(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 57 от дата 12.07.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 57-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 12 юли 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7607/1/05.07.2018 г. относно частична промяна на структурата на районна администрация „Младост“ при Столична община
Докл.  Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-4101/14/20.02.2018 г. относно приключване на отчуждително-обезщетително производство, проведено при условията на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ отм.), чрез промяна на имотно обезщетение в парично по реда на §9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройството на територията, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ.
Докл.  Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4101/07.06.2018 г. относно приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова

Видео архив от Заседание No 57 от дата 12.07.2018

 

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4816/04.07.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4760/1/04.07.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, в размер на 2 992 499,76, обезпечаваща авансово плащане па Договор № РД-02-37-48/10.05.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект BG16RFOP001-1.001-0003 „Възстановяване на Западен парк – представителна част гр. София“ по ОПРР.
Докл. Йоана Христова

6. Доклад вх.№СОА18-ВК66-4874/05.07.2018 г. относно отпускане на финансова помощ на дългогодишен служител от Столична община.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-87/5/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-52/2/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-73/19/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-17/8/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

11. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-10/7/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

12. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-92/9/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

13. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4346/2/03.07.2018 г. относно избор на вариант за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част от големия център в гр. София (териториален обхват: пл. „Македония“ – бул. „Христо Ботев“ – бул. „Ген. Скобелев“ – подлеза пред Националния дворец на културата (НДК) – бул. „България“ – бул. „Черни връх“ – бул. „Арсеналски“).
Докл. Евгени Крусев, арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14632/20/22.06.2018 г. относно утвърждаване списък на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, за които е предвидено да бъдат отдадени под наем (2018).
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4788/03.07.2018 г. относно предложение за промяна на управленската структура на Общинско предприятие „Гробищни паркове“, промяна на Списъка на недвижимото имущество, предоставено за управление на ОП „Гробищни паркове“ и промяна в числения състав на предприятието.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4446/20.06.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ I-419,420,459,460,270 „за ЖС“, кв. 35б, м. ж.к. „Люлин - 8 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин - 8 мр”, в граници: бул. „Панчо Владигеров”, бул. “Царица Йоана”, ул. “ген. Асен Николов” и ул. „Крим”, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4447/20.06.2018 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 22304.7911.19 и парцеларен план /ПП/ за кабелно трасе за електрозахранване до имот с идентификатор 22304.7911.19, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 22304.7902.26, 22304.7918.33 и 22304.7905.37, с. Долни Богров, район „Кремиковци” – Столична община и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков

18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4476/21.06.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация /ПР/ за кв. 266, УПИ III-963 „за офиси”, м. „Надежда 1б”, изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013г. на СОС, с което е одобрен план за регулация и план за застрояване на м. „Надежда 1а и 1б“.
Докл. арх. Здравко Здравков

19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1709/9/05.07.2018 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Егида - София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

20. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7052/1/02.07.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонти на Здравния център в кв. Кремиковци и Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1926“, кв. Враждебна, р. „Кремиковци“ СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

21. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-969/1/02.07.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за  въвеждане на мерки по енергийна ефективност в 52 ОУ „Цанко Церковски“, район „Витоша“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

22. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7194/1/02.07.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт и реновиране на спортни площадки, намиращи се на територията на с. Кривина и с. Железница, район „Панчарево“ СО.
Докл. Орлин Алексиев,  Дончо Барбалов

23. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11632/49/02.07.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на строително-ремонтни работи в общински обекти – училища и детски градини през 2018 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

24. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3812/4/05.07.2018 г. относно допълнение на Решение № 346 по Протокол № 54/31.05.2018 г. на СОС.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Калоян Паргов, Симеон Славчев, Светослав Витков, Карлос Контрера

25. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4887/05.07.2018 г. относно приемане на пилотна програма „Предприемчиви учители“.
Докл. Малина Едрева, Михаела Иванова, Йоанна Драгнева

26. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4879/05.07.2018 г. относно отмяна на Решение № 405 на Столичен общински съвет от 09.06.2016 г. за провеждане на търг за продажба по годишната програма по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, приета с Решение № 49 по Протокол № 76/12.02.2015 г. на СОС.
Докл. Силвия Христова, Йордан Господинов

27. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-8034/3/03.07.2018 г. относно даване на съгласие на „Столичен електротранспорт“ ЕАД да извърши продажба на ДМА чрез търг с тайно наддаване.
Докл. Зафир Зарков

28. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4708/1/21.06.2018 г.  относно  процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, свързана с доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация по отношение на УПИ VII-87 ат кв. № 92 в м. „Бенковски“, находящ се в гр. София, Район „Сердика“, ул. „Родолюбие“ №2.
Докл. Тодор Кръстев

29. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-11520/7/05.07.2018 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, касаещ проектен УПИ II-912, кв. 20, м. „Суха река-Запад“, изключен от действащия план за регулация  на м. „Суха река-Запад“, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.
Докл. Ева Митова

30. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7608/1/05.07.2018 г. относно придобиване на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3385, попадащ в улична регулация от о.т.62-о.т.251, в обхвата на ул. „Проф. Жечо Атанасов“, ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3384, попадащи в улична регулация от о.т. 270-о.т.62, в обхвата на  ул. „Иван Радоев“ и ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3251, попадащ в улична регулация от о.т. 250-о.т. 270, в обхвата на ул. „Никола Недев“, кв. 61, собственост на частно лице, по действащия план на местност „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

31. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2925/10/03.07.2018 г. относно изменение на т. II от Решение 281 по Протокол  № 52 от  26.04.2018 г. на СОС, с пазарна стойност на имота за изкупуване от Столична община, съгласно оценката, определена от лицензиран оценител.
Докл. Николай Терзиев

32. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3554/1/05.07.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ИПРЗ за УПИ II, кв. 54, м. „Разсадника-Бежанци“ чрез прехвърляне на право на собственост върху реална част от общински поземлен имот 68134.1106.380, представляващ част от УПИ II, кв. 54, м. „Разсадника-Бежанци“, на основание § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ.
Докл. Иван Чакъров

33. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-3208/13/05.07.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Дилчев

34. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6629/1/21.06.2018 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1723, находящ се в гр. София, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков

35. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-5344/13/05.07.2018 г. относно продажба на застроен имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него сграда с право на строеж.
Докл. Теодор Петков

36. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7173/1/05.07.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация в кв. 5 и 6, м. „Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път“.
Докл. Теодор Петков

37. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4043/1/05.07.2018 г. относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на имоти, находящи се в район „Витоша“ между Столична Община и Милка и Петър Димитрови.
Докл. Теодор Петков

38. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-3265/3/05.07.2018 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Теодор Петков

39. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-4848/5/05.07.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на Закона за устройство на територията.
Докл. Теодор Петков

40. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5147/1/21.06.2018 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, в съответствие с Решение № 396 по Протокол № 64/26.06.2014 г. на Столичен общински съвет, за създаване на УПИ II-102, кв. 123, м.“бул. Сливница-Люлин 10 м.р.“.
Докл. Милко Младенов

41. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5581/2/21.06.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ I-ЖС, кв.47, м. „кв. Филиповци“, одобрен със Заповед № РД-50-09-164/16.04.1984 г. на Главния архитект на София, ЧИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-50-09-358/02.07.1999 г. на Главния архитект на София, находящ се в гр. София, район „Люлин“.
Докл. Милко Младенов

42. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5985/2/05.07.2018 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в сграда на училище – публична общинска собственост, на територията на район „Връбница“, със срок 5 /пет / години.
Докл. Младен Младенов

43. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6086/4/05.07.2018 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в сграда на училище – публична общинска собственост, на територията на район „Връбница“, със срок 5 /пет / години.
Докл. Младен Младенов

44. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5952/3/05.07.2018 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в сграда на училище – публична общинска собственост, на територията на район „Връбница“, със срок 5 /пет/ години.
Докл. Младен Младенов

45. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6505/1/21.06.2018 г. относно включване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Нови Искър“ в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 г., и откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажбата му.
Докл. Даниела Райчева

46. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5800/1/05.07.2018 г. относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ VI-177, кв. 47, с. Световрачене, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева

47. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6299/1/05.07.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация в обхвата на УПИ XV-84, УПИ XVI-86 и УПИ XVII-85, кв. 93, м. с. Чепинци и улица между О.Т.14-О.Т.50.
Докл. Даниела Райчева

48. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7280/1/05.07.2018 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ XII-138, кв. 13, по плана на с. Кубратово, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева

49. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-5242/5/21.06.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Ивайло Панев

50. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5734/3/05.07.2018 г. относно изкупуване от страна на Столична община на частни поземлени имоти, попадащи по действащия подробен устройствен план в улична мрежа – част от обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА – I ЕТАП“ в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“.
Докл. Ивайло Панев

51. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5143/1/21.06.2018 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост тип КТП с площ от 9 кв.м и прилежащите кабелни линии със сервитутна площ от 10.50 кв.м върху общински имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 14831.6509.3106, м. „Терасите“,  в землището на с. Герман.
Докл. Димитър Сичанов

52. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2627/3/21.06.2018 г. относно провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на лекарски и стоматологичен кабинети в сгради – публична общинска собственост, предназначени за здравни служби в с. Казичене, с. Герман, с. Пасарел и с. Бистрица, район „Панчарево“, със срок 5 (пет) години.
Докл. Димитър Сичанов

53. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6667/1/21.06.2018 г. относно предложение за продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на построена върху него сграда с отстъпено право на строеж, находящ се в район „Панчарево“, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 04234.6916.436 с площ 799 кв.м, по действащия регулационен план УПИ  V-436, кв. 4, в.з „Косанин дол“, с Бистрица.
Докл. Димитър Сичанов

54. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10504/7/05.07.2018 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Димитър Сичанов

55. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6697/1/05.07.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VII-46, кв. 1, одобрен с Решение № 82 по Протокол № 24/30.03.2001 на СОС, находящ се в с. Казичене, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов

56. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11541/3/05.07.2018 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Сичанов

57. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3076/06.06.2018 г. от г-н Борис Цветков - общински съветник, относно отчуждаването на частни терени в парка около езерото в жк „Дружба“ и в парка между блокове 105, 120, 99, 125 и 108 СУ „Никола Беловеждов" в жк „Дружба 1“, и необходимостта от възстановяване и поддържане на парка до 108 СУ - осветление, пейки, детски и спортни площадки, алеи, озеленяване.
Отговор по т. 57

58. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3196/14.06.2018 г. от г-жа Виолета Тодорова – общински съветник, относно прекъснато водоснабдяване на столичния храм „Св.Петка Самарджийска“.
Отговор по т. 58

59. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3297/20.06.2018 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно събрани от Столична община приходи от наложени глоби и санкции по общински наредби.
Отговор по т. 59

60. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3306/21.06.2018 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно движение на превозни средства с животинска тяга по улиците на столицата в нарушение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Закона за движение по пътищата.
Отговор по т. 60

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 57-то заседание на Столичния общински съвет

1. Доклад вх. № СОА16-ПП00-152/122/06.07.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018 г., за проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на училища и детски градини на територията на Столична община“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Докл. Ирина Савина

61.
Доклад вх. № СОА18-ВК66-4888/05.07.2018 г. относно даване на съгласие Асоциация за развитие на София да сключи споразумение за сътрудничество за изграждане на пилотен проект на система за споделено ползване на електро велосипеди за достъп до Природен парк Витоша.
Докл. Николай Стойнев, Анатоли Илиев
Решение № 495 по т. 61, обявено на 12.07.2018 г.
Приложение А

3.
Доклад вх. № СОА18-ВК66-5040/10.07.2018 г. относно избор на одитни комитети на „Метрополитен“ ЕАД и на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

4.
Доклад вх. № СОА18-ВК66-4889/05.07.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства.
Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова

5.
Доклад вх .№ СОА18-ВК66-4995/09.07.2018 г. относно програма на Столична община за скринингово  изследване на щитовидната  жлеза на педагогическия персонал от общинските училища и детски градини на територията на Столична община.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Силвия Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов

6.
Доклад вх. № СОА18-ВК66-5039/10.07.2018 г. относно програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза.
Докл. д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Милка Христова, Силвия Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов

7.
Доклад вх. № СОА18-МЦ29-279/2/10.07.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой имунологичен анализатор.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов

8.
Доклад вх. № СОА18-МЦ-29-298/2/10.07.2018 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXX - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

9.
Доклад вх. № СОА17-ГР94-3542/18/10.07.2018 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично консултативен център X - София“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

10.
Доклад вх. № СОА18-ВК08-6980/06.06.2018 г. относно процедура за намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД по реда на  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл. 221, т. и т. 2 от Търговския закон.
Докл. Любомир Дреков

11.
Доклад вх. № СОА18-УЗ21-961/2/09.07.2018 г. относно присъждане на Значка на София на г-н Петър Недевски.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков

12.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4884/1/06.07.2018 г. относно присъждане „Почетен знак на Столична община“ на Камерен вокален ансамбъл „Св. Йоан Кукузел - Ангелогласния“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков

13.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4885/1/06.07.2018 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Държавен музикален театър по повод 100 години професионален български оперетен театър и 70 години Държавен музикален театър.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 

 
Заседание No 56 от дата 28.06.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 56-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 28 юни 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4382/18.06.2018 г. относно изпълнение на ангажименти на Столична община съгласно „Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020“.
Докл.  Йорданка Фандъкова
Решение № 391 по т. 1, обявено на 05.07.2018 г.

2. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12109/7/18.06.2018 г. относно приемане от Столичен общински съвет (СОС) на „План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017-2019 г. на Столична община“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 392 по т. 2, обявено на 05.07.2018 г.
Приложение


3. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12194/12/18.06.2018 г. относно приемане на Столичен общински съвет (СОС) на „Програма за насърчаване използването на енергия на възобновяеми и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017-2019 г. на Столична община“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 393 по т. 3, обявено на 05.07.2018 г.
Приложение

Видео архив от Заседание No 56 от дата 28.06.2018

 

4. Доклад вх.№СОА18-ВК66-4473/21.06.2018 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 г.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 394 по т. 4, обявено на 05.07.2018 г.


5. Доклад вх.№СОА18-ВК66-4472/21.06.2018 г. относно промяна на предназначението на налични жилища от общински жилищен фонд на Столична община, с предишно наименование „Оборотен“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 395 по т. 5, обявено на 05.07.2018 г.


6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8931/4/21.06.2018 г. относно проект на решение на Столичен общински съвет във връзка с предоставянето на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот“ през календарната 2019 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 396 по т. 6, обявено на 05.07.2018 г.


7. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-20/3/08.06.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 397 по т. 7, обявено на 05.07.2018 г.


8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4482/21.06.2018 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 398 по т. 8, обявено на 05.07.2018 г.


9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4059/07.06.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ III-2113-,,за обществено обслужване”, кв. 1, м. „Дружба 1 – I и II част”, район „Искър”, представляващ неразделна част от плана за застрояване на м. „Дружба 1 – I и II част”, одобрен с Решение № 555 по Протокол № 19/28.07.2016 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 399 по т. 9, обявено на 05.07.2018 г.


10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4280/14.06.2018 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти с идентификатори 04234.6989.5, 04234.6989.17 и 04234.6989.18 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 400 по т. 10, обявено на 05.07.2018 г.


11. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-5513/7/15.06.2018 г. относно проект за подробен устройствен план - проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I-430, 480, 497, 500, 2759 от нов кв.180, м. „с. Лозен”, прилежащата улица от о.т. 489б-о.т. 1000-о.т. 1003 до о.т. 1010, о.т. 1003-о.т. 1004-о.т. 1005-о.т. 1006 до о.т. 1007 и план-схема за вертикално планиране, район “Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 401 по т. 11, обявено на 05.07.2018 г.


12. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7396/15.06.2018 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия за обект „Възстановяване на електропроводна връзка за захранване на с. Желява”, район „Кремиковци” – Столична община и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 402 по т. 12, обявено на 05.07.2018 г.

Приложение

13. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-2011/21.06.2018 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 403 по т. 13, обявено на 05.07.2018 г.


14. Доклад вх.№СОА17-ТД26-11714/5/21.06.2018 г. относно даване на разрешение „Пазари Север“ ЕАД да извърши продажба чрез търгове с тайно наддаване на дълготрайни материални активи /ДМА/ - 2 /два/ броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 404 по т. 14, обявено на 05.07.2018 г.
Приложение А и Б


15. Доклад вх.№СОА18-ТД26-7600/2/21.06.2018 г. относно даване на разрешение „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД да сключи съдебна спогодба.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 405 по т. 15, обявено на 05.07.2018 г.

Приложение А

16. Доклад вх.№СОА17-ВК66-9103/3/21.06.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична  болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев
Решение № 406 по т. 16, обявено на 05.07.2018 г.


17. Доклад вх.№СОА18-ВК66-4475/21.06.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична  болница за активно лечение – Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Иветка Петрова
Решение № 407 по т. 17, обявено на 05.07.2018 г.


18. Доклад вх.№СОА18-МЦ29-273/2/21.06.2018 г. относно даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева
Решение № 408 по т. 18, обявено на 05.07.2018 г.


19. Доклад вх.№СОА18-МЦ29-244/2/21.06.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 /един/ брой ехограф.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Венетка Серафимова
Решение № 409 по т. 19, обявено на 05.07.2018 г.


20. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-1934/8/18.06.2018 г. относно продажба на 35/100 идеални части от жилище, съставляващо Апартамент № 12, с идентификатор 68134.300.359.1.12, със застроена площ от 107,25 кв. м., находящ се на бул. „Христо Ботев“ № 76, ведно с зимнично помещение с плащ от 5 кв. м., таванско помещение с площ от 2,60 кв. м. и 17/240 идеални части от общите части на сградата и мястото, на съсобствениците Стоил Стоилов и Николина Стоилова.
Докл. Савина Савова
Решение № 410 по т. 20, обявено на 05.07.2018 г.


21. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3543/1/07.06.2018 г. относно продажба на 30/100 идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост, на собственика на самостоятелен обект-апартамент в построената с право на строеж върху имот сграда, съставляваща УПИ XVIII-7, кв. 11, местност „ГГЦ-Зона Г-14“, находяща се на ул. Георги Бенковски“ № 24, за който е отреден поземлен имот с идентификатор 68134.402.125, без изградената върху него сграда с идентификатор 68134.402.125.1.
Докл. Васил Цолов
Решение № 411 по т. 21, обявено на 05.07.2018 г.


22. Доклад вх.№СОА18-УЗ21-645/4/12.06.2018 г.  относно  одобряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община, във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор 2016-1-PL01-КА219-026119_4, № КА2019/S2S-205/19.10.2016 г. по проект по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз от 44 СУ „Неофит Бозвели“, СО – район „Подуяне“
Докл. Ева Митова
Решение № 412 по т. 22, обявено на 05.07.2018 г.


23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7257/12.06.2018 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.904.3286, м. „Кръстова вада“, с площ 1269 кв.м., собственост на частно лице, попадащ изцяло в улична регулация между кв.8 и кв.12, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 413 по т. 23, обявено на 05.07.2018 г.


24. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-5920/3/12.01.2018 г. относно сключване на окончателен договор с „НИКОН НК“ ЕООД, ЕИК 121127450 за прехвърляне на собственост на общински имот с проектен идентификатор 68134.1005.261, представляващ реална част от УПИ XII за КОО от кв. 133, м. „Красно село – Плавателен канал“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 414 по т. 24, обявено на 05.07.2018 г.


25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6633/2/21.06.2018 г. относно кандидатстване на СО-район „Красна поляна“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05М9ОР001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 415 по т. 25, обявено на
05.07.2018 г.

26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2500/3/12.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на киносалон, представляващ сграда с идентификатор 68134.1200.378.5.1 – публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден“, ж. к. „Захарна фабрика“ в блок № 48-А.
Докл. Иван Божилов
Решение № 416 по т. 26, обявено на 05.07.2018 г.


27. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3643/1/14.06.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на СО – район „Илинден“.
Докл. Иван Божилов
Решение № 417 по т. 27, обявено на 05.07.2018 г.


28. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10534/8/07.06.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с ПУП – ИПРЗ на УПИ XXII-603, 2019, кв. 2, местност „НПЗ Илиянци - Запад“ и кв. „Илиянци“, район „Надежда“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение № 418 по т. 28, обявено на 05.07.2018 г.


29. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3745/1/07.06.2018 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Димитър Димов
Решение № 419 по т. 29, обявено на 05.07.2018 г.


30. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5133/2/12.06.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 420 по т. 30, обявено на 05.07.2018 г.


31. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-7291/6/07.06.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на подробен устройствен план на кв. 11 и създаване на нов УПИ I-1139,1164, кв. 11 НПЗ „Искър-север“, „за общ. обслужване“.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 421 по т. 31, обявено на 05.07.2018 г.


32. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4028/1/07.06.2018 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл.15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ, чрез изменение на действащия подробен устройствен план за УПИ  XV-204, кв.14, м. „в.з. Киноцентър-I част“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 422 по т. 32, обявено на 05.07.2018 г.


33. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-5151/14/07.06.2018 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законна построена върху него сграда находяща се на ул. „Стар Беловодски път“ № 42, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 423 по т. 33, обявено на 05.07.2018 г.


34. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15231/3/07.06.2018 г. относно процедура на основание §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на действащ ПУП – план за регулация за УПИ IX-589, кв. 41, местност „в.з. Симеоново – Драгалевци III-та част“, одобрен със заповед № РД-50-09-87/16.03.1990 г. на Председателя на ИК на СНС.
Докл. Теодор Петков
Решение № 424 по т. 34, обявено на 05.07.2018 г.


35. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15273/3/07.06.2018 г. относно процедура на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на действащ ПУП – план за регулация за УПИ V-587, кв.41, местност „в.з. Симеоново – Драгалевци III-та част“, одобрен със заповед № РД-50-09-87/16.03.1990 г. на Председателя на ИК на СНС.
Докл. Теодор Петков
Решение № 425 по т. 35, обявено на 05.07.2018 г.


36. Доклад вх.№СОА18-ВК08-4763/2/18.06.2018 г. относно продажба на имот- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на ул. „Саша Попов“ № 16, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 426 по т. 36, обявено на 05.07.2018 г.


37. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15866/3/07.06.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ XII-216,723, кв.520 по плана на м. „Овча купел-кв.50“, одобрен с Решение № 114/30.03.2001 г. на СОС, находящ се в гр. София, район „Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 427 по т. 37, обявено на 05.07.2018 г.


38. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1166/4/11.06.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Фондация за социална промяна и включване“ ,върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, жк „Люлин“, бл. 105, вх. Г, ет. 1, ап. № 80, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4359.171.7.3, за социална услуга Наблюдавано жилище „Дом възможност“, за срок от 5 години.
Докл. Милко Младенов
Решение № 428 по т. 38, обявено на 05.07.2018 г.


39. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1407/5/12.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение, с площ 187,85 кв.м., находящо се в сградата на 74-то СОУ „Гоце Делчев“, ж. к „Връбница 1“ – за спортна дейност, за срок от десет години.
Докл. Младен Младенов
Решение № 429 по т. 39, обявено на 05.07.2018 г.


40. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16936/3/07.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, на административен адрес: ул. „Васил Левски“ № 35, с. Негован, район „Нови Искър“ – за търговска дейност, за срок от три години.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 430 по т. 40, обявено на 05.07.2018 г.


41. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4178/3/14.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение в с. Световрачене, район „Нови Искър“ – за търговия с лекарствени продукти, за срок от пет години.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 431 по т. 41, обявено на 05.07.2018 г.


42. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3483/1/20.06.2018 г. относно публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, помещение публична общинска собственост – читалище, находящо се в с. Локорско, Район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 432 по т. 42, обявено на 05.07.2018 г.


43. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3106/1/08.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на различни места на територията на Район „Панчарево“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрени схеми от главния архитект на СО.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 433 по т. 43, обявено на 05.07.2018 г.


44. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-759/1/19.06.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Васил Найденов – певец.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 434 по т. 44, обявено на 05.07.2018 г.


45. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-1865/2/19.06.2018 г. относно удостояване на Фолклорен танцов ансамбъл „ЖАР“ при НЧ „Д-р Петър Берон 1926“ с „Почетен знак на Столична община“ по повод 80 години от създаването му.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 435 по т. 45, обявено на 05.07.2018 г.


46. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-2769/1/19.06.2018 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на проф. д-р Цекомир Воденичаров дм н.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 436 по т. 46, обявено на 05.07.2018 г.


47. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-2374/2/11.06.2018 г. относно присъждане на Значка на София на проф. Захари Първанов Георгиев.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 437 по т. 47, обявено на 05.07.2018 г.


48. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-714/1/12.06.2018 г. относно присъждане на Значка на София на г-н Рашко Иванов – Представител на Националната общност на българите в Хърватия.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 438 по т. 48, обявено на 05.07.2018 г.


49. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2778/23.05.2018 г. отг-н Борис Цветков - общински съветник, относно действия на Столична община по контрол и премахване на функционирането на нерегламентирани разтоварища и сметища на земни маси и строителни отпадъци в землищата на кварталите „Бояна“, „Драгалевци“, „Симеоново“, „Дървеница“ и „Горубляне“ в нарушение на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.
Отговор по т. 48

50. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2967/31.05.2018 г. отг-н Альоша Даков - общински съветник, относно опасност за здравето на гражданите, живеещи на ул. „Русаля", район „Изгрев", Столична община, причинена от преместваем обект „Камера за боядисване на автомобили", находящ се в УПИ I - за спортен комплекс „Диана", кв. 2, м. НПЯ „Дианабад", гр. София.
Отговор по т. 50

51. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2968/31.05.2018 г. отг-н Альоша Даков - общински съветник, относно спешна нужда от ремонт на ул. „Самоковско шосе" на територията на район „Панчарево" и изграждане на канализация в с. Панчарево и с. Кокаляне, Столична община.
Отговор по т. 51

52. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3080/07.06.2018 г. от г-н Венцислав Мицов - общински съветник, относно Временната художествена инсталация „Бронзовата къща" на площад „Княз Александър I" в София.
Отговор по т. 52

53. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3132/11.06.2018 г. от г-н Светослав Витков и г-н Венцислав Мицов - общински съветници, относно ограничаване на местата за паркиране и разположените кашпи при площад „Народно събрание“.
Отговор по т. 53

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 

 
Заседание No 55 от дата 14.06.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 55-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 14 юни 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа


1. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6060/15.05.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства.
Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова
Решение № 349 по т.1, обявено на 21.06.2018 г.

2. Доклад вх.№ СЗД18-МЦ29-364/1/07.06.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Медицински университет – София за нуждите на Факултета по обществено здраве върху част от имот – частна общинска собственост.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 350 по т. 2, обявено на 21.06.2018 г.

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4043/06.06.2018 г. относно частична промяна на структура на районна администрация „Искър“ при Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 351 по т. 3, обявено на 21.06.2018 г.

Приложение № 1.

Видео архив от Заседание No 55 от дата 14.06.2018

 

4. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-4237/1/22.05.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 352 по т. 4, обявено на 21.06.2018 г.

5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4006/05.06.2018 г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба в сгради до три етажа на настанените в тях по административен ред наематели.
Докл. Силвия Христова, Ралица Стоянова, Дончо Барбалов
Решение № 353 по т. 5, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1 и 2

6. Доклад вх.№ СОА18-УЗ21-611/2/21.05.2018 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 354 по т. 6, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1

7. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-5/7/06.06.2018 г. относно потвърждаване членството на Столична община в Мрежата на Европейските градове ЮРОСИТИС и изплащане на годишен членски внос за 2018 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 355 по т. 7, обявено на 21.06.2018 г.

8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4096/07.06.2018 г. относно приемане на годишни финансови отчети за 2017 г. на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 356 по т. 8, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1 и 2

9. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-141/52/23.05.2018 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2018 г. за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Creative Spirits), идентификационен № 2290, финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейски съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 357 по т. 9, обявено на 21.06.2018 г.

10. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-6072/2/30.05.2018 г. относно определяне статута на въведените експериментални промени за основни автобусни линии, както и експериментално продължение на експлоатацията на основни линии на обществения транспорт на територията на Столична община.
Докл. Евгени Крусев, Зафир Зарков
Решение № 358 по т.10, обявено на 21.06.2018 г.

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3523/16.05.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на нов УПИ XII-4 „за ЖС” и нов УПИ XIII-4 „за ЖС”, кв. 34а, изменение на улична регулация при о.т.123 и създаване на задънена улица от о.т.123а нова до о.т.123б нова, м. „с. Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 359 по т.11, обявено на 21.06.2018 г.

12. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-562/2/22.05.2018 г. относно проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване и план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на м. "с. Локорско", район Нови Искър.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 360 по т.12, обявено на 21.06.2018 г.

13. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3664/22.05.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план–план за регулация на м. „Суха река - запад”, район „Подуяне”, кв. 12, образуване на нов УПИ X-835,836 за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори по КККР 68134.610.835 и 68134.610.836, представляващ неразделна част от план за регулация за м. „Суха река – запад ”, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 361 по т.13, обявено на 21.06.2018 г.

14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3673/22.05.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – План за регулация (ПР) на м. „Суха река-запад“, кв. 12д, УПИ IV-855, 856, район „Подуяне“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад”, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 362 по т.14, обявено на 21.06.2018 г.

15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3674/22.05.2018 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на план за регулация и застрояване на имоти с идентификатори 44224.5775.27, 44224.5774.76 и 44224.5768.630, м. „Попов рът”, землище „с. Локорско“, район „Нови Искър”, попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имотите в м. „Попов рът”, землище „с. Локорско“, район „Нови Искър”, в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 363 по т.15, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение

16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3795/29.05.2018 г. относно разрешаване изработването на подробен устройствен план-Парцеларен план за изграждане на въздушна кабелна линия НН 1kv от съществуващо трасе-стълб в имот с идентификатор 44063.6221.225 за захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 44063.6221.552 по КККР на с. Лозен, м. Брождан, район "Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 364 по т.16, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение

17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3798/29.05.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) -  план-извадка – изменение на плана за регулация (ИПР) на м. бул. „Баба Парашкева“, кв. 2, УПИ „за комплекс на ССБ“; кв. 4 УПИ I „СНС за РРСП“, УПИ II „СНС за ВиК“, УПИ IV „СНС за хлебозавод“, УПИ V „за общ. жил. стр. и компл. общ. обсл.“ И УПИ VI – ДИП „Малчика“ и м. „бул. „Сливница“, кв. 60, УПИ XIII-1863, както и изменение на част от уличната регулация на м. „Бул.“ Баба Парашкева“ по о.т.45-о.т.43 до о.т.44 и профила на улица между о.т.45 – о.т.122 и изменение профила на улица в  м. „Бул. „Сливница“, между о.т.154 – о.т.154а – о.т.154б – о.т.154в – о.т.154г., район „Люлин“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 365 по т.17, обявено на 21.06.2018 г.

18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3799/29.05.2018 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на подземна кабелна линия – средно напрежение за обезпечаване на нов трафопост за обект „Шоурум и автосервиз, складове и офиси „Ягуар Ланд Роувър” на „Мото – Пфое” ЕООД с ИЯ, сондажен кладенец и ПП резервоар, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.8592.182, м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” – Столична община и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 366 по т.18, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение

19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3809/29.05.2018 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XI636 с цел образуване на нови УПИ XXI636-„за жс” и УПИ XI636-„за жс” в кв.24 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) – създаване на задънена улица от о.т.171а (нова) до о.т.171б (нова), кв. Бенковски, район „Сердика”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 367 по т.19, обявено на 21.06.2018 г.

20. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-142/5/05.06.2018 г. относно одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1387.2072, кв. 18, м. "бул. "Ломско шосе", район „Надежда“ по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 368 по т.20, обявено на 21.06.2018 г.

21. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3984/05.06.2018 г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане (обща и подробна част) в Градината около Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и докторската градина кв. 545 и 545а, м. "зона г-12", район „Оборище“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 369 по т.21, обявено на 21.06.2018 г.

22. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3999/05.06.2018 г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти (обща и подробна част) в УПИ I-"за парк", кв. 1, м. "Парк Възраждане", зона Б-5-4, идентичен с ПИ с идентификатор 68134.305.79 по КККР на район „Възраждане“ по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 370 по т.22, обявено на 21.06.2018 г.

23. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4000/05.06.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ VIII-1083,1085 „за ел. подстанция” и УПИ X „за малко предприятие чисто производство”, кв. 5, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, част юг, изключени от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет за одобряване на план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, части север и юг, заедно с план – схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 371 по т.23, обявено на 21.06.2018 г.

24. Доклад вх.№ СЕК17-ВК66-153/3/07.06.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ м. “Зона Б -5-2“, район „Възраждане“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 372 по т.24, обявено на 21.06.2018 г.

25. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-3636/5/07.06.2018 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да извършат продажба на собствени ПИ чрез провеждане на търгове с явно наддаване.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 373 по т.25, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение А
Приложение Б1
Приложение Б2
Приложение Б3
Приложение Б4

26. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4095/07.06.2018 г. относно освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Милка Христова, Карлос Контрера
Решение № 374 по т.26, обявено на 21.06.2018 г.

27. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-12687/14/07.06.2018 г. относно изменение на Решение № 204 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Милка Христова, Карлос Контрера
Решение № 375 по т.27, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение А и Б

28. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7510/3/29.05.2018 г. относно проведен конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност и обявяване на нов конкурс за избор на контрольори.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение № 376 по т.28, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1 и 2

29. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6553/25.05.2018 г. относно придобиване от Столична община на имоти, собственост на граждани или юридически лица, попадащи по действащ подробен устройствен план на м. „Малинова долина – Бункера първи етап“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 377 по т.29, обявено на 21.06.2018 г.

30. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6559/25.05.2018 г. относно продажба на имоти – частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг, на основание чл.35, ал. 1, във връзка с чл. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет.
Докл. Теодор Петков
Решение № 378 по т.30, обявено на 21.06.2018 г.

31. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6805/01.06.2018 г. относно именуване на безименна улица в с. Панчарево – район „Панчарево“ с името „Стоянови ливади“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 379 по т.31, обявено на 21.06.2018 г.

32. Питане вх.№ СОА18-ГР94-878/16.02.2018 г. от г-жа Марта Георгиева - общински съветник, относно изработен проект на Подробен устройствен план на „Борисовата градина“, който не отговаря на Договора между възложител и изпълнител, не изпълнява съществени задачи и от който липсват територии на парка.
Отговор по т. 32

33. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2489/09.05.2018 г. от г-жа Анета Григорова - общински съветник, относно уличните маркировки в София.
Отговор по т. 33

34. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2967/31.05.2018 г. от г-н Альоша Даков - общински съветник, относно опасност за здравето на гражданите, живеещи на ул. „Русаля", район „Изгрев", Столична община, причинена от преместваем обект „Камера за боядисване на автомобили", находящ се в УПИ I - за спортен комплекс „Диана", кв. 2, м. НПЯ „Дианабад", гр. София.
Отговор по т. 34

35. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2968/31.05.2018 г. от г-н Альоша Даков - общински съветник, относно спешна нужда от ремонт на ул. „Самоковско шосе" на територията на район „Панчарево" и изграждане на канализация в с. Панчарево и с. Кокаляне, Столична община.
Отговор по т. 35

36. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-696/7/12.06.2018г. относно приемане на Решения по предложения направени чрез местна гражданска инициатива до Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 380 по т.36, обявено на 21.06.2018 г.

37. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3812/2/12.06.2018 г. относно допълнение на Решение 346 по Протокол № 54/31.05.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 381 по т.37, обявено на 21.06.2018 г.

38. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3767/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за възстановяване на детски площадки в градини и междублокови пространства към районите на територията на СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 382 по т.38, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1

39. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4012/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт и реконструкция на „Северен парк”, находящ се в гр. София, район „Надежда”, вход от ул. „Народни будители”
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 383 по т.39, обявено на 21.06.2018 г.

40. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4067/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на тротоарни настилки в Централната градска част на Столична община
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 384 по т.40, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1

41. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2332/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обект: „Изграждане на ажурна ограда и ремонт на съблекални на стадиона в с.Войняговци, район „Нови Искър“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 385 по т.41, обявено на 21.06.2018 г.

42. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6951/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ за пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район “Студентски “), находящ се в УПИ II- за общинска администрация. кв. 51, м. ,, Студентски град“,
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 386 по т.42, обявено на 21.06.2018 г.

43. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6950/1/11.06.2018 г. относно осигуряване на финансиране със средства от СОПФ реконструкция на 1 брой спортна площадка и 1 бр. комбинирана площадка (детска и спортна) на територията на район “Студентски ”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 387 по т.43, обявено на 21.06.2018 г.

44. Доклад вх.№СОА18-ТД26-6800/1/11.06.2018 г.  относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 29.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 388 по т.44, обявено на 21.06.2018 г.

45. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4203/12.06.2018 г.  относно учредяване в полза на СО – район „Оборище“ на безсрочно ограничено вещно право на преминаване върху недвижим имот-частна собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“, представляващ УПИ VII – 17.
Докл. арх. Здравко Здравков, Васил Цолов
Решение № 389 по т.45, обявено на 21.06.2018 г.

46. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2698/2/11.06.2018 г. относно Придобиване от Столична община, чрез изкупуване на недвижими имот и части от недвижими имоти, собственост на граждани и юридически лица, попадащи в улична регулация между о.т. 1 – о.т. 23, по действащ подробен устройствен план на м. „НПЗ – Илиянци – Запад“ и кв. „Илиянци“, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 390 по т.46, обявено на 21.06.2018 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 

 
Заседание No 54 от дата 31.05.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 54-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 31 май 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3852/30.05.2018 г. относно определяне на заместник кмет на район „Младост“, който да изпълнява длъжността кмет на район „Младост“ до завръщането на титуляра.
Докл. Елен Герджиков

 

 

1. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3716/23.05.2018 г. относно промяна в наименованието, състава и числеността на ПК по връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Калоян Паргов, Карлос Контрера, Светослав Витков
2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2984/24.04.2018 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.
Докл. Орлин Иванов, Искра Ангелова, Владимир Данев
3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2985/24.04.2018 г. относно проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
Докл. Орлин Иванов, Искра Ангелова,  Владимир Данев

 

Видео архив от Заседание No 54 от дата 31.05.2018

 

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2986/24.04.2018 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.
Докл. Орлин Иванов, Искра Ангелова, Владимир Данев
5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3074/26.04.2018 г. относно приема на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Столична община, приета с Решение № 3 по Протокол № 27 ат 27.07.2001 г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., Решение  № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г., Решение № 542 по Протокол №45 от 29.07.2009 г.
Докл. Орлин Иванов
6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8005/4/26.04.2018 г относно приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинска собственост, приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г. , изм. и доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., изм. с Решение № 606 по Протокол № 31 от 06.12.2012 г.,  изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 72 от 04.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г., Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. – Решение № 10 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.
Докл. Орлин Иванов
7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3318/09.05.2018 г. относно анализ на ситуацията и потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3093/27.04.2018 г. относно корекция в числеността на персонала и отпускане на средства за работни заплати и осигурителни вноски на ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“ за дофинансиране на държавни дейности.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1151/14.02.23018 г. относно проект за подробен устройствен план - план за улична регулация от о.т.100-о.т.700-о.т.701-о.т.702-о.т.703-о.т.704 до о.т.705; нова задънена улица от о.т.704-о.т.706-о.т.707-о.т.708-о.т.709-о.т.710 до о.т.711; ПУП - ПРЗ на нови квартали: кв. 8Б-създаване на нов УПИ I-6958.3; 6958.4; 6958.8; 6958.9; 6958.10; 6958.43 „за жилищно строителство и ТП”; кв. 8В-създаване на нов УПИ I- 6945.20; 6945.21; 6945.22; 6945.23; 6945.24; 6945.27; 6945.28; 6946.33; 6946.40; 6946.41; 6946.43; 6946.51; 6946.52; 6946.53; 6946.54; 6946.55; 6946.56; 6946.57; 6946.58; 6946.59; 6946.60; 6946.61; 6946.62; 6946.63; 6946.64; 6946.65; 6946.71; 6946.72; 6946.74; 6946.77 „за жилищно строителство и ТП”; кв. 8Г-създаване на нов УПИ I-6942.204 „за жилищно строителство”; идейна вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура в обхвата на разработката, м.„в.з. Беликата”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3370/11.05.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация, м. „с. Мрамор”, кв. 27, УПИ I-1035 и УПИ XXVIII-929, като се обособяват нови УПИ I-9103, 1036 „за ЖС” и УПИ XXVIII-9104, 9103, 1036 „за ЖС”, заличаване на нереализирана задънена улица по о.т. 104а - о.т. 104 - о.т. 103 и създаване на нова задънена улица по о.т. 103а - о.т. 103б (нови) за ПИ с идентификатори 49206.2633.9103, 49206.2633.1036 и 49206.2633.9104 по КККР, район „Връбница“ СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3398/11.05.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ II-617 „за автосервиз, автосалон и офиси“ (ПИ с идентификатор 68134.1503.617) и ПИ с идентификатор 68134.1503.736, кв.8, м. "НПЗ „Искър – север - 2 част“, район „Искър“, за създаване на нов УПИ II-617,736 „за автосервиз, автосалон и офиси“.
Докл. арх. Здравко Здравков
12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3532/16.05.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата и графична част на Решение № 437 по Протокол № 85, т. 16 от 09.07.2015 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен ПРЗ на м. „Юбилейна гора – I и II част“.
Докл. арх. Здравко Здравков
13. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-142/2/21.05.2018 г. относно одобряване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения по чл. 34 от наредбата за поримдердтсо в северен парк – главен вход от ул. „Ген. Никола Жеков“ и вход от ул. „Народни будители“ (кв. „Свобода“), район „Надежда“, по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3654/21.05.2018 г. относно разрешаване на изработване на подробен устройствен план– план за регулация - план за улична регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и изменение на план за регулация на улица от о.т. 911 до о.т. 912 по плана за регулация на м. „Люлин разширение запад до ул. „Банско шосе”, продължението на бул. „Царица Йоана” и УПИ XIII –„За озеленяване, спортни нужди и геоложка защита“, кв. 7, м. „Квартал Филиповци” за велосипедна и пешеходна алея, свързваща гр. София с гр. Банкя.
Докл. арх. Здравко Здравков
15. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6060/15.05.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства.
Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова
16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3605/1/23.05.18 г. относно финансиране със средства от СОПФ строително-ремонтни дейности във фоайето и монтаж на видеонаблюдение в Софийска градска художествена галерия и ремонт на козирка, покрив и улуци на галерия “Дечко Узунов“- филиал на СГХГ.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
17. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-1674/1/23.05.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършване на строително-ремонтни работи и доставка на техника и оборудване за лечебни заведения на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
18. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2035/4/23.05.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СОУ ”Братя Миладинови“ УПИ I-за училище, кв.238, м. ’’Зона Б-5”, гр. София, район „Възраждане"- Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
19. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-12399/2/23.05.18г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд средства за изготвяне на работен проект за подобект: „II-ри етап от зона Б - детска площадка и зона В - смесена зона”, явяващ се част от одобрен идеен проект за обект: „Паркоустройство и благоустройство на междублоково пространство” в карето между ул. „Самоков ”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Антон П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” за УПИ I - за ЖС, кв. 74, УПИ VII - за Озеленяване, кв. 74, УПИ IV - за Озеленяване, кв. 74а, УПИ II - за Озеленяване, кв.74а, местност „Изток-Изток”, гр. София на територията на р-н ”Изгрев” - СО и изпълнение на одобрени СМР дейности по проекта.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
20. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2773/2/23.05.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  на проект за изграждане на общински модулни сгради в кв. Факултета, район „Красна поляна”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
21. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1120/3/23.05.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за разширение на съществуващия сграден фонд на детски градини ДГ № 60 „Бор“ и ДГ № 37 „Вълшебство“ на територията на р-н „Витоша“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
22. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-74/4/23.05.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на студена глава на апарат за магнитно-резонансна томография за нуждите на „Първа МБАЛ-София” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
23. Доклад вх.№СОА18-ВК08-3551/1/23.05.2018 г. относно откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се на ул. „Марагидик“ № 4.
Докл. Васил Цолов
24. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5891/10.05.2018 г. относно именуване на безименна улица в район „Слатина“ с името Радул Михайлов Милков – военен летец.
Докл. Наталия Стоянова
25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5892/10.05.2018 г. относно именуване на безименна улица в район „Слатина“ с името Мария Георгиева Атанасова – граждански летец.
Докл. Наталия Стоянова
26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5142/23.04.2018 г. относно именуване на безименна улица с. Казичене – район „Панчарево“ с името „Герганина чешма“.
Докл. Димитър Сичанов
27. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5207/24.04.2018 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Мирта“.
Докл. Рангел Марков
28. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12497/3/24.04.2018 г. относно именуване на безименна улица на територията  на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
29. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14346/5/26.04.2018 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Стрелиция“.
Докл. Рангел Марков
30. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2080/18.04.2018 г. от г-н Альоша Даков - общински съветник, относно опасност за живота и здравето на учениците и преподавателите в 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, район „Слатина“, Столична община при падане на голяма част от външната изолация на сградата на училището.
31. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2623/16.05.2018 г. от г-н Борис Цветков - общински съветник, относно какви действия ще предприеме Столична община срещу взетите решения на Комисията за енергийно и водно регулиране и как смята да отстои интересите на столичани при оспорването в съда на решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране и при продължаващото неизпълнение на концесионните задължения от страна на „Софийска вода“ АД.

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 54-то заседание на Столичния общински съвет

 

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3812/29.05.2018 г. относно създаване на Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество .
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Калоян Паргов, Карлос Контрера, Светослав Витков
2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3750/25.05.2018 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура“ – 2018 г. и за финансиране на проекти, свързани с Председателството на България на Съвета на Европейския съюз.
Докл. Малина Едрева, Доц. д-р Тодор Чобанов,  Венцислав Мицов, Борислав Бориславов
3. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-5483/5/29.05.2018 г. относно изменение на Решение № 315 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йордан Господинов

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 

 

 
Заседание No 53 от дата 17.05.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 53-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 17 май 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ДИ10-92/10.05.2018 г. относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг и одобряване на документи, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - отпадък“.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-315/3/02.05.2018 г. относно изменение на Решение № 37/27.01.2011 г. на СОС, послeдно изменение с Решение № 182 от 08.04.2018 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-3404/2/09.05.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова


Видео архив от Заседание No 53 от дата 17.05.2018

 

 

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г.  и допълнение към него с вх. № СОА18-ВК66-1126/10/10.05.2018 г. относно стартиране на Столична Програма „Социални иновации“ и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018-2019 г.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8740/2/02.05.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24 б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020 г.) на ЕС.
Докл. Йоана Христова

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2955/23.04.2018 г. относно в изпълнение на Решение № 453/20.07.2017 г. – процедура по отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения общинска собственост.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2973/24.04.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2018 година.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2909/20.04.2018 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) - план-извадка на УПИ II-259,259а, поземлени имоти (пи) с идентификатори 68134.4360.57 и 68134.4360.58 за създаване на нов УПИ II-57,58 „за офиси, жил. строителство, магазини и гаражи”, кв. 8 и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) – закриване на улица от о.т.52а до о.т.52б и създаване на нова задънена улица от о.т.38 до о.т.42 м. „ж.к. „Люлин-център”, район „Люлин”.
Докл. арх. Здравко Здравков

9. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5095/20.04.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) – изменение на алея явяваща се граница между кв. 12 и кв. 13 и план за регулация и застрояване в обхвата на пи с идентификатори 68134.2819.1644, 68134.2819.1663 и 68134.2819.1667 по кккр на район „Връбница” с цел създаване на УПИ I-1644,1663,1667 “за общ. обсл. дейности и автосервиз”, кв. 13 (нов), м. „Северен парк – гробищен парк бакърена фабрика”, район „Връбница” СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5126/20.04.2018 г. относно прекратяване на производството по административна преписка № ГР-92-00-244/2010г., относно изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ по чл.16 от ЗУТ и план – схеми по чл.108 от ЗУТ за м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Здравко Здравков

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2950/23.04.2018 г. относно разрешение изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, попадащ в землището на с. Плана, район Панчарево за осигуряване на пътно-транспортен достъп и техническо обезпечаване на жилищен комплекс „Плана хайтс”, находящ се в землището на с. Алино, община Самоков и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков

12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3137/30.04.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VІІ „за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени”, кв. 21, м. „с. Кокаляне” – съществуващ и разширение; изменение на план за улична регулация между о.т. 106д-о.т. 106е до о.т. 106ж и от о.т. 106е до о.т. 106з, прилежаща на квартали 21, с. Кокаляне и кв. 21а, в.з. „Михово блато”; ИПР за УПИ ІV-2637 „за офис и ателиета”, кв. 21а, м.в.з. „Михово блато”; план-схема за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район "Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков

13. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3344/10.05.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на м. "Кръстова вада" и м. "Южен парк-IV част", район „Лозенец“, одобрен с Решение №45 по  Протокол №24, т. 2 от 30.03.2001 г. на Столичен общински съвет и Решение №147 по Протокол №40, т. 158 от 18.07.2002 г. на Столичния общински съвет за поправка на явна фактическа грешка.
Докл. арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх.№СОА18-ТД26-5658/3/10.05.2018 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация-София“ ЕАД в редовно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 04.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов

15. Доклад вх.№СОА18-ТД26-5735/2/10.05.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване проектиране и текущ ремонт на обект „Амфитеатър с полифункционална сцена“, находяща се в гр. София, североизточна част на УПИ I, кв. 369, м. „Центъра“, „Южен парк I част - НДК“.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов

16. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-3/2/23.04.2018 г. относно даване на разрешение на „II САГБАЛ – Шейново“ ЕАД за провеждане на преговори за възлагане на банкова услуга и сключване на договор за банков овърдрафт кредит.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

17. Доклад вх.№ СОА17-НЦ29-189/8/30.04.2018 г.  относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично – консултативен център XV – София“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов

18. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-84/3/23.04.2018 г.  относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично – консултативен център V – София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2996/24.04.2018 г. относно Програма на Столична община за скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова,  Д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

20. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3341/10.05.2018 г.относно договаряне между лечебните заведения за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

21. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7443/11/10.05.2018 г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център XXX София“ ЕООД и избор на нов управител.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов

22. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14201/5/10.04.2018 г. относно промяна характера на собственост на част от сграда с идентификатор 68134.1106.327.4, находящ се в СО – район „Красна поляна“, бул. „Александър Стамболийски“ № 186.
Докл. Иван Чакъров

23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1567/3/09.05.2018 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на имоти и части от имоти, собственост на граждани и юридически лица, попадащи в улична регулация между ОТ 1-ОТ 23, по действащ подробен устройствен план на местност „НПЗ Илиянци - Запад“ и кв. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община.
Докл. Димитър Димов

24. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3338/10.05.2018 г. относно именуване на улица в район „Триадица“ на името на д-р Харалан Попов.
Докл. д-р Антон Койчев, Николай Терзиев

25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3515/19.03.2018 г. относно именуване на улица в м. в. з. „Малинова долина – Бункера – I етап“ с името „Донка Ушлинова“.
Докл. Теодор Петков

26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4122/30.03.2018 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Шейново“.
Докл. Рангел Марков

27. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м. “Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“.
Отговор по т. 27

28. Питане вх.№ СОА18-ГР94-651/06.02.2018 г. от г-н Войслав Тодоров - общински съветник, относно сигнали за нарушения при строителство на обект в УПИ ІХ кв.322, м. „жк Борово“.
Отговор по т. 28

29. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7546/08.12.2017 г. от г-н Стефан Марков - общински съветник, относно статут, стопанисване и процедура за отдаване на подмостови пространства в София.
Отговор по т. 29

30. Питане вх.№СОА17-ГР94-6661/26.10.2017 г. от г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков - общински съветници, относно изменение на План за застрояване за м. „Лозенец“ 1 част, кв. 275 и допускане изграждането на над 30-метрова висока сграда с параметри значително над заложените в действащия ПЗ, в непосредствена близост да строящия се небостъргач на ул. „Зл. Рог“ и бул. „Джеймс Баучер“.
Отговор по т. 30

31. Питане вх.№ СОА18-ГР94-718/08.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“.
Отговор по т. 31

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 53-то заседание на Столичния общински съвет

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2127/22.03.2018 г. относно приемане на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.
Докл. Група общински съветници, Дончо Барбалов

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3376/11.05.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изменено и допълнено с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет, изменено и допълнено с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3390/11.05.2018 г. относно изпълнение т.3 от Решение № 90/22.02.2018 г. на СОС – допълнително включване на събития в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3401/11.05.2018 г. относно създаване на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите под името „Столичен съвет по библиотечно дело“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов

5. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3504/15.05.2018 г. относно решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектно предложение „Мигриращо тяло“ и сключване на договор между Столична община и „Национален дворец на културата – Конгресен център“ ЕАД.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3386/11.05.2018 г. относно отмяна на Решение № 474 от 20.07.2017 г. за даване на съгласие на Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД да кандидатстват по процедура „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“.
Докл. Светослав Витков, Симеон Славчев, Иван Велков

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3476/14.05.2018 г. относно изменение на въведените експериментална промени за основни автобусни линии № 20 и № 21/22 на обществения транспорт на територията на Столична община.
Докл. Евгени Крусев, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков

8. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-145/2/15.05.2018 г. относно договор за сътрудничество между „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна.
Докл. Група общински съветници, Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-5483/3/14.05.2018 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 01.06.2018 г. Общо събрание на акционерите.
Докл. Йордан Господинов

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6060/15.05.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства.
Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4723/2/12.05.2018 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане с издател СО – район „Нови Искър“, обезпечаваща авансово плащане по договор БФП № BG05FMOP001-3.002-0025-С01 по проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ – Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица в България.
Докл. Даниела Райчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 47
English