Заседание No 30 от дата 06.04.2017 Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 30 от дата 06.04.2017Дневен ред 
на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 6 април 2017 г. от 10:00 ч.:

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-659/26.01.2017 г.  относно приемане на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов

2.
Д
оклад вх.№ СОА17-ВК66-748/01.02.2017 г. относно приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов

3.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1247/21.02.2017 г.  относно частична промяна на структурата на районна администрация в район „Красна поляна“ при Столична община. 
Докл. Йорданка Фандъкова

4.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1349/24.02.2017 г. относно изменение на Решение № 255 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичен общински съвет за членство но Столична община в Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+).
Докл. Йорданка Фандъкова

5.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1184/17.02.2017 г.  относно меморандум за академично и научно сътрудничество.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев

6.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1598/06.03.2017 г. относно изменение на Решение № 42/14.02.2013 г., изменено с Решение № 376/18.07.2013 г. на Столичен общински съвет, относно две социални услуги – делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова

7.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1750/10.03.2017 г. относно кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика с проект „Осигуряване участието на ученици, лишени от родителска грижа, настанени в резидентни социални услуги в Столична община,  във фестивал за честване на празника на Св. Св. Кирил и Методий през м. май 2017 г. в гр. Солун, Гърция". 
Докл. Албена Атанасова

8.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1723/10.03.2017 г. относно допълнително заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности“ за  2017 г. за разплащане на разходи по сключен договор за реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община – 2016 г.“, съвместно изпълняван със следните райони „Връбница“, „Възраждане“, „Подуяне“, „Слатина“, „Искър“ и „Младост“ по операция тип 3.
Докл. Албена Атанасова

9.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-8276/2/29.03.2017 г. относно изменение и допълнение на Решение № 533 от 28.07.2016 година във връзка с подаване на проектно предложение по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
Докл. Албена Атанасова

10.
Доклад вх.№СОА16-НЦ62-1523(4)/29.03.2017 г. относно отказ от учредено от Сдружение „Съюз на слепите в България” в полза на Столична община право на ползване върху част от имот в гр. София, ул. „Цар Симеон” №110 и изменение на Решение №367/11.06.2009 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова

11.
Доклад вх.№ СОА16-ВК08-337/2/27.02.2017 г. относно извеждане от експлоатация на язовирните стени на язовири Кремиковци и Сеславци.
Докл. Йоана Христова

12.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-3856/1/29.03.2017 г. относно утвърждаване на нова щатна численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.
Докл. Йоана Христова

13.
Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-14/2/04.11.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

14.
Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-58/3/22.02.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

15.
Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-65/3/22.02.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

16.
Доклад вх.№ СФР16-ВК66-900/10/21.03.2017 г. относно разсрочване на публични общински вземания за местен данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна такса за битови отпадъци в размер на 30 000 лв. за срок по-голям от една година на Министерството на младежта и спорта, на основание чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ.
Докл. Дончо Барбалов

17.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2174/28.03.2017 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2017 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

18.
Предложение за провеждане на местен референдум в район „Младост“ с  вх. №СОА16-НЦ62-1121/12/12.12.2016 г. от инициативен комитет „За зелен Младост” и проект за решение, съгласно становище №СОА16-НЦ62-1121/38/29.03.2017 г.


19. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1082/15.02.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV-1499 и V-1499 и прокарване на задънена улица от о.т.73а до о.т.73в, кв.30, м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

20.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1134/16.02.2017 г. и  писмо № СОА17-ВК66-1558/02.03.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Владая, м. „Приплат“, район „Витоша“ СО, УПИ I-173-„за жилищно строителство“, УПИ II-178, 328,173-„за жилищно строителство“ от кв. 20; УПИ I-91, 305, 390-„за жилищно строителство“, УПИ II-284, 440-„за жилищно строителство“, УПИ III-97-„за трафопост“, УПИ IV-100-„за жилищно строителство“, УПИ VI-446-„за жилищно строителство“, УПИ VII-121-„за трафопост“, УПИ VIII-93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 107, 120, 121, 122, 445, 127, 128, 129, 285, 324, 326, 396, 358, 441, 443-„за жилищно строителство“ от кв. 21 (нов); УПИ V-52, 53, 284, 287-„за жилищно строителство“, УПИ VI-284-„за трафопост“, УПИ VII-288, 389-„за жилищно строителство“, УПИ VIII-389-„за трафопост“ от кв. 22 (нов) и план - схеми на техническата инфраструктура в обхвата на проекта за ПУП – част „ВИК“ и „Електро“.
Докл. арх. Здравко Здравков

21.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1194/20.02.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 648 по Протокол № 21/16.09.2016 г. на СОС за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VIII-1693, кв. 47, м. „Студентски град“, район „Студентски“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град“, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

22.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1198/20.02.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Територии, прилежащи на пътен възел „Околовръстен път“ – „бул. „Сливница“, кв. 3в, УПИ I-1-„за обществено обслужване“, улици по о.т.72-73-74; по о.т.74а-74-28г-28д за поземлен имот с идентификатор 68134.2808.1 и изменение на плана за регулация за УПИ X-185-„за обществено обслужване“, кв.3б, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков

23.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1199/20.02.2017 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XV-219,220 от кв.432, м. „Зони Г-Центъра“ (част), район „Средец“, представляващ неразделна част от изменението на плана за регулация и застрояване на м. „Зони Г-Центъра“(част), в граници: бул. „Витоша“, бул. “Патриарх Евтимий“, бул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Шести септември“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Княз Александър I-ви“, ул. „Алабин“, бул. „Витоша“, одобрен с Решение № 821 по Протокол № 73, т.21 от 18.12.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

24.
Д
оклад вх.№ СОА17-ВК66-1238/21.02.2017 г.  относно прекратяване на производството по одобряване на проект за – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „ж.к. Връбница - 2“, район „Връбница“ в частта му относно  УПИ IX-819, 1333-„за ЖС“, УПИ X-821,822,823,1330-„за ЖС и маг.“, УПИ XI-8202847-„за ЖС“ от кв. 28, които са изключени от обхвата на одобряване с т.4 от Решение № 166 по Протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

25.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1386/27.02.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на ж.к. „Крива река“ в граници: бул. „Акад. Иван Гешов“, ул. „Георги Софийски“, бул.“Пенчо Славейков“ и бул. „Ген. Едуард Тотлебен“ в частта му относно УПИ XII от кв. 13, който е изключен от обхвата на одобряване с т.1 от Решение № 274 по Протокол № 40/30.02.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

26.
Д
оклад вх.№ СОА16-ВК66-11360/25.10.2016 г. относно приемане на Окончателен проект на План за развитие на Столична община за периода 2014 – 2020 г., приемане на допълнителни документи по Закона за регионалното развитие, свързани с Плана за развитие на СО и възлагане изработването на актуализация на Плана за развитие на СО за периода 2014 – 2020 г.
Докл. арх. Здравко Здравков

27.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1133/16.02.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. „Кръстова вада”, кв. 7, УПИ І-134 „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост”,  за създаване на УПИ І-464 „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост”; изменение на плана за улична регулация на улици: от о.т. 13а до о.т.15; от о.т.15 до о.т.521 и от о.т.15 до о.т. 100; предвиждане на топла подземна връзка между УПИ І в кв.7, м. „Кръстова вада” и УПИ І в кв.9, м. „Драгалевска спирка”, район „Триадица”.
Докл. арх. Здравко Здравков

28.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1343/24.02.2017 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация ПР на УПИ XII – 1773 и УПИ XIV-1772, кв. 3, м.  „Изток – Изток част I и част  II“, район „Изгрев“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Изток – Изток част I и част II“ в граници: улица от о.т. 97 през о.т. 88-о.т. 89-о.т. 7 до о.т.2; улица от о.т. 2 през о.т.3-о.т.4-о.т.5-о.т.28-о.т.154-о.т.161-о.т.159-о.т.158 до о.т.160; улица от о.т.160-о.т.220а до о.т.220; южна граница на УПИ 1 – за озеленяване от кв. 92б; улица от  о.т.216б през о.т. 216а- о.т. до о.т. 210; улицата от о.т. 210 през о.т.199-о.т.194-о.т.194а до 194 д; улица от о.т. 194 д през о.т. 129а до о.т. 125а; улица от о.т 125а до о.т.125; улица от о.т. 125 през о.т.121 – о.т.109 о.т. 105-о.т. 103 – о.т. 98 до о.т. 97, одобрен с Решение № 241 по Протокол №38 от 16.04.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

29.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1612/06.03.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, м. „с. Сеславци“, кв. 29а, УПИ V-318 за създаване на нови УПИ V-1114-„за ЖС“ и УПИ VI-1113-„за ЖС“ и задънена улица по о.т. 94а – 94б, район „Кремиковци“.
Докл. арх. Здравко Здравков

30.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1618/07.03.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ III-800, кв. 18, м. „Младост 2“, район „Младост“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 2“, одобрен с Решение № 549 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

31.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1736/10.03.2017 г. относно подробен устройствен план – откриване на задънена улица от о.т.73з до о.т.72и; разделяне на УПИ XXV-3193 за създаване на нови УПИ XXV-3193 „за жс“ и УПИ XXVIII – 3193 „за жс“, кв. 10А, м. „в.з. Косанин дол“ район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

32.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1910/16.03.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в т. 2 от Решение № 408 по Протокол №43/18.07.2013 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Надежда 1а и 1б“ и придружаващите го план-схеми, допълнено с Решение № 637 по Протокол № 52/21.11.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

33.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-24/2/21.03.2017 г относно финансиране със средства от СОПФ ремонт на покрива на сграда, находяща се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, в която се помещават Медицински център XXXI-Нови Искър ЕООД и общински държавни служби.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

34.
Доклад вх.№ СОА17-КИ18-103/2/21.03.2017 г. относно финансиране със средства от СОПФ извършване на неотложни ремонти в Софийска градска художествена галерия и галерия „Васка Емануилова“ – филиал на СГХГ.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов

35.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-612/21.03.2017 г. относно финансиране със средства от СОПФ за изпълнение на 2-ри етап на инвестиционен проект: „Ремонтно – възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на ДГ № 35 „Щастливо детство, район „Люлин“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

36.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1561/2/21.03.2017 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнение на конструктивни и възстановителни работи в сградите на общински детски и учебни заведения, кметства и читалища.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

37.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1577/1/21.03.2017 г. относно финансиране със средства от СОПФ изработване на инвестиционни проекти за основен ремонт и реконструкция на Общински културен институт Дом на културата „Средец“  в Център за съвременни изпълнителски изкуства и образование.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

38.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2674/1/21.03.2017 г. относно финансиране със средства от СОПФ обект „Изграждане на съблекални на стадиона и облагородяване на централната част на с. Негован“.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов

39.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2675/1/21.03.2017 г. относно финансиране със средства от СОПФ обекти „Изграждане на спортна площадка в с. Кътина и с. Кубратово“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

40.
Доклад вх.№ СОА16-ВК08-15758/1/21.03.2017 г. относно финансиране със средства от СОПФ за основно обновяване и изграждане на 5 /пет/ броя детски площадки на територията на СО – район Илинден.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов

41.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-2203/29.03.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Пазари Изток“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

42. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-10/3/21.02.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа МБАЛ-София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев,
Дончо Барбалов

43. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-1794/3/29.03.2017 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Първа САГБАЛ-Света София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

44.
Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-77/1/29.03.2017 г. относно даване на съгласие „Първа САГБАЛ-Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 ( един) брой.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

45.
Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-95/1/29.03.2017 г. относно даване на съгласие „Първа САГБАЛ-Света София“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив – 1 (един ) брой ехограф в комплект с петчестотен трансдюсер  и вагинален трансдюсер.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

46.
Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-101/1/29.03.2017 г. относно даване на съгласие на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД за кандидатстване по проект „Внедряване в клиничната практика на иновативна система за продължително глюкозно мониториране при пациенти, болни от диабет” в Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. 
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Силвия Христова, Тодор Цанев, Симеон Славчев

47.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1528/02.03.2017 г.  относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2016 г. и Програма за дейността на ОГФМПС за 2017 г.
Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев

48.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-2192/29.03.2017 г. относно класиране на проекти по Програма Европа на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Ирина Йорданова, Станчо Станков

49.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1855/15.03.2017 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот, собственост на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Екатерина Йорданова, Малина Едрева,Зафир Зарков, доц. д-р Тодор Чобанов

50.
Доклад вх.№СОА17-ГР94-2214/29.03.2017 г. относно даване на съгласие за изграждане на газово-компресорна станция (ГКС) на територията УПИ-І-СНС, СД –  градски транспорт, АП „Малашевци” и сключване на споразумение за изграждане и експлоатация на ГКС. 
Докл. Карлос Контрера

51.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3247(1)/07.04.2016г. относно проект за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ХVІ-1794, общ.-„за ЖС и спорт”, кв.330, местност „ж.к. „Борово”, по плана на град София и даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ.
Докл. Христо Апостолов

52.
Доклад вх.№ СОА16-ВК08-16268/2/07.03.2017 г. относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имоти, съставляващи: ПИ с идентификатор 68134.503.1013 и ПИ с идентификатор 68134.503.1014, м. „Бенковски“ и промяна на характера на собствеността на ПИ с идентификатор 68134.503.1013 – от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
Докл. Тодор Кръстев

53.
Доклад вх.№ СОА16-ВК08-5408/5/03.02.2017 г. относно проект за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-„ТП“ и УПИ II- „за чисто производство, складове и офиси“, кв.10, м. „Триъгълника-Ботевградско шосе“, на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Ева Митова

54.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2729/5/22.03.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства за реализиране на договор №BG05M9OP001-2.002-0150-C02  „Независим живот“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Цветомир Жеков

55.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-11840/9/13.01.2017 г. относно предложение за преместване на каменен Оброчен кръст в храм „Св.вмч. Мина“ местност „Кръста“, кв. „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

56.
Доклад вх.№ СОА16-ВК08-731/7/01.03.2017 г. относно изменение на т. 1 от Решение №235 по Протокол № 10 от 17.03.2016 г. СОС и учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище “Стоянка Соколова 1999“, за срок от 10 години.
Докл. Иван Чакъров

57.
Доклад вх.№ СОА16-ДИ04-911/4/28.02.2017 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Централно военно окръжие, за нуждите на офис за военен отчет на отдел „Столичен“, район „Искър“, на част от имот – публична общинска собственост, за срок от 5 години.
Докл. Ивайло Цеков

58.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-1014/1/22.02.2017 г. относно определяне на оценка за имот с идентификатор 49597.1782.19 по КККР, местност „Шипето“, землище Мърчаево, район „Витоша“, с предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докл. Теодор Петков

59.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-1018/1/22.02.2017 г. относно определяне на оценка за имот с идентификатор 681341.1982.958 по КККР, местност „Породин“, в.з. „Симеоново – Драгалевци 2 част“, район „Витоша“, с предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докл. Теодор Петков

60.
Доклад вх.№СОА17-НЦ62-133/2/14.03.2017 г. относно изменение на Решение № 660 от 27.07.2006 г. на СОС.
Докл. Теодор Петков

61.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3521(1)/29.03.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО във връзка с изплащане на разходи за изпълнение на проект „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МТСП, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и район „Витоша”.
Докл. Теодор Петков

62.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-11599(7)/28.03.2017 г. относно изменение на Решение №41 по Протокол №27 от 26.01.2017 г. на СОС.
Докл. Теодор Петков

63.
Доклад вх.№ СОА16-ВК08-9973/6/21.02.2017 г. относно доброволно прилагане на действащ ПУП-ЧРП за местност „Малинов дол“, одобрен с Решение №7 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС, за УПИ XLV-81, УПИ XLVI-81 и УПИ XLVII-81, кв.7.
Докл. Милко Младенов

64.
Доклад вх.№ СОА17-ВК08-1242/2/02.03.2017 г. относно определяне на оценка за имот с идентификатор 11884.5963.26 по КККР, местност „Среден хрът“, землище Войняговци, район „Нови Искър“, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Даниела Райчева

65.
Доклад № СОА17-ВК66-2190/29.03.2017 г. относно ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

66.
Питане вх.№ СОА17-ГР94-349/18.01.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник,  относно предоставяне конкретна и изчерпателна статистическа информация, касаеща участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и предприетите мерки за тяхното обезопасяване на територията на Столична община. 

67.
Питане вх.№ СОА17-ГР94-1680/09.03.2017 г. от г-жа Виолета Тодорова – общински съветник,  относно състоянието на „Западен парк“ и проект за реконструкция на „Западен парк“.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1.
Д
оклад вх. № СОА17-ВК66-2102/24.03.2017 г. относно преобразуване чрез сливане на 7 /седем/ общински детски градини на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

2.
Доклад
вх. № СОА17-ВК66-2210/30.03.2017 г. относно общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3.
Доклад вх. № СОА17-ВК66-2224/30.03.2017 г. относно решение № 46/26.01.2017 г. и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД91-100/07.03.2017 г. за финансиране на проектни предложения през 2017 г. по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта /ФВС/.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4.
Доклад вх.№ СОА16-ТД26-11550/3/04.04.2017 г. относно даване на съгласие на „Пазари Изток“ ЕАД за разходване на собствени средства за реализиране на проект „Цялостна реконструкция на пазар пред блок 58 – Студентски град“.
Д
окл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

5.
Доклад вх.№ СОА16-ВК08-14974/12/04.04.2017 г. относно процедура по чл.15, ал. 3 от Закона за устройство на територията и процедура по чл. 11, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 8 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Милко Младенов

6.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2261/31.03.2017 г. относно продължаване срока на договора за възлагане на управлението на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД и обявяване на конкурс за избор на изпълнителен директор.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева, Симеон Славчев

7.
Доклад вх.№СОА17-МЦ29-108(1)/04.04.2017 г. относно даване на съгласие за участие в процедура за представяне на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ на  Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД по Проект за „Транснационални партньорства за заетост и растеж“ към Министерство на труда и социалната политика.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов, Силвия Христова

8.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-422/4/31.03.2017 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XV - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, Живка Новкова

9.
Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-32/3/03.04.2017 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Медицински център IX - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев


ПРЕДСЕДАТЕЛ:             (п)
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/