(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 26 от дата 22.12.2016 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 26 от дата 22.12.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 22 декември 2016 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-11996/18.11.2016 г. относно приемане и одобряване за 2017 г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и за размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 816 по т. 1, обявено на 29.12.2016 г.
Приложение А и Б

2.
Доклад вх№СОА16-ВК66-12569/12.12.2016 г. относно изменение и допълнение на Решение №534 от 28.07.2016 г. във връзка с подаване на проектно предложение „Нашата пекарна“ по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 817 по т. 2, обявено на 29.12.2016 г.

Приложение

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12634/13.12.2016 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за работа с деца на улицата „Посока“ като държавно делегирана дейност с провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 818 по т. 3, обявено на 29.12.2016 г.


4.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12635/13.12.2016 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания като държавно делегирана дейност с провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 819 по т. 4, обявено на 29.12.2016 г.


5. Докл
ад вх.№СОА16-ПП00-140/8/05.12.2016 г. относно участие на Столична община в проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (IMPACT on ESL), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 820 по т. 5, обявено на 29.12.2016 г.


6.
Доклад вх.СОА16-ВК66-12650/14.12.2016 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №735 по Протокол №24 от 24.11.2016 г. на СОС за промяна на наименованията на СЦРД в Център за подкрепа за личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София” и Столична ученическа спортна школа в Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 821 по т. 6, обявено на 29.12.2016 г.


7.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-13331/1/12.12.2016
г. относно даване на съгласие „Пазари Запад“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив – 1 (един) брой лек автомобил със собствени средства.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 822 по т. 7, обявено на 29.12.2016 г.


8.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-11699/1/14.12.2016
г. относно даване на съгласие „Пазари Запад“ ЕАД да продаде чрез търг с явно наддаване, дълготраен материален актив – 1 (един) брой употребяван лек автомобил.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 823 по т. 8, обявено на 29.12.2016 г.

Приложение

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12337/02.12.2016
г. относно подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПР и ПЗ) за създаване на задънена улица от о.т.343а до о.т.343и; създаване на УПИ-за озеленяване и техническа инфраструктура от кв. 5; създаване на УПИ XVII-за озеленяване и тп, XVIII-2665,2702 и XIX-2662,2663 от кв. 5а (нов), местност „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“, район "Витоша".
Д
окл. арх. Здравко Здравков
Решение № 824 по т. 9, обявено на 29.12.2016 г.


10.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12459/07.12.2016
г. относно одобряване на проект за: Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на УПИ XXI-„за почивна станция“ за създаване на нови УПИ: УПИ XXI-778 „за почивна станция“, УПИ XXXIII-778 „за почивна станция“ и УПИ XXXV-778 „за почивна станция“; откриване на задънена улица от о.т.67а-о.т.67б до о.т.67в; изменение границите на контактни УПИ: XX-„за почивна станция“, УПИ XXII-3154, УПИ XXXIII-3153, УПИ XXVI-2089 и УПИ XXV-2089, кв. 8, м. „Зона за отдих - Панчарево“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 825 по т. 10, обявено на 29.12.2016 г.

11.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8884/28.07.2016 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.
Докл. Елен Герджиков, Трайчо Трайков, Калоян Паргов
Решение № 826 по т. 11, обявено на 29.12.2016 г.


12.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-22/6/12.12.2016 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за проектно финансиране, чрез предоставяне на заем между „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД е „Фонд за устойчиво градско развитие на София“.
Докл. Дончо Барбалов,
д-р Веселин Милев
Решение № 827 по т. 12, обявено на 29.12.2016 г.
Приложение I част
Приложение II част

13. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12587/13.12.2016 г. относно проведен конкурс за избор на изпълнителни директори на общински лечебни заведения за болнична помощ – еднолични акционерни дружества по Решение № 565 от 28.07.2016 г. но Столичен общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев
Решение № 828 по т. 13, обявено на 29.12.2016 г.

Приложение №1

14.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12675/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на нова абонатна станция за нуждите на „Диагностично-консултативен център ХІV – София“ ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 829 по т. 14, обявено на 29.12.2016 г.


15.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-6(2)14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на абонатна станция за нуждите на „Диагностично-консултативен център ХХVІІІ – София“ ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 830 по т. 15, обявено на 29.12.2016 г.


16.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-331(2)14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд неотложни ремонти във „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 831 по т. 16, обявено на 29.12.2016 г.


17.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7734(1)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт, рехабилитация и монтиране на ново оборудване на спортна площадка и прилежаща към нея площ в двора на 152 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий", с. Мърчаево, район „Витоша“.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 832 по т. 17, обявено на 29.12.2016 г.


18.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2960(2)14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на паркова среда в това число закупуване и засаждане на дървета на територията на район „Кремиковци".
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 833 по т. 18, обявено на 29.12.2016 г.


19.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-11157(2)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реализацията на инвестиционен проект „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, бул. „Княз Ал.Дондуков“ № 60, район „Оборище“.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 834 по т. 19, обявено на 29.12.2016 г.


20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2613(12)/14.12.2016 г. относно изменение в Приложение №1 към Решение № 397 по Протокол № 16 от 09.06.2016 г. на Столичния общински съвет за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради на учебни и детски заведения през 2016 г.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 835 по т. 20, обявено на 29.12.2016 г.


21.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-233(2)/14.12.2016 г. относно допълнително финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на Неонаталогично отделение в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Св. София" ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 836 по т. 21, обявено на 29.12.2016 г.


22.
Доклад вх.№СОА16-КИ18-313(2)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонтни дейности и закупуване на техника за дейността на театър „Възраждане“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 837 по т. 22, обявено на 29.12.2016 г.


23.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5869(1)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реконструкция и изграждане на детски площадки на територията на район „Красна поляна“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 838 по т. 23, обявено на 29.12.2016 г.


24.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-15780(1)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд строително-ремонтни работи на шест детски площадки на територията на район „Триадица“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 839 по т. 24, обявено на 29.12.2016 г.


25.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-16700(1)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реализация на инвестиционен проект за озеленяване на квартали в район "Изгрев", местност „Изток- Изток" и възстановяване на детска площадка, находяща в ж.к. Изток, ул. „Самоков" до бл.6.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 840 по т. 25, обявено на 29.12.2016 г.


26.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-13191(2)/01.12.2016 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да сключи извънсъдебна спогодба.
Докл. Николай Стойнев,
Валя Чилова
Решение № 841 по т. 26, обявено на 29.12.2016 г.
Приложение №1

27.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-14974(7)/15.12.2016 г. относно намаляване на капитала на „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев,
Ботьо Ботев
Решение № 842 по т. 27, обявено на 29.12.2016 г.


28.
Доклад вх.№СОА16-ДИ11-4763(1)/15.12.2016 г. относно обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.
Докл. Орлин Иванов,
Искра Ангелова
Решение № 843 по т. 28, обявено на 29.12.2016 г.

Приложение №1

29.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12748/15.12.2016 г. относно отчет за изпълнението на Програма Европа.
Докл. Ирина Йорданова,
Станчо Станков, д
-р Тодор Чобанов
Решение № 844 по т. 29, обявено на 29.12.2016 г.
Приложение №1 и №2

30.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-17072/1/09.12.2016 г. относно кандидатстване, пред Националния доверителен екофонд, за финансиране на проектни предложения „Подобряване на енергийната ефективност на 142 ОУ „Веселин Ханчев“, ул. “Пчела“ № 21 и 34 ОУ „Стою Шишков“, ул. „Родопски извор“ № 41, район „Красно село“.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 845 по т. 30, обявено на 29.12.2016 г.


31. Доклад вх.№СОА16-ВК08-6478(2)/05.07.2016 г. относно процедура по чл. 15, ал.5 във връзка ал.3 от ЗУТ и чл. 77 от НОС.
Докл. Милко Младенов
Решение № 846 по т. 31, обявено на 29.12.2016 г.


32. Питане вх.№ СОА16-ВК66-10649/29.09.2016 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно сеч на дърветата в парк „Борисова градина“.
Отговор по т. 32

33. Питане вх.№ СОА16-ВК66-10651/29.09.2016 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно сеч на дървета в лесопарк „Кошарите“.
Отговор по т. 33

34. Питане вх.№ СОА16-ВК66-12302/01.12.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно проблемите със сметосъбирането, сметоизвозването, преработка и оползотворяване на отпадъците и питане вх.№ СОА16-ГР94-8037/01.12.2016 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници, относно извършеното лятно почистване през 2016 г. в Столична община – дейност „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи“ и „Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади“.
Отговор по т. 34

Питане вх.№ СОА16-ВК66-12302/01.12.2016 г.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-8037/01.12.2016 г.

35.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-8038/01.12.2016 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници, относно резултатите от дейността на Завода за механично биологично третиране.
Отговор по т. 35


36.
Д
оклад вх.№СОА16-ПП00-154(3)/19.12.2016 г. относно кандидатстване на Столичната община по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 847 по т. 36, обявено на 29.12.2016 г.


37.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12676(2)/20.12.2016 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ на наследници на служител на Столична община – Юлиан Иванов Диков.
Д
окл. Ралица Стоянова
Решение № 848 по т. 37, обявено на 29.12.2016 г.


38.
Доклад вх.№СОА16-ДИ04-3025(2)/20.12.2016 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Министерството на здравеопазването, върху недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 00357.5358.970.3, намиращ се на ул. „Искърско дефиле” №121, гр. Нови Искър, за срок от 10 години.
Докл. Дончо Барбалов,
Даниела Райчева
Решение № 849 по т. 38, обявено на 29.12.2016 г.


39.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12797/19.12.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ І-за З.Е.П.Е., за създаване на нови УПИ І-9420 за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения, УПИ ІІІ-9420 за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения от кв.4; нов УПИ І-за парк за ежедневен отдих от кв.4а (нов); създаване на алея между кв.4 и кв. 4а (нов); промяна в уличнорегулационните линии на улица „Георги Белов”, улица „Самоковско шосе”, улица „Стадион”, м. НПЗ „Изток – подзона „Горубляне”, район „Младост”. 
Д
окл. арх. Здравко Здравков
Решение № 850 по т. 39, обявено на 29.12.2016 г.


40.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-17936(1)/16.12.2016 г. относно издаване на запис на заповед за авансово плащане по одобрено проектно предложение „Предоставяне на топъл обяд в Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 851 по т. 40, обявено на 29.12.2016 г.

Приложение

41.
Доклад вх.№СОА16-ДИ09-575(9)/20.12.2016 г. относно учредяване на Министерството на здравеопазването на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на недвижим имот, частна общинска собственост, двуетажна сграда с идентификатор 02659.2193.1009.3 с площ 73 кв.м., намиращ се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница” № 10.
Докл. Рангел Марков
Решение № 852 по т. 41, обявено на 29.12.2016 г.


42.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12750/15.12.2016 г. относно създаване на Комитет за наблюдение на изграждането и внедряването на Система за електронно таксуване и видеонаблюдение в обществения градски транспорт на територията на Столичната община.
Докл. Елен Герджиков,
Екатерина Йорданова
Решение № 853 по т. 42, обявено на 29.12.2016 г.


43.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12848/20.12.2016 г. относно ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет. 
Докл. Елен Герджиков
Решение № 854 по т. 43, обявено на 29.12.2016 г.


44. Доклад вх.№СОА16-ТД26-15013(1)/20.12.2016 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване на одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЦГМ” ЕАД. 
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 855 по т. 44, обявено на 29.12.2016 г.


45.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12819/19.12.2016 г. относно компенсирани промени между обекти финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 856 по т. 45, обявено на 29.12.2016 г.


46.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12879/21.12.2016 г. относно изменение на Решение №754 по Протокол № 24 от 24.11.2016 г. на СОС.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов
Решение № 857 по т. 46, обявено на 29.12.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              (п)
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/
 
English