(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 41 от дата 13.06.2013 ПДФ Печат

 

 

Гледай по Интернет Изтегли на компютъра
Цялото заседание playonline savetodisk


1. Доклад вх. № СО-0800-99/2/06.06.2013 г.  относно участие на Столична община като партньор в проект Разработване на мерки и стратегии за проектиране на енергийно ефективни сгради, съфинансиран по програмата за междурегионално сътрудничество Югоизточна Европа на ЕС.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 287 по точка 1, обявено на 20.06.2013

2. Доклад вх. № СО-93-00-206/06.06.2013 г.  относно обезщетяване с жилище от оборотния фонд на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 288 по точка 2, обявено на 20.06.2013

3. Доклад вх. № СО-93-00-209/06.06.2013 г.  относно промени в поименния състав на Надзорния съвет на СОАП, СУСОПФ, СУ ОГФМСП и в състава на Комисията, назначена на основание Решение № 144 по Протокол № 9 от 27.03.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 289 по точка 3, обявено на 20.06.2013

4. Доклад вх. № СО-93-00-183/15.05.2013 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността и структура на Общински културен институт „ Музей за история на София’.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 290 по точка 4, обявено на 20.06.2013
Приложение № 1

5. Доклад вх. № СО-70-00-781/1/06.06.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов, Валя Чилова
Решение № 291 по точка 5, обявено на 17.06.2013
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

6. Доклад вх. № СО-93-00-196/28.05.2013 г. относно издаване на запис на заповед от Kмета на Столична община в полза на Министерството на околната среда и водите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-013  от  17. 01. 2012 г. между Столична община и  МОСВ за проект „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни  хабитати  тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска ( в района на с. Негован)” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 292 по точка 6, обявено на 20.06.2013

7.
Доклад вх. № СО-05-00-934/1/29.05.2013 г. относно предварително съгласие  за преминаване през имоти общинска собственост за изграждане на обект на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 293 по точка 7, обявено на 20.06.2013

8.
Доклад вх. № СО-05-00-934/2/29.05.2013 г. относно предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти, общинска собственост, необходими за изграждане на обект на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 294 по точка 8, обявено на 20.06.2013

9.
Доклад вх. № СО-93-00-201/30.05.2013 г. относно промяна на начина на трайно ползване на имот общинска собственост, представляващ пасище в землището на кв. Суходол, Район „Овчa купел”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 295 по точка 9, обявено на 20.06.2013
Приложение

10.
Доклад вх. № 15-00-99/26/03.06.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета  на Столична община съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна помощ №  А  10-13-14/10.02.2012 г. за проект  „Чрез ефективни партнъорства към устойчиво развитие на София”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” .
Докл. Ирина Савина
Решение № 296 по точка 10, обявено на 20.06.2013

11.
Доклад вх. № 15-03-19/42/04.06.2013 г. относно издаване на Запис на заповед от кмета на Столична община в полза на Министерството на околната среда и водите, без протест и без разноски, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С028 от 08.08.2012 г. за проект  „Изграждане на Дублъор на  Ляв Владайски колектор”, финансиран от Оперативна програма  „Околна среда” 2007-2013 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 297 по точка 11, обявено на 20.06.2013
Приложение

12.
Доклад вх. № 15-03-14/38/05.06.2013 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 3 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 862 946,18 лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор  № DIR-51011116-C029 от 08.08.2012 г. „Инженерна инфраструктура на местност „бул. Сливница – II етап, между ул. „Минск“ и бул. „Панчо Владигеров“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
Докл. Ирина Савина
Решение № 298 по точка 12, обявено на 20.06.2013
Приложение

13.
Доклад вх. № СО- 93-00-202/30.05.2013 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 299 по точка 13, обявено на 20.06.2013

14.
Доклад вх. № СО-66-00-962/19.03.2013г. относно конкурсна програма за участие и оценяване на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част на гр.София.
Докл. Петър Диков
Решение № 300 по точка 14, обявено на 20.06.2013
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част
Приложение № 1 - ІV част
Приложение № 1 - V част
Приложение № 1 - VІ част
Приложение № 2
Приложение № 4 - І част
Приложение № 4 - ІІ част
Приложение № 4 - ІІІ част

15.
Доклад вх.№ СО-66-00-1335/2/22.05.2013 г. относно приемане на решение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община за терени в район „Искър” и район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 301 по точка 15, обявено на 20.06.2013
Приложение

16.
Доклад вх. № СО-05-00-948/23.05.2013 г. относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект- общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 302 по точка 16, обявено на 20.06.2013

17.
Доклад вх. № СО-05-00-949/23.05.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 303 по точка 17, обявено на 20.06.2013

18.
Доклад вх. № СО-29-00-181/1/06.06.2013 г. относно определяне на представител на Столична община в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXIII-София“ ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 14.06.2013 г.общо събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXIII-София“ ООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 304 по точка 18, обявено на 20.06.2013

19.
Доклад вх. № СО-29-00-116/7/06.06.2013 г. относно даване на съгласие за извършване на дарение от страна на „ДКЦ XX – София“ ЕООД – лек автомобил „Форд Мондео“, в полза на „ДКЦ XVI – София“ ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 305 по точка 19, обявено на 20.06.2013

20.
Доклад вх. № 08-13-172/9/29.05.2013 г. относно конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се на адрес: гр.София, район „Надежда”, ж. к. „Свобода” в УПИ-I с площ 3679 кв. м.
Докл. Димитър Димов
Решение № 306 по точка 20, обявено на 20.06.2013

21.
Доклад вх. № 08-23-486/1/23.05.2013 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България”АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ 9 кв.м. в общински имот в УПИ  I- за търговия и трафопост, кв. 21а, с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 307 по точка 21, обявено на 20.06.2013

22.
Питане вх. № СО-93-00-177/1/2013 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник относно предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната мрежа в кварталите от район „Витоша“ – Симеоново, Драгалевци, Бояна и Княжево.
Отговор по т. 22

23. Питане вх. № СО-93-00-132(4)04.06.2013 г. от г-н Орлин Ваташки - общински съветник относно зачестили грешки при внесени  от СО  доклади  за одобрение от СОС.
Отговор по т. 23

24. Питане вх. № СО-66-00-1598/2013 г. от г-жа Милка Христова, г-н Панайот Бончев и г-н Альоша Даков – общински съветници, относно недопустимо забавяне от страна на общинската администрация на район „Витоша“ на изпълнението на исканията на граждани, на които е признато и/или възстановено правото на собственост върху земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ, попадащи в строителни граници, с влязло в сила съдебно решение и/или решение на общинска служба по земеделие – Овча купел за издаване на заповед на кмета по чл. 11, ал. 4 и снабдяването им с удостоверение и скица по чл.13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ.
Отговор по т. 24

25. Питане  вх. № 94-01-202(7)04.06.2013 г . от г-н Вили Лилков – общински съветник относно премахване на временното трамвайно трасе за движение на трамвайни линии № 1 и № 7 по локалното платно на бул. „Ген .М. Скобелев” от бул. „Витоша” до  Петте кюшета.
Отговор по т. 25

26. Доклад вх. № СО-93-00-172/09.05.2013 г. относно удостояване  с отличие   „Значка на София”  на г-жа Ксения  Стоянова Семизорова – директор на ОДЗ № 7  „Детелина”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 308 по точка 26, обявено на 20.06.2013

27.
Доклад вх. № СО-05-00-128/1/04.06.2013 г. относно присъждане на Почетния знак на Столична община на проф. д.ик.н. Стоян Денчев.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 309 по точка 27, обявено на 20.06.2013

28.
Доклад вх. № СО-21-00-235/1/06.06.2013 г. относно удостояване на проф. Кирил Топалов със званието „Почетен гражданин на София.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 310 по точка 28, обявено на 20.06.2013

29.
Доклад вх. № СО-26-00-2491/7/ 11.06.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 311 по точка 29, обявено на 17.06.2013

30.
Доклад вх. № СО-29-00-201 /1/ 11.06.2013 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ XIV – София” ЕООД за сключване на договор с Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, за изпълнение на проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „ДКЦ XIV – София” EOOD по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна на ос 2: „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”, област на интервенция 2.3: „Подобряване на условията на труд на работното място” посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051 PO001-2.3.03 „Безопасен труд”.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 312 по точка 30, обявено на 20.06.2013

31.
Доклад вх. № 26-00-3733/14/ 20.11.2012 г. относно придобиване на право на собственост върху незастроени поземлени имоти № № 1355 и 1357, кв.9, м. „Гробищен парк Малашевци”, район „Подуяне”, частна собственост, усвоени по предназначение.
Докл. Ева Митова
Решение № 313 по точка 31, обявено на 20.06.2013

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 
 
English