(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 45 от дата 21.12.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 45-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се провене на 21 декември 2017 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7824/13.11.2017 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2018 г.
Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6006/2/06.10.2017 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
Докл. Йоана Христова, арх. Здравко Здравков

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7253/24.10.2017 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Продължение...
 
Заседание No 44 от дата 23.11.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 44-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 23 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7916/15.11.2017 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 757 по т. 1, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7957/16.11.2017 г. относно ползване на паркинг НДК-югозапад – ул. „Баба Неделя“ и паркинг на ул. „Шандор Петьофи“ за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. единствено за целите на Българското представителство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 758 по т. 2, обявено на 30.11.2017 г.


3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6526/27.09.2017 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 на СОС по Протокол № 84 от 26.06.2015 г.
Докл. Йоана Христова
Решение № 759 по т. 3, обявено на 30.11.2017 г.
Приложение № 1

Продължение...
 
Заседание No 43 от дата 09.11.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 43-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 09 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа:

1. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-883/2/31.10.2017 г. относно сключване на споразумение между Столична община и Фондация „Четири лапи“ за стратегическо партньорство при организиране на дейността на общински приют за безстопанствени  кучета, намиращ се в кв. „Слатина“.
Докл. Йоана Христова

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7441/01.11.2017 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда истории и една мечта“ като делегирана от държавата дейност, находяща се в гр. София, ж.к. „Дружба 1“.
Докл. Албена Атанасова, Ивайло Цеков

3. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-9778/6/24.10.2017 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов

Продължение...
 
Заседание No 42 от дата 26.10.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 26 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7120/18.10.2017 г. относно определяне на общинските училища, детски градини, детски ясли и комплекси за детско хранене като третостепенни разпределители с бюджета на Столична община
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6805/06.10.2017 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция, с приоритетно настаняване на лица с психични разстройства, като държавно делегирана дейност, при провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6862/10.10.2017 г. относно подаване на проектно предложение по втори етап от кандидатстване по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация“, по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докл. Албена Атанасова


Продължение...
 
Заседание No 41 от дата 12.10.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 12 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4801/12.07.2017 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков


2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6033/04.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков


3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4706/07.07.2017 г. относно разглеждане и приемане от Столичния общински съвет на „Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община 2017-2025 г., по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“ и „Корекции на речни корита“.
Докл. Ирина Савина, Зафир Зарков, Калоян Паргов, Карлос Контрера

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 44
English