Заседание No 34 от дата 08.06.2017 Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 34 от дата 08.06.2017

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№СОА16-ВК66-1089(2)/26.05.2017 г. относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, открита с Решение №250 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на СОС.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3067/04.05.2017 г. относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на СОС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4. Доклад вх.№ СОА17-КИ18-124/1/31.03.2017 г. относно изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър“ – София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Искър“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2450/10.04.2017 г. относно изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Красно село“- София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „ Красно село“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3343/17.05.2017 г. относно изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт „Надежда“ – София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт „Надежда“
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов


7. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3412/18.05.2017 г. относно предложение за отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх.№СОА16-ДИ02-25/3/19.05.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-57/4/30.05.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-61/3/30.05.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

11. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-77/4/30.05.2017 г. относноопрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

12. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3002/03.05.2017 г. относно одобрение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „ж. к. Връбница-1“, УПИ II-2040-„за ЖС и магазини“, кв.33, район „Връбница“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж. к. Връбница -1“, одобрен с Решение № 167, по Протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

13. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2537/12.04.2017 г.  относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ II-805, кв. 1г, м. „Младост 2“, район „Младост“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 2“, одобрен с Решение № 549 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС
Докл. арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2981/02.05.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план – План за регулация на УПИ IV-2566,2567-„за ж.с. и т.п.“, кв. 15, м. „Надежда 1а и 1б“, район „Надежда“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 1а и 1б“ в граници за частта на м. „Надежда 1а“: улица от о.т.65-о.т.63 до  о.т.51, от о.т.51 до о.т.80а, о.т.80а до о.т.196 и УПИ II-„за ж.с.“ от кв. 147б, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, допълнено с решение № 637 по протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

15. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-5802/10.05.2017 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ IV-304 „за адм. строителство”, кв.23б, м. ж.к. „Люлин-2 мр“, район „Люлин“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин 2 мр“ в граници: бул. „Царица Йоана“, бул. „Добринова скала“, ул.“Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, одобрен с Решение № 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС
Докл. арх. Здравко Здравков

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3292/15.05.2017 г. относно проект за подробен устройствен план-изменение на плана за улична регулация от о.т.5 до о.т.5б; план за регулация на задънена улица от о.т.5б-о.т.5в до о.т.5г; план за регулация на задънена улица от о.т.5в до о.т.5е; ПРЗ за УПИ XVII-25,26“за жс“, УПИ XVIII-25,26 „за жс“, УПИ XIX-25,26“заЖС“, УПИ XX-25,26“за ЖС“, УПИ XXI-25,26“за ЖС“, УПИ XXII-25,26“за ЖС“, УПИ XXIII-38“за ЖС“ и УПИ XXIV-38“за ЖС“ и надлъжни профили на новопроектираните улици, кв. 11, м. „в.з. Бели брег“, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3003/03.05.2017 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация при о.т.48б, изменение границите на УПИ IX-2419 и изменение границите на контактни УПИ VIII-2421 и УПИ X-2420, кв. 40, м. „Девети септември“ /“Изгрев“/, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков

18. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3004/03.05.2017 г. относно план за регулация на м. „Суха река - запад“, район „Подуяне“, кв. 31, нов УПИ III-36, ПИ с идентификатор по КККР 68134.613.36, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за м. „Суха река - запад“, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

19. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3178/10.05.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Толстой, кв. 36, УПИ III-2008, 2094-„за КОО“, район „Надежда“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Толстой“ с граници: бул. “Ген. Никола Жеков “, бул. „Рожен“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Екзарх Стефан“ и ул. „Република“, одобрен с Решение № 644 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

20. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3498/23.05.2017 г. относно проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ  II-607 и създаване на задънена улица от о.т.425ж до о.т.425к, кв. 61, местност кв. „Симеоново“, район „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков

21. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3532/25.05.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация, м. „Враждебна“, кв. 105, УПИ XI-691 и УПИ III-692, като се обособяват нови УПИ III-692, УПИ XI-5293, УПИ XVI-5294  и новообразувана задънена улица по о.т.59а-59б-59в за ПИ с идентификатори 68134.8550.5293, 68134.8550.5294 и 68134.8550.5295 по КККР, район Кремиковци.
Докл. арх. Здравко Здравков

22. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3558/26.05.2017 г. относно прекратяване на производство по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за имотите, попадащи в обхвата на т. 3.1. по отношение на УПИ II-10, кв.306 и УПИ VI-8, кв. 349, т. 4.1.3. по отношение на УПИ II-10, кв. 306 и т. 4.1.8. по отношение на УПИ VI-8, кв. 349 от Решение № 172 по Протокол № 14/05.04.2012 г. на СОС, с което е одобрен проект за ИПРЗ на м. „Зони Г - Центъра“ (част) и м. „Буката“ (част).
Докл. арх. Здравко Здравков

23. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3668/31.05.2017 г. относно промени в структурата на ОП „Софпроект – Общ градоустройствен план“ във връзка с изработване на дългосрочна визия за развитие на София и крайградските тeритории, даване на съгласие за прехвърляне на средства от функция 1 „Общи държавни служби” във функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, привеждане на работните заплати на ОП „Софпроект – ОГП“ в съответствие на приетия осигурителен праг за 2017 г. по длъжности и икономически дейности.
Докл. арх. Здравко Здравков

24. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3713/01.06.2017 г.относно промени в поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет, СУСОПФ, управителния съветна Фондация „София – европейска столица на спорта” и управителния съвет на Асоциацията за развитие на София.
Докл. Елен Герджиков

25. Доклад вх.№СОА17-ДИ05-1745/22.05.2017 г. относно изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г.
Докл. Николай Стойнев

26. Доклад вх.№СОА17-ДИ05-1746/22.05.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев

27. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3714/01.06.2017 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на общински търговски дружества – еднолични акционерни дружества.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев


28. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3694/01.06.2017 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да учреди на Столична община за нуждите на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции безвъзмездно право на ползване върху IV-ти етаж от сграда, намираща се на ул. „Ген. Гурко“ №12, район „Средец“, за срок от 5 години.
Докл. Николай Стойнев, Трайчо Трайков, Калоян Паргов, Карлос Контрера

29. Доклад вх.№СОА17-ТД26-5274(1)/11.05.2017 г. инвестиционна програма на „Столичен електротранспорт” ЕАД за периода 2017 – 2020 г.
Докл. Николай Стойнев, Зафир Зарков, Екатерина Йорданова

30. Доклад вх.№СОА16-МЦ29-410(2)/01.06.2017 г. относно прекратяване дейността на „Медицински център XVI-София“ ЕООД, чрез ликвидация.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов

31. Доклад вх.№СОА17-МЦ29-128(2)/01.06.2017 г. относно прекратяване дейността на „Медицински център I –  Банкя“ ЕООД, чрез ликвидация.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов

32. Доклад вх.№СОА17-ГР94-3229(2)/01.06.2017 г. относно освобождаване на контрольора на „ДКЦ XXX – София“ ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев

33. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3266/12.05.2017 г. относно  промяна в състава на Съвета на директорите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново” ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

34. Доклад вх.№СОА17-ВК08-6719(1)/30.05.2017 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителния директор на АСП с издател район „Оборище”, обезпечаващ авансово плащане по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд в район „Оборище” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.
Докл. Васил Цолов

35. Доклад вх. № СОА16-ВК08-14236/2/29.05.2017 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Ева Митова

36. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4098/2/29.05.2017 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Ева Митова

37. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4823/2/29.05.2017 г. относно промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на дарения на Столична община апартамент № 12, находящ се в гр. София, ул. „Криволак“ № 48, вх. II, ет. 1, заедно с 296/10545 идеални части от общите части на сградата и от правото на собственост върху мястото, представляващо УПИ VIII-54, кв. 92, м. „Лозенец“ II част, по плана на гр. София, и определяне предназначението на общинското жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Любомир Дреков

38. Доклад вх. № СОА17-ВК08-2425/3/09.05.2017 г.  относно кандидатстване на Район „Триадица“ с проектно предложение във връзка с обявяването на процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОПРЧР 2014-2020.
Докл. Николай Терзиев

39. Доклад вх.№СОА17-ВК08-5405(2)/29.05.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в административната сграда на район „Илинден”.
Докл. Иван Божилов

40. Доклад вх.№СОА17-ВК08-5459/2/31.05.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с плащ от 2,00 кв. м, в сградата на 45-то ОУ „Константин Величков, находяща се в жк „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20, за срок от 5 /пет/ години.
Докл. Иван Божилов

41. Доклад вх.№СОА16-ВК08-11994(3)/29.05.2017 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.
Докл. Димитър Димов

42. Доклад вх.№СОА17-ГР94-7919(7)/29.05.2017 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.
Докл. Ивайло Цеков

43. Доклад вх. № СОА17-ВК08-1316/2/30.05.2017 г. относно учредяване на НЧ „Елин Пелин – Мусагеница 2016“, безвъзмездно право на ползване върху нежилищен общински имот, находящ се между бл. 86Б и бл. 82 в ж.к. „Младост I“ – Мусагеница, СО – район „Студентски“.
Докл. Димитър Дилчев

44. Доклад вх.№СОА17-ВК08-3748(1)/29.05.2017 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, чрез провежданена публично оповестен конкурс.
Докл. Христина Семерджиева

45. Доклад вх.№СОА17-ВК08-5375(4)/30.05.2017 г. относно процедура по чл.15, ал. 5 във връзка с ал.3 от ЗУТ и чл.77 от НОС.
Докл. Милко Младенов

46. Доклад вх. № СОА16-ВК08-9768/6/26.05.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от имот, публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър“, за осъществяване на здравна дейност (лекарски и стоматологични кабинети).
Докл. Даниела Райчева

47. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4188/2/30.05.2017 г. относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ XIV-200, кв. 41, с. Негован, район „Нови Искър“
Докл. Даниела Райчева

48. Доклад вх. №СОА17-ВК08-2750/2/31.05.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – помещение, публична общинска собственост, с. Световрачене – за траурни услуги, за срок от пет години.
Докл. Даниела Райчева

49. Доклад вх.№СОА17-ВК08-4413(2)/31.05.2017 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Христо Ботев 1909”, за срок от 10 години.
Докл. Димитър Сичанов

50. Доклад вх.№СОА17-ВК08-3192(6)/17.05.2017 г. относнопроцедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация.
Докл. Димитър Сичанов

51. Доклад вх. № СОА17-ВК08-345/4/26.05.2017 г. относно провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения на първи и втори етажи, находящи се в здравната служба на с. Лозен, район „Панчарево“, със срок 5 /пет/ години.
Докл. Димитър Сичанов

52. Доклад вх. № СОА17-ВК08-3093/2/30.05.2017 г. относно прогласяване на погасено по давност възмездно право на строеж върху УПИ XXII-488, кв. 34, м. в. з. „Беликата“.
Докл. Димитър Сичанов

53. Доклад вх.№СОА16-ВК08-17069(2)/30.05.2017 г. относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ V-общ., кв. 25, с. Панчарево, в.з. „Железница”, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов

54. Питане вх.№ СОА17-ГР94-2600/12.04.2017 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник,  относно какви действия ще предприеме Столична община срещу взетото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и как смята да отстои интересите на столичани при оспорването в съда на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране и при продължаващото неизпълнение на концесионните задължения от страна на Софийска вода.
Отговор по т. 54

55. Питане вх.№ СОА17-ГР94-3502/29.05.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно изкуствените напречни неравности върху платната за движение,  като средство за снижаване на скоростта на пътните превозните средства.
Отговор по т. 55

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 34-то ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

1. Доклад вх. № СОА16-ВК08-8409/2/01.06.2017 г. относно отчисляване на шест броя жилища от фонд „Оборотен“ на Столична община с настанени наематели и включването им във фонд за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3770/05.06.2017 г.  относно определяне статут на второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Столична община на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманите към Общинския съвет по наркотичните вещества.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3186/10.05.2017 г. относно даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество между Столична община и гражданските организации за постигане  на социална закрила и включване чрез социални услуги.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3760/05.06.2017 г. относно промяна в състава на творческия съвет на Столична програма „Култура“.
Докл. Малина Едрева

5. Доклад вх. № СОА17-ВК08-6221/1/05.06.2017 г. относно одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между кандидата Фондация „Интерактивна България“ и  партньорите по проект „Квартала ми“ и район „Средец“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Мария Ачкова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..............................

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/