Заседание No 33 от дата 18.05.2017 Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 33 от дата 18.05.2017Дневен ред 
на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 6 април 2017 г. от 10:00 ч.:

1.ДНЕВЕН РЕД
на 33-то заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе
на 18 май 2017 г. от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3249/11.05.2017 г. относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2018 – 2020 г., в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА17-КИ18-124/1/31.03.2017 г. относно изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър“ – София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Искър“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2450/10.04.2017 г. относно изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Красно село“ –  София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Красно село“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3186/10.05.2017 г. относно  даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество между Столична община и гражданските организации за постигане  на социална закрила и включване чрез социални услуги.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-458/19.01.2017 г. относно промяна в правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) ,,Екоравновесие”.
Докл. Йоана Христова

6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2701/20.04.2017 г. относно приемане на Програма за управлението на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Столична община за периода 2015 – 2020 г.
Докл. Йоана Христова

7. Доклад вх.№СОА17-ВК08-4081(1)/11.05.2017 г.  относно Биосферен парк на територията на Природен парк Витоша, обявен по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО, включваща резерват „Бистришко бранище” и част от землищата на населените места в район „Панчарево”.
Докл. Йоана Христова

8. Доклад вх.№СОА17-ВК66-2797/25.04.2017 г. утвърждаване Ценоразпис на услугите, извършване от Регионален културен институт Столична библиотека.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

9. Доклад вх.№СОА17-ВК66-2820/25.04.2017 г предоставяне безвъзмездно за управление на Общинското предприятие „Туризъм“, на имот частна общинска собственост, съгласно акт №873/12.03.2010 г. за частна общинска собственост, представляващ помещение с обща застроена плащ 196, 50 кв. м., включващо зала за посетители – 168, 62 кв. м., коридор-4,10 кв. м. и санитарно-битов възел – 23, 78 кв. м., с наименование „Туристически информационен център “София“ и административен адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ №22, подлез на СУ „Св. Климент Охридски”.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

10. Доклад вх. №СОА17-ВК66-3152/09.05.2017 г. относно изменение на Решение № 198 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г. на СОС за преобразуване чрез сливане на 7 (седем) детски градини на територията на Столичната община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

11. Доклад вх.№СОА17-ВК08-8562(10)/05.05.2017 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – намиращ се в УПИ І, кв.369, м. „Зона Г – Центъра”, отреден за „Парк, НДК, подземни гаражи и обществена тоалетна” – Летен театър „Глобус.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

12. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3189/10.05.2017 г. относно промяна на бюджета на Столична община за І-во тримесечие на 2017 г.
Докл. Дончо Барбалов

13. Доклад вх.№СОА17-ТД26-4897(2)/11.05.2017 г. относно даване на съгласие „Пазари Запад” ЕАД  за разходване на собствени средства за реконструкция и модернизация на Универсален общински пазар „Люлин ІV м.р.”.
Докл. Дончо Барбалов

14. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2544/12.04.2017 г.  относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на улица при о.т. 136д и образуване на нов УПИ XVII – 754 и план за застрояване на УПИ XVII – 754 от кв. 46, с. Герман, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

15. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2546/12.04.2017 г.  относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация (ПР) на м. НПЗ „Хладилника – Витоша – част юг“, кв. 9, УПИ VIII – 255, 256-„за ЖС и КО“, район „Лозенец“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. НПЗ „Хладилника –  Витоша“ – част юг, одобрен с Решение № 254, т.16 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2600/13.04.2017 г. относно одобряване на  проект за  изменение на плана за регулация и застрояване за м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“, кв. 106, УПИ IV-1384 – за разделянето му и обособяване на новообразувани УПИ ІV-1384 „за жилища, магазини и офиси“ и УПИ VII-1384 „за жилища, магазини и офиси“ и  изменение на улична регулация за новообразувана задънена улица о.т. 193б – о.т.193в.
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2660/19.04.2017 г. относно разрешаване изработването на проект подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за частично изместване на въздушна линия 110 kV „Металургия – Негован“.
Докл. арх. Здравко Здравков

18. Доклад вх. №СОА17-ВК66-2728/21.04.2017 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. „Градоман“, кв. 27, район „Банкя“. Изменение на задънена улица между о.т. 9а и о.т. 9б – промяна профила на улица и създаване на тротоар. Изменение границите на УПИ XI-36 и преотреждането му  за имот  с идентификатор №02659.2190.307 по КККР – УПИ ХІ-307 „за ЖС”. Изменение границите на контактни УПИ X- X-36 и УПИ XVIII-41.
Докл. арх. Здравко Здравков

19. Доклад вх.№СОА17-ВК66-2802/25.04.2017 г. относно прекратяване на производство по одобряване на ПУП – ИПР за отваряне на нова улица между о.т.211 и о.т. 140 през УПИ I-834, 542, 351, 696 – „за производство и обслужващи дейности“ и УПИ I-835 – „за производство“, кв. 52, м. „с. Негован“, район „Нови Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков

20. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3164/10.05.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за кв. 10 и кв.79, попадащи в обхвата на т.5 от  Решение № 343 по Протокол № 83 на СОС, с което е одобрен проект за ПРЗ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „Надежда 3”, района „Надежда”.
Докл. арх. Здравко Здравков

21. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3247/11.05.2017 г. относно определяне на месечни заплати на кметовете на райони, кметства и кметски наместници на територията на Столичната община.
Докл. Елен Герджиков, Малина Едрева, Борислав Бориславов, Калоян Паргов, Карлос Контрера, Светослав Витков, Симеон Славчев

22. Доклад вх.№СОА17-ТД26-5002(2)/11.05.2017 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 02.06.2017 г. редовно годишно общо събрание на акционерите.
Докл. Орлин Алексиев, Николай Стойнев, Трайчо Трайков

23. Доклад вх.№СОА17-ТД26-5454(4)/11.05.2017 г. относно даване на мандат на представителя  на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване по точките от дневния ред на насроченото за 6 юни 2017 г. редовно  годишно Общо събрание на акционерите.
Докл. Валя Чилова , Николай Стойнев

24. Доклад вх.№СОА17-ТД26-5274(1)/11.05.2017 г. относно инвестиционна програма на „Столичен електротранспорт” ЕАД за периода 2017 – 2020 г.
Докл. Николай Стойнев, Зафир Зарков, Екатерина Йорданова

25. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3231/11.05.2017 г. относно присъединяване към Форум CIVITAS (мрежа от градове за по-чист и по-добър транспорт в Европа).
Докл. Екатерина Йорданова

26. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3241/11.05.2017 г. относно изменение и допълнение на Решение №577 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Зафир Зарков

27. Доклад вх. №СОА16-ДИ11-4080(16)/11.05.2017 г. относно приемане на решение в изпълнение на т.3 от Решение № 79 по Протокол № 28/09.02.2017 г. на СОС.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов, Ботьо Ботев, Марта Георгиева, Миглена Горанова, Владимир Данев, Станчо Станков, Венцислав Мицов

28. Доклад вх.№СОА17-ВК08-5734(1)/09.05.2017 г. относно преименуване на Санаториална детска ясла № 31, с адрес гр. София, бул. „Цар Борис” ІІІ № 41 в Детска ясла № 31 „Палавници” с адрес „Цар Борис” ІІІ № 41.
Докл. Христо Апостолов

29. Доклад вх.№СОА16-ВК08-3247(6)/21.04.2017 г. относно сключване на договор за прехвърляне право на собственост по реда  чл.15, ал. 5 във връзка с ал.3 от ЗУТ за създаване на нов УПИ ХVІ-1794, общ.- за ЖС и спорт, кв.330, м. ж.к. Борово, по плана на град София.
Докл. Христо Апостолов

30. Доклад вх.№СОА17-ВК08-4071(1)/31.03.2017 г. относно отдаване под наем – частна общинска собственост, представляващ част от панелна сграда с административен адрес гр. София, район „Красно село”, ул. „Боговец” № 1.
Докл. Христо Апостолов

31. Доклад вх. № СОА17-ВК08-2339/1/25.04.2017 г.  относно кандидатстване на СО – район „Триадица“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на обект: „Главен канализационен клон I по улица „Сребърна“ (ул. Хенрих Ибсен) и ул. „Никола Крушкин –  Чолака“ в участъка от бул. „Гоце Делчев“ до преливна шахта № 1 (в т.ч. отливни канали, пътни проекти за нови улици, водоснабдяване и др.), местност „Кръстова вада - запад“
Докл. Николай Терзиев

32. Доклад вх. №СОА16-ДИ09-1515/5/28.04.2017 г. относно безвъзмездно прехвърляне от държавата на Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.5352.187.
Докл. Даниела Райчева

33. Доклад вх. № СОА16-ВК08-15410/2/20.04.2017 г. относно  прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ I-469,кв.34, с. Панчарево, в.з. „Беликата“, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов

34. Питане вх.№ СОА17-ВК66-2249/31.03.2017 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник относно влошено състояние на зелената система на територията на гробищните паркове и спешни мерки за премахване и кастрене на опасни дървета.

35. Питане вх.№ СОА17-ГР94-2545/10.04.2017 г.  от г-жа Марта Георгиева – общински съветник относно необоснователно забавяне на процедурата за приемане на ПУП на Борисовата градина, което е предпоставка за отнемане на все повече територия от парка за паркинги и частни интереси.

36. Питане вх.№СОА17-ГР94-2601/12.04.2017 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно изпълнението на инвестиционната програма на СО през 2017 г. и възможностите за включване в нея за изграждане и ремонт на обекти (като нетърпящия отлагане ремонт на 36 и 96 етернитови ДГ и др. обекти) на мястото на отпаднали или забавени обекти.
Отговор по т. 36

37. Питане вх.№СОА17-ВК66-2879/26.04.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници относно снабдяване с лекарствени средства и консумативи за медицинските кабинети в училищата в столицата.
Отговор по т. 37


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. Доклад вх.№СОА17-ТД26-3333(1)/12.05.2017 г. относно удължаване на договор №РД-54-3928/03.11.2008 г. за основни автобусни линии от общинската транспортна схема на територията на Столичната община.
Докл. Евгени Крусев

2. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3310/15.05.2017 г. относно осигуряване на приоритетно преминаване на превозни средства на „Център за спешна медицинска помощ – София”.
Докл. Евгени Крусев

3. Доклад вх. №СФИ16-ВК66-900(14)/12.05.2017 г.  относно разсрочване на публични общински вземания за местен данък върху недвижимите имоти и местна такса за битови отпадъци за срок по-голям от една година на Министерството на младежта и спорта.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № СОА17-УЗ21-498(4)/15.05.2017 г. относно разсрочване на публично общинско вземане за местна такса за битови отпадъци, за срок по-голям от една година на СУ „Св. Климент Охридски”.
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3266/12.05.2017 г. относно  промяна в състава на Съвета на директорите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново” ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3271/12.05.2017 г. относно  промяна в състава на Съвета на директорите на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

7. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3282/15.05.2017 г. относно  провеждане на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения..
Докл. Дончо Барбалов,  д-р Веселин Милев,  д-р Антон Койчев, Симеон Славчев

8. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-11978(3)/16.05.2017 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД и управители на „Софинвест” ЕООД и „Географска информационна система – София” ЕООД.
Докл. Николай Стойнев

9.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3332/16.05.2017 г. относно избор на заместник-председатели на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков