(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 86 от дата 23.07.2015 ПДФ Печат

 

 


 


1. Доклад вх. №ДК-6600-54(3)/02.07.2015 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община.
Докл. Малина Едрева, д-р Тодор Чобанов

2.
Доклад вх.№СО15-7000-438(4)/01.07.2015 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община.
Докл. Дончо Барбалов

3.
Доклад вх. №СО15-9300-234/08.07.2015 г. относно  приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Искра Ангелова, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Силвия Христова, д-р Стоян Маджаров, д-р Антоанета Пейчева

4.
Доклад вх. №СО15-0500-2033/30.06.2015 г. относно промени в Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на Столичната община.
Докл. Валя Чилова, Калоян Паргов, Искра Ангелова, Николай Стойнев, Радослав Тошев, Татяна Георгиева, Милка Христова, Румен Георгиев, Радослав Абрашев

5.
Доклад вх. № СО15-9300-252/16.07.2015 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за ІІ-ро тримесечие на 2015 г.
Докл. Дончо Барбалов

6.
Доклад вх. №СО15-9300-232/07.07.2015 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2015 г.
Докл. Албена Атанасова

7.
Доклад вх. №СО15-9300-236/10.07.2015 г. относно закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа от 7 до 18 г. „Асен Златаров“ (ДДЛРГ) – гр. София, ж.к. „Надежда-1“, ул. „Сава Филаретов“ №23.
Докл. Албена Атанасова

8.
Доклад вх. №СО15-9300-237/10.07.2015 г. относно закриване на Дом за деца лишени от родителски грижи от 3 до 7 години – гр. София, кв. „Драгалевци“, ул. „305“, №1.
Докл. Албена Атанасова

9.
Доклад вх. № СО15-9300-255/16.07.2015 г. относно предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

10.
Доклад вх. № СО15-9300-259/16.07.2015 г. относно реализиране на продължение на проект „Активна грижа в общността за хора с тежка психична болест” от Столична община и фондация „Глобална инициатива в психиатрията”, насочен към развитие и подобряване на психично-здравните услуги в Столичната община.
Докл. Албена Атанасова

11.
Доклад вх. № СО-0400-188(1)/08.07.2015 г. относно предоставяне на имоти от Общинския поземлен фонд по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Панчарево”.
Докл. Мария Бояджийска

12.
Доклад вх. №СО15-9300-240/14.07.2015 г. относно актуализиране на имотите от Общинския поземлен фонд, определени за обезщетяване на собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докл. Мария Бояджийска

13.
Доклад вх. № СО15-9300-248/16.07.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столичната община за разплащане на разходи по проект DIR-592113-1-9 „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община”, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) DIR-592113-С001 по Оперативна програма „Околна среда 2007 2013г.”.
Докл. Мария Бояджийска

14.
Доклад вх. № СО15-9300-249/16.07.2015 г. относно изменение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Екоравновесие”.
Докл. Мария Бояджийска

15.
Доклад вх. № СО15-9300-251/16.07.2015 г. относно продажба на вещи-отпадъци чрез търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Мария Бояджийска

16.
Доклад вх. №СО15-9300-253/16.07.2015 г. относно утвърждаване на нова щатна численост и структура персонала на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.
Докл. Мария Бояджийска

17.
Доклад вх. №СО15-2600-6179/1/10.07.2015 г. относно кандидатстване на Столичната община пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) при МОСВ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на обект „Главен канализационен клон II от ул. „Извор“ до ул.“Чифлишка“ в кв. „Симеоново“, район „Витоша“, подобект „Първичен етап“ – по ул. „Извор“ от ул. „Неофит Хилендарски“ /о.т. 205/ до ул.“Шумако“ /о.т. 227/ –  канални клонове №№ 240, 233 и 227 и по ул.“Шумако“ /о.т. 227/ до ул. „Професор Д. Пасков“ /о.т. 46/ – канални клонове №№ 227 и 222“. 
Докл. Ирина Савина

18.
Доклад вх.№2600-7832(45)/16.07.2015 г. относно кандидатстване на Столичната община пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) при МОСВ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на обект „Главен клон ІV в участъка от ул. „Петър Диларов” до бул. „Самоковско шосе” – ІІІ етап, подетап – ІІІ.1 „Изграждане на главен клон ІV от ул. „Деян Попов” до ул. „Хан Аспарух” и по ул. „Хан Аспарух” в участъка от ул. „Искър” до ул. „Крайречна”, кв. „Горубляне ”, район „Младост”.
Докл. Ирина Савина

19.
Доклад вх. №СО15-6600-2279/2/09.07.2015 г.  относно участие на СО в проекти „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter together) и „Европейски практики за по-добра градска среда“ (Urban Routines) по Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. 
Докл. Ирина Савина

20.
Доклад вх. №9301-310/118/09.07.2015 г. относно участие на Столична община в проектно предложение „Иноватори в развитие“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020, приоритетна ос „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“.
Докл. Ирина Савина

21.
Доклад вх. № СО15-9300-218(3)/15.07.2015 г. относно изменение на Стратегията за развитие на културата в София 2013 – 2023: София – творческа столица.
Докл. д-р Тодор Чобанов

22.
Доклад вх. № СО15-9300-257/16.07.2015 г. относно приемане на „Мисия, цел, принципи, приоритети и критерии за оценка на Календар на културните събития на Столичната община” за 2016 г. и приложимите документи.
Докл. Малина Едрева, д-р Тодор Чобанов

23.
Доклад вх. № СО15-1800-186(4)/06.07.2015 г. относно приемане на правилници за организацията и дейността на ОКИ Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър” и Дом на културата „Средец” като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, и приемане на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на ОКИ Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър”, „Музей за история на София”, „Софийска градска художествена галерия”, Галерия-музей „Дечко Узунов” и Правила за разпределение на собствени приходи от основната дейност за издръжка на ОКИ Дом на културата „Средец” и художествените състави към него.
Докл. д-р Тодор Чобанов

24.
Доклад вх. № СО-0811-176(6)/02.07.2015 г. относно частична отмяна на Решение № 226 по Протокол №24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет за обект „Пазар Вагона” и предоставянето му за управление на Столична община – район „Красна поляна”.
Докл. Дончо Барбалов

25.
Доклад вх. № СО15-9300-256/16.07.2015 г. относно приключване ликвидацията на „ДЦ ХV – София” ЕООД в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. Дончо Барбалов

26.
Доклад вх. № СО15-9300-177(4)/16.07.2015 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД с непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов, Николай Стойнев

27.
Доклад вх. № СО15-6600-3584/25.06.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за съществуващ УПИ V-695, кв.13, кад. листове 458 и 481, м СПЗ „Слатина – юг”, район „Слатина”.
Докл. арх. Петър Диков

28.
Доклад вх. № СО15-6600-3765/02.07.2015 г. относно привеждане работните заплати на ОП „Софпроект – ОГП” в съответствие с приетия минимален осигурителен праг за 2015 г. по длъжности и икономически дейности, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., разпоредбите на ПМС № 46 от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Правилата за работна заплата на Столична община и ОП „Софпроект – ОГП”.
Докл. арх. Петър Диков

29.
Доклад вх. № СО15-6600-3766/02.07.2015 г. относно привеждане работните заплати на ОП „София – проект” в съответствие с приетия минимален осигурителен праг за 2015 г. по длъжности и икономически дейности, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., разпоредбите на ПМС № 46 от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Правилата за работна заплата на Столична община и ОП „София  – проект”.
Докл. арх. Петър Диков

30.
Доклад вх. № СО-9300-249(3)/03.07.2015 г. относно одобряване на проект на ПУП – изменение на улична регулация и план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за м. „Световрачене”, кв. 28, район „Нови Искър“, УПИ І-5460.5-„за търговски обект”, УПИ ІІ-„за озеленяване”; кв. 47-а, УПИ І-„за озеленяване”, УПИ ІІ-5461.1-„за офис и търговски обекти”, УПИ ІІІ-„за озеленяване”.
Докл. арх. Петър Диков

31.
Доклад вх. № СО15-6600-3785/03.07.2015 г. относно  одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-2590,2592,2594 и УПИ ІV-496,497, кв. 19, м. „Надежда 1а”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 1а и 1б”.
Докл. арх. Петър Диков

32.
Доклад вх. № СО15-6600-3821/06.07.2015 г. относно одобряване на изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. НПЗ „Хаджи Димитър – Малашевци” (нова м. „Хаджи Димитър – част”), кв. 11, УПИ І-общ.-„за СО Автотранспорт” и Х-„за озеленяване“, създаване на нови УПИ І-общ.-„за СО Автотранспорт”, V-1384-„за производство, складове, магазини, офиси, ТП и ПГ”, VІ-952, VІІ-953, VІІІ-951, ІХ-1372-„за обществено и жилищно строителство, ТП и ПГ”, Х-943-„за обществено обслужване, ТП и ПГ”, изменение на улична регулация и одобряване на работен устройствен план (РУП).
Докл. арх. Петър Диков

33.
Доклад вх. №СО15-6600-3885/07.07.2015 г. относно одобряване на изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. в.з. „Драгалевци – стадиона”, кв. 147, нови УПИ VIII-1295 и IX-1295, кв. 148, нови УПИ VI-3121-„за обществено обслужване и магазин” и УПИ IX-3120, кв. 149, нови УПИ IV-„за тп и озеленяване”, V-1156, XIII-3099 и XIV-3099; изменение на улична регулация по нови о.т.451а - 452а - 453а - 454а до о.т.457а и нова задънена улица от о.т.457а до о.т.457б.
Докл. арх. Петър Диков

34.
Доклад вх. №СО15-6600-3887/07.07.2015 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на задънена улица от о.т. 4в до о.т. 4г; изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXIV-280, УПИ XXVI-558, УПИ XXVIІ-558, УПИ XXVIII-558 и УПИ XXIX-518, кв. 26, кв. Градоман, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков

35.
Доклад вх. №СО15-6600-3888/07.07.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XV-663 и XVI-664, за създаване на нови УПИ XV-981- „за жилищно строителство", УПИ XVI-982-„за жилищно строителство" и нова задънена улица по о.т. 33а-о.т.33б, кв. 65, м. „с. Негован", ПИ с идентификатори 51250.5713.981, 51250.5713.982, 51250.5713.983 и 51250.5713.984 от КККР на с. Негован, район „Нови Искър”.
Докл. арх. Петър Диков

36.
Доклад вх. №СО15-6600-3889/07.07.2015 г. относно одобряване на проект за: подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м. ОСЗ „Сгуроотвала”, съществуващ квартал 7, УПИ Ісо-„за чисто производство и складова дейност” и УПИ ІІ-„за озеленяване” и съществуващ квартал 3, УПИ І-„за озеленяване”, УПИ ІІ-„за градско стопанство”, УПИ IV-„за озеленяване” и УПИ VI-„за производство и обслужващи дейности“ и др., район „Подуяне”.
Докл. арх. Петър Диков

37.
Доклад вх. №СО15-6600-3891/07.07.2015 г. относно подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ IV-538, 556, 666, VII-666, I-730.снс, II-728, 730, кв. 37, откриване на задънена улица от о.т. 556 до 556в, закриване на задънена улица от о.т. 556а до о.т. 556б, откриване на задънена улица от о.т. 282 до о.т. 282б, местност „в.з. Беликата”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков

38.
Доклад вх. №СО15-6600-3896/07.07.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация на улица от о.т. 11е-о.т. 11к-о.т. 11м до о.т.110; план за регулация на задънена улица от о.т. 11к до о.т. 11л; план за регулация на задънена улица от о.т. 11м до о.т. 11н и план за регулация и застрояване за УПИ: ХХХІV-12, ХХХV-12 ,,за жилищна сграда и трафопост”, ХХХVІ-12, ХХХVІІ-12, ХХХVІІІ-12, ХХХІХ-12, ХL-12, ХLІ-12, ХLІІ-12, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема на вертикална планировка с надлъжни профили, кв. 20, в.з. „Бели брег”, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков

39.
Доклад вх. №СО15-6600-3899/07.07.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ III-203 –„за общ. обслужване”, кв. 25, м. „Младост 1”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 1”, район „Младост”, одобрен с решение №551 по протокол №45 от 29.07.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков

40.
Доклад вх. №СО15-6600-3964/09.07.2015 г. относно изработването на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и изменение на регулация и застрояване на с. Локорско, район „Нови Искър”.
Докл. арх. Петър Диков

41.
Доклад вх. №СО15-6600-3996/13.07.2015 г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура за м. „Япаджа”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков

42.
Доклад вх. №СО15-6600-3997/13.07.2015 г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура за м. „Долни Богров – север”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков

43.
Доклад вх. № СО15-6600-3998/13.07.06.2015 г. относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за м. „Център – Зона „А” – север” /район „Оборище”/, заедно с план-схемите на техническата инфраструктура и специфични правила и нормативи с приложена схема културно-историческо наследство (КИН) към него в обхват: Ларгото – бул. „Княз Ал. Дондуков“ – ул. „Кракра“ – бул. „Янко Сакъзов“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Шипка“ – ул. „Париж“ – ул. „Московска“ – пл. „Княз Александър І“ – бул. „Цар Освободител“ – до Ларгото.
Докл. арх. Петър Диков

44.
Доклад вх. № СО15-6600-3999/13.07.2015 г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура за м. „Батарея”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков

45.
Доклад вх. № СО15-6600-4000/13.07.2015 г. относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за м. „Център – Зона „А” – юг”, район „Средец”, заедно с план-схемите на техническата инфраструктура и специфични правила и нормативи с приложена схема културно-историческо наследство (КИН) към него в обхват: бул. „Мария Луиза”, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков”, бул. „Цар Освободител”, площад „Княз Александър І”, ул. „Московска”, ул. „Париж”, ул. „Шипка”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „цар Освободител”, бул. Васил Левски”, ул. „Аксаков”, ул. „6-ти септември”, ул. „Славянска”, ул. „Георги С. Раковски”, ул. „ген. Йосиф В. Гурко”, ул. „Алабин”, бул. „Витоша” и бул. „Мария Луиза”.
Докл. арх. Петър Диков

46.
Доклад вх. № СО15-6600-4006/13.07.2015 г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура за м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата””, район „Подуяне”.
Докл. арх. Петър Диков

47.
Доклад вх. № СО15-6600-4015/14.07.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) НПЗ „Илиянци запад”, кв. „Илиянци” и план-схеми за „Електроснабдяване“, план-схеми за „Водоснабдяване и канализация“, план за „Вертикално планиране“, план-схеми за „Комуникационно-транспортната мрежа“ в обхвата на: бул. „Рожен” от ж.п. линия „Биримирци – Волуяк” до Северна скоростна тангента, район „Надежда”.
Докл. арх. Петър Диков

48.
Доклад вх. № СО15-6600-4025/14.07.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация от (ИПУР) о.т. 100г до о.т. 17а; (ПУР) план за улична регулация от о.т. 17а до о.т. 17б; изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-3008 от кв. 26; изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІ-3021 и създаване на УПИ ХІV-71 ,,за обществено обслужване и хоспис” от кв. 27 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ І ,,за тп” от кв. 27А-нов, в.з. ,,Бели брег”, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков

49.
Доклад вх. № СО15-6600-4063/16.07.2015 г. относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл. 6 от ЗОС и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на части общински имоти, които се засягат от строителството на обект АМ„Хемус” - пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, подобект: събиратели-изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив, разположени в участъците между км 2+180 и км 2+ 440 и между км 3+100 и км 3+ 360 (след р. Лесновска), АМ „Хемус“ СОП – пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+640-директно трасе, подобект: препроектиране на селскостопански път на км 1+ 990 попадащ във водното препятствие –  нов км 1+ 965, АМ „Хемус“ участък СОП пътен възел „Яна“ от км 0+ 000 до км 8+ 460 - подобект: реконструкция на ЕЛ 110 kV при км 1+ 649 и реконструкция на деривация при км 5+ 378 и АМ „Хемус“ – пътен възел „Яна“ от км 0+ 000 до км 8+ 460, подобект: пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци на територията на Столична община.
Докл. арх. Петър Диков

50.
Доклад вх. № СО15-6600-4064/16.07.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ІV-4058 и УПИ V-3473, кв. 162, м. „Студентски град”, район „Студентски”, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465- о.т.405- о.т.13г- о.т.43а- о.т.47а- о.т.176- о.т.24б- о.т.166а- о.т.172-о.т.171- о.т.63- о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков

51.
Доклад вх. № СО15-6600-4070/16.07.2015 г. относно допълване и поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 405 по Протокол № 84/25.06.2015 г. на СОС за: обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл. 6 от ЗОС и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти –частна общинска собственост, които се засягат от строителството на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300, намиращи се на територията на район „Връбница“, район „Люлин“ и район „Надежда“. 
Докл. арх. Петър Диков

52.
Доклад вх. №СО15-0500-2069/03.07.2015 г.  относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

53.
Доклад вх. №СО15-0500-2183/14.07.2015  г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

54.
Доклад вх. №СО15-0500-2184/14.07.2015 г. относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

55.
Доклад вх. №СО15-0500-2185/14.07.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

56.
Доклад вх. №СО15-0500-2201/15.07.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

57.
Доклад вх. № СО-2900-358(5)/19.02.2015 г. относно даване на съгласие „Втора МБАЛ – София” ЕАД да сключи съдебна спогодба с ищците и със Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – Застраховане” АД по гр. Дело № 7755/2014 г. на Софийски градски съд, гражданска колегия, І-4 състав.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева

58.
Доклад вх. №СО15-9300-221/02.07.2015 г. относно увеличаване на капитала на „Дентален център VI – София“  ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева

59.
Доклад вх. №СО15-2900-187(3)/16.07.2015 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ ХVІІІ - София” ЕООД за закупи със собствени средства ДМА – 1 броя автоматичен биохимичен анализатор.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева

60.
Доклад вх. № СО15-2900-87(3)/16.07.2015 г.   относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева

61.
Доклад вх. №СО15-9300-260/16.07.2015 г . относно даване на съгласие на „ДКЦ VІІ – София” ЕООД за закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой абонатна станция.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева

62.
Доклад вх. № СО15-2900-211(2)/16.07.2015 г. относно даване на съгласие за предоставяне за ползване на специален автомобил (линейка) и за увеличаване капитала на „Първа МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска – специален автомобил – линейка.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, Любомир Христов

63.
Доклад вх. №СО15-2600-5824(2)/16.07.2015 г. относно даване  на мандат на представителите на СО в общото събрание акционерите на „София Крематориум” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 30 юли 2015г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Мита Георгиева, Кръстина Галова

64.
Доклад вх. № СО15-9300-242/14.07.2015 г. относно съгласие за извършване на ремонт – ІІ етап на стадион „Гунди” в с. Войняговци, район „Нови Искър”.
Докл. Татяна Георгиева, Роберт Янакиев

65.
Доклад вх. № СО15-7000-883(2)/15.07.2015 г. относно намаляване на капитала на „Егида - София” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Татяна Геогриева, Николай Стойнев

66.
Доклад вх. № СО15-7000-1466(1)/16.07.2015 г. относно даване на съгласие на „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително-ремонтни дейности по проект „Предгаров площад – ротонда, подходите към нея и осветлението в споменатите участъци” – частичен ремонт.
Докл. Николай Стойнев, Зафир Зарков, Михаил Владов

67.
Доклад вх. №СО15-7000-1451(1)/16.07.2015 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти, собственост на „Пазари Юг” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Андрей Иванов

68.
Доклад вх. №СО15-7000-1484( 1)/16.07.2015 г. относно даване на съгласие на „Пазари Юг” ЕАД да разходва собствени средства за извършване строително-ремонтни дейности по проект за обновяване, развитие, реконструкция и ремонт на пазарна площадка „Красно село”.
Докл. Николай Стойнев, Андрей Иванов

69.
Доклад вх. № СО-7000-1761(16)/16.07.2015 г. относно изменение на Решение № 78 по Протокол № 76 от 12.02.2015 г. на Столичния общински съвет. 
Докл. Зафир Зарков

70.
Доклад вх. № СО15-9300-192/16.06.2015 г. относно отмяна на Решение № 273 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Стефан Иванов

71.
Доклад вх. № СО15-9300-228/06.07.2015 г. относно именуване на безименни улици с имената „Георги Калоянчев”, „проф. Димитър Шойлев” и „арх. Адолф Мусман”, както и преименуване на улица „627” в район „Витоша” с името „Манол Тодоров”.
Докл. Стефан Иванов

72.
Доклад вх. №СО15-9300-225/03.07.2015  г. относно наименуване на безименна улица в м. „Завод Кремиковци - ЗСК“ в район „Кремиковци“ с името Евтим Евтимов.
Докл. Ивайло Панев, Иван Таков, Николай Белалов

73.
Доклад вх.№ СО15-9300-250/16.07.2015 г. относно именуване на безименна улица в район „Оборище” с името „Конрад Аденауер”. 
Докл. Прошко Прошков, Христо Ангеличин

74.
Доклад вх. № СО15-0410-27(9)/10.07.2015 г. относно даване на съгласие на районни администрации за създаване на Центрове или звена за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и осигуряване на устойчивост на проектните предложения по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Милко Младенов, Младен Младенов, Цветомир Жеков, Даниела Райчева, Иван Божилов, Димитър Димов, Димитър Дилчев, Иван Чакъров, Христина Семерджиева, Николай Терзиев, Цвета Авджиева, Йорданка Фикирлийска, Ивайло Панев

75.
Доклад вх. № СО15-0801-196(1)/16.07.2015 г. относно кандидатстване на район „Средец” с проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Вергиния Стоянова

76.
Доклад вх. № СО15-0802-226(1)/16.07.2015 г. относно кандидатстване с проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Пламен Църноречки

77.
Доклад вх. № СО15-0803-185(1)/16.07.2015 г. относно кандидатстване с проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Савина Савова

78.
Доклад вх. № СО15-0805-234/06.07.2015 г. относно кандидатстване на район „Сердика” с проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Тодор Кръстев

79.
Доклад вх. № СО15-0410-27(7)/06.07.2015 г. относно кандидатстване с проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Ева Митова

80.
Доклади вх.№№СО15-0807-294/06.07.2015 г. и СО15-0807-295/06.07.2015 г. относно кандидатстване с проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Наталия Стоянова

81.
Доклад вх. № СО15-0809-308(2)/16.07.2015 г. относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на район „Лозенец” за нуждите по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г., Проект: BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” на нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се в самостоятелна едноетажна сграда на ул. „Бунтовник” № 50.
Докл. Любомир Дреков

82.
Доклади вх.№№СО15-0814-210/06.07.2015 г. и СО15-0814-210(1)/06.07.2015 г. относно проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Ивайло Цеков

83.
Доклад вх. №СО15-0801-110(1)/18.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Средец”.
Докл. Вергиния Стоянова

84.
Доклад вх. №СО15-0801-111(1)/18.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Средец”.
Докл. Вергиния Стоянова

85.
Доклад вх. №СО15-0801-112(1)/18.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Средец”.
Докл. Вергиния Стоянова

86.
Доклад вх. № СО-0802-259(3)/15.07.2015 г. относно възмездно прехвъляне в собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на бетонов фундамент на площадков енергиен обект – МКПТ с площ 4.16 кв.м, изграден в общински УПИ І-1735, кв. 288Д, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки

87.
Доклад вх. № СО15-0804-202(4)/15.07.2015 г. относно промяна характера на собствеността – от частна в публична общинска собственост на недвижим имот, представляващ нежилищен обект, с предназначение „Полудневна детска градина за предучилищно възпитание”, намиращ се на адрес бул. „Васил Левски” № 111, ет.0 (партер), между вход ІІ и вход ІІІ с 2.073% ид.ч. от общите части на сградата и 2.073 % ид.ч. от дворното място и предоставянето му безвъзмездно за управление на 112-то ОУ „Стоян Заимов”.
Докл. Йорданка Фикирлийска

88.
Доклад вх.№СО15-6200-607(4)/15.07.2015 г. относно промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с пл.№ 551, попадащ в УПИ І – за училище, кв. 63а, местност ж.к. „Хаджи Димитър”, като и на построените в имота сгради, и учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Национална пациентска организация” върху част от имота, за срок от 10 години.
Докл. Ева Митова

89.
Доклад вх. № 0806-11(26)/15.07.2015 г. относно изменение на Решение № 637 по Протокол № 77 от 18.11.2010 г. на СОС.
Докл. Ева Митова

90.
Доклад вх. № СО15-0809-280(5)/15.07.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Вещина – 2005” върху имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, намиращо се в гр. София, ул. „Трепетлика” № 12, за срок от 10 години за читалищни нужди.
Докл. Любомир Дреков

91.
Доклад вх. №СО15-0809-128(9)/16.07.2015 г. относно прекратяване на съсобственост чрез придобиване на ¼ идеална част от поземлен имот № 129, с площ 606 кв.м, кв. 274, м. „Лозенец – част”, попадащ в УПИ І-„за озеленяване и църква” и в разширение на бул. „Черни връх”.
Докл. Любомир Дреков

92.
Доклад вх. № СО15-2600-5600(6)/10.07.2015 г. относно учредяване възмездно право на пристрояване към сграда за изграждане на покрит пешеходен мост на бул. „Тодор Каблешков”, район „Триадица”.
Докл. Николай Терзиев

93.
Доклад вх. № СО15-0810-296(3)/16.07.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Николай Терзиев

94.
Доклад вх. №94-Т-100/21/30.06.2015г. относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 68134.1386.2576, местност „ж.к. Надежда 1а и 1б“, попадащ в улична регулация – разширение на бул. „Ломско шосе“, нереализирана и в УПИ IV-14, кв. 121, с административен адрес гр.София, район „Надежда“, бул.“Ломско шосе“ №127, чрез изкупуване от общината на частта на съсобственика.
Докл. Димитър Димов

95.
Доклад вх. №СО15-0813-294/1/09.07.2015 г. относно конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот /терен/ - публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“ съгласно одобрени схеми от главния архитект на Столичната община.
Докл. Димитър Димов

96.
Доклад вх. №СО-9300-355(1)/01.12.2014 г. относно учредяване възмездно право на надстрояване на „Тони Трейд НВ” ЕООД над собствения на дружеството търговски обект – „Бирария” в УПИ І-748, кв. 18а, м. „Младост – 1”, гр. София.
Докл. Цвета Авджиева

97.
Доклад вх. № СО15-0816-129(4)/15.07.2015 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на 8-мо СОУ „Васил Левски” за осъществяване на спортни дейности за срок от 2 години.
Докл. Димитър Дилчев

98.
Доклад вх. № СО-0817-44(5)/09.06.2015 г.  относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 49597.1782.17 по КККР, м. „Шипето”, с. Мърчаево, частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Валери Йорданов

99.
Доклад вх. № СО15-0818-212(4)/15.07.2015 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Христина Семерджиева

100.
Доклад вх. № СО15-0819-311(2)/15.07.2015 г. относно промяна предназначението на две общински жилища от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем”.
Докл. Милко Младенов

101.
Доклад вх. СО15-0819-317(2)/16.07.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на район „Люлин”.
Докл. Милко Младенов

102.
Доклад вх. № СО15-0821-219(1)/16.07.2015 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, намиращ се в район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева

103.
Доклад вх. № СО15-9300-254 /16.07.2015 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

104.
Питане вх. № СО15-9300-214/23.06.2015 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно състояние на общински обекти на територията на с.Мърчаево, район „Витоша.
Отговор по т. 104

105. Питане вх. № СО15-9300-227/03.07.2015 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно незаконен строеж в район „Връбница“ и Питане вх. № СО15-9300-229/06.07.2015 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно унищожаване на зелени площи и детски площадки в жк „Обеля-1“, район „Връбница“.
Отговор по т. 105

106. Питане вх. № СО15-9300-224/03.07.2015 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно рекламна дейност на територията на СО.
Отговор по т. 106

107. Питане вх. № СО15-9401-196(1)/06.07.2015 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно искане на собственици на поземлени имоти в Столична община, район „Надежда“, кв.“Илиянци“, местност „Лаго“ за осъществяване на уличната регулация и план за застрояване на поземлените имоти.
Отговор по т. 107

108. Питане вх. № СО15-9300-230/06.07.2015 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно дейността на ОП „Екоравновесие“.
Отговор по т. 108

109. Питане вх. № СО15-9300-245/15.07.2015 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно сигнал за злоупотреби в Общинско предприятие „Паркове и градски градини”.
Отговор по т. 109

110. Питане вх. № СО15-9300-233/08.07.2015 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно политиката на „Топлофикация-София“ ЕАД за връзката й с абонатите и неправомерно начислявани суми за топлинна енергия.
Отговор по т. 110

111. Питане вх. № СО15-9300-235/10.07.2015 г. от арх. Борислав Борисов – общински съветник, относно третиране на съществуваща дървесна растителност при реконструкция на бул. „Александър Малинов“.
Отговор по т. 111

112. Питане вх. № СО15-9300-238/13.07.2015 г. от г-жа Милка Христова и г-н Калоян Паргов – общински съветници, относно изграждането и поддържането на столичните булеварди и улици и качеството на извършваните СМР.
Отговор по т. 112

113. Питане вх. № СО15-9300-243/14.07.2015 г. от г-н Николай Белалов и г-н Панайот Бончев – общински съветници, относно събиране на обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“ на лица виновно нанесли щети на общинска собственост при пътно-транспортни произшествия, извършени в гр.София.
Отговор по т. 113

114. Доклад вх. №СО15-6200-760/1/09.07.2015 г. относно награждаване на Симеон Цветков Симов – секретар на Съвета по безопасност на движението на децата в София и ръководител на Детски Център „Весел Столичен Светофар“ с Почетен знак на СО за 20 годишна обществена дейност и принос в реализирането на кампании в областта на безопасност на движението.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Любомир Христов, Ралица Стоянова


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. Доклад вх. № 94-Ц-3043(24)/21.07.2015 г. относно приключване на отчуждително-обезщетително производство, проведено при условията на ЗТСУ – отм., чрез промяна на определено имотно обезщетение в парично, при условията на §9, ал.1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.103, ал. 5 от ЗТСУ (отм.), по заявление от Цветанка Василева Кръстева и Йорданка Василева Кръстева.
Докл. Йорданка Фандъкова

2.
Доклад вх. №СО15-9300-264/20.07.2015 г. относно приоритети, направления, програми, годишен бюджет, максимална сума на финансиране на един проект в дадена програма, сесия и документи за кандидатстване по програма „Култура” през 2016 г.  
Докл. Малина Едрева, Роберт Янакиев, Любомир Дацов, Христо Ангеличин, Теодора Делисивкова

3.
Доклад вх. № СО15-9300-262/17.07.2015 г. относно разкриване на 4 социални услуги в общността като делегирана от държавата дейност Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), Дневен център за деца с увреждания (ДЦЗУ) и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТ), намиращи се в гр. София, кв. „Фондови жилища”, ул. „Порой” № 16.
Докл. Албена Атанасова

4.
Доклад вх. № СД-6200-243/1/20.07.2015 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и финансиране на проект „Подпомагане развитието на дейностите на театър „Мим арт“ и група „Жестим“ за разгръщане и усъвършенстване на творческия потенциал“ от Столична община и Сдружение „Тишина“ през 2015 година.
Докл. Албена Атанасова

5.
Доклад вх.№СО15-6600-4093/17.07.2015 г. относно подготовка на проект за кандидатстване на Столична община като бенефициент по програма „Хоризонт“ 2020, подпрограма „От мобилност към растеж“ по тем „Укрепване на знанията и създаване на капацитет на местните власти“. 
Докл. арх. Петър Диков

6.
Доклад вх. № СО15-6600-4153/21.07.2015 г. относно процедура по извършване на апорт  на имоти частна общинска собственост в дружество „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. арх. Петър Диков

7.
Доклад вх.№ СО15-9300-265/21.07.2015 г. относно увеличаване капитала на „Пазари Юг” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев

8.
Доклад вх. № СО15-6200-873/17.07.2015 г. относно именуване на площад и безименни улици в кв. Требич – район „Надежда” с имената „Есаул Пьотр Бариш – Тищенко”, „ген. Пьотр Чеверин”, „Вълчо Стакьов”, „Поп Спас Петков – Пато”.
Докл. Румен Георгиев, Панайот Бончев

9.
Доклад вх. №СО-6200-485(12)/21.07.2015 г.  относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение  „Тишина”, за срок от 10 години,  върху част от имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, жк „Стрелбище”, ул. „Йордан Йовков” № 13. 
Докл. Николай Терзиев

10.
Доклад вх. №СО15-2600-4933(5)/21.07.2015 г.  относно именуване на безименна улица на територията на район „Подуяне” с името „Зафир Зограф”. 
Докл. Ева Митова
 
English