(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 28 от дата 09.02.2017 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 28 от дата 09.02.2017ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 09 февруари 2017 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх.№СОА16-ПП00-154/9/27.01.2017 г. относно необходимост от осигуряване на собствен принос за изпълнението на проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Проф. д-р Георги Павлов“, район Илинден“ по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №, по т. , обявено на

2. Доклад вх.№СОА17-ВК66-491/19.01.2017 г. относно даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество за 2017 г. в изпълнение на Меморандум за сътрудничество, за реализиране на ,,Годишна програма за 2017 г. за обмяна на опит и обучения за повишаване на квалификацията, практическите умения и мотивацията на работещите в социалните услуги в Столична община “.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№СОА17-ВК66-492/19.01.2017 г. относно изменение на Решение № 276 по Протокол №61 от 28.04.2014 г. на Столичния общински съвет, относно Наблюдавано жилище за лица, напускащи Домовете за деца, лишени от родителски  грижи и за разкриване на нова социална услуга Център за настаняване от смесен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – делегирана от държавата дейност.  
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх.№СОА17-ВК66-517/20.01.2017 г. относно  откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция ,,Свети Лазар“ като делегирана от държавата дейност , находяща се в гр. София , ж.к. ,,Младост 1 “, до бл.47, бивше 29-то ОДЗ и изменение на Решение №148 по Протокол №33 от 26.02.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ССД16-С325-2810/3/20.01.2017 г относно разширяване на целевата група потребители на социални услуги във Военноинвалиден дом ,,Елена и Никола Иванови“ – гр.Банкя.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх.№СОА16-ПП00-29/16/23.01.2017 г. относно отмяна на Решение №365 от 09.06.2016 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Ирина Савина

7. Доклад вх.№СОА17-ВК66-784/02.02.2017 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична  помощ на общински служител.
Докл. д-р Тодор Чобанов

8. Доклад вх.№СОА16-ДИ04-3469/1/26.01.2017 г. относно приемане безвъзмездно за управление на обект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, представляващ част от историко-археологически резерват „Антична Сердика и средновековен Средец“ – изключителна държавна собственост.
Докл. д-р Тодор Чобанов

9. Доклад вх.№СОА17-ВК66-589/27.01.2017 г. относно създаване на Струнен квартет „Големинов“ в структурата и щата на Общински културен институт Дом „Красно село“ и предоставянето му на статут на общински състав при запазване на фонд работна заплата в бюджета на института, на мястото на квартета „Димов“.
Докл. д-р Тодор Чобанов

10. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12827/20.12.2016 г. относно подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на улица между о.т. 368а и о.т.369а; план за улична регулация за откриване на нова улица от о.т. 368б-о.т. 368в- 368г до о.т. 368д и план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ : IV-4123 „за жс“, V-4123 „за жс“, VI – 4123 „за жс“, VII – 4123 „за жс“, кв.52а, местност „с. Лозен“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

11. Доклад вх.№СОА17-ВК66-401/17.01.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на ж.к. „Борово“ в граници: бул. „Гоце Делчев“, бул. „България“, бул. „“Тодор Каблешков“, бул. „Ген. Стефан Тошев“ и ул. „Дойран“, район „Красно село“ в частта му относно УПИ IV-1705, общ.-за офиси и КОО от кв. 286а.
Докл. арх. Здравко Здравков

12. Доклад вх.№СОА17-ВК66-286/12.01.2017 г. относно подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване на  УПИ IV-415, V-235в, XIII-1167 и IX-312б за създаване на нови УПИ IV-415, V-350-за жс, XVII-350 – за жс, XVIII-350 – за жс, IX-312б и XIII-1167; изменение на улична регулация за създаване на задънена улица ат о.т. 233б до о.т. 233в, кв.5, м. „с. Бояна и в.з. Киноцентър Бояна“, район „Витоша“
Докл. арх. Здравко Здравков

13. Доклад вх.№САО17-ВК66-501/20.01.2017 г.  относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлен имот с идентификатор 35239.6110.101 по КККР на с. Казичене ,  район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх.№СОА17-ВК66-677/27.01.2017 г. относно подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ III-173 за образуване на нови УПИ III – 173 и УПИ XVII – 173 и задънена улица по о.т. 304а да о.т. 304б, кв.34, м. „кв. Драгалевци“, район „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков

15. Доклад вх.№СОА17-ВК66-678/27.01.2017 г. относно подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на м. „Обеля-3-та част – Модерно предградие“, кв. 3 /нов/, УПИ I-78-„за производствени и складови дейности“ и създаване на нова задънена улица по о.т.6-о.т.6а, район „Люлин“ Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

16. Доклад вх.№СОА17-ВК66-783/02.02.2017 г. относно обявяване на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания“ ЕООД
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

17. Доклад вх.№СОА17-ДИ05-184/25.01.2017 г. относно приемане на Програма за насърчаване на инвестициите и провеждане на общинска политика в областта на инвестициите в Столична община за 2017 г. и Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г., както и за утвърждаване на Отчетите за извършената работа в СОАПИ по изпълнението на дейностите в ГОПРПИ и следприватизационен контрол за 2016 г.
Докл. Николай Стойнев

18. Доклад вх.№СОА16-ВК66-8652/4/23.01.2017 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД и „Столичен Електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

19. Доклад вх.№СОА16-ТД26-14494/2/02.02.2017 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително-монтажни ремонтни работи в недвижими имоти, собственост на дружеството, както и за основни текущи ремонти на прилежащата им инфраструктура, в размер до 600 000 лева, без ДДС за срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на Рамково споразумение по реда на чл.81, ал.1 от ЗОП.
Докл. Николай Стойнев, ОрлинАлексиев

20. Доклад вх.№СОА17-ВК66-706/30.01.2017 г. относно промяна в Одитния комитет на „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

21. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-810/02.02.2017 г. относно изменение на Решение № 479 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. на СОС.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

22. Доклад вх.№САО17-ВК66-808/02.02.2017 г. относно оптимизиране на членството на Столична община в национални и международни партньорски мрежи.
Докл. Малина Едрева

23. Доклад вх.№СОА17-ВК66-809/02.02.2017 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „София – европейска столица на спорта” за 2016 г., основни насоки и програма за дейността на фондацията за 2017 г. и бюджет за 2017 г.отчет за дейността на асоциация „София европейска столица на спорта“.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Иветка Петрова,
Николай Николов

24. Доклад вх.№СОА16-УЗ21-885/2/02.02.2017 г. относно поставяне на паметна плоча на академик Иван Дуриданов.
Докл. Михаил Владов

25. Доклад вх.№СОА17-ВК08-631/3/01.02.2017 г. относно кандидатстване на Район „Средец“ по проект „Красива България“ – мярка М02 „Подобряване социалната инфраструктура“.
Докл. Мария Ачкова

26. Доклад вх.№СОА17-ВК66-787/02.02.2017 г. относно ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение №71, по т. 23, обявено на 10.02.2017 г.

27. Питане вх.№ СОА17-ГР94-350/18.01.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник,  относно броят на санкционираните физически и юридически лица в рамките на периода 20.12.2016г-17.01.2017 г. и размерът на наложените глоби, респективно имуществени санкции за неизпълнение на задълженията за почистване на тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед.
Отговор по т.27

28. Питане вх.№ СОА17-ГР94-649/30.01.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник,  относно изпълнение на Решение № 328/12.06.2008 г. на Столичния общински съвет и опазване на обществения ред в района на Виетнамските общежития, район „Красна поляна“.
Отговор по т.28

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-518/20.01.2017 г. относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов

2.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-861/06.02.2017 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронаж на Кмета на Столична община за 2017 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов

3.
Доклад вх.№ СОА17-ПП00-9/06.02.2017 г. относно участие на Столична община в проектно предложение „За активно включване на младите хора в по-широк европейски мащаб чрез електронно гласуване“ (i-VIEW) по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейската Комисия.
Докл. Ирина Савина, Ралица Стоянова

4.
Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/06.02.2017 г. относно участие на Столична община в проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (NewGenerationSkills) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ (2014-2020) на Европейския съюз.
Докл. Ирина Савина

5.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-900/07.02.2017 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев 

6.
Доклад вх.№ СОА17-ПП00-5/1/06.02.2017 г. относно Потвърждаване членството на Столична община в Асоциация на европейските градове ЮРОСИТИС и изплащане на членски внос във връзка с членството.
Докл. Дончо Барбалов

7.
Доклад вх.№СОА17-ДИ05-264/06.02.2017 г. относно промяна в персоналния състав на Изпълнителния съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.
Докл. Николай Стойнев

8.
Доклад вх.№СОА16-ДИ11-4080(7)/07.02.2017 г. относно приемане предложението на Общото събрание на съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд за избор на съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов, Силвия Христова, Ботьо Ботев, Марта Георгиева, Миглена Горанова, Владимир Данев, Станчо Станков, Венцислав Мицов
Решение №79, по т. 33, обявено на 09.02.2017 г.
Приложение №1


ПРЕДСЕДАТЕЛ:    (П)

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 
English