Заседание No 31 от дата 27.04.2017 Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 31 от дата 27.04.2017Дневен ред 
на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 6 април 2017 г. от 10:00 ч.:

1.ДНЕВЕН РЕД
на 32-ро заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе
 на 27 април 2017 г. от 12:00 часа

 

1. Полагане на клетва от общински съветник.
 

2. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12684/14.12.2016 г. и нов проект за решение вх.№СОА16-ВК66-12684(1)/07.02.2017 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
 

3. Доклад вх.№СОА17-ВК66-1653/07.03.2017 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотичните вещества – София и преструктуриране на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Йоанна Драгнева      
 

4. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2346/04.04.2017 г.  относно приемане на допълнително включване на събития в Годишния план на Програмата за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столичната община за 2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов


5. Доклад вх.№СОА17-ВК66-2590(1)/13.04.2017 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столичната община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 

6. Доклад вх.№СОА17ВК66-2586/13.04.2017 г. относно финансиране на транспортната услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 

7. Доклад вх.№СОА17-ДИ05-117(3)/18.04.2017 г. относно Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г. и План за дейности за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици за 2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 

8. Доклад вх.№СОА17-ТД26-363(2)/22.03.2017 г. относно предварително съгласие за преминаване през поземлени имоти, общинска собственост на трасе за провод от обект „Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на „Манастирско дере” извън чашата на „Хвостохранилище Бухово”, гр. Бухово, район „Кремиковци”.
Докл. Йоана Христова
 

9. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-2824/3/30.03.2017 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи – 6 (шест) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов


10. Доклад вх.№СОА16-ТД26-2921(10)/20.04.2017 г. относно даване на разрешение на „Топлофикация София” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов


11. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2093/24.03.2017 г.  относно подробен устройствен план – проект за изменение на план за улична регулация между о.т.36 и о.т.37; изменение регулацията на УПИ ІІІ-380,45 за създаване на нови УПИ ІІІ-380,45,,за общ. обслужване” и УПИ VІІ-380,45,,за общ. обслужване”, кв. 3, м. ,,Врана – Лозен – триъгълника”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 

12. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2094/24.03.2017 г.  относно проект за подробен устройствен план –  изменение на план за улична регулация между о.т.6 и о.т.8, прилежаща на квартали 3, 32 и 32а-нов; изменение границите на УПИ VІІ-674 от кв. 32; откриване на нова улица от о.т.5-о.т.1в до о.т.1и; създаване на нов квартал 32а; план за регулация и застрояване за УПИ І-43,,къщи за гости за временно настаняване” и план-схеми на ВиК съоръженията на техническата инфраструктура, м. ,,Вердикал”, район ,,Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 

13. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2219/30.03.2017 г. относно   одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. жк „Борово”, кв. 228в, УПИ IV-1442-за офиси и оо –  нови УПИ IV-2060-за апартаментен хотел, офиси, ко и трафопост, УПИ XIII-2060-за офиси и оо и УПИ XIV-2060-за офиси и оо, изменение на улична регулация по о.т.516а - 516б - 516в - 516г, промяна профила на улица по о.т.468 - о.т. 516, район „Красно село”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 

14. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2289/03.04.2017 г. относно  одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация в обхват на м. НПЗ „Изток”, м. „Къро”, кв. 12, УПИ VIII-1196 „за жилища, офиси и магазини”, ІХ-749, ХІ-9522 „за жилища, офиси, маг. и подземни гаражи”, XXVII-9523 „за жилища, офиси, маг. и подземни гаражи”, XXVI-1276 „за жил. строителство, магазини, офиси и подземни гаражи”, XII-„за ожс”, кв. 11, УПИ I „за ожс”, кв. 4, УПИ „за адм. и стопански сгради и гаражи на МНО”, УПИ „за озеленяване”, кв. 5 УПИ „за озеленяване”, улица между о.т.21а - о.т.34, кръстовище с ул. „проф. Петър Мутафчиев”, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район „Младост”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 

15. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2311/04.04.2017 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ ІІІ-422,423 (нов УПИ ІІІ-33), кв. 330 б, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. „Гоце Делчев”, бул. „България”, бул. „Тодор Каблешков”, бул. „ген. Стефан Тошев” и ул. „Дойран”, район „Красно село”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43, т.46 от 18.07.2013 год. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

 

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2356/05.04.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация на улици „Петко Славейков” и  „Любомир Пипков”, между кв. 1, 21, 25 и 55 и изменение на план за регулация за контактни урегулирани поземлени имоти, м. „в.з. Киноцентър –  връзката I-II част” и м. „в.з. Киноцентър – І част", район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

 

17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2488/11.04.2017 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план за изграждане на газопровод от поземлен имот с идентификатор 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район Банкя” до поземлен имот с идентификатор 68134.4363.85, м. „ж.к. Люлин – разширение-запад”, район ,,Люлин” – парцеларен план за частта от трасето, преминаващо извън границите на урбанизираната територия; изменение на план за улична регулация (ИПУР) с одобряване на план – схеми на елементите на техническата инфраструктура по част „газоснабдяване“ за частта от трасето, преминаваща през урбанизирана територия с действаща улична регулация и в частите в които липсва връзка между одобрена улична регулация; план за улична регулация (ПУР) с план – схеми за частта от трасето, преминаваща през урбанизирана територия без действаща улична регулация и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков

 

18. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2543/12.04.2017 г. относно разрешаване изработването на подробен устройствен план –  парцеларен план за изграждане на електрозахранване с кабел Ср.Н. 20 kv от съществуващ ЖР стълб ,,Чепинци” в имот с идентификатор 39791.6013.1102 до нов КТП в имот с идентификатор 39791.6015.597 по КККР на с. Кривина, план за застрояване на КТП в имот с идентификатор 39791.6015.597, район ,,Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
 

19. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2545/12.04.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ I-414-„за жс и маг.“ и УПИ II-411-„за жс и маг.“, кв. 47, м. „ж.к. Люлин-3 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-3 мр” в граници: бул. „Царица Йоана ”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров, район „Люлин”, одобрен с Решение № 412 по Протокол № 21 от 19.07.2012г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
 

20. Доклад вх.№СОА17-МЦ29-119(1)/20.04.2017 г. относно изпълнение на Решение №138 по Протокол № 78 от 12.03.2015 г. и Решение № 127 по Протокол №29 от 23.02.2017 г. на СОС.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
 

21. Доклад вх.№СОА17-МЦ29-17(7)/18.04.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ – Св. София” ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Милка Христова, Дончо Барбалов
 

22. Доклад вх.№СОА17-МЦ29-70(2)/18.04.2017 г. относно даване на съгласие „Пета МБАЛ – София” ЕАД да закупи със собствени средства ДМА на обща стойност до 57 000 лв. с ДДС.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
 

23. Доклад вх.№СОА17-ГР94-2540(1)/18.04.2017 г. относно освобождаване на контрольора на „СБПЛР Бухово” ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Иветка Петрова
 

24. Доклад вх.№СОА17-МЦ29-71(3)/20.04.2017 г. относно даване на съгласие „СБАЛОЗ” ЕООД да закупи със собствени средства ДМА един брой мобилен ултразвуков апарат и един брой инжектор за контрастна материя.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Живка Новкова, Дончо Барбалов


25. Доклад вх.№СОА17-ВК66-2724/20.04.2017 г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ ХХІІ – София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Иветка Петрова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов


26. Доклад вх.№СОА17-ТД26-3749(1)/20.04.2017 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Запад” ЕАД с непарична вноска.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Дончо Барбалов


27. Доклад вх.№СОА17-ДИ05-1372/12.04.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
 

28. Доклад вх.№СОА17-ДИ05-1373/12.04.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев


29. Доклад вх.№СОА17-ВК66-2664/19.04.2017 г. относно подписване на споразумение за сътрудничество с „Общинска банка” АД с цел участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на финансови посредници за изпълнение на „Финансов инструмент за микро кредитиране със споделен риск” организирана от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев, Ирина Йорданова
 

27. Доклад вх.№СОА17-ТД26-3656(2)/20.04.2017 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 28.04.2017 г. Общо събрание на акционерите.
Докл. Йордан Господинов
Решение № 230, по т. 27, обявено на 27.04.2017 г.

 

31. Доклад вх.№СОА17-ГР94-2214/29.03.2017 г. допълнен с доклад вх.№ СОА17-ГР94-2214(1)/20.04.2017 относно даване на съгласие за изграждане на газово-компресорна станция (ГКС) на територията УПИ-І-СНС, СД –градски транспорт, АП „Малашевци” и сключване на споразумение за изграждане и експлоатация на ГКС.
Докл. Карлос Контрера
 

32. Доклад вх.№ СОА16-ДИ11-4763(4)/20.04.2017 г. относно приемане предложението на общото събрание на съдиите от Апелативния съд – София за избор на съдебни заседатели към СГС.

Докл. Искра Ангелова, Силвия Христова, Орлин Иванов, Ботьо Ботев, Миглена Горанова, Владимир Данев, Станчо Станков, Венцислав Мицов


33. Доклад вх.№СОА17-ВК66-2723/20.04.2017 г. относно промени в поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
 

34. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-11899/9/20.03.2017 г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХІІ-1159, кв. 37, местност „Овча купел – актуализация”, по плана на град София, отреден за поземлен имот с идентификатор 68134.4337.283 по КККР.
Докл. Христина Семерджиева
 

35. Доклад вх. №СОА17-ВК66-2696/19.04.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за срок от 35 години, върху общински недвижим имот, намиращ се в СО, район „Банкя“, гр. Банкя, представляващ УПИ І-за търговски и административен център и сервитутза В и К, кв. 104з, м. „Тенев баир“ по плана на гр. Банкя /ПИ с идентификатори: 02659.2193.3004, с площ 7318 кв. м и 02659.2193.2923, с площ от 69 кв. м., съгласно скици с номера 15-46832 от 06.02.2017 г. и 15-46829 от 06.02.2017 г. на АГКК/, за който са съставени АОС № 110 от 15.08.2014 г. и АОС № 111 от 15.08.2014 г. за изграждане на балнеоложки хотел, летен център за минимум 200 седящи места, открити и закрити басейни, подземен паркинг, съоръжение – подземна топла пешеходна връзка, свързваща сградата на балнеоложкия хотел и сградата на Минерална баня Банкя.
Докл. Рангел Марков, Анна Стойкова
 

36. Доклад вх.№СОА17-ВК08-3355(2)/20.04.2017 г. относно учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж на Църковно настоятелство при храм „Успение Богородично” ЦГП, върху общински недвижим имот, намиращ се в гр. Банкя, УПИ ІІІ, кв.17, Гробищен парк, за изграждане на Православен гробищен храм.
Докл. Рангел Марков


37. Доклад СОА16-ВК08-11319/1/20.07.2016г. относно именуване на безименна улица, находяща се в местност „Кръстова вада“ с името „Рангел Вълчанов“.
Докл. Николай Терзиев


38. Доклад СОА17-ВК08-3372/17.03.2017г. относно именуване на безименна улица, находяща се в район „Триадица“ с името „Александър Бръзицов“.
Докл. Николай Терзиев


39. Доклад СОА16-ТД26-13085/2/19.04.2017г. относно именуване на безименна улица, находяща се в район „Лозенец“ с името „Нелсън Мандела“.
Докл. Любомир Дреков
 

40. Доклад СОА17-ВК08-4877/18.04.2017г. относно именуване на безименна улица, находяща се в район „Лозенец“ с името „проф. Лилия Гюлева“.
Докл. Любомир Дреков


41. Доклад СОА17-ВК08-1964/15.02.2017г. относно именуване на безименни улици в „Младост“ – „Медовина“, „Йордан Касабов“, „Слънчев ден“.
Докл. Десислава Иванчева
 

42. Доклад вх. № СОА17-ВК08-2941/1/09.03.2017 г.относно именуване на улица в район „Люлин“ с името „Анри Нестле“.
Докл. Милко Младенов
 

43. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4013/31.03.2017 г. относно именуване на безименни улици в район „Панчарево“ с имената „Манастирска гора“ и „Елховагора“.
Докл. Димитър Сичанов
 

44. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4519/10.04.2017 г. относно именуване на улица в район „Нови Искър“ с името „Маковете“.
Докл. Даниела  Райчева


45. Питане вх.№ СОА17-ВК66-1516/02.03.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“.

46. Питане вх.№ СОА17-ГР94-1680/09.03.2017 г. от г-жа Виолета Тодорова – общински съветник,  относно състоянието на „Западен парк“ и проект за реконструкция на „Западен парк“.

47. Питане вх.№ СОА17-ВК66-2249/31.03.2017 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник относно влошено състояние на зелената система на територията на гробищните паркове и спешни мерки за премахване и кастрене на опасни дървета.
Отговор по т. 47ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 32-то ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

                                            

1. Доклад вх. № СОА17-ВК66-2761/24.04.2017 г.  относно утвърждаване за финансиране проекти на спортни клубове по Програма за развитие на детско – юношеския спорт в изпълнение Решение № 103/23.02.2017 г. на СОС.
Докл. Анатоли Илиев, доц. д-р Тодор Чобанов