(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 40 от дата 28.09.2017 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 40 от дата 28.09.2017

ДНЕВЕН РЕД НА 39-то ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

което ще се проведе на 28.09.2017 г. от 10:00 часа :
1.Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6011/01.09.2017 г. относно промяна в Правилата за работа на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев

2. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-5228/7/19.09.2017 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД съгласно чл. 2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договор за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-76/6/15.09.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6426/21.09.2017 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи договор за съвместна дейност с "Пазари Възраждане" ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Михайл Владов, Иветка Петрова

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6124/07.09.2017 г. относно обособяване на пешеходна зона по бул. „Витоша“ в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Ал. Стамболийски“.
Докл. Евгени Крусев, арх. Здравко Здравков

6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6125/07.09.2017 г. относно обособяване на пешеходна зона по ул. „Георг Вашингтон“ в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Пиротска“.
Докл. Евгени Крусев

7. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6177/11.09.2017 г. относно обособяване на „успокоена зона“ с ограничение на скоростта за движение до 30 км/ч и изграждането на велоленти в карето между ул. „Алабин“, бул. „Хр. Ботев“, бул. „В. Левски“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Леге“ и изграждане на велоалеи по бул. „Монтевидео“ и бул. „Овча Купел“.
Докл. Евгени Крусев

8. Доклад вх.№ СОА17-УЗ21-873/4/15.09.2017 г. относно промяна на наименованието на 138 СУ „Проф. Васил Златарски“
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

9. Доклад вх.№ СОА17-УЗ21-1220/3/20.09.2017 г. относно промяна на наименованието на 35 СУ „Добри Войников“
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

10. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4760/11.07.2017 г относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация на УПИ  VII-657, 658, X-654, IX-656 за създаване на нови  VII-657 „за ЖС“, XIX-657 „за ЖС“,  XX-657 „за ЖС“ и улица от о.т.131а до 131в, кв. 7, м. „Суходол“, район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков

11. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4810/12.07.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на кв. 29, м. „Манастирски ливади-запад“ , УПИ  IV-1480,1481 и XIII „за тп“;  изменение на плана за регулация на улуци: от о.т.101б до о.т.103 между кв.кв.29  и 36 и задънена улица от о.т.92 до о.т.93 от кв. 29 за създаване на нова улица от  о.т.93а до о.т.93в между нови квартали 29 и 29а, район Витоша„.
Докл. арх. Здравко Здравков

12. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4811/12.07.2017 г. относно подробен устройствен план – ИПР за УПИ XV-„за почивна станция“ за създаване на нови УПИ XXIX – „за почивна станция“, УПИ XXX-2574 „за КОО“ и откриване на нова задънена улица от о.т.23 – 23а - 23б до о-т.23в, и ИПЗ за нов УПИ XXX-2574 „за КОО“ , кв. 1, м. „в.з. Ловджийска чешма“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

13. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-366/9/13.07.2017 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за м. „ж.к. Връбница-1“, УПИ  VII-1910, 2042, 2044-„за ЖС, магазини, ПГ и ТП“ УПИ XIV-1910, 2042-„за ЖС“, кв. 34, район Връбница, представляващи неразделни части от плана за регулация и застрояване за м. „ж.к. Връбница-1“, одобрен с Решение № 167, по Протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4851/13.07.2017 г. относно приемане на обемно-устройствени проучвания и одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване, работен устройствен план и специфични правила и нормативи за УПИ I-372 „за офиси, магазини, подземни гаражи и трафопост“ и II-371 „за офиси и ЖС“, кв.249, м. „Зона Б-2-1“, район „Възраждане.“
Докл. арх. Здравко Здравков

15. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4856/13.07.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица при о.т.543б и задънена улица от о.т.535г до о.т.535м, изменение на границите на УПИ I-„за стопански двор“, кв. 90. Откриване на улица от о.т.535г до о.т.543б и задънена улица от о.т.543е до о.т.543з. Създаване на нов кв. 55а. Създаване на нов УПИ  XXVIII – 825-„за ЖС“, кв. 55а и ПЗ за УПИ XXVIII-825-„за ЖС“, кв. 55а, м. „ с. Бистрица“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4857/13.07.2017 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване ва УПИ I-21751, УПИ II-2, УПИ III-3, УПИ IV-3, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-2,2465 и УПИ VIII-2,2а в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2198.2, 02659.2198.3, 02659.2198.4, 02659.2198.5, 02659.2198.6, 02659.2198.7, 02659.2198.8 и 02659.2198.9 по КККР на гр. Банкя – създаване на нови УПИ I-2 „за ЖС“, УПИ II-2,3 „за ЖС“, УПИ III-3,4 „за ЖС“, УПИ IV-4,5 „за ЖС“, УПИ V-5,6 „за ЖС“, УПИ VI-5,6,7 „за ЖС“, УПИ VII-3,5,7,8 „за ЖС“, УПИ VIII-2,3,8,9 „за ЖС“, УПИ IX-2,9 „за ЖС“, УПИ X-9 „за ЖС“, УПИ XI-8,9 „за ЖС“, УПИ XII-5,7,8 „за ЖС“, УПИ XIII-6,7 „за ЖС“ и УПИ XIV-6 „за ЖС“ от кв.132 и създаване на задънена улица от о.т.808а нова до о.т.808б нова с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните УПИ, м. „гр. Банкя“, р-н „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5037/20.07.2017 г относно подробен устройствен план-изменение на план за регулация за откриване на задънена улица от о.т.668д до о.т.668е; разделяне на УПИ XXV-439 и създаване на нови УПИ  XXV-439 „за жс“ и УПИ  XXX-439 „за жс“, кв.136, м. „с.Лозен“, район „Панчарево“.  
Докл. арх. Здравко Здравков

18. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5042/20.07.2017 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  (ПРЗ), УПИ XLIV-90-за жил. стр., УПИ  XLV – 90- за жил. стр. за ПИ с идентификатор 12084.2747.90 и изменение на уличната регулация по о.т.127-о.т.128г-о.т.128д; по о.т.1121-о.т.128е-о.т.128д – 128з и задънена улица по о.т. 128д-о.т.128ж, кв. 9, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков

19. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5045/20.07.2017 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация (ИПР) и Плана за застрояване (ПЗ) за УПИ IV-1112 „за ресторант“ и свързаното с това изменение на улична регулация между о.т. 465а и о.т. 466г, кв. 133, м. „Факултета“, район „Красна поляна“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Факултета“ в граници: бул. „Никола Мушанов“, ул. „Ришки проход“, ул. „Западна“, нерегулиран  терен  /Западен парк/, ул. „Суходолска“, нерегулиран терен, ул. „Гайтанци“, ул. „Суходолска“, нерегулиран терен /Селскостопанска академия/, ул. „Сали Яшар“, кв. 3а, северна и западна граница на кв. 2, кв. 1а, улица от о.т.9 до о.т.21а, улица от о.т.22а до о.т.50а, новопроектирана улица от о.т.50а до о.т.49а, новопроектирана улица от о.т.49а до о.т.49б, жп ареал, ул. „Гайтанци“, ул. от о.т.79а до о.т.93в, северна и западна граница на кв.107б, бул. „Президент Линкълн“, терен за техническа инфраструктура, новопроектирана улица от о.т.122а да о.т.446б, одобрен с Решение № 388 по Протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

20. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5454/08.08.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на м. „Суха река - запад“, район „Подуяне“, кв.31, за образуване на нов УПИ X-43, 44, ПИ с идентификатори по КККР 68134.613.43 и 68134.613.44, представляващ неразделна част от план за регулация за м. „Суха река - запад“, одобрен с Решение № 325 по протокол №42/27.06.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков

21. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5456/08.08.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на м. „Требич“, кв. 26, нови УПИ XVI-2024, „за ЖС“, XXII-2263, „за ЖС“, XXI-2264, „за ЖС“, изменение на улица от о.т.151 до о.т.82, закриване на задънена улица от о-т-151 до о.т.81 и създаване на нова задънена улица от о.т.82а до 82б, район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков

22. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11033/18.08.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на м. „кв. Обеля“,  кв.5, УПИ XXVIII-314 - „за жилищно строителство“, УПИ XXIX-314 - „за жилищно строителство“, УПИ XXX-314 - „за жилищно строителство“, УПИ XXXI-314 - „за жилищно строителство“, УПИ XXXII-314 - „за жилищно строителство“, изменение на уличната регулация при о.т. 34д и обособяване на задънена улица по о.т. 34д - 34ж, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков

23. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5866/28.08.2017 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за реконструкция участъка от трасето на тласкателен водопровод Ф160ПЕВП от Помпена станция „Кремиковци“ в поземлен имот 68134.8311.54 към резервоар „Сеславци“, район „Кремиковци“ до територията с одобрен ПРЗ – поземлен имот с идентификатор 68134.8200.1068 /ул. „Панайот Волов“/ и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков

24. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5928/30.08.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация между о.т.14д и о.т.14г; план за регулация на задънена улица от о.т.14е до о.т.14ж; ПРЗ за УПИ  II-4898 „за ЖС“, УПИ III-4899 „за ЖС“ и УПИ IV-4897 „за ЖС“, кв. 154а, м. „с. Лозен“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

25. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11599/01.09.2017 г. относно одобряване на проект за ПУП – план за  регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I-10 „за жилищно строителство“, кв. 10 (нов), изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ X-153, кв. 3 и изменение на плана за улична регулация (ИПРУ) на улица между о.т.35 – о.т.35а – о.т.35б и о.т.35а – о.т.35в, м. „Манилов дол“, землище „Филиповци“, район „Люлин“.
Докл. арх. Здравко Здравков

26. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2116/2/19.09.2017 г. относно изменение на Решение № 168 по Протокол № 79, т. 17 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет за обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл. 6 от ЗОС и за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата имоти – частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км. 16+400 (идентичен с км. 16+540), в табличната част към диспозитива на решението, относно поземлен имот с идентификатор 68134.501.3, м. „НПЗ Илиянци – изток“, район „Сердика“
Докл. арх. Здравко Здравков

27. Доклад вх.№ СОА16-ДИ09-577/19/14.09.2017 г. относно искане за отпускане на допълнителни водни количества от Водоснабдителната система на Столична община.
Докл. Валя Чилова, Лорита Радева, Искра Ангелова, Николай Стойнев, Трайчо Трайков, Карлос Контрера, Стефан Марков, Калоян Паргов

28. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-10464/3/20.09.2017 г. относно отпускане на допълнителни водни количества от Водоснабдителната система на Столична община.
Докл. Валя Чилова, Николай Стойнев

29. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-258/1/14.09.2017 г. относно договор за сътрудничество между Първа многопрофилна болница за активно лечение – София и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – гр. Варна
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев

30. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1030/1/14.09.2017 г. относно промяна в Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев

31. Доклад вх.№ СОА17-ДИ05-2675/20.09.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев

32. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-14541/12/21.09.2017 г. относно придобиване от „Чистота Искър“ ЕООД на имот с идентификатор 68134.4400.2888, м. „Територии, прилежащи на околовръстен път и бул. „Сливница“, ул. „Околовръстен път“788, собственост на „Княжево сървиз“ ООД.
Докл. Венетка Серафимова, Радослав Абрашев, Иван Таков, Карлос Контрера

33. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-4127/6/21.09.2017 г. относно изменение на Решение № 486 по Протокол № 37/20.07.2017 г.
Докл. д-р Ваня Тагарева, Венетка Серафимова, Иван Илиев

34. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-1398/7/21.09.2017 г. относно приемане на решения за именуване на моста над река Владайска при пресичане на ул. „Г.С. Раковски“ с бул. „Сливница“ с името „Раковски мост“.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, д-р Антон Койчев, д-р Борислав Бориславов

35. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-1366/4/01.09.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на СО – район „Красно село“.
Докл. Христо Апостолов

36. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4600/5/30.08.2017 г. относно промяна на предназначението на недвижим имот-частна общинска собственост, от обект, предназначен за настаняване под наем, в обект предоставен за управление на район „Оборище“.
Докл. Васил Цолов

37. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-15187/4/04.09.2017 г. относно включване на общински поземлен имот, находящ се на територията на Район „Сердика“, бул. „Лазар Михайлов“ № 29 в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и откриване на процедура за неговата продажба, чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Докл. Тодор Кръстев

38. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11569/3/19.09.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“.
Докл. Тодор Кръстев

39. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9147/2/29.08.2017 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Неофит Бозвели - 1928“, върху нежилищен общински имот, находящ се в ж.к. „Левски – зона Г“, бл. 9, вх. Б, ет. 1, район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова

40. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8429/2/30.08.2017 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Ева Митова

41. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-10920/3/31.08.2017 г. относно необходимост от осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на проект „Независим живот в Подуяне“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Ева Митова

42. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9284/2/1.09.2017 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева

43. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-6684/8/17.07.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща 124/624 идеална част от поземлен имот с идентификатор 51250.5713.147, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева

44. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-4987/13/13.07.2017 г. относно промяна в характера на собствеността на общински обекти от публична в частна и учредяване безвъзмездно право на ползване на читалище „Христо Смирненски-1928“ за срок от 10 години.
Докл. Димитър Сичанов

45. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9270/2/05.09.2017 г. относно промяна на собствеността от публична в частна от сграда в с. „Железница“, с идентификатор 29150.7105.308.5, СО- район „Панчарево“ и учредяване на учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда - 1926“.
Докл. Димитър Сичанов

46. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-3356/2/17.07.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в с. Иваняне, район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков

47. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8145/1/20.09.2017 г. относно именуване на безименни улици в с. Панчарево и с. Герман и жилищен комплекс в с. Панчарево - район „Панчарево“
Докл. Димитър Сичанов

48. Питане вх.№ СОА17-ВК66-6101/07.09.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно процедурите по отчуждаване и изкупуване на имоти за общински нужди.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 40-то заседание на Столичния общински съвет

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3714/37/26.09.2017 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД и "Спортна София 2000" ЕАД
Докл. Николай Стойнев

2. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4098/11/26.09.2017 г. относно избор на членове на съвета на директорите на "Топлофикация-София" ЕАД
Докл. Николай Стойнев

3. Доклад вх. № СОА17-ВК66-6490/26.09.27017 г. относно проведен конкурс за избор на изпълнителни директори на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД и Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД, съгласно Решение №202 от 06.04.2017 г. и Решение № 381 от 22.06.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Силвия Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № СОА17-КИ18-172/4/25.09.2017 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Джон Атанасов“ върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 

 

 
English