие на „Пазари Запад“ ЕАД за разходване на собствени средства.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-10487/3/18.10.2017 г. относно даване на разрешение „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително-монтажни работи, довършителни работи и други ремонтни дейности, в недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11008/1/18.10.2017 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/22/18.10.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „ Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (New Generation Skills) по Програма „Дунав“ (2014-2020 г.) на ЕС.
Докл. Дончо Барбалов

11. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-55/9/18.10.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

12. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-636/8/18.10.2017 г. относно недвижим имот, възстановен по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Дончо Барбалов

13. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11914/1/02.10.2017 г. относно прехвърляне на средства от § 1016 – „Вода, горива и енергия“ към § 0101 – „Възнаграждения за персонал по трудови правоотношения“ в бюджета на ОП „Зоологическа градина - София“
Докл. Йоана Христова

14. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-10017/1/13.10.2017 г. относно промяна на структурата и разширяване предмета на дейност на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“.
Докл. Йоана Христова

15. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6336/19.09.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ I -473,475,334,305,204-„за обществено обслужване”, кв. 16, м. „ж.к. Люлин – 5 м.р.”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин – 5 м р.”, в граници: бул. ”Райко Даскалов”, бул. ”Добринова скала” и бул. ”Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 411 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6747/05.10.2017 г. относно Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, части север и юг, район „Лозенец“, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6895/10.10.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 306 до о.т. 306 б, от о.т. 306 до о.т. 313 (между квартали 3, 4, 5, 8 и 9), от о.т. 312 до о.т.111 б, от о.т. 109 до о.т. 111 б, от о.т.111 б до о.т.111 а; създаване на улици: кръгово кръстовище от о.т. 312 а-312 б-312 в-310 ж-310 е-310 д-312 а, улица от о.т. 170 през о.т. 171 б, о.т. 171 в, о.т. 171 г, о.т. 171 д, о.т. 171 е, о.т. 171 ж до о.т. 111 е, кръгово кръстовище от о.т. 111 е-111 в-111 г-111 д-111 е; отпадане на улици от о.т. 321 до о.т. 328 и от о.т. 310 до о.т. 320 (между квартали 3 и 4) и изменение на плана за регулация на УПИ I -1424, 1510 „за паркинг“ и УПИ II „за озеленяване“ от кв. 3 и УПИ I -1510,1444 „за търговски комплекс, офис сгради и тп“, УПИ II - 1510 „за търговски комплекс, хотел, офис сгради и тп“ и УПИ III -2800 „за обществено обслужване, жилищни сгради и тп“ от кв. 4 за създаване на нов УПИ I -1866,1919,2799,2800,2801,2802,2815,2816,2818,2850 „за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, ТП и възлова станция“ от кв. 4 (нов), м. „в.з. Малинова долина - Бункера - I етап“, район “Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

18. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6892/10.10.2017 г. относно привеждане работните заплати на ОП „София-проект“ в съответствие с приетия минимален осигурителен праг за 2017 г. по длъжности и икономически дейности, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., Разпоредбите на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Разпоредбите на ПМС № 129 от 26.06.2012 г., Правилата за работна заплата на Столична община и ОП „София – проект“.
Докл. арх. Здравко Здравков

19. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13654/13.10.2017 г. относно даване на съгласие за прехвърляне на средства от Функция 1 „Общи държавни служби“ във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“.
Докл. арх. Здравко Здравков

20. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6989/13.10.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ за имотите , попадащи в обхвата на кв. 46 по т. 4 от Решение № 644/21.11.2013 г. на СОС, с което е одобрен план за регулация и застрояване на м. „Толстой“ с граници: бул. „ген. Никола Жеков“, бул. „Рожен“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Екзарх Стефан“ и ул. „Република“ , район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков

21. Доклад вх.№ СОА17-ДИ05-2849/12.10.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев

22. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-17/14/13.10.2017 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

23. Доклад вх.№ СОА17 –МЦ29-273/1/19.10.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов

24. Доклад вх.№ СОА16-ДИ04-1315/3/04.10.2017 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на територията на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков

25. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8051/22.06.2017 г. относно именуване на безименна улица находяща се в с.  Войняговци, СО-Район „Нови Искър“ с името „Прелозите“.
Докл. Даниела Райчева

26. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-12737/23.08.2016 г. относно именуване на улици в район „Красна поляна“ с имената: „Баня“, „Лютика“ и „Производствена“.
Докл. Иван Чакъров

27. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12527/4/19.10.2017 г. относно одобряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор № 215-1-FR01-KA219-015257_4 по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз от ДГ № 79 „Слънце“, район „Студентски“.
Докл. Димитър Дилчев

28. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6251/06.10.2017 г. от г-н Борис Цветков и г-н Иван Таков – общински съветници, относно компенсаторното залесяване в София.
Отговор по т. 28

29. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6407/12.10.2017 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно използване на животни от Зоопарк София за филмови и/или рекламни снимки и инциденти с летален завършек.
Отговор по т. 29

30. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11625/1/09.10.2017 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Национална спортна академия „Васил Левски“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 42-то ЗАСЕДАНИЕ
НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-6562/1/23.10.2017 г. относно освобождаване на контрольора на „Диагностично – консултативен център XXIX – София“ ЕООД
Докл. д-р Веселин Милев
Дончо Барбалов

2.
Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-227/2/24.10.2017 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично – консултативен център XVI – София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.
Докл. д-р Веселин Милев
Живка Новкова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

3.
Доклад вх. № СОА17-МЦ29-185/10/24.10.2017 г. относно даване на разрешение на „ Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в град София, бул. „Монтевидео“ № 21 включен в капитала на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев
Милка Христов, Тодор Цанев, Дончо Барбалов

4.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7265/24.10.2017 г. относно промяна в управителни и контролни органи на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев
Орлин Алексиев

5.
Доклад вх. № СОА17-ВК08-13895/18.10.2017 г. относно предоставяне на еднократна финансова помощ от бюджета разчетен за 2017 г. на служител на Столична община, район „Средец“.
Докл. Мария Ачкова

6.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13143/2/23.10.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства за реализиране на договор № BG05M9OP001-2.002-0293-C01, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Рангел Марков

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/