(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 46 от дата 12.09.2013 ПДФ Печат

 

 

Гледай по Интернет Изтегли на компютъра
Цялото заседание playonline savetodisk

1. Доклад вх. № СО-9300-302/03.09.2013 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове и манастири в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Връщане за ново обсъждане на Решение № 364 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СО-93-00-259/09.07.2013 г. от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, върнато със Заповед № РД-15-134/01.08.2013 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. №СО-6600-2835/20.08.2013 г. изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столичната община.
Д
окл. д-р Тодор Чобанов, Албена Атанасова

4.
Доклад вх. № СО-9300-295/28.08.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 / 23.11.2006 г. на СОС.
Докл. Дончо Барбалов

5.
Доклад вх. №СО-9300-287/02.08.2013 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за ІІ-ро тримесечие на 2013 година.
Докл. Дончо Барбалов

6.
Доклад вх. № СО-9300-296/28.08.2013 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 г.
Докл. Албена Атанасова

7.
Доклад вх. № СО-9300-297/28.08.2013 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 г.
Докл. Албена Атанасова

8.
Доклад вх. № СО-0500-792/7/19.08.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в т.5 на Решение № 372 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Албена Атанасова

9.
Доклад вх. № 0202-90/3/15.07.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

10.
Доклад вх. № СО-0202-166/6/16.07.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

11.
Доклад вх. № СО-6600-1910/3/06.08.2013 г. относно допълване на Решение № 456 по Протокол № 43 от 19.07.2013 г. на СОС за кандидатстване на Столична община пред Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Мария Бояджийска

12.
Доклад вх. № СО-0820-194/1/16.08.2013 г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем в землищата на с. Волуяк и с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. Мария Бояджийска

13.
Доклад вх. № СО-9300-290/21.08.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за финансова помощ № 22/226/00289/16.05.2013 г. между Столична община и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докл. Мария Бояджийска

14.
Доклад вх. № СО-0821-260/2/23.08.2013 г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване пода наем в землищата на с. Кубратово, с. Чепинци и с. Подгумер, район „Нови Искър”.
Докл. Мария Бояджийска

15.
Доклад вх. №ДО-2100-208/2/08.08.2013 г. относно промяна на Решение № 358 по Протокол №42 от 27.06.2013 г. на Столичния общински съвет за преразпределение на сградния фонд на 33 Езикова гимназия „Св. София“ и 45 ОУ „Константин Величков“, район „Илинден“ за учебната 2013/2014 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов

16.
Доклад вх. № 2600-5331/98/04.09.2013 г. относно реализирана икономия по проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.
Докл. д-р Тодор Чобанов

17.
Доклад вх. № СО-2600-176/2/27.08.2013 г. относно статута на експериментално променената част от маршрута на основна автобусна линия № 413 от масовия градски транспорт.
Докл. Любомир Христов

18.
Доклад вх. № СО-6600-2340/10.07.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. „Волуяк – гарата“, кв. 91б, за обособяване на нови УПИ -2701.1996, 2755.1080, 2803.1080, 2804.1996 – „за хладилно-складова база и офиси“ и УПИ V- „за озеленяване“; промяна профила на улици по о.т.459 – 432 – 431 – 430 – 601 и по о.т. 601 – 601а – 601б – 601г; план за застрояване на м. с. „Волуяк - гарата“, кв.91б, УПИ -2701.1996, 2755.1080, 2803.1080, 2804.1996 – „за хладилно-складова база и офиси“, район „Връбница“.
Докл. Петър Диков

19.
Доклад вх.№ СО-6600-2458/18.07.2013 г. относно одобряване на проект за ПУП за м. „кв. Суходол“, кв. 41; изменение на улична регулация – промяна профила на улица от о.т. 122а – о.т. 131; заличаване на улица от о.т. 122 – о.т. 152 – о.т. 152а и откриване на улица от о.т. 122б – о.т. 122г – о.т. 122д – о.т. 122е; План за регулация и застрояване на нов УПИ ХVV-689.
Докл. Петър Диков

20.
Доклад вх. № СО-6600-2583/29.07.2013 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ за имоти в м. „Градина – запад “, землището на с. Горубляне, район „Панчарево“, съгласно приложеното мотивирано предложение и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

21.
Доклад вх. № СО-6600-2594/30.07.2013 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ за местност, условно наречена „Кривина – източни квартали”, представляваща разширение на с. Кривина, район „Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

22.
Доклад вх. № СО-6600-2796/16.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв.4а, местност „Детски град“, за откриване на задънена улица от о.т.2а до о.т.2б и създаване на нов УПИ VІ-96, за многофункционална сграда, и план за застрояване за новосъздаден УПИ VІ-96, за многофункционална сграда, кв.4а, местност „Детски град“, район „Панчарево“.
Д
окл. Петър Диков

23.
Доклад вх. № СО-6600-2797/16.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на кв. 8мб, местност „вилна зона Бистрица – манастира“.
Д
окл. Петър Диков

24.
Доклад вх. № СО-6600-2809/19.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и за УПИ ХІІ-615, ХІІІ-613, отреждане на УПИ ХІІ-4803 и ХVІІІ-4802, кв. 32 и за откриване на задънена улица от о.т.523 до о.т.523б и изменение на план за застрояване на новосъздадени УПИ ХІІ-4803 и ХVІІІ-4802, кв.32, местност „с. Лозен“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков 

25.
Доклад вх. № СО-6600-2810/19.08.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-80, ХVІ-80, ІІ-81, ІІІ-75, ХV-79, кв.17, местност „с. Бистрица“, изменение на улица между о.т. 635 и о.т. 672 за откриване на задънена улица от о.т. 672а до о.т. 672б, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков

26.
Доклад вх. № СО-6600-2811/19.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ ІХ-681, Х-680, ХХVІІІ-682 и ХХІХ-679; изменение на задънена улица от о.т. 68а до о.т.68б, м. „в.з.Бистрица“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков

27.
Доклад вх. № СО-6600-2825/20.08.2013 г. относно одобряване на парцеларен план на обект: пътна връзка с Ботевградско шосе под трасето на автомагистрала „Хемус“, район „Кремиковци“, Столична община.
Докл. Петър Диков

28.
Доклад вх. № СО-0500-1439/09.08.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Д
окл. Валя Чилова

29.
Доклад вх. № СО-9300-299/02.09.2013 г. относно промяна на състава на комисия, определена с Решение № 281 по Протокол № 40 от 30.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Д
окл. доц. Лилянда Еленкова

30.
Доклад вх. № СО-9300-300/02.09.2013 г. относно промяна на състава на комисия, определена с Решение № 286 по Протокол № 40 от 30.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

31.
Доклад вх. № СО-70-00-882/2/08.07.2013 г. относно именуване на метростанции във връзка с разширение на метрото в гр. София по линия 1 – в участъка от бул. „Цариградско шосе” до ж.к. „Дружба” – Летище „София” и от ж.к. „Младост І” до Бизнеспарк в ж.к. „Младост ІV”, както и разширението по линия 2 в участъка МС „Джеймс Баучер” – кв. „Хладилника”.
Д
окл. Нина Чанева, Мита Георгиева, Михаил Владов, Христо Ангеличин

32.
Доклад вх. №СО-94-М-307/7/17.07.2013 г. относно дарение на жилищен имот – собственост на Столична община, представляващ апартамент № 16, вх. В, ет. 7, ул. „Омайниче“ № 4-12, бл. 109, ж.к. „Хиподрума“, гр. София, заедно с прилежащото мазе № 16 и 3,150% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото в полза на Маргарита Димитрова Терзирадева.
Докл. Пламен Църноречки

33.
Доклад вх. № СО-0804-143/1/11.07.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Асоциация на родители на деца с епилепсия“, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо са на бул. „Сливница“ № 212, район „Оборище“. 
Д
окл. Йорданка Фикирлийска

34.
Доклад вх. СО-0807-274/02.09.2013 г. относно уточняване площта и геодезическите координати на площад „Капитан Петко войвода”, район Слатина.
Докл. Антоанета Апостолова

35.
Доклад вх. № СО-0811-68/6/06.08.2013 г. относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на конкурси.
Докл. Иван Чакъров

36.
Доклад вх. № СО-0815-204/1/17.07.2013 г. относно промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на сграда, намираща се в кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ № 2 и учредяване безвъзмедно право на ползване за срок от 10 /десет/ години в полза на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“.
Докл. Цвета Авджиева

37.
Доклад вх. № СО-0815-222/1/06.08.2013 г. относно предоставяне под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение – занималня № 2, находящо се в гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 1Б, ет. 8
Докл. Цвета Авджиева

38.
Доклад вх. № 2600-4275/23/11.07.2013 г. относно прехвърляне право на собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ 9 кв.м с идентификатор 68134.1971.2711.1 изграден в общински недвижим имот с идентификатор 68134.1971.2711, намиращ се между път (осова точка № 443) и река Ваташка, срещу УПИ І-1396, кв. 147, м. „в.з.Драгалевци – стадиона”, кв. Драгалевци, район „Витоша”.
Докл. Теодор Петков

39.
Доклад вх. № СО-0819-120/1/11.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане конкурс за наем на части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по схеми, одобрени от Главния архитект на София.
Докл. Милко Младенов

40.
Доклад вх. № СО-0819-225/2/11.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от административна сграда – кметство – публична общинска собственост, намираща се в кв. Филиповци, ул. „Братя Найденов” и представляваща помещение с площ 35,12 кв.м с предназначение за лекарски кабинет.
Докл. Милко Младенов

41.
Доклад вх. № 2600-12222(14)/11.07.2013 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ 12 кв.м, върху общински имот – УПИ ІІІ – за КОО и трафопост, кв. 27, м. „Толева махала“, район „Връбница“, означен с идентификатор 12084.2761.2013 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Младен Младенов

42. Питане вх. № СО-9300-263/10.07.2013 от г-н Альоша Даков – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 90 на СОС от 24.02.2011 г за продължаване на срока на наемното правоотношение между Столична община – като наемател и ЕТ „Димитър Георгиев – Комерсиал” – като собственик и наемодател за обект „Комплекс изолатор за бездомни кучета” в землището на с. Горни Богров.
Отговор на т. 42

43. Питане вх. № СО-9300-250/04.07.2013 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно действията на кмета и администрацията на Столична община в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за символиката и отличията на Столична община.
Отговор на т. 43

44.
Питане вх.№ СО-9300-291/22.08.2013 г. от г-н Калоян Паргов и г-н Николай Белалов – общински съветници, относно некачествено изпълнени строително-монтажни дейности при изграждането на бул. „Ломско шосе”.
Отговор на т. 44

45.
Питане вх. № СО-9300-276/12.07.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно нарушаване на обществения ред и нощната тишина, както и наличието на незаконни постройки в кв. „Факултета”, район „Овча купел”.
Отговор на т. 45

46.
Питане вх. № СО-9300-289/16.08.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно застрояване на детска площадка в столичен район „Слатина”.
Отговор на т. 46

47.
Питане вх. № СО-9300-293/23.08.2013 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно таксиметровата дейност на територията на Столична община.
Отговор на т. 47

48. Доклад вх. № СО-1800-148/3/03.09.2013 г. относно удостояване на Софийската филхармония с Почетен знак на Столична община по повод 85 години от създаването й.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

49. Доклад вх. № СО-94-Н-352/1/04.09.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Иван Станчов.
Докл. Йорданка, Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

50. Доклад вх. № СО-94-К-267/1/04.09.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на инж. Никола Мартинов Гайдаров.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Доклад вх. № 29-00-351(2)/10.09.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд аварийното укрепване на конструкцията на блок „Г” в сградата на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/
 
English