(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 43 от дата 18.07.2013 ПДФ Печат

 

 


Гледай по Интернет Изтегли на компютъра
Част 1 playonline savetodisk
Част 2 playonline savetodisk 

1. Доклад вх. № СО-93-00-269/11.07.2013 г. относно избор на кмет на район „Витоша“.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № СО-93-00-265/10.07.2013 г. относно изпълнение на допълнителни инвестиции, съгласно чл.5.1. (iii) от Договор за спогодба между Столична община и „Софийска вода“ АД от 16.01.2009 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 66-00-3545/18/10.07.2013 г. относно промяна на обекти в инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2013 г. от действащия БП 2009 – 2013г., касаещи услугата „отвеждане на отпадни води“.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № СО-66-3571/15/05.07.2013 г. относно отмяна на т.3 и т.4 на Решение № 482 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

5. Доклад вх. № СО-93-00-259/09.07.2013 г. относно определяне предназначението на общински жилища, ателиета, гаражи и паркоместа за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова

6. Доклад вх. № СО-93-00-260/09.07.2013 г. относно продажба на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова

7. Доклад вх. № СО-93-00-261/09.07.2013 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ателие, гараж и паркоместа.
Докл. Йорданка Фандъкова

8. Доклад вх. № ДК-66-00-171/2/09.07.2013 г. относно приемане на вариант на герба на София, изработен от Хараламби Тачев от 1928 г. с последните корекции, допълнения и подобрения, направени от автора.
Докл. Йорданка Фандъкова

9. Доклад вх. № СО-93-00-190/2/10.07.2013 г. относно допълнение на решение № 256 по протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

10. Доклад вх. № 15-00-245/8/23.05.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.2006 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов, Николай Стойнев

11. Доклад вх. № СО-93-00-225/20.06.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894  по Протокол № 93/23.11.2006 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов

12. Доклад вх. № СО-93-00-222/20.06.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Искра Ангелова

13. Доклад вх. № СО-05-00-792/1/21.06.2013 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и финансиране на проект „Подкрепа на дейностите на група „Жестим” и театър „Мим Арт” при Сдружение „Тишина” от Столична община и Сдружение „Тишина” през 2013 г.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № СО-93-00-496/10/05.07.2013 г. относно отмяна на Решение № 667 по Протокол № 32 от 2012.2012 г. на Столичния общински съвет за възстановяване на ползването на сградата и двора на ул. „305” №1, кв. „Драгалевци” за общинска детска ясла и градина, чрез откриване на филиал на 160 ОДЗ „Здравец” и разкриване на яслени и градински групи. 
Докл. Албена Атанасова, Теодор Петков

15. Доклад вх. № СО-08-12-101/4/05.072013 г. относно предоставяне на общински недвижим имот, намиращ се в СО – район „Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” за разкриване на яслени групи. 
Докл. Албена Атанасова, Миглена Веселинова

16. Доклад вх. № СД-94-Д-245/1/10.07.2013 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

17. Доклад вх. № СО-04-10-26/2/10.07.2013 г. относно изменение на решение № 42 по протокол № 34/14.02.2013 г. на Столичен общински съвет относно откриване на две нови социални услуги в общността, делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова

18. Доклад вх. № СО-08-15-216/1/10.07.2013 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на дирекция „Социални дейности“ на помещения за разкриване на Клубове на пенсионера и инвалида в район „Младост“ и район „Искър“.
Докл. Албена Атанасова, Цвета Авджиева, Ивайло Цеков

19. Доклад вх.№ СО-29-00-143/2/24.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготрайни материални активи – 1 брой автоматичен клинично-химичен анализатор и 1 брой йонселективен анализатор за нуждите на „Център за психично здраве – проф. Н. Шипковенски” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

20. Доклад вх. № СО-29-00-33/4/24.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготрайни материални активи – 2 броя ултразвукови апарата за нуждите на „Втора САГБАЛ – Шейново” ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

21. Доклад вх. № СО-29-00-122/2/24.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 (един) брой хематологичен анализатор за нуждите на „ДКЦ XIV – София” ЕООД. 
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

22. Доклад вх. № СО-93-00-267/11.07.2013 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център VIII – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

23. Доклад вх. № СО-29-00-194/2/11.07.2013 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ XII – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой ехокардиограф.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

24. Доклад вх. № СО-29-00-221/3/11.07.2013 г. относно даване на съгласие на „Първа САГБАЛ – Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой инкубатор.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

25. Доклад вх. № 15-04-1/48/09.07.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Докл. Ирина Савина

26. Доклад вх. № 15-04-2/16/10.07.2013г. относно издаване на запис на заповед в полза на МРРБ с издател СО, подписана от кмета на СО, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 560 000 лева, обезпечаваща 10 % от авансовото плащане по договор № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.12.2012г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София“ ЕООД, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина

27. Доклад вх. № СО-93-00-258/09.07.2013 г. относно подписване на финансов договор с Европейската инвестиционна банка за осигуряване на заемно съфинансиране за проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” – ІІ фаза.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов

28. Доклад вх. № СО-93-00-268/11.07.2013 г. относно предоставяне на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Мария Бояджийска

29. Доклад вх. № СО-93-00-272/11.07.2013 г. относно анализ на възможностите за определяне на нов способ за определяне размера на такса битови отпадъци на Столична община и възлагане извършването на пред-проектно проучване за изпробване на нови схеми за събиране на отпадъците и евентуално нови начини на плащане в избрани райони на територията на Столична община посредством изпълнението на пилотен проект.
Докл. Мария Бояджийска, Лорита Радева, Любомир Дацов, Дончо Барбалов

30. Доклад вх. № СО-70-00-230/4/09.07.2013 г. относно даване на съгласие на „Пазари Изток” ЕАД да разходва собствени средства в размер до 112 100 лв. за извършване на основен ремонт на търговски обект – кафе-аперитив, намиращ се между бл. 89 и бл. 90 в ж.к. „Мусагеница”, район „Студентски”.
Докл. Дончо Барбалов

31. Доклад вх. № ИДТ-70-00-122/67/09.07.2013 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2013 г. на търговските дружества със 100 %  участие на Столична община в капитала.
Докл. Дончо Барбалов

32. Доклад вх. № СО-93-00-237/2/11.07.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов

33. Доклад вх. № СО-26-00-2491/10/11.07.2013 г. относно даване на разрешение на „Пазари Възраждане“ ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ за финансиране на първия етап на проект за реконструкция и капитален ремонт на Женски пазар и учредяване обезпечаване по него, както и даване на съгласие дружеството за разходване на средства в размер на 20 % от стойността на проекта.
Докл. Дончо Барбалов

34. Доклад вх. № ИТД-70-00-152/2/11.07.2013 г. относно даване на съгласие „Метрострой“ ЕАД /в ликвидация/ да извърши търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов

35. Доклад вх. № 26-00-5494/5/11.07.2013 г. относно даване на съгласие „Географска информационна система – София“ ЕООД да закупи дълготраен материален актив – автомобил на стойност над 10 000 лева.
Докл. Дончо Барбалов

36. Доклад вх. № СО-26-00-1738/1/11.07.2013 г. относно изменение в устава на „Лозана“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов

37. Доклад вх. № СО-26-00-1737/4/11.07.2013 г. относно даване на съгласие „Лозана“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив – автомобил на стойност над 10 000 лева.
Докл. Дончо Барбалов

38. Доклад вх. № СО-93-00-236/25.06.2013 г. относно определяне на бюджетни кредити за разплащане на преференциални карти и компенсации по Регламент 1370 на ЕК, в рамките на бюджета на Столична община за 2013 г.
Докл. Любомир Христов

39. Доклад вх. № СО-25-00-37(2)/28.06.2013 г. увеличение на бюджета на дирекция „Социални дейности” – направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности” за Дома за деца – кв. Драгалевци – одобрен проект за финансиране от Съвета по безопасност на движението на децата в София.
Докл. Любомир Христов

40. Доклад вх. № 21-00-236/10/10.07.2013 г. относно прехвърляне на Министерството на образованието и науката безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот – общинска собственост.
Докл. Тодор Чобанов

41. Доклад вх. № СО-04-12-51/1/09.07.2013 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на културата за срок от 10 години недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се на ул. „Кирил и Методий” № 63, АОС/пос/№ 313/19.11.1998 г. (сградата на бившето 13-то ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, закрито с Решение № 625 по Протокол № 31 от 06.0.2012 г. на СОС и Заповед № РД 14-11/13.02.2013 г. на МОМН.
Докл. Тодор Чобанов

42. Доклад вх. № СО-93-00-251/05.07.2013 г. относно допълване на списъка на недвижимото имущество, предоставено за управление на Общински културен институт „Музей за история на София”.
Докл. Тодор Чобанов

43. Доклад вх. № 18-00-280/13/11.07.2013 г. относно предоставяне на допълнителни средства за увеличаване на средната работна заплата на служителите  от ОКи „Галерия – музей Дечко Узунов“.
Докл. Тодор Чобанов

44. Доклад вх. № СО-66-00-2075/1/11.07.2013 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през септември 2013 г. в изпълнение на Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. Тодор Чобанов, Роберт Янакиев

45. Доклад вх. № СО-66-00-2096/20.06.2013 г. относно одобряване на Проект за ПУП – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Борово” в граници: бул. „България”, бул. „Тодор Каблешков”, бул. „Ген. Стефан Тошев”, ул. „Дойран” и бул. „Гоце Делчев”, район „Красно село”.
Докл. Петър Диков

46. Доклад вх. № СО-66-00-2074/19.06.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на УПИ I-38,39-„за автосервиз, автосалон, магазини, офиси и паркинг”, улична регулация от о.т. 1-30-31-32; по о.т. 31-33-34-35-36-37; по о.т 34-34а, кв. 12, м.„с. Горни Богров – м . Траскето”, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

47. Доклад вх. № СО-66-00-2073/19.06.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение план за регулация на местност „Околовръстен път – Детски град”, изменение на улица от о.т.511ж-о.т.511з-о.т.511л до  о.т.511п, откриване на задънена улица от о.т.511л-о.т.511м до о.т.511н, и създаване на нов кв.1а, нови УПИ I-6723.384, 6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, УПИ ІІ-6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, нов кв. 1а, местност „Околовръстен път – Детски град” и план за застрояване за новосъздадени УПИ I-6723.384,6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, УПИ ІІ-6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, нов кв. 1а, местност „Околовръстен път – Детски град” район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

48. Доклад вх. № СО-66-00-2180/27.06.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв. 90, местност „с. Бистрица”, изменение на улица между о.т.563 и о.т.563б за откриване на задънена улица от о.т.563а до о.т.563в, изменение на границите на УПИ-за озеленяване, създаване на нов УПИ VI-11, кв. 90, м. „с. Бистрица” и план за застрояване за нов УПИ VI-11, кв.90, местност „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

49. Доклад вх.№ СО-93-00-248/04.07.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Надежда 1а и 1б” и придружаващите го план-схеми.
Докл. Петър Диков

50. Доклад вх.№ СО-93-00-241/01.07.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Надежда 2а и 2б” и придружаващите го план-схеми.
Докл. Петър Диков

51. Доклад вх.№ СО-93-00-242/02.07.2013 г. относно подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване за м. НПЗ „Хаджи Димитър”, кв.7, УПИ І-1507-„за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма” и улици по о.т. 17-17а-122-122а-122б-122в; по о.т.36г-17а; по о.т.36к-122а, обособяване на нов кв.8а.
Докл. Петър Диков

52. Доклад вх. № СО-93-00-245/03.07.2013 г. относно одобряване на задание от конкурсна програма с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от образователната, социалната и културната инфраструктура, включени в Списъка с обекти по проект BG161РО001/5-02/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР за периода 2014 – 2020 г.”
Докл. Петър Диков

53. Доклад вх. № СО-66-00-2254/03.07.2013 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. въз основа на план за регулация и застрояване на имоти в м. „Голема ливада”, м. „Зад лозе”, м. „Търнето”, м. „Света Петка – Горелица”, с. Владая, район „Витоша”, попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имотите в м. „Голема ливада”, м. „Зад лозе”, м. „Търнето”, м. „Света Петка – Горелица”, с. Владая, район „Витоша” в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

54. Доклад вх. № СО-66-00-2256/03.07.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за създаване на задънена улица от о.т. 695 до о.т. 695г и от о.т. 695б до о.т. 695е; План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-3477 и УПИ ІІІ-3477, кв. 91б, местност „с. Владая”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

55. Доклад вх. № СО-66-00-2257/03.07.2013 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за въздушна кабелна линия 20кV от БКТП по земеделски път между планоснимачни райони 6540, 6507, 6541 и 6542; 6506; между планоснимачни райони 6507, 6509 и 6541; между планоснимачен район 6509; между планоснимачни райони 6510 и 6559, м. „Терасите”, землище Герман, район „Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

56. Доклад вх. № СО-66-00-2273/04.07.2013 г. относно даване на съгласие за осъществяване на проект „АРТ ВИТОШКА” на Съюза на артистите в България.
Докл. Петър Диков

57. Доклад вх. № СО-66-00-2285/04.07.2013 г. относно одобряване на план-схема за м. „Борисова градина” (І етап) по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ.
Докл. Петър Диков

58. Доклад вх. № СО-93-00-255/05.07.2013 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – план за парк и градина по чл.62, ал.1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина”.
Докл. Петър Диков

59. Доклад вх. № СО-93-00-254/05.07.2013 г. относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл.6 от ЗОС и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти – частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540).
Докл. Петър Диков

60. Доклад вх. № 66-00-2324/09.07.2013 г. относно изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на водонапорен тръбопровод с водохващане в имот с идентификатор 29150.7102.722, землище с. Железница с трасе през планоснимачен район 7102, между планоснимачни райони 6827 и 6829, между планоснимачни райони 6828 и 6829, до имот с идентификатор 37914.6829.60, землище с. Кокаляне и ПЗ за МВЕЦ „Ведена” в имот с идентификатор 37914.6829.60, район „Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

61. Доклад вх. № СО-08-15-226/1/11.07.2013 г. относно изменение на Приложение № 1 към точка 1 на Решение № 258 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

62. Доклад вх. № СО-29-00-179/5/11.07.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицински апарат за нуждите на „ДКЦ ХІ-София” ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

63. Доклад вх. № СО-09-00-112/3/11.07.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд спешен ремонт на сградата на кметство с. Кокаляне, район „Панчарево”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

64. Доклад вх. № СО-05-00-1086/13.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – обособена част от капитала на общинско дружество.
Докл. Валя Чилова

65. Доклад вх. № СО-05-00-1188/28.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – обособена част от капитала на общинско дружество.
Докл. Валя Чилова

66. Доклад вх. № СО-05-00-1189/28.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

67. Доклад вх. № СО-05-00-1190/28.06.2013 г. относно изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2013г.
Докл. Валя Чилова

68. Доклад вх. № СО-05-00-1191/28.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

69. Доклад вх. № СО-05-00-1262/09.07.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

70. Доклад вх. № СО-93-00-104/19.03.2013 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за създаване на постоянна комисия за контрол на монополите, обществените поръчки и разходването на европейски средства.
Докл. Атанас Атанасов

71. Доклад вх. № СО-93-00-270/11.07.2013 г. относно създаване на Фонд за иновации в културата в контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г., като устойчива и дългосрочна инициатива.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Любомир Дацов

72. Доклад вх. № СО-93-00-271/11.07.2013 г. относно приемане на концептуална рамка на апликационната форма на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата през 2019 г.
Докл. Малина Едрева, Милка Христова, Владимир Кисьов, Любомир Дацов, Ангел Джамбазки

73. Доклад вх. № 93-00-332/1/11.07.2013 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти.
Докл. Николай Стойнев

74. Доклад вх. № СО-26-00-4294/1/11.07.2013 г. относно относно даване на съгласие на „Лозана” ЕАД за кандидатстване с два целеви проекта за отпускане на средства за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания пред Агенцията за хората с увреждания.
Докл. Николай Стойнев, Анета Георгиева

75. Доклад вх. № СО-25-00-71/1/11.07.2013 г. относно откриване на процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност, отделните медицински дейности и база за обучение и специализация на лекари психиатри, психолози и психиатрични медицински сестри на Център за психично здраве „проф. Н. Шипковенски“ ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

76. Доклад вх. № СО-94-И-392/1/11.07.2013 г. относно отпускане на парична помощ на общински служител за операция в Германия.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

77. Доклад вх. № СО-29-00-222/2/11.07.2013 г. относно образуване на общинско търговско дружество „Служба по трудова медицина“.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

78. Доклад вх. № 08-04-296/5/12.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за продажба на незастроени поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в район „Оборище” – Столична община, в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2013 година, приета с Решение №73 по Протокол № 35, т.1 от 28.02.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фикирлийска

79. Доклад вх. №94-П-3249/44/05.07.2013 г. относно придобиване право на собственост върху реална част с площ 240 кв.м, частна собственост на физическо лице, от поземлен имот пл.№8, кв. 116-б, м. „Подуяне – Център”, район „Оборище”, попадащ по действащия регулационен план изцяло под трасето на реализирана /изградена/ улица –  бул. „Ген. Данаил Николаев”.
Докл. Йорданка Фикирлийска

80. Доклад вх. № 08-04-112/18/11.07.2013 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и „Легис консултинг“ ООД в недвижим имот, находящ се на ул. „Велико Търново“ № 4 чрез изкупуване от Столична община на ½ идеална част от имота.
Докл. Йорданка Фикирлийска

81. Доклад вх. № 08-04-112/19/11.07.2013 г. относно сключване на договор за наем на недвижими имоти – частна собственост, представляващи част от сграда и поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 5, които се ползват за нуждите на ОДЗ № 62.
Докл. Йорданка Фикирлийска

82. Доклад вх. № СО-08-02-17/3/12.06.2013 г. и вх. № СО-08-02-17/4/01.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, на територията на район „Красно село”, представляващ обособена част от сградата на бившия МУЦТПО, намиращ се в гр. София, район „Красно село”, бул. „Генерал Скобелев” № 58, в УПИ I-за МУЦ, кв. 285, м. „Еврейски гробища”, за частно училище, със срок от 5 години.
Докл. Пламен Църноречки

83. Доклад вх.№ 08-02-91/5/04.07.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение в сградата на ОКИ „Красно село”, намираща се на бул. „Цар Борис ІІІ” №41, за срок от 10 години, за творчески клуб-кафе.
Докл. Пламен Църноречки

84. Доклад вх. № СО-08-02-123/1/05.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти, публична общинска собственост, намиращи се в гр. София, на територията на район „Красно село”, по схема У, зона ІV (бул. „Тодор Каблешков”, до УПИ ІІІ, кв. 1, м. „Славия”), по схема И, зона ІV (ъгъла на бул. „Цар Борис ІІІ” и бул. „Тодор Каблешков до УПИ ІІІ, кв.1 м. „Славия”), схема З, зона VІ (ъгъла на бул. „Цар Борис ІІІ” и ъгъла на ул. „Житница” до УПИ ІІ, кв. 13, м. „Славия”), по схема Б, зона ІІІ (бул. „Ген. М.Д.Скобелев”, до УПИ І за МУЦ, кв. 285, м. „Еврейски гробища”.
Докл. Пламен Църноречки

85. Доклад вх. № 94-С-595/5/14.06.2013 г. относно обявяване за частна общинска собственост на общински имот с идентификатор 68134.4335.9426 в кв.209, м.„Овча купел” и сключване на предварителен и окончателен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева

86. Доклад вх. № 94-Б-53(8)/17.06.2013 г. относно процедура по чл 15, ал.3 и ал.5, във връзка с чл.17, ал.2, т.3 от ЗУТ, за изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП) за м. „Красно село – Плавателен канал”, кв. 120а, УПИ ІV-1244, общ и сключване на договор.
Докл. Николай Терзиев

87. Доклад вх. № 08-12-106/21/25.06.2013 г. относно отдаване под наем на обособени части от имот – частна общинска собственост (АОС 1191/14.03.2011 г.) представляващи помещения – 18 бр. кабинети в сградата на Болничен комплекс „ІІІ-та ГОБ”,  бивш „Стоматологичен център – София ІІІ”, намиращи се на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

88. Доклад вх. № СО-08-12-71/1/05.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на Столична община – район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

89. Доклад вх. № СО-08-21-134/1/13.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 48393.4990.694 с площ от 2541.00 кв.м и поземлен имот с идентификатор 48393.4990.706 с площ от 732.00 кв.м, попадащи в УПИ I, „за чисто производство и ТП” от кв. 48 по действащия регулационен план на с. Мировяне.
Докл. Даниела Райчева

90. Доклад вх. № СО-94-С-3370/23/23.05.2013 г. относно прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „1990 – Медик”, за допълнително застроените обекти, извън учреденото право на строеж с Договор от 30.04.1991 г., чрез заплащане на стойността на правото на собственост, от която е приспадната стойността на инвестицията .
Докл. Димитър Дилчев

91. Доклад вх. № СО-93-00-178/1/04.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособени части от сграда – публична общинска собственост, в административната сграда на район „Средец”, ул. „Леге” №6, за разполагане на кафе-автомат.
Докл. Вергиния Стоянова

92. Доклад вх. № СО-08-08-11/3/04.07.2013 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Слатина, филиал „Изгрев”, част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на ул. „А.П.Чехов”№16А, бивш МУЦТПО.
Докл. Цветомир Жеков

93. Доклад вх. № СО-08-15-148/1/04.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на две реални части, всяка от тях с площ по 1 кв. м, от имот – публична общинска собственост за поставяне на банкомат и кафе-автомат на партерния етаж в централното фоайе на административната сграда на район „Младост”, ул. „Свето Преображение” №1.
Докл. Цвета Авджиева

94. Доклад вх. № СО-66-00-918/5/04.07.2013 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация за м. „Бул. Ал. Малинов”, кв. 21, район „Младост” в съответствие с Решение № 386 по Протокол 16 от 10.07.2008 г. на СОС.
Докл. Цвета Авджиева

95. Доклад вх. № СО-08-15-149/1/05.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост в административната сграда на район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева

96. Доклад вх. № СО-08-15-225/1/11.07.2013 г. относно отмяна на решение № 656 по протокол № 78 от 02.12.2010 г. на Столичен общински съвет и учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм „Рождество Христово“ в УПИ XII-6096, 6119, кв.2Б, м.“Младост 3“.
Докл. Цвета Авджиева, Йордан Господинов

97. Доклад вх. № 08-17-348/3/04.07.2013 г. относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост без търг или конкурс, за задоволяване на здравни нужди на населението, представляващи три броя помещения в сгради, намиращи се на територията на район „Витоша”, кв. Бояна, ул. „Александър Пушкин” № 114, за срок от 3 години.
Докл. Теодор Петков

98. Доклад вх. СО-08-17-181/11/05.07.2013 г. относно прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столична община и Мончо Витков Кацаров, за застроена част от недвижим имот, извън обема на правото на собственост, построен върху общински урегулиран поземлен имот, чрез заплащане на стойността на правото на собственост на идеалната част от която е приспадната стойността на инвестицията.
Докл. Теодор Петков

99. Доклад  вх. № СО-93-00-75/3/26.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособено помещение с площ 4,60 кв.м от имот – публична общинска собственост, което се намира на партерния етаж в административната сграда на район „Люлин”, бул. „Захари Стоянов” № 15, със специфично конкурсно условие – предоставяне на геодезически услуги.
Докл. Милко Младенов

100. Доклад вх. № СО-08-19-37/5/08.07.2013 г. относно промяна на характера на недвижими имоти от публична в частна общинска собственост, актувани като „здравни служби” и здравни заведения намиращи се на територията на район „Люлин”.
Докл. Милко Младенов

101. Доклад вх. № СО-08-20-49/3/08.07.2013 г. относно промяна на характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на едноетажна сграда – здравна служба със застроена площ от 128 кв.м и дворно място от 870 кв.м обща площ, намираща се в с. Волуяк, част 1, ОЗРП Заповед № РД-50-09-332/16.09.1998 г. район „Връбница”, кв. 31, парцел VІ 404, с. Волуяк, ул. „Петър Малинов”.
Докл. Младен Младенов

102. Доклад вх. № СО-08-20-34/2/05.07.2013 г. относно учредяване на бъзвъзмездно право на ползване за срок от 3 /три/ години, върху реални части от сгради с идентификатори 68134.2816.2384.1 и 68134.2816.2384.2, ж.к. „Обеля-2”, район „Връбница”, намиращи се в УПИ ІІ-за обществен център, ожс и коо,  нанесен в кадастралната карта и регистри с идентификатор 68134.2816.2384, в полза на „Диагностично-консултативен център ХХХ – София” ЕООД.
Докл. Младен Младенов

103. Доклад вх. № 08-23-373/3/05.07.2013 г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковното настоятелство на с. Герман, район „Панчарево”, за изграждане на параклис върху общински имот – частна общинска собственост, АОС№3095/04.05.2012 г., представляващ УПИ VІІ-за комитет за култура, галерия и църква, намиращ в с. Герман, район Панчарево.
Докл. Димитър Сичанов

104. Доклад вх.№ СО-08-24-192/1/04.07.2013 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в административните сгради на район „Банкя” за монтиране на кафе-автомат, за срок от 5 години, и на кметство с. Иваняне, за офис, за срок от 7 години.
Докл. Рангел Марков

105. Връщане за ново обсъждане на решение № 350 по протокол № 42 от 27.06.2013 г.  на Столичен общински съвет със заповед № РД-15-110/09.07.2013 г. на Областния управител на Област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА по Доклад вх. № СО-08-09-103/1/20.06.2013 г. от Любомир Дреков – кмет на район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

106. Доклад вх. № СО-93-00-266/11.07.2013 г. относно ползване на платен годишен отпуск от председателя на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

107. Питане вх. № СО-93-00-157/2/11.07.2013 г. от Милка Христова, Румен Георгиев, Альоша Даков и Иван Мечков – общински съветници относно злоупотреби в дейността на „Чистота – Искър“ ЕООД.
Отговор по т. 107

108.
Питане вх. № СО-9300-203/6/11.07.2013 г. от Милка Христова, Румен Георгиев, Альоша Даков – общински съветници относно сигнали за сериозни административни нарушения в район „Витоша“.
Отговор по т. 108

109. Питане вх. № СО-9300-244/1/11.07.2013 г. от Анна Славова – общински съветник относно решение 377 от 28.06.2012г. на СОС.
Отговор по т. 109

110. Питане вх. № СО-9300-234/3/11.07.2013 г. от Ангел Джамбазки – общински съветник относнолипса на контрол и безстопанственост от страна на общинската администрация на район „Искър“ при управлението на имоти – общинска собственост в бл.146, ж.к.“Дружба 1“.
Отговор по т. 110

111. Питане вх. № СО-9300-249/1/11.07.2013 г. от Николай Белалов – общински съветник относно действията на кмета и администрацията на Столична община във връзка с продължаващите улични изяви в гр. София за и против правителството.
Отговор по т. 111

112. Питане вх. № СО-6600-2335/1/11.07.2013 г. от Альоша Даков – общински съветник относно системно нарушаване на разпоредбите на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на столична община на територията на парк „Борисова градина“ в отсечката от вход на парка от ул. „Незабравка“ до тенис-кортове „Академик“.
Отговор по т. 112

113. Доклад вх. № 62-00-502/1/04.07.2013 г. относно удостояване на проф. Румен  Цонев със званието "Почетен гражданин на София".
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 43-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1. Доклад вх. № СО-93-00-277/12.07.2013 г. относно определяне на условия и ред за сключване на договори за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска, Лорита Радева, Анна Стойкова, Альоша Даков

2.
Доклад вх. № СО-66-00-1910/1/12.07.2013 г. относно кандидатстване на Столична община пред Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. на МЗХ, за подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности.
Докл. Мария Бояджийска

3.
Доклад вх. № СО-70-00-650/4/11.07.2013 г. относно даване на съгласие „Пазари Север“ ЕАД да разходва собствени средства в размер до 100 000 лева без ДДС за изграждане на група от преместваеми търговски съоръжения и оформяне на прилежащото пространство на пазар „Толстой“, район „Надежда“.
Докл. Дончо Барбалов

4.
Доклад вх. № ИДТ-70-00-139/1/15.07.2013 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД за извършване на продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА – 9 бр.  МПС, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов

5.
Доклад вх. № СО-66-00-2284/04.07.2013 г. относно одобряване на изменение на план-схема за парк „ген. Вл. Заимов“, район „Оборище“ по реда на чл.62, ал.9 от Закона за устройство на територията.
Докл. Петър Диков

6.
Доклад вх. № СО-66-00-2364/11.07.2013 г. относно одобряване на проект за изменение на план за застрояване в обхват:нови УПИ-III-9455 „за учебен комплекс” от кв. 1; УПИ I-9456 „за научно-технологичен парк София”; II-62, 9455, 5013, 5014, 5015, 5024 „за административни, културно-битови и спортни нужди” от кв. 2; УПИ I-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 „за научно-технологичен парк София”, II-5018 „за хотел”, IV-9452 „за административни нужди” от кв. 10 и УПИ II-414 ”за жилищно строителство” от кв. 12. Надземно пешеходно преминаване-връзка и продължение на сграда № 3 (иновационен форум „Джон Атанасов”) в зоната на бул. „Цариградско шосе” между о.т. 7 и о.т. 15 и надземно пешеходно преминаване-връзка и продължение на сграда № 7 (етажен паркинг) в зоната на бул. „Асен Йорданов” между о.т. 76 и о.т. 77 и УПИ I-486 „за спорт и атракции” от кв. 17 м. „БАН-IV км”, по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно  приложения проект и изменение на план за регулация на м. НПЗ “Изток”, м. „Къро”, квартали № № 1, 2, 10 и 12. Изменение на локалното платно на бул. „Асен Йорданов“ между о.т.80-о.т.22г-о.т.1 до о.т.72 и откриване на улица от о.т.22г-о.т.22б до о.т.22. Изменение трасето на улица от о.т.22 до о.т.21а. Изменение границите на кв. 1. Отреждане на нов УПИ ІІІ-9455 „за учебен комплекс”. Изменение границите на кв. 2 и отреждане на нови УПИ І-9456 „за научно технологичен парк София” и ІІ-62, 9455, 5013, 5014, 5015, 5024 „за административни, културно-битови и спортни нужди”. Закриване на улица от о.т. 1 до о.т. 22б. Закриване на улица от о.т.29-о.т.28-о.т.27-о.т.26 до о.т. 25. Заличаване на улица от о.т.199-о.т.25-о.т.24а до о.т.24.Закриване на улица от о.т.199а -о.т.199в до о.т.199г. Откриване на улица от о.т. 199-о.т. 25-о.т. 24а-о.т. 24 до о.т. 21в. Изменение на улица от о.т. 21ж до о.т. 21а. Изменение границите на кв. 10. Заличаване на УПИ ІІІ ”за учебен комплекс на МНО” от стар кв. 1. Изменение границите на УПИ ІІ-”хотел на МНО” и преотреждането му в УПИ ІІ-5018 от стар кв. 2. Заличаване на УПИ ІІІ ”за жилищно строителство и магазини” и отреждане на нов УПИ ІV-9452 ”за административни нужди” от стар кв. 2. Отреждане на нов УПИ І-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 „за научно технологичен парк София”. Заличаване на УПИ І „за обществено жилищно  строителство и магазини” от стар кв. 10. Заличаване на терен „за озеленяване” от стар кв. 2. Заличаване на УПИ І „за ОДЗ” от стар кв. 12 и приобщаването му към кв. 10. Изменение границите на УПИ ІІ „за жилищно строителство” и преотреждането му в УПИ ІІ-414 „за жилищно строителство” от кв. 12, по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно  приложения проект.
Докл. Петър Диков

7.
Доклад вх. № СО-66-00-2380/12.07.2013 г. относно придобиване право на собственост от Столична община върху недвижими имоти – частна собственост, които ще бъдат засегнати от изграждането на трасето на метрополитена в м. „НПЗ Искър – Север“ I-ва, II-ра и III-та част от бул. „Цариградско шосе“ до Летище София.
Докл. Петър Диков

8. Доклад вх. № СО-93-00-279/15.07.2013 г. относно относно приемане на доклад за резултатите от дейността на Работна група, създадена в изпълнение на Решение №426/19.07.2012г. на Столичен общински съвет с цел изследване изпълнението на Концесионния договор, сключен със „Софийска вода”АД.
Докл. Николай Стойнев

9. Доклад вх. № 08-22-131/1/11.07.2013 г. относно предоставяне на средства за извършване на довършителни мероприятия на манастир „Св.св. Петър и Павел“, с. Долни Богров, район „Кремиковци“.
Докл. Ивайло Панев

10.
Доклад вх. № СО-08-22-148/1/16.07.2013 г. относно промяна характера на собствеността от публична в частна на поземлен имот с площ 3 394 кв.м., кв. Враждебна, ул. „7-ма“, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Ивайло Панев

11.
Доклад вх. № 08-15-171/18/16.07.2013 г. относно изменение на решение № 562 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Цвета Авджиева

12.
Доклад вх. № СО-08-15-227/1/16.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от сграда – публична общинска собственост, представляваща обособено крило от първия етаж на сградата на 10 СОУ „Теодор Траянов“, район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиева

13.
Доклад вх. № СО-26-00-3581/3/12.07.2013 г. относно именуване на улици, находящи се в гр. София.
Докл. Теодор Петков


ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/
 
English