(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 36 от дата 06.07.2017 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 36 от дата 06.07.2017

ДНЕВЕН РЕД
на 36-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 6 юли 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа на ул. “Московска” № 33

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4233/21.06.2017 г. относно даване на съгласие собствените приходи от основната дейност, включително стопански на Столична библиотека да остават в бюджета на РКИ Столична библиотека за издръжка и допълнително възнаграждение на персонала. 
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

2. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4096/1/29.06.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 358 по Протокол № 35/22.06.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх.№СОА16-ДИ02-71/2/27.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх.№СОА16-ДИ02-50/4/27.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх.№СОА16-ДИ02-74/3/27.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх.№СОА16-ВК08-11913/1/27.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-49/4/29.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-80/3/29.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-4/4/29.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3578/29.05.2017 г. относно план за регулация на УПИ V-302,303- „за КОО“, кв. 20, ж.к. „Люлин – 8 м. р.“, район „Люлин“, представляващ неразделна час от план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин – 8 М.Р.“, в граници: бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Царица Йоана“, ул. „Ген. Асен Николов“ и ул. „Крим“, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
11. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3642/31.05.2017 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. въз основа на план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори  14831.6520.31 и 14831.6520.397 по КККР на с. Герман, район „Панчарево“, попадащи в територията, определена с ОУП на СО за далекопреспективно развитие.
Докл. арх. Здравко Здравков

12. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3711/01.06.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на ж. к. „Красно село – Плавателен канал – север“ в граници: бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Братя Бъкстон“, бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“ и бул. „Ген. Стефан Тошев“, Район „Красно село“ в частта му относно УПИ XIII-174,175-общ. – „за ЖС и ОО“, кв. 306, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 3 от Решение № 187 по Протокол № 38/11.04.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

13. Доклад вх.№СОА16-ВК66-8545(3)/06.06.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ IV-92 и III-106, 209, кв. 13, м. „ж. к. Овча купел 2“, район „Овча купел”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Овча купел 2“, в граници: улица от о. т. 26-о. т. 9a-10a-o. т. 12-o. т. 14-о. т. 16б-о. т. 18 до о. т. 19; улица от о. т. 19-о. т. 19а-о. т. 20-о. т. 22а до о. т. 83; улица от о. т. 83-о. т. 89а; улица от о. т. 89а-о. т. 1а до о. т. 44; улица от о. т. 44 до о. т. 54, одобрен с Решение №237 по Протокол №38 от 16.04.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3936/12.06.2017 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация-откриване на задънена улица от о.т.64 до о.т.64а, изменение границите на УПИ I-353 и създаване на нови УПИ I-4750 „за ЖС“ и УПИ XV-4773 „за ЖС“, кв. 18, м. „Врана-Лозен-Триъгълника, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

15. Доклад вх.№СЕК17-ВК66-54/2/12.06.2017 г. относно одобряване на схема (обща и подробна част) за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения по чл. 34 ат Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО със сезонен и часови режим на работа в Южен парк – 3 ч. и  градина „Буката“.
Докл. арх. Здравко Здравков

16. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4074/15.06.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на ж.к. „Люлин – 3 мр“ в граници: бул. „Царица Йоана“, бул. „Добринова скала“, ул. „Захари Стоянов“ и бул. „Панчо Владигеров“, район „Люлин“ в частта му относно УПИ XIII – 45,46,223 „за жил. Стр., магазини и ПГ“ и УПИ XV-313,314,316,317 „за жил. стр. и ПГ“ от кв. 45, които са изключени от обхвата на одобряване с т.2 от Решение № 412 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх.№СОА17-ВК66-2219(2)/15.06.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. ж.к. „Борово“, кв. 288в, УПИ IV-1442-„за офиси и ОО“ – нови УПИ IV-2060-„за КОО, магазини, офиси, апартаментен хотел, жилища, пг и трафопост“, УПИ XIII-2060-„за офиси и ОО“ и УПИ XIV-2060-„за офиси и ОО“, изменение на улична регулация по о.т. 516а- 516б – 516в – 516г, промяна профила на улица по о.т. 468 – о.т.516, район „Красно село“.
Докл. арх. Здравко Здравков

18. Доклад вх.№СОА17-ДИ05-1987/21.06.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев

19. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4438/29.06.2017 г. относно одобряване на статут на одитните комитети на „Метрополитен“ ЕАД, „Топлофикация София“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД и продължаване срока на одитните комитети на „Центъра за градска мобилност“ ЕАД и „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

20. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4421/29.06.2017 г. относно утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма „Култура“ за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова

21. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4439/29.06.2017 г. относно приемане на Програма –  2018 г.  „София – Европейска столица на спорта“.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Анна Стойкова, Нина Чанева, Иветка Петрова, Николай Николов
         
22. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4171/19.06.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център III –София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
 
23. Доклад вх.№СОА17-ВК66-2435/3/29.06.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Йоанна Драгнева, Дончо Барбалов

24. Доклад вх.№СОА17-МЦ29-161/2/29.06.2017 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой мамографски рентгенов апарат.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

25. Доклад вх.№СОА17-МЦ29-183/2/29.06.2017 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII –  София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – рентгенова апаратура и архивираща система.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов


26. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-3969/4/29.05.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОС.
Докл. Христо Апостолов

27. Доклад вх.№СОА17-ВК08-4552/1/30.05.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща ½ идеална част от УПИ –V -235, кв. 36, м. „Хиподрума“, район „Красно село“.
Докл. Христо Апостолов

28. Доклад вх.№СОА16-ВК08-1246(5)/21.07.2016 г. относно прекратяване на съсобственост в незастроен недвижим имот, намиращ се на ул. „Опълченска” № 56, чрез изкупуване на общинската част.
Докл. Савина Савова

29. Доклад вх.№СОА16-НЦ62-79/12/21.06.2017 г. относно промяна на собствеността от публична в частна на общинска двуетажна сграда на ул. „Гюшево“ № 21, СО – район „Възраждане“ и учредяване на Фондация „За Нашите Деца“, безвъзмездно право на ползване върху част от сградата.
Докл. Савина Савова

30. Доклад вх.№СОА17-ВК08-5924/4/22.06.2017 г. относно необходимост от осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изплащани на разходи за изпълнение на проект „Център за независим живот в район „Възраждане“, по Процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 201-2020 г., финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и район „Възраждане“.
Докл. Савина Савова

31. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6962/1/16.06.2017 г. относно одобряване с Решение на Столичен общински съвет на заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община във връзка с плащане на разходи за изпълнение на договор Проект „Независим живот в район „Надежда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Димитър Димов

32. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-8005/9/30.05.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и сключване на предварителен и окончателен договор за определяне на квоти на съсобственост между Столична община и частни лица.
Докл. Димитър Димов

33. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6376/2/27.06.2017 г. относно одобряване с Решение на Столичен общински съвет на Запис на заповед в полза на Агенция социално подпомагане, обезпечаваща плащане по Допълнително споразумение № 1 към Договор за БФП № BG05FMOP001-3.002-0153-С01, Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Докл. Димитър Димов

34. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-11960/9/30.05.2017 г. относно прилагане на подробен устройствен план за УПИ VI-206 „цех за обработка на скални материали и трафопост“, кв. 3а, м. „НПЗ Искър – север – I част“, СО – район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков

35. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-8591/4/05.06.2017 г. относно именуване на улица във в. з. „Беловодски път“ с името „Стефан Николов“.
Докл. Теодор Петков

36. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-7216/1/07.06.2017 г. относно именуване и преименуване на улица на територията на район „Витоша“ от „Ваклинец“ на „Хаджи Станьо Врабевски“.
Докл. Теодор Петков

37. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6231/18.05.2017 г. относно именуване на безименна улица в район „Надежда” с името „Алмус”.
Докл. Димитър Димов

38. Питане вх.№ СОА17-ВК66-1516/02.03.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“.

39. Питане вх.№ СОА17-ГР94-2545/10.04.2017 г.  от г-жа Марта Георгиева – общински съветник относно необоснователно забавяне на процедурата за приемане на ПУП на Борисовата градина, което е предпоставка за отнемане на все повече територия от парка за паркинги и частни интереси.
Отговор по т. 39


 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 36-то ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

1. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4548/04.07.2017 г. относно изменение на Решение №290/29.05.2014 г. и Решение №794/04.12.2014 г. на Столичния общински съвет за Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Малката къща”.
Докл. Албена Атанасова

2. Доклад вх. №СОА17-ВК66-4462/30.06.2017 г. относно изменение на решение № 312 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев

3. Доклад вх. №СОА17-ВК66-4547/04.07.2017 г. относно приключване ликвидацията на „Медицински център IV –  София“ ЕООД –  ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № СОА16-ВК08-5065/14/12.05.2017 г. относно учредяване на право на строеж върху собствени УПИ XIII-221 и УПИ XXIII-221, кв.312е, м. „Красно село – Плавателен канал – север“, район „Красно село“ и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Христо Апостолов

5. Доклад вх. №СОА17-ГР94-3697(3)/04.07.2017 г. относно именуване на улица в район Лозенец, м. „Кръстова вада“ с името „Винсент ван Гог“
Докл. Михаела Иванова

6. Доклад вх. № СОА17-ВК08-7517/13.06.2017 г. относно преименуване на улица в м. „Манастирски ливади –  изток“ с името „Иван Кършовски“.
Докл. Николай Терзиев

7. Доклад вх. № СОА17-ВК08-7585/14.06.2017 г. относно именуване и преименуване на улици в м.“Манастирски ливади – изток“  с името „Андрей Робовски“.
Докл. Николай Терзиев

8. Доклад вх. № СОА17-ВК08-7863/20.06.2017 г. относно именуване на безименна улица в район „Връбница”, кв. Волуяк  с името „Килказ“.
Докл. Младен Младенов

9. Доклад вх.№СОА17-ВК08-8573/03.07.2017 г. относно приемане на дарение от Столичния общински съвет.
Докл. Десислава Иванчева

10. Доклад вх. №СОА17-ВК66-4570/04.07.2017 г. относно присъждане на Значка на София на проф. д-р Ива Тодорова Петкова.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков


      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 
English